18 Eylül 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31248

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 24/9/2019 tarihli ve 30898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Birimlerle ilgili eğitim-öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl sonu sınavı, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma ve kayıt yenileme tarihleri ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde birimlerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası, altıncı fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyet GNO baraj sınavı ve azami süre sonu ek sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların elektronik ortamda da yapılması mümkündür.”

“d) Tek ders sınavı: Devam şartını sağladığı tek bir dersten FD veya FF alarak başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilere yapılan sınavdır. Öğrencilerin, bu sınava girebilmeleri için ilgili kurul tarafından belirlenen zorunlu stajlar ile ilgili tek ders haricindeki tüm derslerini başarı ile tamamlamaları ve ilgili birime dilekçe ile başvurmaları gerekir. Tek ders sınavları güz ve bahar yarıyıllarında yarıyıl sonu sınavlarından sonra; yaz okulu sonrasında ise yaz okulu notlarının kesinleşmesinin ardından yapılır. Tek ders sınav hakkı öğrencilik süresince bir kez kullanılır; başarısızlık halinde ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır. Tek ders sınavında alınan not, yıl içi notu dikkate alınmadan Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

e) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencinin sınav tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Öğrenci, mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. Yaz okulunda mazeret sınavı yapılmaz.”

“(8) Sınav süreleri ara sınavlar için bir ders saati, yarıyıl sonu sınavları için iki ders saatidir. Ancak, dersin veya sınavın niteliğine göre bu fıkrada belirtilen süreler dışında belirlenecek sınavın süresi ve nasıl yapılacağı yarıyıl başında ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ham başarı notu yarıyıl içi değerlendirme notunun %40’ı, yarıyıl sonu değerlendirme notunun %60’ı dikkate alınarak hesaplanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci yarıyıl sonu sınavından, 30-50 arasında olmak üzere ilgili kurul tarafından belirlenmiş notu almak zorundadır. Yarıyıl sonu sınav notu bu nottan daha düşük olan öğrencilerden ham başarı notu otuz ve üzerinde olanlar FD, otuzun altında olanlar ise FF almış sayılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/9/2019

30898