20 Eylül 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31250

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

c) Bölüm: Fakülte ve yüksekokulların amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyini de içeren en az bir eğitim-öğretim, bilim ve sanat dallarında araştırma ve uygulama yapan birimlerini,

ç) Bölüm kurulu: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kurulu bölüm kurullarını,

d) Dekan: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

e) Eğitim-öğretim faaliyeti: Kuramsal dersler, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışması, işyeri eğitimi, bitirme ödevi/projesi, ödev çalışması, staj, seminer, pratik çalışma, atölye, klinik uygulamaları ve benzeri eğitim ve öğretim etkinliklerini,

f) Fakülte: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakülteleri,

g) GANO: Genel akademik not ortalamasını,

ğ) İlgili kurul: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulu ile yönetim kurulunu; Devlet Konservatuvarında konservatuvar kurulu ile yönetim kurulunu; yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulu ile yönetim kurulunu,

h) Meslek yüksekokulu: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı önlisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarını,

ı) Müdür: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı yüksekokul, devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokulu müdürlerini,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Program: Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan diploma programlarını,

k) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

m) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,

n) YANO: Yarıyıl akademik not ortalamasını,

o) Yönetim Kurulu: Bursa Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

p) Yükseköğretim kurumu: Bursa Uludağ Üniversitesi dışındaki diğer üniversiteleri,

r) Yüksekokul: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim öğretim yapılan yüksekokullar ile Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt, Kabul, Kayıt Yenileme ve Katkı Payı ile İlgili Esaslar

Öğrenci kontenjanları

MADDE 5 – (1) Önlisans ve lisans öğretimine alınacak öğrenci sayıları ve giriş koşulları, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı doğrultusunda YÖK tarafından belirlenir.

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 6 – (1) İlk defa kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemlerinin tarihleri, gerekli koşullar ve istenen belgeler Senato tarafından belirlenerek ilân edilir. Kayıt işlemleri için istenen belgelerin aslı veya yetkili makamlar tarafından onaylı örneği kabul edilebilir. Adli sicil belgesi ve askerlikle ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair öğrenci adayının yazılı beyanı esas alınır ve kaydı yapılır. Kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren öğrencilerden gerekli olan haller dışında bu belgeler istenmez.

(2) Süresi içinde ilgili programa kaydını yaptırmayanlar, kayıt ve Üniversite öğrencisi olma haklarını kaybederler. Ancak ilan edilen kayıt süresi içerisinde şahsi nedenlerle kaydını yaptıramayacak olan adayların kayıtları, mazeretlerini belgelemeleri durumunda, kanuni temsilcileri veya noter veyahut yurt dışı temsilciliklerden yetkili kıldıkları temsilciler aracılığıyla ilgili makamların belirlediği süreler içinde yapılabilir.

(3) Kayıt olan aday, Üniversite öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

Yatay geçiş işlemleri

MADDE 7 – (1) Yatay geçiş kontenjanları, başvuru ve kabul şartları, takvim, intibak ve muafiyet işlemleri hakkında 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından çıkarılan yönerge hükümleri uygulanır.

(2) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılan öğrencilerin dosyaları, yazılı olarak talep etmesi halinde geçiş yapılan yükseköğretim kurumuna gönderilir. Gönderilen belgelerin tümünün birer fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Dikey geçiş işlemleri

MADDE 8 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversitenin ilgili programlarına dikey geçişlerine ilişkin kontenjan, başvuru ve kabul şartları, takvim, intibak ve muafiyet işlemleri hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ile Senato tarafından çıkarılan yönerge hükümleri uygulanır.

Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi ve özel öğrenci

MADDE 9 – (1) Öğrenci değişimi ve özel öğrencilik, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik ile 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından çıkartılan yönerge hükümleri uygulanır.

(2) Öğrenciler, birinci fıkrada belirtilen yönetmelikler ve yönerge hükümleri kapsamında yükseköğretim kurumlarında değişim öğrencisi olarak öğrenim görebilirler. Ders kaydı işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Kayıt yenileme, katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 10 – (1) Öğrenci, kayıt yenileme işlemleri ve ilgili duyuruların takibinden, katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesinden, kayıt yenileme ile ders seçim işlemlerinin yapılmasından şahsen sorumludur.

(2) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde mevzuata göre zorunlu olan hallerde katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders seçim işlemlerini gerçekleştirebilirler.

(3) Kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır.

(4) Öğrencilerden her bir yarıyıl için birinci örgün öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci örgün öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Kendi imkânları ile öğrenim görmek üzere yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul kontenjanları ile kayıt olan öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın, her bir yarıyıl/yıl için katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

(5) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili kurulun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 11 – (1) Üniversiteye ilk kaydını yaptıran öğrenciye Üniversite öğrencisi olduğunu belirten kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı, azami öğrenim süreleri içerisinde geçerlidir.

(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, yazılı başvuru üzerine yeni bir kimlik kartı verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretimin niteliği, kapsamı ve türleri

MADDE 12 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile programlarda tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapılabilir.

(2) Üniversitede eğitim-öğretim; birinci örgün öğretim ve ikinci örgün öğretim, uzaktan eğitim, yaygın eğitim ile yaz öğretimi türlerinden ibarettir.

(3) Eğitim-öğretimin kapsamı; ilgili akademik birimin özelliğine göre kuramsal dersler, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışması, işyeri eğitimi, bitirme ödevi/projesi, ödev çalışması, staj, seminer, pratik çalışma, atölye, klinik uygulamalar ve benzeri eğitim-öğretim etkinliklerinden oluşur.

(4) Eğitim-öğretim programlarının özelliği gereği kredili sistemin uygulanma şekli ile ders planlarında işyeri eğitimi, staj, bitirme çalışması ve benzeri etkinliklerin yer aldığı birimlerde bu etkinliklerin yapılış şekli bu konuda Senato tarafından çıkarılan yönergede düzenlenir.

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim aşağıdaki esaslara göre yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir:

a) Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl/yıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

b) Bir yarıyıl yetmiş iş gününden, bir yıl yüz kırk iş gününden az olamaz.

c) Resmî tatil günleri ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, birimlerin önerileri göz önüne alınarak her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

(3) Gerekli görülen hallerde, ilgili kurul kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri ders ve/veya sınav yapılabilir.

(4) Senato, yaz öğretimi yapılmasına karar verebilir. Yaz öğretimi, 1/9/2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 14 – (1) Yabancı dil öğretimi, 23/8/2020 tarihli ve 31222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.

(2) Yabancı dille öğretim yapılan ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin önlisans/lisans programına başlayabilmeleri için Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir.

(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarından başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler, ÖSYM tarafından aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara YÖK’ün belirlediği esaslara göre yerleştirilebilirler.

Öğrenim süresi, ek sınav ve sınırsız sınav hakkı

MADDE 15 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmeleri için, hiç almadıkları ve/veya devam koşulunu yerine getirmedikleri için sınav hakkı elde edemedikleri ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı oldukları bölüm/programdan mezun olabilmeleri için son sınıf öğrencilerine, daha önce alıp başarısız oldukları (FF), (FD), (K) notu aldıkları tüm dersler için, ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir.

(4) Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, iki ilâ beş dersi kalan öğrencilere üç yarıyıl, ek sınavları almadan iki ilâ beş dersi kalan öğrencilere ise dört yarıyıl; yıl veya sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı ek süre tanınır. Verilen ek süreler sonunda mezuniyet için birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(6) Ek sınavlar sonunda, mezuniyet için bir dersten başarısız olan öğrencilere, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

(7) Program müfredatında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gereken 2.00 GANO’yu sağlayamadıkları için ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl/yıl; yıl veya sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Öğrenciler sınavlarına katılmak istedikleri dersleri yarıyıl/yıl başında dilekçe ile kayıtlı oldukları birime bildirmek zorundadırlar.

(8) Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(9) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(11) Bu maddeye göre yapılacak sınavlara ilişkin esaslar Senato tarafından çıkarılan yönerge ile düzenlenir.

Önceden kazanılmış yeterliklerin tanınması, muafiyet ve intibak işlemleri

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin önceden kazanılmış yeterliklerinin tanınması, muafiyet ve intibak işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından çıkarılan yönerge ile düzenlenir.

Danışmanlık

MADDE 17 – (1) Bölüm kurulları her öğrenci için bir danışman öğretim elemanı belirler. Danışman, öğrencinin kariyer planlaması doğrultusunda ders almasında, bırakmasında, değiştirmesinde ve ayrıca sağlık, kültür ve spor ile ilgili konularda istemesi halinde öğrenciye yardımcı olur.

Devam zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin; kuramsal derslere en az %70, uygulama, laboratuvar, işyeri eğitimi ve benzeri çalışmalara en az %80 oranında devamı zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda öğrenci, o ders veya öğretim faaliyeti için devamsız kabul edilir. Devamsız öğrenci, sınavlara alınmaz ve not çizelgesinde bu durum D (Devamsız) ile belirtilir. Öğrencinin derslere devamı, öğretim elemanının belirleyeceği yöntemle izlenir.

(2) Öğrencilerin, yaz öğretiminde aldıkları ancak başarısız oldukları dersleri güz ya da bahar yarıyıllarında yeniden almaları halinde birinci fıkrada düzenlenen devam şartını sağlamaları gerekir.

(3) Aşağıda sayılanlar hariç olmak üzere, bir kez devam şartı sağlanmış olan salt teorik dersler ile derse bağlı uygulama ve laboratuvar derslerinin tekrar alınması durumunda devam zorunluluğu aranmaz:

a) Tıp Fakültesi,

b) Veteriner Fakültesi,

c) Sağlık Bilimleri Fakültesi,

ç) Diş Hekimliği Fakültesi,

d) Eğitim Fakültesi,

e) Güzel Sanatlar Fakültesi,

f) Devlet Konservatuvarı,

g) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,

ğ) Meslek Yüksekokulları bünyesindeki sağlık programları.

(4) Senato üçüncü fıkranın uygulanmasına ilişkin konuları ilgili birimlerden gelen teklifler doğrultusunda yönerge ile belirleyebilir.

(5) Üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, öğrencinin kayıt yenileme sırasında, tamamen ya da kısmen aynı saatlere programlanmış olan ders ve/veya uygulama ve benzeri çalışmalara kaydolması, birinci fıkrada düzenlenen devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(6) Türkiye’yi, Üniversiteyi veya kayıtlı olduğu birimi temsil etmek için ilgili kurul kararı ile görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süreler devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

İzinli ayrılma

MADDE 19 – (1) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik tecilinin kaldırılması ya da ilgili kurulun uygun gördüğü diğer haklı nedenlerin varlığı halinde öğrencilere yarıyıl/yıl içinde izin verilebilir. Öğrencinin belirtilen hallerin ortaya çıkmasından itibaren en geç 10 iş günü içinde durumunu kanıtlayan belgelerle kayıtlı olduğu birime başvurması gerekir. Talebin uygun olup olmadığı ile iznin başlangıç tarihi ve süresi hakkında ilgili kurulda karar verilir. Bu fıkra kapsamında izin verilmesini gerektiren hallerin izin süresinin bitiminde devam etmesi durumunda, izin süresinin uzatılması için aynı usulle yeniden yazılı olarak başvuruda bulunulabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haller dışında izinli ayrılmak isteyen öğrencilere ilgili kurul kararı ile izin verilebilir. Öğrenim süresi 8 yarıyıla kadar olan programlara kayıtlı öğrencilere öğrenimleri süresince toplam 2 yarıyıl; öğrenim süresi 8 yarıyılı aşan programlara kayıtlı öğrencilere ise öğrenimleri süresince toplam 3 yarıyıl izin verilebilir. Bu fıkraya göre izinli sayılmak isteyen öğrencinin ilan edilen akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihinden en az 10 iş günü öncesinde kayıtlı olduğu birime yazılı olarak başvurması zorunludur.

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre izinli sayılan öğrencilerin izinli sayıldıkları süreler öğrenim süresinden sayılmaz. İzinli sayılan öğrenciler bu süreler içinde teorik ya da uygulamalı derslerin sınavlarına giremezler ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Birinci ve ikinci fıkralara göre izinli sayılan öğrenciler izinli sayılma kararının kaldırılarak yeniden öğrenime devam etmek istemeleri halinde, kayıtlı oldukları birime başvurabilirler. Talebin uygun olup olmadığı ile öğrencinin hangi yıl/yarıyıldan itibaren öğrenimine devam edebileceği hakkında ilgili kurul karar verir.

Disiplin

MADDE 20 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme

Zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön şartlı dersler ve ön şart dersleri

MADDE 21 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki türdür. Bölümler veya programlar tarafından zorunlu ve seçmeli dersler belirlenir. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler; öğrencinin almakla yükümlü olduğu,

b) Seçmeli dersler; öğrencinin istekleri de göz önüne alınarak belirlenen,

derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarından dersler de olabilir. Ders planlarında seçmeli derslerin, mezuniyet için alınması gereken toplam AKTS’nin veya yerel kredinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenmesi esastır. Seçmeli dersler aynı düzeydeki bir başka bölümün veya programın dersi de olabilir.

(2) Bazı dersler nitelikleri açısından; aşağıdaki şekilde ön koşul dersleri ve ön koşullu dersler olarak sınıflandırılır:

a) Ön koşul dersi; öğrencinin ön koşullu derse kaydını yaptırması için, başarmak zorunda olduğu derstir.

b) Ön koşullu ders; öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; bir veya daha fazla ön koşula bağlı ise bu ders ön koşullu derstir.

c) Ön koşullu dersler, her bir ön koşul önerisi için ilgili bölüm kurullarının gerekçeli önerileri ile ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Bir ön koşullu ders bir ya da birden çok ön koşul dersine bağlanabilir. Bu durumda, ön koşullu dersin bağlandığı her bir ön koşul dersi için, ilgili birim her bir bağlantı şeklini ayrı ayrı belirleyerek ders planında belirtir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 22 – (1) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri, kredili ders olarak en az ikişer yarıyıl olmak üzere 2 kredi-saat/hafta olacak şekilde tercihen ilk dört yarıyıl için planlanan derslerdir.

(2) Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerince yabancı dil dersi muafiyet sınavında başarılı olanların notları yabancı dil ders notu olarak otomasyon sistemine girilir. Bu sınavda başarılı olamayanlar birinci sınıfta yabancı dil dersini almak zorundadır.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 23 – (1) Her dersin AKTS kredisi ders planında belirtilir.

(2) AKTS kredisi, bir akademik yılı herhangi bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak tamamlamak için gereken toplam çalışma zamanına göre ilgili dersin ne kadar çalışma gerektirdiğini belirten değerdir.

Ders planları

MADDE 24 – (1) Ders planı bir önlisans veya lisans programına kayıtlı öğrencinin öğrenim hayatı boyunca alması gereken derslerin listesidir. Ders planındaki dersler; kuramsal dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, tez, proje, staj, işyeri eğitim ve benzeri çalışmaları kapsar.

(2) Ders planlarında; her yarıyılda/yılda okutulacak dersler ile bu derslerin; zorunlu veya seçmeli oldukları, kuramsal ders saati, uygulamalı ders saati, AKTS kredisi ve eğer var ise ön koşul/ön koşullu oldukları derslerin bilgileri yer alır. Ders planında yer alan derslerin AKTS kredilerinin toplamı her yarıyıl için en az 30, yıl için en az 60 olmak zorundadır.

(3) Ders planları ilgili bölüm kurullarının önerileri dikkate alınarak, ilgili kurul tarafından Nisan ayına kadar belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Ders açma ve derslerin şubelere ayrılması

MADDE 25 – (1) Zorunlu derslerin açılması için asgari öğrenci sayısı şartı aranmaz.

(2) Derslerin şubelere ayrılması, seçmeli derslerin en az kaç öğrenci ile açılacağı ve hangi derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütüleceği her eğitim-öğretim yılının başında Senato tarafından belirlenir.

Ders tanıtımı ve koordinatör atanması

MADDE 26 – (1) Bölüm ortak derslerine ilgili kurul tarafından; bölümün gruplara ayrılarak yürütülen derslerine ise bölüm kurulları tarafından koordinatör atanır. Koordinatör ders öğretim planını ilgili öğretim elemanlarının görüşlerini alarak hazırlar.

(2) Hazırlanan ders öğretim planı kayıt yenileme süresinin bitiminden itibaren 1 ay içinde bilgi paketine konulur.

Ders yükü ve ders alma

MADDE 27 – (1) Ders yükü, öğrencinin her yarıyıl/yılda alacağı ders yükü, ait olduğu bölümün veya programın ders planında belirtilen AKTS kredi yüküdür.

(2) Öğrenci ders alma işlemlerini, otomasyon sisteminde gerçekleştirir.

(3) Önceki yarıyıllardaki/yıllardaki zorunlu dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenci; öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenciler kayıtlı oldukları birimin ilgili kurulu tarafından denkliği kabul edilmek şartıyla Üniversitenin diğer programlarından ders alabilirler. Ancak lisans öğrencileri önlisans programlarından, önlisans öğrencileri ise lisans programlarından ders alamaz.

(4) GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci yeni ders alamaz. Bu durumda olan öğrenciler not yükseltme amacıyla, öncelikle başarısız olduğu derslerden başlamak ve dönemsel AKTS yükünü aşmamak kaydıyla geçmiş yıllardaki derslerine tekrar kaydolabilirler.

(5) Öğrencilerden;

a) GANO’su 1.80-1.99 arası olanlara, 30 AKTS,

b) GANO’su 2.00-2.99 arası olanlara, 40 AKTS,

c) GANO’su 3.00 ve üzerinde olanlara, 50 AKTS,

kredi yükü kadar ders almasına izin verilir. Yıllık derslerin olduğu programlara kayıtlı öğrencilerin, bu derslere kaydolmasında yukarıda belirtilen AKTS sınırları, bunların iki katı olarak uygulanır.

(6) Ders muafiyeti uygun görülen öğrenciye, muaf olduğu AKTS kredi yükü kadar, bir üst yarıyıldan/yıldan ders almasına izin verilebilir.

(7) Üst yarıyıl/yıldan ders alma üçüncü yarıyıldan/ikinci yıldan itibaren başlar.

(8) Alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders arttırabilirler. Yıllık eğitim yapılan programlarda birinci cümleye göre ders yükünün bir ders daha artırılabilmesi, öğrencinin eğitim-öğretim yılı başında sahip olduğu toplam AKTS kredisinin kalan seçmeli derslerini alabilmesi için de yeterli olmasına bağlıdır.

(9) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar ile bu dersleri ilgili yarıyıl/yılda alamayan öğrenciler, yerine konulan eşdeğer derslerden sorumlu olurlar.

(10) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde kapanan seçmeli derslerini iptal ederek, açık bulunan seçmeli veya zorunlu derslere kayıt yaptırabilirler.

(11) Çift anadal, yandal ve değişim programı öğrencileri ile mezuniyeti için en çok iki dersi kalan öğrenciler hariç, birinci örgün öğretim öğrencilerinin ikinci örgün öğretimden, ikinci örgün öğretim öğrencilerinin de birinci örgün öğretimden ders seçmelerine izin verilmez.

(12) İzledikleri müfredat programından, almaları gereken tüm derslere ait yükümlülüklerini yerine getiren, ancak ders planlarındaki değişikliklerden dolayı, mezuniyet için bu Yönetmelikte belirtilen en az AKTS kredi yükünü tamamlayamayan öğrenciler, eksik kalan AKTS kredi yüklerini Sosyal-Kültürel Seçmeli Havuzundan alacakları ders/dersler ile tamamlamak zorundadırlar.

Ders tekrarı

MADDE 28 – (1) Bir dersten başarısız olan, devamsızlıktan kalan ya da bir dersi alması gereken yarıyılda/yılda almayan veya alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda/yılda almak zorundadırlar.

(2) Öğrenciler, GANO’larını yükseltmek için daha önce aldıkları ve başardıkları derslere, yeniden kayıt olabilir. GANO yükseltmek amacıyla yeniden alınan derslere devam zorunluluğu hakkında 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

(3) Bir seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar edebileceği gibi, dersin ait olduğu yarıyılda/yılda yer alan farklı bir seçmeli dersi de alabilir.

(4) Derslerin tekrarı halinde, GANO’nun hesaplanmasında;

a) Tekrar edilen ders zorunlu ders ise, alınan en son not,

b) Tekrar edilen ders seçmeli ders ise, alınan en yüksek not,

dikkate alınır.

Sınavlar ve değerlendirmeler

MADDE 29 – (1) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav programları akademik takvimde belirlenen tarihler arasında, bölüm veya birim tarafından programlanır ve ilân edilir. Ara sınav tarihleri, bölüm veya birim tarafından programlanır ve sınavların başlangıcından en az iki hafta önce ilan edilir.

(2) Ders planında yer alan ve ilgili yarıyılda/yılda açılan dersler için en az bir ara sınav yapılır. Herhangi bir yarıyılın/yılın ders planında yer alan derslerin sınavları aynı anda olmayacak şekilde programlanır. Aynı günde; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında okutulan derslerin sınavları hariç, aynı yarıyıla/yıla ait en çok iki dersin sınavı yapılabilir.

(3) Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak; ödev, uygulama ve küçük sınavlar da yapılabilir. Yarıyıl/yıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden verilen notlar ile değerlendirilir.

(4) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(5) Önlisans veya lisans eğitim-öğretimi tamamen ya da kısmen yabancı bir dilde yürütülen programlarda zorunlu ve seçmeli derslerin sınavları da yabancı dilde yapılır.

(6) 42 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir dersin, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı eğitim-öğretim etkinliklerinin yarıyıl/yıl sonu ham başarı notuna etkisi, toplamda % 40’ı aşmamak şartıyla ders yürütücüsü öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavının ham başarı notuna etkisi ise % 60’tır.

(7) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen veya girdiği halde sınavdan yarıyıl/yıl sonu sınav limiti (YSSL) altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve başarı notu olarak doğrudan (FF) notu verilir.

(8) Öğrencinin bir dersin ara ve/veya yıl sonu sınavı da dâhil olmak üzere her türlü ölçme ve değerlendirme etkinliğine katılabilmesi için o derse kayıt yaptırarak, 18 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde devam şartını sağlamış ve varsa derse bağlı uygulamaları da başarmış olması gerekir. Devam şartını yerine getirmediği için ölçme ve değerlendirme etkinliğine alınmayacak öğrenciler, ders yürütücüsü öğretim elemanı tarafından etkinliğin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce duyurulur. Aynı kod numarası verilen uygulamalarda, öğrencinin başarısı, yarıyıl/yıl içindeki sözlü, yazılı, uygulamalı veya farklı çalışmaların birlikte değerlendirilmesi ile yapılabilir.

(9) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavlarına, almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava giremeyen veya girdiği halde bu derslerden (FF), (FD) alarak başarısız olan öğrenciler girebilirler.

b) Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl/yıl sonu notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.

c) Bütünleme sınav notları, o derse ait yarıyıl/yıl içi not ortalamaları göz önüne alınarak o derse ait yarıyıl/yıl sonu sınav not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir. Bu durumda GANO hesabı 33 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanır.

ç) Dönem içi proje, bitirme çalışmaları, staj, öğretmenlik uygulamaları ile yaz öğretiminde alınan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez.

(10) Öğretim elemanı ara, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının kâğıtlarını, soru ve cevaplarını, sınav tutanakları ile birlikte yarıyıl/yıl sonunda tutanak karşılığında birim yönetimine teslim eder. Yazılı sınav kâğıtları sınav tarihinden itibaren önlisans programlarında 2, lisans programlarında 4 yıl süre ile saklanır.

(11) Yarıyıl/yıl sonu harf notları sınavların bitimini izleyen en geç 3 gün içinde ilân edilir.

Mazeret sınav hakkı

MADDE 30 – (1) Ara sınavlara katılamayan öğrencilere ilgili kurul tarafından mazeret sınav hakkı verilebilir.

(2) Öğrencinin, tam teşekküllü bir sağlık kurumu/kuruluşu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelediği sağlık sorunu veya Türkiye’yi, Üniversiteyi veya kayıtlı olduğu birimi temsil etmek üzere ilgili kurul kararı ile görevlendirilmesi ya da yakalama, gözaltı, tutuklama gibi adlî bir işleme muhatap olması veya ev, iş yahut trafik kazasına uğraması ya da bir yakınının vefatı veya öngörülemeyen ağır sağlık sorunu gibi haklı ve geçerli diğer bir nedenle ara sınava katılamamış olması, mazeret olarak kabul edilebilir.

(3) İkinci fıkrada sayılan nedenlerden dolayı ara sınava giremeyen öğrencilerin mazeretin bitim tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde kayıtlı oldukları birime mazeretini ispata elverişli belgelerle birlikte yazılı olarak başvurması gerekir.

(4) Bu maddeye göre mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler için her yarıyılın/yılın en geç son haftasına kadar mazeret ara sınavları yapılır. İlan edilen mazeret sınavı tarihinde de mazereti olduğunu beyan eden öğrenciye başka bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

(5) Sınav programdaki çakışmalar haklı ve geçerli neden kabul edilir. Çakışma nedeniyle mazeret sınavı yapılacak olması halinde sınav tarihleri ilgili birim/bölüm tarafından duyurulur.

(6) Beşinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar için öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.

Ek sınav

MADDE 31 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir:

a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın/yılın başına kadar ek sınav hakkı verilir. Zorunlu staj uygulaması olan birimlerde ek sınav hakkından yararlanılabilmesi için öğrencinin staj uygulamasına başlamış olması gerekli ve yeterlidir.

b) Mezun olmaları için gerekli 2.00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere, GANO’sunu yükseltebilmeleri için en çok iki dersten ek sınav hakkı verilir.

(2) Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.

(3) Bu maddede belirtilen koşulları sağlayan öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak için, bütünleme sınavları veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen 2 iş günü içinde, dersin verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Sınava katılmaları uygun görülen öğrenciler ilgili kurul tarafından belirlenir.

(4) Öğrenci bu maddede düzenlenen ek sınav hakkından azami öğrenim süresi içinde sadece bir defa yararlanabilir.

Yarıyıl/yıl sonu başarı notları

MADDE 32 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında; bağıl değerlendirmeye katma sınırı (BDKS), ham başarı notu alt sınırı (HBAS), yarıyıl/yıl sonu sınav limiti (YSSL) ve bağıl değerlendirme sistemiyle değerlendirilemeyecek özellikteki dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek dersler için dersi veren öğretim elemanı, HBAS ve YSSL sınırlarına bağlı kalarak harf notlarını belirler. HBAS ve YSSL sınırları altında not alan öğrenciler doğrudan başarısız sayılarak FF notu alırlar.

(3) Başarı dereceleri, harf notları ve ağırlık katsayıları aşağıdaki gibidir:

Başarı Derecesi                      Harf Notu                      Ağırlık Katsayısı

Mükemmel                                  AA                                     4.00

Pekiyi                                          BA                                     3.50

İyi                                                BB                                      3.00

Orta                                             CB                                      2.50

Geçer                                           CC                                      2.00

Koşullu Geçer                              DC                                      1.5

Koşullu Geçer                             DD                                      1.0

Başarısız                                      FD                                       0.5

Başarısız                                      FF                                       0.0

(4) Diğer işaretler ve anlamları şunlardır:

a) (D) Devamsız: Derse devam yükümlülüğünü veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. (D), not ortalaması hesabına (FF) olarak dâhil edilir.

b) (S) Süren Çalışma: Sürmekte olan ders/dersler için öğrenciye verilir. (S), GANO hesabına katılmaz.

c) (E) Eksik: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş makul ve geçerli nedenle laboratuvar, proje, ödev ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir. (E) alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Ancak, ilgili birim tarafından mazereti kabul edilen hallerde bölüm veya program başkanlığının önerisi ve ilgili kurulun onayı ile (E) işaretinin süresi daha sonraki kayıt başına kadar uzatılabilir.

ç) (G) Geçer: Eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olan öğrenciye verilir. (G), GANO hesabına katılmaz.

d) (M) Muaf: Öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı ve bölüm/program başkanlığının önerisi ile birim kurulunca denkliği tanınan, ancak harf notu karşılığı olmayan derslere verilir. (M), GANO hesabına katılmaz.

e) (K) Kalır: Eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olan öğrenciye verilir. (K), GANO hesabına katılmaz.

f) (İ) İptal: Mezuniyet toplam AKTS kredi yükü dikkate alınarak müfredattan kaldırılan veya muafiyeti/intibakı yapılmamış bir dersi daha önce alıp da başarısız olan öğrenciler için mezuniyet öncesi transkriptinde bu ders (İ) ile işaretlenir. (İ) ile işaretlenen dersler mezuniyet sonrası verilen transkript ve diploma ekinde yer almaz.

Akademik not ortalaması

MADDE 33 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her yarıyıl/yıl sonunda hesaplanan YANO ve GANO ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl/yıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Çeşitli sebeplerden dolayı kayıtlı bulunduğu akademik yılın güz ve/veya bahar yarıyılına devam etmeyen öğrencilerin devam edilen yarıyıl sonunda oluşan YANO’ları, bahar yarıyılı/yıl sonunda GANO’ya dönüşür.

(2) Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin AKTS kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam AKTS kredisine bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır.

(3) YANO ve GANO, öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)’dan (FF)’ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir.

(4) Öğrencinin bir yarıyıl/yılda öngörülen seçmeli ders sayısından fazla sayıda seçmeli ders alması durumunda, GANO hesabında harf notu daha yüksek olan dersler dikkate alınır.

(5) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin mezuniyet GANO’su, önlisans programında alarak lisans programında muafiyeti yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 34 – (1) Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi için öğrenci, sınav sonucunun ilânını takip eden 3 iş günü içinde dersin yürütüldüğü birime yazılı olarak başvurabilir. Bu başvuru öğretim elemanına iletilir. Eğer maddi hata mevcut ise, ilgili kurulun onayı ile öğretim elemanınca not düzeltilir.

Başarılı öğrenci

MADDE 35 – (1) GANO değeri en az 2.00 olan öğrenci, herhangi bir dersinin (FF), (FD), (D) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir.

(2) İlk %10 başarı değerlendirmeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir yarıyıl/yıl için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre yarıyıl/yıl sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk % 10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyıl/yılda birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder. Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücretleri ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

b) %10 başarı değerlendirmesi YANO’ya göre yapılır. YANO’su 3.00’ün altında olan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.

c) Öğrenciler değerlendirmenin yapıldığı yarıyıl ile önceki yarıyıllardaki bütün derslerini almış ve başarmış olmalıdır. Güz ve bahar yarıyıllarında yapılan bütünleme sınavlarına katılan öğrenciler de başarı sıralamasında dikkate alınır. Yaz öğretimi sonuçları değerlendirmeye alınmaz.

ç) Güz yarıyılı sonunda %10’a giren öğrenciler bahar yarıyılı başlangıcından itibaren on gün içerisinde tespit edilir. Öğrencilerin bahar yarıyılında ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim ücreti iadeleri bahar yarıyılı içerisinde yapılır.

d) Öğrenci sayısı belirlenirken azami öğrenim süresini aşan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.

e) Üstten alınıp başarısız olunan dersler %10 değerlendirmesini etkilemez, yarıyıl ortalamasına bakılır.

f) Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrencilerin durumu, başvuru üzerine ilgili kurul tarafından değerlendirilir.

g) %10’a giren en son öğrenci ile aynı YANO’ya sahip diğer öğrenciler de değerlendirmeye alınır.

ğ) %10 listelerinin açıklanmasından sonra itirazlar 10 gün içerisinde birim öğrenci işleri bürolarına yapılır.

Onur/yüksek onur öğrencileri

MADDE 36 – (1) Normal öğrenim süreleri dikkate alınarak, yaz öğretimi hariç, yarıyıl/yıl sonunda oluşan not ortalaması 3.00-3.49 olanlar onur öğrencisi; 3.50 ve daha yüksek olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir yarıyıl/yılda disiplin cezası almaması ve bulunduğu yarıyıl/yıl dâhil tüm dersleri almış ve başarmış olmaları gerekir.

(2) Birinci fıkraya göre onur/yüksek onur belgesinin verilmesinde öğrencinin hangi yarıyıl/yılda olduğuna bakılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Kayıt Silme ve Ayrılma ile Diploma Verilme ve Dereceye Girme Koşulları

Diploma verilme koşulları

MADDE 37 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik; lisans programında en az 240 AKTS kredilik; Diş Hekimliği Fakültesi ile Veteriner Fakültesinde en az 300 AKTS kredilik; Tıp Fakültesinde ise en az 360 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, GANO’su en az 2.00 olan ve programa ait alması gereken tüm derslerin yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans veya lisans diploması, diploma eki ve not durum belgesi (transkript) verilir.

(2) Diplomanın ön yüzünde öğrencinin adı, soyadı, birimi, bölümü ve/veya programı, önlisans/lisans derecesi ve varsa sahip olduğu yasal haklar diplomanın düzenlenme tarihi ve diploma numarası, diplomanın arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, öğrenci numarası, mezuniyet tarihi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanının onayı bulunur. Fakülte mezunlarının diplomaları Rektör ve dekan, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve konservatuvar mezunlarının diplomaları Rektör ve müdür tarafından imzalanır.

(3) Diplomalara soğuk damga ve hologram uygulanır.

(4) Mezun olan öğrenciler, diplomalarını mezun oldukları birimden şahsen veya noterden düzenlenen vekâletnameyle tayin ettikleri vekil aracılığı ile alır.

(5) Diplomanın kaybedilmesi halinde, Türkiye genelinde dağıtımı yapılan yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilânı ve nüfus cüzdan örneğini ekledikleri yazılı başvuruya dayanarak; diplomanın tahrip olması halindeyse eski diploma ve nüfus cüzdan örneğini ekledikleri yazılı başvuruya dayanarak “ikinci kez düzenlenmiştir” ibaresi yer alan diploma hazırlanır. Yeniden düzenlenecek diplomalarda öğrencinin sicil ve mezuniyet bilgileri korunarak işlem yapılır.

(6) Mezuniyetten sonra evlilik veya mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliğine ilişkin evraklar ile ilgili birime başvurulması halinde diplomanın arkasına tarih konularak değişikliğe ilişkin şerh düşülür. Değişikliğe ilişkin evraklar ile diploma; şerh düşülmek, imzalanmak ve onaylanmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Diploma defterine her iki birim tarafından da gerekli ibare yazılır.

(7) Mezuniyet tarihi, tüm eğitim-öğretim çalışmalarının ve sınavların başarılmasına, varsa stajların tamamlanmasına bağlı olarak ilgili kurul kararı ile mezun edildiği tarihtir.

(8) Lisans programlarına dikey geçiş sınavı veya yatay geçiş ile yerleşen öğrencilerin mezuniyet derecesini alacağı programda en az 5 yarıyıl, yıllık eğitim yapılan programlarda ise en az 3 yıl öğrenim görmüş olması gerekir. Önlisans programlarına yatay geçiş ile yerleşen öğrencilerin derece sıralamasına girebilmesi için ise ilgili programda en az 2 yarıyıl öğrenim görmüş olması zorunludur. Derece sıralamasına ilişkin diğer hususlar Senato tarafından çıkarılan yönergede düzenlenir.

Alt düzeyde diploma alma, meslek yüksekokuluna geçiş

MADDE 38 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre önlisans diploması verilir. Bunun için;

a) Eğitim süresi 4 yıl olan lisans programının ilk 4 yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan ve en az 120 AKTS kredisini sağlayan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir.

b) Eğitim süresi 4 yıl ve üzerinde olan fakültelerde en az 120 AKTS kredisini sağlayarak ilk 4 yarıyılını başarı ile tamamlayanlara önlisans; en az 240 AKTS kredisini sağlayarak ilk 8 yarıyılını başarı ile tamamlayanlara da lisans diploması verilir.

c) Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(2) Bir lisans programının en az ilk 4 yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az % 60’ından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, ilgili birim ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat etmek şartıyla meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.

Kayıt silme, kendi isteği ile kaydını alma, ayrılma

MADDE 39 – (1) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili kurulun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile 4 yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(2) Kayıtlı olduğu birime kaydının silinmesi için kendi isteği ile yazılı olarak başvuran öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilere, daha önce kayıtlı bulundukları birime dilekçe ile başvurmaları halinde, durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diplomasının arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın fotokopisi “aslı gibidir” onaylanarak öğrencinin dosyasında saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çift Anadal ve Yan Dal Programları

Çift anadal programları

MADDE 40 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

(2) Birinci fıkrada anılan Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen esaslarda yer alan başarı şartı ve diğer koşulları sağlayan öğrenciler, iki ayrı diploma programından eş zamanlı olarak ders alabilirler. İkinci anadal için aranan mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciye bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili programın önlisans/lisans diploması verilir.

(3) Programlarına ait esaslar, Senato tarafından çıkarılan yönerge ile düzenlenir.

Yan dal programları

MADDE 41 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, esasları ve başvuru koşulları ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen yandal programları düzenlenebilir.

(2) Yan Dal Programlarında, bir diploma programına kayıtlı olan ve öngörülen şartları taşıyan öğrenci, başka bir önlisans/lisans programında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası almaya hak kazanır.

(3) Yan Dal Programlarına ait esaslar, Senato tarafından çıkarılan bir yönerge ile düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimlere ait eğitim-öğretim yönergeleri

MADDE 42 – (1) Senato; Devlet Konservatuvarı, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretime ilişkin yönergeler çıkarabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili kurulların kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 44 – (1) 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

2013-2014 eğitim-öğretim yılı ve daha öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üniversiteye 2013-2014 eğitim-öğretim yılı ve daha öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler, mezuniyet için gereken AKTS kredi yükünü sağlayamamaları durumunda, kayıtlı oldukları programların tüm ders ve çalışmalarından başarılı olmaları ve GANO’larının en az 2.00 olması halinde mezun olmaya hak kazanırlar.

Azami süre

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı esas alınır.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Üniversiteye 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve daha öncesinde kayıt olan öğrencilerden GANO’ları 1.99 ve altında olanlar öncelikle başarısız oldukları dersleri tekrar ederler. Bu öğrenciler üst yarıyıldan/yıldan ders alamazlar ve kredi yükleri bir yarıyılda 30 AKTS’yi geçemez.

Başarı değerlendirmesi

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen YANO sınırı 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde kayıt olmuş öğrenciler hakkında 2.50 ve üzeri olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.