22 Eylül 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31252

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – (1) Üniversiteye kayıt olduğu ilk akademik yılda izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme alınması için; bir dönem izin aldıysa, o döneme ait dönem öğrenim ücretinin tamamını, bir akademik yıl izin aldıysa, o akademik yıla ait öğrenim ücretinin tamamını ödemesi gerekir. Tüm öğrenciler, burssuz veya indirimsiz ücret üzerinden ödeme yaparlar.

(2) Üniversiteye kayıt olduğu akademik yıldan sonraki yıllarda; derslerin başlamasını takip eden 7 nci haftanın son iş gününe kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme alınabilmesi için; bir dönem izin aldıysa, o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %50’sini, bir akademik yıl izin aldıysa, o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50’sini ödemesi gerekir. 7 nci haftadan sonra, 41 inci maddede yer alan son başvuru tarihine kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme alınabilmesi için; bir dönem izin aldıysa, o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin tamamını, bir akademik yıl izin aldıysa, o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını ödemesi gerekir. Öğrencinin izninin işleme alınabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan ve iade etmesi gerektiği bildirilen mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Öğrencilerin dönem izni aldıkları dönemler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki dönem ücretlerine mahsup edilmez.

(3) İzni onaylanan ve mali yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin ilgili dönemde almış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.

(4) İzinli öğrencilerin, izinli oldukları sürede hangi öğrencilik haklarından ve Üniversitenin sağladığı hangi imkanlardan yararlanabileceği Üniversite tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 2020-2021 akademik yılı öncesinde Üniversiteye kayıt olmuş öğrenciler;

a) Derslerin başlamasını takip eden 4 üncü haftanın son iş gününe kadar izin başvurusu yapar ve başvuruları kabul edilirse, izinlerinin işleme alınabilmesi için; bir dönemlik izinlerde, o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25’ini, bir akademik yıllık izinlerde, o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25’ini,

b) Derslerin başlamasını takip eden 4 üncü haftadan sonra 7 nci haftanın son iş gününe kadar izin başvurusu yapmaları halinde; izin talebinde bulunduğu dönemler için ödemesi gereken öğrenim ücretinin %50’sini; 7 nci haftadan sonra 10 uncu haftanın son iş gününe kadar başvuru yapması durumunda izin talebinde bulunduğu dönemler için ödemesi gereken öğrenim ücretinin tamamını,

öder

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2015

29450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/1/2016

29607

2-

13/7/2016

29769

3-

4/10/2016

29847

4-

25/3/2018

30371

5-

10/5/2019

30770

6-

13/10/2019

30917

7-

11/2/2020

31036

8-

26/7/2020

31197