19 Eylül 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31249

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının altıncı cümlesinde yer alan “yollarlarla” ibaresi “yollarla” olarak değiştirilmiş, sekizinci cümlesinde yer alan “istenmez” ibaresi “istenir” olarak değiştirilmiş ve dokuzuncu cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve  aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına  sahip olması ve başvurduğu puan türünde ilgili enstitü yönetim kurulunca 55 puandan az olmamak üzere belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, enstitü yönetim kurullarınca programa özgü belirlenecek diğer temel koşulları da sağlamaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.”

“(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi ile üçüncü fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.”

“Öğrenci en geç kredili derslerini tamamlama azami süresinden itibaren tez ve seminer derslerine kayıt yaptırmak zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini genel not ortalaması en az 3,00 olacak şekilde başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesi ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu bir üst yazı ile enstitüye teslim eder.”

“Jüri üyeleri, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.”

“(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen ve/veya azami süresini doldurup tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci  ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belirtilen süreler içerisinde kredili ders notları ortalamasının en az 3,00 olması, tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki kopya elektronik formunu, tez tutanak ve onay formlarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu öğrenci talebi halinde bu süreyi uzatabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitenin tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartlarını yerine getirmek kaydıyla, programların ilan edilen kontenjanları göz önünde bulundurularak, tezsiz yüksek lisans programının aynısı olan tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez danışmanı,  söz konusu teze ilişkin intihalle ilgili kontrolünü yapar ve intihal raporunu alarak enstitüye ve jüri üyelerine gönderir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “doktora/sanatta yeterlik diploması” ibaresi “sanatta yeterlik diploması” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “dört” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “mecburi” ibareleri “zorunlu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yarıyıl/yılsonu final, bütünleme, mazeret/telafi ve ek sınav sonunda ders başarı notlarına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra üç iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunur. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve öğrenciye duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda, bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan üç kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya program başkanlığı, sonucu yazılı olarak kendi dekanlığına veya müdürlüğüne bildirir. Dekanlık/Müdürlük sonucu öğrenciye yazılı olarak duyurur ve başarı notunda bir değişiklik varsa, sonuç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bildirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muaf tutulacak derslerin sayısı tezli programlarda en fazla dört, tezsiz programlarda ise en fazla beş derstir. Muaf tutulan derslerin ulusal kredilerinin toplamı başvurulan programın toplam ulusal kredisinin en fazla  %50’si kadar olabilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Küresel salgın nedeniyle 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 21 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2016

29875

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/4/2018

30393