16 Eylül 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31246

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 4/11/2016 tarihli ve 29878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ç) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): Enstitüde programı bulunan ilgili anabilim dalını,

d) Enstitü Anasanat Dalı (EASD): Enstitüde programı bulunan ilgili anasanat dalını,

e) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): İlgili Enstitü Anabilim Dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

f) Enstitü Anasanat Dalı Akademik Kurulu (EASDAK): İlgili enstitü anasanat dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Enstitüde; eğitimin yürütülmesinden sorumlu olan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüde programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile EK tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,

k) TİK: Tez izleme komitesini,

l) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

m) Yabancı Dil Sınavı: Merkezi Yabancı Dil Sınavları veya ÖSYM Başkanlığı tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan  “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Disiplinler arası anabilim dalında görevli öğretim üyesi sayısı 10 veya daha fazla ise, anabilim dalı kurulu tarafından, anabilim dalı başkanı dahil 7 kişiden az olmamak üzere, her bilim dalını temsilen eşit sayıda öğretim üyesinden oluşan bir yürütme kurulu oluşturulur. Yürütme kuruluna üye verecek bilim dallarının belirlenmesinde, anabilim dalının kuruluş teklifinin yapıldığı fakültenin bölümleri dikkate alınır. Bu yürütme kurulu,  anabilim dalı kurulu yetkileriyle görev yapar. Kurulun görev süresi anabilim dalı Başkanının görev süresinin sona ermesiyle birlikte sona erer. Aynı usulle yeni anabilim dalı Başkanı belirlenir ve yeni kurul oluşturulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili EABDAK/EASDAK kararı dikkate alınarak, en az üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanına göre başarı notu hesaplanır. Başarı notu hesaplamasında ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %40'ı, yabancı dil puanının %10'u dikkate alınarak sıralama yapılır. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların değerlendirilmesi, yetkili kurulların talep etmeleri halinde ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı, yazılı ve/veya sözlü sınav veya uygulamalı sınav sonucuna göre başarı notu hesaplaması yapılır.  Başarı notu değerlendirmesinde ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %20'si, yabancı dil puanının %10'u ve yazılı ve/veya sözlü sınav veya uygulamalı sınav puanının %20'si dikkate alınır ve sıralama yapılır.

(3) Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri ilgili EABD/EASD başkanlığınca üç iş günü içerisinde enstitüye bildirilir. Kazanan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(4)  Adayların kabulü EYK'ca kesinleştirilerek kayıt hakkı kazanan asil adaylar kadar yedek aday listesi enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(5) Üniversitenin lisans diploma programından öğrenim süresi içerisinde birinci olarak mezun olan öğrenciler, yüksek lisans programına başvuru için istenilen asgari şartları ve birimin başvuru şartlarını sağlaması koşulu ile Üniversitenin yüksek lisans programlarına başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunan öğrencilere Senato tarafından ayrılan kontenjan dahilinde;

a) Aynı programa birincilik kontenjanından birden fazla başvuran öğrenci bulunması halinde başarı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

b) Başvuruda bulunan öğrenciler arasında birincilik kontenjanından yerleşemeyen öğrenciler, aynı program listesine dahil edilerek değerlendirmeye alınır.

(6) Doktora ve tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların yüksek lisans programına başvuru yapması halinde, ALES sınavına girme şartı aranmaksızın ALES puanı 70 olarak değerlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Her öğrenci için çalışmak istediği alan ve danışman tercihi dikkate alınarak Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri arasından EABDAK/EASDAK tarafından enstitüye danışman önerilir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ile EYK tarafından atanır, ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da olabilir ve Üniversite kadrosu dışından atanacak kişi en az doktora derecesine sahip olmalıdır. Öğrencinin ve/veya danışmanın talebi doğrultusunda, danışman değişikliği durumunda ilgili madde hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu,  EABDAK/EASDAK kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir.

(3) Tez önerisi, öğrenci derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra takip eden dönemin başına kadar danışmanın onayı, EABDAK/EASDAK kararı ile enstitüye önerilir ve EYK onayı ile kesinleşir. Tez önerisi değişikliği durumunda ilgili madde hükümleri uygulanır.

(4) Danışmanın üç aydan fazla başka bir kurumda görevlendirilmesi, atanması, Üniversiteden ayrılması ya da olağan dışı durumlarda danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı ile ikinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması”

“(2) Yüksek lisans tezinin hazırlanmasında;

a) Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci; bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster/sözlü olarak sunulmuş en az bir bildiri veya ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bir bilimsel makale veya başvurusu kabul edilmiş patent/faydalı model hazırlama şartlarından birini Üniversite adı altında yerine getirir. Bu kapsamda öğrenci, Üniversite adına belgelenmiş çalışmalarının tümünü danışmanının onayını aldıktan sonra anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla, enstitüye müracaat eder.

b) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, ciltlenmemiş altı adet tezi ve Üniversite adı altında yapılan çalışmasını EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Teze ilişkin intihal programı raporundaki oran %25’i geçemez. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.”

“(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre içerisinde öğrenciye tezsiz yüksek lisans programının gereklerini yerine getirebilmek için bir yarıyıl ek süre verilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. İlgili enstitünün tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan tezin, tez sınav jüri komisyonu tarafından imzalı son halinin teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.”            

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “90” ibaresi “60” olarak ve üçüncü fıkrasında yer alan “savunulabilir veya danışman tarafından” ibaresi “savunulur, dönem projesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Değerlendirme ve sıralama lisans diploma notuna (100’lük sistem) göre yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunu adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Adayların, yazılı veya sözlü sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve yazılı veya sözlü sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES veya tıpta uzmanlık sınavı puanının %50'si, lisans derecesi ile bütünleşik doktoraya başvuranlar için lisans, diğer doktora programları için yüksek lisans not ortalamasının %20'si, yabancı dil puanının %10'u ve yazılı veya sözlü sınav puanının %20'si dikkate alınır ve toplamda en az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Yazılı veya sözlü sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.”

“(6) Doktora ve tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların tekrar doktora programlarına başvuru yapması halinde ALES sınavına girme şartı aranmaksızın ALES puanı 70 olarak değerlendirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar ile doktora tezinde başarılı olamayanların talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirebilmek için bir yarıyıl ek süre verilebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) EABDAK/EASDAK her öğrenci için uzmanlık alanı anabilim dalı ile aynı olan Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri arasından öğrencinin çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak enstitüye danışman önerir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ile EYK tarafından atanır. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da olabilir ve Üniversite kadrosu dışından atanacak kişi en az doktora derecesine sahip olmalıdır. Öğrencinin ve/veya danışmanın talebi doğrultusunda, danışman değişikliği durumunda ilgili madde hükümleri uygulanır.

(2) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışmanın üç aydan fazla başka bir kurumda görevlendirilmesi veya atanması ya da Üniversiteden ayrılması durumunda danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İlgili yarıyıllarda ders kaydını yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sınavlara girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Bu sınav hakları sonunda başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması”

“(2) Doktora tezinin hazırlanmasında;

a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci, hazırladığı en az bir ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bir bilimsel makale, patent/faydalı model belgesine sahip olma şartlarından birini Üniversite adı altında yerine getirir. Bu kapsamda öğrenci, Üniversite adına belgelenmiş çalışmalarının tümünü danışmanının onayını aldıktan sonra anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye müracaat eder. 

b) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve ciltlenmemiş sekiz adet tezi ve Üniversite adı altında yapılan çalışmasını EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Teze ilişkin intihal programı raporundaki oran %25’i geçemez. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. İlgili enstitünün tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan tezin, tez sınav jüri komisyonu tarafından imzalı son halinin teslim edildiği tarih mezuniyet tarihidir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir.”

“(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve yazılı veya sözlü sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50'si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20'si, yabancı dil puanının %10'u ve yazılı veya sözlü sınav puanının %20'si dikkate alınır ve toplamda en az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Yazılı veya sözlü sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin EABD/EASD’ye öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) EABDAK/EASDAK her öğrenci için uzmanlık alanı anabilim dalı ile aynı olan Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim üyeleri arasından, öğrencinin çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak enstitüye danışman önerir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde atanır. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da olabilir ve Üniversite kadrosu dışından atanacak kişi en az doktora derecesine sahip olmalıdır. Öğrencinin ve/veya danışmanın talebi doğrultusunda, danışman değişikliği durumunda ilgili madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. İlgili enstitünün tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan tezin, tez sınav jüri komisyonu tarafından imzalı son halinin teslim edildiği tarih mezuniyet tarihidir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktora öğrencileri, danışmanın uygun görüşü ile yüksek lisans programından ders alabilirler.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu ve seçmeli derslerin ders tekrarı ile ilgili esasları şunlardır:

a) Öğrenciler, almış olduğu zorunlu ve seçmeli dersleri başarmakla yükümlüdür. Başarısız olunması halinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

1) Zorunlu derslerde öğrenci başarısız olduğu zaman dersleri tekrar etmek zorundadır. Ancak öğretim programından kaldırılan zorunlu derslerin yerine ise öğrenciler danışmanın önerisi, EABD/EASD Başkanlığının teklifi ve EYK’ca onaylanan dersleri alırlar.

2) Seçmeli derslerde başarısızlık halinde ise başarısız olduğu dersi tekrar alabilir veya yeniden başka bir seçmeli ders seçebilir.

b) Öğrencilerin, kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim-öğretim planında yer alan zorunlu/seçmeli ders/dersleri almaması veya dersi alıp başarısız olmaları halinde; ders adı, ders kredisi, AKTS kredisi ve içeriğinin uyması koşulu ile farklı yarıyılda açılan ders/dersleri (güz yarıyılı dersini bahar yarıyılında-bahar yarıyılı dersini güz yarıyılında) diğer bölüm/program ve birimlerden danışmanının uygun görüşü ve ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile ekle-sil haftası içerisinde ders yükünü aşmayacak şekilde ders kayıt işlemlerini tamamlarlar.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 55 – (1) Öğrencilere; ilgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle en az bir, en çok iki yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci eğitim-öğretime devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen izinlerin toplamı, program öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

(2) Ağır hastalık, kaza, yakınının vefatı, doğal afetler ve bunun gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında kayıt dondurma izin başvurusu en geç akademik takvimde belirtilen ders kayıt ve kayıt yenileme süresi içinde kayıtlı olunan birime yapılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme haftası içerisinde sonuçlandırılarak ilan edilir.

(3) Kayıt dondurma başvurusu birimince uygun görülen öğrenci izinli sayıldığı yarıyıl/yılın katkı payı/öğrenim ücretini ödemez. Kayıt dondurma izni başvurusu birimince uygun görülmeyen öğrenci ise ekle-sil süresi içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak ders kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlar.

(4) Eğitim-öğretim süresi içinde tutuklanan veya hüküm giyen öğrenciler ya da ceza infaz kurumundayken Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ve kaydını yaptıran hükümlü veya tutuklu öğrencilerin talep etmeleri halinde kaydının bulunduğu birimin üst kurullarının kabul etmesi koşuluyla kayıt dondurma işlemi yaptırılabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir yarıyıl,  afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 15 inci ve 30 uncu maddelerin ikinci fıkraları 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/11/2016

29878