23 Eylül 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31253

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MEKANİK AYIRMA, BİYOKURUTMA VE BİYOMETANİZASYON

TESİSLERİ İLE FERMENTE ÜRÜN YÖNETİMİ TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/10/2015 tarihli ve 29498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Biyometanizasyon tesislerinde elde edilen fermente ürünün yönetimine,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(1) Bu Tebliğ, işletmelerin faaliyetlerinden ve/veya tüketimden kaynaklanan Ek-1’de yer alan atıkların atık işleme tesislerinde işlenmesi, oluşan ürünün özellikleri ve kullanımına ilişkin teknik esasları kapsar.”

“ç) İşlenmek üzere biyokurutma ve/veya biyometanizasyon tesislerine gönderilen hayvansal atıklar hariç olmak üzere,  24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği hükümleri kapsamında yönetilen hayvansal yan ürünleri,”

“e) Atıksu arıtma tesislerinden (AAT) kaynaklanan çamurun işlenmesi için kurulan anaerobik çürüme, yoğunlaştırma, susuzlaştırma ve stabilizasyon üniteleri gibi proje onay sürecinde AAT tasarımı içerisinde bir bütün olarak değerlendirilen üniteleri,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü maddeleri,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Ek-1 listesinde yer alan biyobozunur özellikteki atıkların biyokurutma ve/veya biyometanizasyon tesislerinde işlenmesinde bu Tebliğ hükümleri uygulanır. Elde edilen ürünlerin, bakiye atıkların ve/veya değerlendirilemeyen ürünün kullanılması ve yönetilmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

“ğ) Bu Tebliğ kapsamında kurulması planlanan atık işleme tesislerine ait Ek-5’te yer alan formata uygun olarak hazırlanan fizibilite raporu ile Bakanlıktan uygun görüş alınır ve sonrasında çevresel etki değerlendirmesi süreci tamamlanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu Tebliğ kapsamında kurulması planlanan atık işleme tesisi için Ek-5’te yer alan formata uygun olarak fizibilite raporu hazırlatmakla ve Bakanlığa sunarak uygun görüş almakla,”

“d) İnşaatı tamamlanan tesisler ve mevcut tesis olarak işletilen ancak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan hükmü sağlamayan tesisler ile ilgili olarak Ek-6’da yer alan formata uygun hazırlanan işletme planı ile birlikte tesis onay yazısı için Bakanlığa başvuruda bulunmakla,”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Tesisin ömrünü tamamlamasını müteakip tesise atık kabul etmemekle, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmekle,

ğ) Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olarak tesise ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla,”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tesiste, araç parkı, kantar, tekerlek yıkama ünitesi ve idari bina bulunması zorunludur. Tesislerin entegre atık işleme tesisi olması durumunda bu ünitelerden birer adet olması yeterlidir. Atıkların sıvı halde boru vasıtası ile taşındığı durumlarda kantar yerine atık miktarını ölçmeyi sağlayacak debimetre gibi ekipman bulunur, tekerlek yıkama ünitesi aranmaz. Tesisin tüm birimlerinde uygun yangın söndürme sistemleri yer alır.”

“(6) Atık kabul birimleri meteorolojik olayların etkilerine karşı üzeri ve etrafı kalıcı yapı malzemesi ile kapalı olarak inşa edilir. Aracın yanaşarak atık kabul birimine atık boşaltımının yapılması için bir tarafı kalıcı olmayan malzeme ile kapalı olarak teşkil edilebilir. Atık kabul birimi tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde en az 30 cm kalınlığında, C30/37 geçirimsiz beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Tabanda atığın yer altı suyu, kanalizasyon veya yer üstü suyuyla temas etmesini veya sızmasını engelleyecek şekilde ayrı toplama mekanizması geliştirilir. Atık kabul alanında oluşacak sızıntı suyunun toplanabilmesi için zemine uygun şekilde eğim verilir.

(7) Tesiste, atıkların işlenmesi sonucunda oluşan biyokurutma tesisinden çıkan ürün ile biyometanizasyon tesisinden çıkan katı ve sıvı fermente ürünün meteorolojik olaylardan etkilenmeyecek şekilde ürünlerin mevsimsel kullanılabilirliği de dikkate alınarak yapılacak hesaplamalar sonucunda bir aydan az olmamak üzere biriktirileceği büyüklükte kapalı ürün deposu teşkil edilir. Mekanik ayırma tesisi çıkışında atıkların biriktirilebileceği yeterli sayıda ve kapasitede kapalı konteyner/semitreyler kullanılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bu tesisler tam otomatik olarak çalıştırılır. Mekanik ayırma işlemi sonunda kalite kontrol işleminin yapıldığı bölümler yarı otomatik olarak çalıştırılabilir.”

“g) Biyometanizasyon tesislerinde atığın homojenleştirilmesi ve reaktöre besleme yapılabilmesi için gerekli olan sıvı ihtiyacı maksimum oranda sıvı fermente ürünün geri devrinden sağlanır, geri devir sonrasında kalan kullanılamayacak miktarın arıtılması için ileri arıtma sistemi veya katı-sıvı faz ayrımı, kurutma, oluşacak katı ve sıvı fazın işlenmesi için uygun sistemler,”

“(6) Hayvansal atığın hammadde olarak tesiste işlenmesi durumunda, İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin hijyenizasyon işlemine yönelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 “(1) Biyometanizasyon tesislerinin esas amacı atıkların işlenmesi olmakla birlikte atıklardan enerji geri kazanımı da mümkündür. Bu tesislerden elde edilen fermente ürün, sıvı veya susuzlaştırılarak katı olarak kullanılabilir. Kuru madde oranları %15’e kadar olan ürünler sıvı fermente ürün olarak kabul edilir. Fermente ürünün susuzlaştırılması durumunda elde edilen katı ve sıvı fermente ürünün 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen değerleri sağlaması için gerekli işlemler uygulanır.”

“(3) Uygun taşıma mesafesinden taşınan sıvı fermente ürün, Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte yer alan değerleri sağlaması şartıyla çevreyi kirletmeyecek şekilde, ilgili mevzuat hükümlerinde uygun görülen yöntem ve dozlarda uygun araç ve ekipman kullanılarak araziye uygulanır. Sıvı fermente ürünün bu şartları sağlayamaması durumunda, katı-sıvı faz ayrımı, kurutma, oluşacak katı ve sıvı fazın işlenmesi gibi yöntemler kullanılarak veya ileri atıksu arıtma tesislerinde arıtılarak bertarafı sağlanır.

(4) Ürünü temsil eden numunelerin alınması, 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde belirtilen esaslara göre yapılır.”

“(6) Sıvı veya katı fermente ürünün kullanılması durumunda; Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-1 eklenmiş, aynı Tebliğin EK-5’i ve EK-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiş, EK-1A’sı, EK-1B’si, EK-2’si, EK-3’ü ve EK-4’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/10/2015

29498

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2017

30137

Ekleri için tıklayınız