17 Eylül 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31247

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (UZEM): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak Üniversitedeki yabancı dil hazırlık, lisans ve lisansüstü ve sürekli eğitim dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitimler için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerine destek sağlamak ve uzaktan eğitim kalite ve etkinliğini artıracak araştırmalar gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üniversitedeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve sürekli eğitim dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerine destek sağlamak, bu eğitimlerin etkin yapılabilmesi için e-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştirmek.

b) Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri ihtiyaç ve talep olması halinde uzaktan eğitim teknolojileri ile desteklemek; örgün derslerin, ihtiyaç duyulması halinde uzaktan eğitim yöntemi ile yapılması için destek sağlamak.

c) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek olan diploma ve sertifika programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eğitimleri vermek, gerekli öğrenim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

ç) Uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları gerçekleştirmek, uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak.

d) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek.

e) Üniversite öğretim elemanlarına uzaktan eğitim platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

f) Üniversite içinde ve dışındaki birim, kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki diğer uzaktan eğitim birim ve merkezleriyle iş birliği, ortak proje ve programlar yapmak.

ğ) Uzaktan eğitim konusunda oluşan bilgi birikimi ve tecrübeyi ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek.

h) Uzaktan eğitim konularında ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay, konferans ve sempozyumlar düzenlemek, süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

ı) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek.

i) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

j) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak.

k) İlgili kurullardaki mazereti nedeniyle derslere katılamayan öğretim elemanlarının uzaktan eğitim metoduyla derse katılımlarına destek sağlamak; aynı şekilde ihtiyaç olması ve gerekli kararların alınması halinde yeterlilik ve tez savunma sınavları gibi sınavların uzaktan eğitim metoduyla yapılmasını sağlamak.

l) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

m) Rektörlük tarafından uzaktan eğitimle ilgili verilecek diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli akademik ve idari personel arasından en fazla iki kişi, üç yıl için Rektör önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları aynı usulle değiştirilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin birimlerini yönetmek ve Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c)  Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

e)  Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili bütçe, plan ve programları hazırlamak.

g) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan yürütücü, denetçi, koordinatör, sınav komisyonu ve diğer komisyonları görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak.

ğ) Rektör tarafından uygun görülmesi durumunda sınav ve belgelendirme süreçlerini yönetmek ve bu süreçlerde Rektörlüğü temsil etmek.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite akademik ve idari personeli arasından Rektör tarafından belirlenen ve Mütevelli Heyetin onayladığı üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Rektör, kendi takdiri ve/veya Müdürün gerekçeli talebini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektöre teklif etmek.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ğ) Merkezin amacı doğrultusunda ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında katkılarından faydalanmak üzere, Üniversite ya da yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları ile başka mesleklerdeki konu uzmanları arasından Rektör tarafından belirlenen ve Mütevelli Heyetin onayladığı üç yıllığına görevlendirilen en az üç, en çok yedi üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlükçe karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.