22 Eylül 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31252

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Üniversiteye kayıt olduğu ilk akademik yılda izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme alınabilmesi için; bir dönem izin aldıysa, o döneme ait dönem öğrenim ücretinin tamamını, bir akademik yıl izin aldıysa, o akademik yıla ait öğrenim ücretinin tamamını ödemesi gerekir. Tüm öğrenciler, burssuz veya indirimsiz ücret üzerinden ödeme yaparlar.

(2) Üniversiteye kayıt olduğu akademik yıldan sonraki yılda; derslerin başlamasından itibaren, 7 nci haftanın son iş gününe kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme alınabilmesi için; bir dönem izin aldıysa, o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %50’sini, bir akademik yıl izin aldıysa, o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50’sini ödemesi gerekir. 7 nci haftadan sonra, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan son başvuru tarihine kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme alınabilmesi için; bir dönem izin aldıysa, o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin tamamını, bir akademik yıl izin aldıysa, o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını ödemesi gerekir. İznin işleme alınabilmesi veya ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan ve iade edilmesi bildirilen mal ve teçhizatı, hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Öğrencilerin ödemiş oldukları izin ücretleri, sonraki dönemlere mahsup edilmez.

(3) İzni onaylanan ve mali yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin ilgili dönemde almış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.

(4) İzinli öğrencilerin, izinli oldukları sürede hangi öğrencilik haklarından ve Üniversitenin sağladığı hangi imkânlardan yararlanabileceği Üniversite tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Kayıtlı öğrencilerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) 2020-2021 akademik yılı öncesinde Üniversiteye kayıt olmuş öğrenciler;

a) Derslerin başlamasını takip eden 4 üncü haftanın son iş gününe kadar izin başvurusu yapar ve başvuruları kabul edilirse, izinlerinin işleme alınabilmesi için; bir dönemlik izinlerde, o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25’ini, bir akademik yıllık izinlerde, o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25’ini,

b) Derslerin başlamasını takip eden 4 üncü haftadan sonra 7 nci haftanın son iş gününe kadar izin başvurusu yapmaları halinde; izin talebinde bulunduğu dönemler için ödemesi gereken öğrenim ücretinin %50’sini; 7 nci haftadan sonra 10 uncu haftanın son iş gününe kadar başvuru yapması durumunda izin talebinde bulunduğu dönemler için ödemesi gereken öğrenim ücretinin tamamını,

öder.

(2) 2020-2021 akademik yılı öncesinde Üniversiteye kayıt olmuş ve TGY’de sunulan Türkçe dersinden U notu almış öğrencilerin bu dersi tekrarlamaları gerekir. Ancak bunlardan TGY İngilizce derslerinde başarılı olup lisans programına başlayan, ancak TGY Türkçe dersinin son notunun S olması koşulunu sağlayamayanlar lisans diploma programından mezun olamazlar.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/9/2013

28757

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/11/2014

29164

2-

3/5/2015

29344

3-

25/8/2015

29456

4-

13/7/2016

29769

5-

23/6/2017

30105

6-

21/3/2018

30367

7-

10/5/2019

30770

8-

11/2/2020

31036

9-

26/7/2020

31197