17 Eylül 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31247

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KGTÜ-PAMER): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,

e) Stajyer: Merkezde sunulan hizmetleri, yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, psikoloji, klinik psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencileri,

f) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çalışma alanları ile ilgili konularda araştırmalar yapmak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı araştırma kuruluşları ile iş birliği kurmak, gelişmeleri takip ederek merkezin gelişmesini sağlamak, psikolojik destek, psikoeğitim, grup çalışmaları, ölçme ve değerlendirme uygulamaları sağlamaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikoloji konularında araştırmalar yapmak, yapay zekâ tabanlı psikoloji, psikoeğitim, aile danışmanlığı, gelişim, stres ve stresle başa çıkma konularında uzaktan eğitim ve danışmanlık algoritmaları oluşturmak ve bu konularda araştırmalar yapmak.

b) Danışanların psikolojik sorunlarını değerlendirmek, konusunda uzmanlara yönlendirerek destek ve yardım sağlamak.

c) Danışanların iletişim sorunları, evlilik ve aile içi çatışmalar, yaşam, iş, aile doyumu/doyumsuzluğu, yaşam kalitesini artırma, yaşam sorunlarıyla, stres ve stresle başa çıkmalarına yardım etmek.

ç) Danışanların yaşadıkları ortamları temel alarak, duygusal, zihinsel, kendi ve kendilik gelişmelerine destek olmak, gündelik sorunlarla başa çıkma yollarını artırmaya yönelik psikolojik eğitimler vermek.

d) Danışanlara durumlarına göre bireysel, aile, çift ve grup eğitim ve danışma hizmetleri sunmak.

e) Danışanların faydalanmalarını ve gelişimlerini izlemek, araştırma ve değerlendirme amaçlı test uygulamaları yapmak.

f) Gereğinde danışanları yardım alabilecekleri ilgili kurumlara yönlendirmek.

g) Danışanlardan elde edilen bütün sözlü ve yazılı bilgileri ilgili mevzuat ve etik kurallar doğrultusunda yönetmek, arşivlemek ve korumak.

ğ) Merkezin hizmet kalitesini değerlendirmek, artırmak amacıyla danışanlara memnuniyet değerlendirme anketleri doldurtmak.

h) Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin psikoloji, klinik psikoloji ve danışmanlık öğrencilerinin eğitimlerinin ve staj eğitimlerini, etik ve bilimsel süreçler gözetilerek, öğretim üyeleri gözetiminde yapılmasını sağlamak.

ı) Bilimsel gelişmeleri izlemek ve yaymak maksadıyla psikoloji alanları ile ilgili toplantı, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c)  Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile üç yıl süreliğine görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile iki müdür yardımcısı üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün görevlerini yerine getirmesinde Müdüre yardımcı olup Merkezin etkili ve verimli çalışması konusunda Müdüre karşı sorumlu olarak çalışır. Müdür olmadığı zamanlarda yardımcılardan biri Müdüre vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezde psikolojik araştırma, eğitim, psikolojik danışma, grup çalışmaları, ölçme ve değerlendirme hizmetlerini amacına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

b) Merkezde yapılacak araştırmaları planlamak, yapılmış olan araştırma projelerini değerlendirmek, yapay zeka tabanlı psikolojik danışmanlık algoritmaları oluşturma çalışma ve araştırmalarını yapmak.

c) Uzaktan psikolojik danışmanlık çalışmalarının yapılmasını sağlamak üzere araştırmalar yapmak.

ç) Merkezde sunulan hizmetlerin bilimselliği ve kültürel değerler korunarak, danışanların temel psikolojik gereksinmelerinin sağlandığını gözetmek. Hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmak. Danışanların olası risk ve zararlara karşı korunmasını sağlamak.

d) Merkezin yıllık çalışmalarını değerlendirmek amacıyla istatistik verileri ve diğer değerlendirmeleri her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar hazırlamak.

e) İdari ve akademik toplantılarda Merkezi temsil etmek.

f) Merkezde çalışan öğretim üyesi, uzman, psikolog ve idari personelin yıllık ve idari izinlerini düzenlemek ve onaylamak.

g) Merkezde çalışanlar arasında birlikteliği, uyum içinde verimli çalışmayı sağlamak, mesleklerinde ve kendilerini geliştirmede her türlü desteği vermek, birlik olmanın, birlikte çalışmanın kişileri geliştireceğinden hareketle bilgi alışverişini sağlamak için, merkez içi haftalık toplantılar düzenlemek.

ğ) Merkezde çalışan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, çalışanlar arasında gerekli iş bölümü ve rotasyonları yapmak.

h) Danışanların istek ve gereksinimlerini dikkate alarak sunulan hizmetleri çeşitlendirmek, etkinliklerinin artırılmasını ve geleceğe yönelik planlamalar yapmak.

ı) Merkezin çalışma standartlarını artırmak ve geliştirmeye yönelik stratejiler belirlemek, merkezin kadro gereksinimlerini belirlemek, alınacak uzman adaylarının seçimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yapıp, Yönetim Kurulunda görüşüp Rektörlüğe sunmak.

i) Merkezde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin staj yapmalarına olanak sağlamak, staj yapacak öğrencilerin sayılarını, görev alanlarını, görev takvimini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

j) Merkez çalışanlarının mesleki alandan bir öğretim üyesinden danışmanlık almalarını, bunun süre ve işleyişini düzenlemek ve denetlemek.

k) Gerekli görülen ve gereksinim duyulan durumlarda psikoloji bölümü öğretim üyelerinin, araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Merkezin çalışma alanlarında görevlendirilmelerinin sağlanması için çalışmalarda bulunmak.

l) Üniversitede hizmet içi eğitim çerçevesinde seminer ve toplantılar düzenlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Üyelerin en az üçü psikoloji bölümünün öğretim üyeleri, kalan üyeler Üniversitenin akademik ve idari personeli arasından üç yıl için Rektörün önerisi, Mütevelli Heyetin onayı ile görevlendirilir. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Araştırma projeleri geliştirmek, geliştirilmiş projeleri desteklemek.

b) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

c)  Gelecekte verilmesi düşünülen yeni hizmetlerin planlamasını yapmak.

ç) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmek için bilimsel temelli çalışmalar yapmak.

d) Yönetim Kurulu kararıyla Merkeze bağlı birimler kurulmasını sağlamak.

e)  Merkezin kadro ihtiyaçlarını belirlemek. Staj yapacak öğrenci sayısını ve çalışma alanlarını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak amacıyla psikoloji, bilişim ve yönetim alanlarında faaliyet gösteren kişilerin katıldığı bir kuruldur. En çok yedi kişiden oluşur. Kurul üyeleri; ilgili Rektör yardımcısının başkanlığında, Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda Rektörlük tarafından belirlenen ve Mütevelli Heyetin onayıyla üç yıllığına görevlendirilir. Görevi biten kurul üyesi aynı usullerle yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu olağan toplantılarını üç ayda bir yapar. Olağanüstü toplantılar Kurul başkanının isteği üzerine yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek, yapılacak uygulamalar ve alınacak tedbirler hakkında görüş bildirmek, eleştirmek ve katkıda bulunmak.

b) İlgili bilimsel kuruluşlarla iş birliği oluşturup geliştirilmesini sağlamak.

c) Yapılacak araştırmalara finansman sağlamak konusunda Üniversite dışı kaynakların belirlenmesi ve değerlendirilmesi yönünde girişimlerde bulunmak.

ç) Merkezin işleyişiyle ilgili olarak bu konuda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlamak.

d) Yönetim Kurulunun isteği doğrultusunda Merkezin uygulamalarını ve yapılacak araştırmaları etik açıdan incelemek, önerilen süre içinde rapor etmek.

e) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve işlevleri kapsamındaki görüşlerini kurul toplantısı dışında da sözlü ve yazılı olarak Merkez Müdürüne bildirebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlükçe karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.