15 Eylül 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31245

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde örgün ve/veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim (tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları) ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinin işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ç) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje çalışmasını,

d) Enstitü: Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

e) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD/EASD): Enstitüdeki anabilim dalını/enstitü anasanat dalını,

f) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim ya da anasanat dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüdeki anabilim/anasanat dalı başkanını,

ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı başkanlığında, varsa yardımcıları ve o EABD/EASD'yi oluşturan bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Etik kurulu: Uşak Üniversitesi bünyesinde bulunan etik kurullarını,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim programını,

l) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

m) Özel öğrenci: Başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Uşak Üniversitesinin aynı düzeydeki programlarından; farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü ve kazanımı edinmek amacıyla ders almak isteyen öğrenciyi,

n) Müdür/müdürlük: Enstitü müdürünü/müdürlüğünü,

o) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

p) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

r) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü,

s) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde aldıkları tez konusunu araştırmaya, literatür takibine, kaynak incelemeye, rapor hazırlamaya ve sunmaya dayanan, yazılı bir rapordan oluşan kredisiz uygulama dersini,

ş) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,

u) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ü) Uzmanlık alan dersi: Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitirmiş, tez önerisi EYK tarafından kabul edilmiş öğrencinin danışmanına ihdas edilen dersi,

v) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

y) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Sınavlar ve Kayıt

Kontenjan ve başvuru ilanı

MADDE 4 – (1) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili EABD/EASD akademik kurulu görüşü, EYK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ile başvuru, kabul, yazılı ve/veya sözlü sınav ile kayıt tarihleri Senatonun onayı üzerine Rektörlük tarafından ilan edilir ve ayrıca enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında da duyurulur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(3) Lisansüstü programlara başvuruda tüm sorumluluk adayların kendilerine aittir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilir.

Lisansüstü programlara başvuru koşulları

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların;

a) EABD/EASD akademik kurulu tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun görülen yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları ve adayların lisans not ortalamalarının asgari 2.50 veya muadili bir puan olması gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programlarında ALES’ten 55 puana veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olmaları gerekir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarında ise ALES puanı şartının aranıp aranmayacağı EABD/EASD akademik kurulu teklifi ve EYK kararından sonra Senatoca belirlenir.

ç) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

d) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda, adayın son 5 yıl içerisinde yapılan YDS’den en az 40 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan almaları gerekir. Ancak, Arapçanın özel önem taşıdığı programlar için yabancı dil puanı olarak Arapçadan YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan almaları gerekir.

e) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES veya eşdeğeri bir sınav şartı aranmaz.

(2) Doktora programlarına başvuru için adayların;

a) EABD akademik kurulu tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun görülen, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları ve adayların yüksek lisans not ortalamalarının asgari 3.00 veya muadili bir puan olması gerekir.

b) ALES’ten 65 puana veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olmaları gerekir.

c) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 65 puan almaları gerekir.

d) Doktora programlarına başvuruda, adayın son 5 yıl içerisinde yapılan YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan almaları gerekir.

(3) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuru için adayların;

a) Tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına sahip ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından temel tıp alanında en az 50 puan veya ALES’in sayısal puan türünden en az 75 puan veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olmaları gerekir. (Temel tıp puanı, TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile bulunur).

b) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına sahip (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünden en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olmaları gerekir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, adayın son 5 yıl içerisinde yapılan YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan alması gerekir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayın lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.00 veya muadili olması ve başvurduğu puan türünde en az 85 ALES puanına veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik programlarına başvuru için adayların;

a) Yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar hariç, ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olmaları gerekir.

b) Sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması gerekir.

c) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, adayın son beş yıl içerisinde yapılan YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan alması gerekir.

 (5) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda girilecek programların özelliklerine göre gerekirse ALES ve yabancı dil puanlarının yükseltilmesine, ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK’nın önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.

(6) Adayların, EABD/EASD akademik kurulu tarafından önerilen EYK tarafından uygun bulunan ve Senatoca belirlenen diğer koşulları sağlamaları gerekir.

Öğrenci kabulü ile ilgili genel şartlar ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) EABD/EASD akademik kurulunun talebi doğrultusunda başvurularda sözlü ve/veya yazılı sınav ya da portfolyo/yetenek sınavı uygulanacağı ilanda belirtilir.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda;

a) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar için ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’inin ve yabancı dil puanının %25’inin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre başvuranlar sözlü ve/veya yazılı sınava çağrılır. 

b) ALES şartı aranmayan anabilim/anasanat dallarında ise lisans/yüksek lisans not ortalamasının %60’ının ve yabancı dil puanının %40’ının toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre başvuranlar sözlü ve/veya yazılı sınava çağrılır. 

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların yerleştirme başarı puanı hesaplamasında;

a) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar için; ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’sinin, yabancı dil puanının %10’unun ve sözlü ve/veya yazılı sınav puanının %20’sinin toplamı alınarak başarı puanı hesaplanır.

b) ALES şartı aranmayan tezli yüksek lisans/doktora programlarına başvuran adaylar için; lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’sinin, yabancı dil puanının %20’sinin ve sözlü ve/veya yazılı sınav puanının %30’unun toplamı alınarak başarı puanı hesaplanır.

c) ALES şartı aranmayan sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar için; lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’sinin, yabancı dil puanının %10’unun ve sözlü/yetenek/portfolyo sınav puanının %40’ının toplamı alınarak başarı puanı hesaplanır.

ç) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar için; lisans mezuniyet not ortalamasının %60’ı ile yabancı dil puanının %40’ının toplamı alınarak başarı puanı hesaplanır. ALES puanının istenildiği durumlarda; ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ının ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı alınarak başarı puanı hesaplanır. Yabancı dil puanı olmayan adayın puanı sıfır olarak değerlendirilir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında yerleştirme başarı puanı 60’ın altında, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise yerleştirme başarı puanı 70’in altında olan adaylar başarısız sayılır.

(5) Sözlü ve yazılı sınavın bir arada uygulandığı programlarda sözlü notunun %50’si ve yazılı sınav notunun %50’si alınarak hesaplama yapılır.

(6) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylardan sözlü ve/veya yazılı sınava alınacakların sayısı ilan edilen kontenjanın en az üç katı ile sınırlandırılabilir.

(7) Değerlendirmede sözlü ve yazılı sınavın beraber istendiği durumlarda, yazılı sınava girmeyen adaylar başarısız sayılır ve sözlü sınava giremezler.

(8) Yerleştirme başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla; ALES şartı arananlarda ALES, eşitlik bozulmazsa sırasıyla lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar, enstitü tarafından ilân edilir.

(9) İlan edilen kontenjan dâhilinde başarılı olan asıl adayların %50’sini geçmemek üzere yedek öğrenci listeleri enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(10) Yazılı sınavlarda sınav evrakı, sözlü sınavlarda ise adaya sorulan soru-cevapları belirten tutanak sınava müteakip üç işgünü içinde enstitüye teslim edilir.

(11) Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulunun 4’lük not sisteminin 100’lük sistemde eşdeğerliğinin gösterildiği tablo dikkate alınır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Rektörlük, yabancı uyruklu öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri, kontenjanları ve diğer hususları ilgili EABD/EASD akademik kurulu görüşü, EYK kararı ve Senato onayı doğrultusunda ilan eder. Bu kontenjanlar ilanda ayrıca gösterilir. Bu şartların dışında yabancı uyruklu öğrenci alımı yapılamaz.

(2) Yabancı uyruklu adaylar, lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgeleyen Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulü aşağıdaki şartlar ile değerlendirilir:

a) YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Yüksek lisans başvuruları için lisans mezuniyet ortalamasının 4.00 üzerinden asgari 2.50; doktora/bütünleşik doktora başvuruları için yüksek lisans/lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden asgari 3.00 olması gerekir.

c) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adayların ALES’e veya bu sınav için Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlara girme şartı aranmaz. Fakat Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adaylar için programın ilan edilen ALES puan türünden tezli yüksek lisans programı için en az 55 puan, doktora programı için en az 65 puan almaları gerekir.

ç) Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması halinde, bunların yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya da TÖMER veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 veya dengi puan aldığını gösteren resmi belgeye sahip olması gerekir.

d) Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan yabancı uyruklu adaylar, diğer başvuru şartlarını taşımaları halinde, Türkçe öğrenme şartlı ön kabul elde eder. Bu durumda olan adaylar, Üniversitede uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen Türkçe öğretim programına katılır. Bir sonraki sınav döneminde yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavı sonucuna göre başarılı olan adaylar öğrenime başlar. Türkçe öğretim programından en fazla iki eğitim öğretim yılı kadar sürede yeterlik alamayanların enstitü ile ilişiği kesilir.

e) Yabancı dilde öğretim yapılan lisansüstü programlara başvuruda bulunan yabancı uyruklu adayların öğretim göreceği dil ana dilinden farklı dil ise, Türkçe sınavına ek olarak ilgili programın yabancı dil sınavına başvurmak zorundadır.

f) Doktora adaylarının, ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almaları zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.

g) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adayların yüksek lisans programına yerleştirilmesi, lisans diplomasının not ortalamasına göre yapılır. Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adayların yüksek lisans programına yerleştirilmesinde ALES puanının %60’ı, lisans diploma notunun %40’ı esas alınır. Eşitlik halinde diploma notu yüksek olanlara öncelik verilir.

ğ) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adayların doktora programına yerleştirilmesi yüksek lisans mezuniyet notunun %60’ı, yabancı dil puanının %40’ı esas alınarak yapılır. Eşitlik halinde diploma notu yüksek olanlara öncelik verilir. Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adayların doktora programına yerleştirilmesinde ALES puanının %60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun (lisans derecesiyle başvuran adaylarda lisans mezuniyet notunun) %20’si ve yabancı dil puanının %20’si esas alınır. Eşitlik halinde ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

(3) Yabancı uyruklu adayların başvuruda lisans veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini enstitüye teslim etmeleri zorunludur.

Bilim/sanat dalı sınav jürilerinin belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü ile ilgili sınav jürileri; ilgili EABD/EASD akademik kurulunun önereceği ve EYK tarafından belirlenen üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Sözlü ve/veya yazılı sınav EYK tarafından görevlendirilen ilgili sınav jürisi tarafından yapılır.

Özel şartlı öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Özel şartlı öğrenci kontenjanları tezli yüksek lisans programları için açılır ve her yarıyıl iki öğrenci ile sınırlıdır. Bu bağlamda;

a) Engelli öğrenci adayları, 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe göre çalışma güçlerinin en az %40’ından yoksun olduklarını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek zorundadır.

b) Gazi, gazi yakınları ve birinci derece şehit yakınları durumlarını belgelendirmek zorundadır.

c) Sporcu adayları; Avrupa Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları veya Olimpiyat Oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olduklarını belgelendirmek zorundadır.

(2) Özel şartlı öğrenci başarı değerlendirmesi; ilgili sınav jürisi tarafından ALES notunun %50’si, lisans mezuniyet notunun %50’si alınarak belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitedeki lisansüstü derslere, kayıtlı oldukları EABD/EASD başkanlığının onayı ve EYK kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsüne kabul edilenler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilere kimlik kartı verilmez, askerlik işlemleri yürütülmez.

(2) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı ilgili EABD/EASD başkanlığı önerisi ve EYK kararıyla yapılır.

(3) İlgili yarıyılda kayıtlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez. Özel öğrenci herhangi bir lisans programından ders, seminer, uzmanlık alan ve tez çalışması derslerini alamaz.

(4) Özel öğrenci, ders kayıt dönemi sonunda almış olduğu dersin açılmaması durumunda, akademik takvimde belirtilen ekle-sil süresinin bitimini izleyen iki işgünü içerisinde EABDB/EASDB’nin uygun görüşüne istinaden enstitü müdürlüğüne yazılı olarak ders değişikliği talebinde bulunabilir.

(5) Özel öğrencilere herhangi bir diploma veya unvan verilmez. Ancak kendilerine, enstitüden aldıkları derslerin notlarını gösteren transkript ve özel öğrenci olduklarına dair bir belge verilebilir.

(6) Özel öğrenci kontenjanları ilan edilen kontenjanın %20’sini geçemez.

(7) Özel öğrenciler, dönemlik öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

(8) Özel öğrenci başvuruları EABD/EASD başkanlıklarının talebi doğrultusunda enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen süre içinde “Özel Öğrenci Başvuru Formu” ile alınır. Süresi dışında yapılan başvurular kabul edilmez.

(9) Enstitü müdürlüğü tarafından kontenjan belirlenmiş ve başvurunun birden fazla olduğu durumlarda, özel öğrencilerin alım değerlendirmesi; yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, doktora programına başvuranlar için yüksek lisans genel not ortalaması esas alınarak başarı sıralaması 4’lük not sistemine göre yapılır. Özel öğrenci başvurularında sadece yüzlük not sisteminde genel not ortalaması bulunan adayların not dönüşümlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosu kullanılır.

(10) Özel öğrencilerin alabileceği derslerin belirlenmesinde EABD/EASD başkanlığı ve EYK yetkilidir.

(11) Özel öğrencilerin derse devamı, sınav, başarı değerlendirmesi, disiplin ve benzeri hususlardaki durumları, enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynı olup bu konularda bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış olan, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için öngörülen azami sürenin yarısını henüz tamamlamamış olan ve bu maddede belirlenen şartları taşıyan başarılı bir öğrenci, EABD/EASD’nin görüşü ve EYK kararıyla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş başvuruları ilanda belirlenen süre içinde yapılır. Yatay geçiş kontenjanı, lisansüstü programlar için ilan edilmiş öğrenci kontenjanının %50’sini aşmayacak şekilde belirlenir. Yatay geçiş kontenjanları, ilgili EABD/EASD başkanlıklarının önerisi, EYK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Bu kontenjan ve başvuru koşulları ilanda ayrıca gösterilir.

(3) Öğrencinin yüksek lisans düzeyinde yatay geçişi için; genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 75, doktora düzeyinde ise genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00, 100 üzerinden en az 80 olması gerekir. Öğrencinin intibakı, başvurduğu EABD/EASD'de almamış olduğu dersler göz önünde bulundurularak EYK kararıyla yapılır.

(4) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programının tamamlanabilmesi için kullanacağı süre, daha önce kullandığı süre de dâhil olmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan program süresi ile sınırlıdır.

(5) Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü başarı değerlendirmesi; transkript notuna (ağırlıklı genel not ortalaması) göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama alınarak yapılır.

(6) Yatay geçiş başvurusunda istenen belgeler şunlardır:

a) Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.

b) Öğrenci belgesi.

c) Yabancı dil belgesi (tezli yüksek lisans için en az 40 puan).

ç) Transkript.

d) Onaylı ders içerikleri.

e) Disiplin cezası almadığına dair belge.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen, ancak lisans/yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı alanlarda yapmış olanlara, eksikliklerini gidermeleri amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında öğrencinin alması gereken dersler EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla belirlenir. Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, iki yarıyıl içinde EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayıyla en az dört, en çok altı derslik bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarmak zorundadır.

(2) Bilimsel hazırlık dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK onayı ile yüksek lisans bilimsel hazırlık derslerini enstitü bilimsel hazırlık programlarından; doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencileri ise bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri yüksek lisans programlarından alabilirler. Alınacak dersler EABD/EASD akademik kurulunun teklifi ve EYK kararı ile tespit edilir. Ancak zorunlu hallerde EABD/EASD akademik kurulunun teklifi ve EYK kararı ile lisans programlarından ders alınabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için bir yüksek lisans öğrencisinin, bu programdaki her dersten en az CB notu alması ve en az 2.50 genel not ortalaması elde etmesi; bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise her dersten en az BB notu alması ve en az 3.00 genel not ortalaması elde etmesi gerekir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları ve diğer hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Yaz okulu, hazırlık programının süresine dâhil edilmez. Bu süre Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere bağlı süreler dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte yer alan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak alanlar, öğrenci kabulü için verilen ilanda belirtilir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 13 – (1) Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara giriş sonuçları enstitü internet sayfasında ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt hakkını kaybeder.

(3) İlgili programlarda boş kontenjan kalması durumunda yedek liste ilanına çıkılır. Yedek listede olan öğrenci kayıt yaptırmadığı takdirde ikinci yedek liste ilanına çıkılmaz. Asıl listedeki adaylar, yedek liste başvuru tarihleri arasında kayıt yaptıramaz.

(4) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri arasında ders kaydını yaptırmak zorundadır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda EABD/EASD’de açılan dersler arasından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden derslerini seçip danışmanlarının onayı ile kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için sadece ders seçme işlemi yapılır.

(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre katkı payını ödemeyen ve mazeretleri EYK tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez ve katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine öğrenci belgesi verilmez ve askerlik tecil işlemleri yapılmaz.

(3) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren mazeretsiz olarak kayıt yenileyip yenilemediklerine bakılmaksızın geçirdikleri tüm yarıyıllar azami öğrenim süresine sayılır.

(4) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt oldukları programın asgari sürelerini aşmaları durumunda katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

(5) Tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Dersine kayıt yapabilmeleri için tez konularının EYK’da kabul edilmesi ve tüm derslerini başarı ile tamamlamaları gerekir.

(6) Danışman öğretim üyesi; akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrencinin seçmiş olduğu dersleri onaylamakla yükümlüdür.

(7) Tez aşamasındaki öğrenci, ikinci danışmanı bulunması halinde Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Dersini birinci danışmanından alır.

(8) Kayıt yenilemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları akademik takvimde belirtilen süre içinde alınır.

(9) Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirilir. Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(10) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir; verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

(11) Kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediği yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciler, kayıt yenilemedikleri yarıyılda yeterlik, tez önerisi,  tez izleme sınavlarına katılamazlar ve tezlerini teslim edemezler.

Ders değiştirme, ders muafiyeti ve uzaktan eğitim/ikinci öğretim programlarından ders alma

MADDE 16 – (1) Ders değiştirme ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara riayet edilir:

a) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenciler, danışmanın onayı ile ders değişikliği yapabilir. Bu süreler dışında ders değişikliği işlemi yapılamaz.

b) Danışmanın bulunmadığı zorunlu hallerde (yurt dışı görevlendirme, hastalık, idari izin) ilgili EABD/EASD başkanlığının onayı ile ders değiştirme işlemi enstitü tarafından yapılabilir.

(2) Aktarılacak krediler/ders muafiyeti ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara riayet edilir:

a) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumu lisansüstü programlarında başarılı olduğu eşdeğer dersler için kredi aktarma/muafiyet talebinde bulunmak isteyen öğrenci yarıyılın ilk iki haftası içinde enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunur. Başvurular,  ilgili EABD/EASD komisyonları tarafından değerlendirilir ve EYK tarafından karara bağlanır.

b) Muafiyet talebinde bulunulan derslerin son 3 yıl içinde alınmış olması gerekir.

c) Üniversitede kazanılan kredilerin başarı notunun tezli yüksek lisans için en az CB, doktora/sanatta yeterlik için en az BB olması gerekir.

ç) Üniversite dışında kazanılan kredilerin başarı notunun tezli yüksek lisans için en az BB, doktora/sanatta yeterlik için en az BA veya belirtilen harf notlarına eşdeğer bir puan olması gerekir.

d) Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın, program eşdeğerliliği dikkate alınarak başarılı olma ve ders içeriği uyumu şartı ile kredi/AKTS değerlerinden birine göre karar verilir.

e) Tezsiz yüksek lisans programı dersleri için muafiyet talebinde bulunulamaz.

(3) İkinci öğretim ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, farklı tezsiz yüksek lisans programlarından en fazla üç ders alabilirler. Zorunlu durumlarda alınabilecek ders sayısı EYK kararı ile arttırılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 17 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(2) İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programları ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Tezli yüksek lisans ders ve kredi yükü

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir ve ortalamaya katılmaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ve danışman onayı ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile farklı anabilim dallarından veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredisinin %50’sini aşamaz. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alındığı takdirde de bu suretle alınan derslere ait başarı durumu, bu Yönetmelikte mevcut değerlendirme sistemine göre değerlendirilir ve EYK kararı ile kesinleştirilir. Öğrenci, doktora programlarından ders alamaz.

(3) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler lisansüstü öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Tezli yüksek lisans başarı denetlemesi

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için seminer dersi ve diğer derslerini başarı ile tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 2.50'den az olmaması gerekir.  Öğrenci, azami ders alma süresi içinde ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Tezli yüksek lisans süresi

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2.50 not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise iki yarıyıl üst üste tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler üç yarıyılda mezun olabilirler.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 22 – (1) Öğrencinin en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar danışmanı ile belirlediği tez konusunu EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitüye gönderilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Tez konusunun etik kurulu onayı gerektirdiği durumlarda danışmanın teklifi doğrultusunda etik kurulu onayı alınır.

(2) Öğrencinin, Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Dersini alabilmesi için tez önerisinin EYK tarafından kabul edilmesi gerekir. Tez önerisi EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenci, Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptıramaz.

(3) Tez konusu değişikliği; danışmanın onayı ve EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Dönem başında tez konusu değiştiren öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihinden itibaren en erken ilgili dönem sonunda tezini teslim edebilir.

(5) Dönem içerisinde tez konusu değiştiren öğrenciler en erken takip eden yarıyılda tezini teslim edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 23 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;

a) Tezini EYK tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması,

b) Tezin danışmanı tarafından intihal programında incelenmesi,

c) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye teslim etmesi,

ç) Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,

d) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunması,

gerekir.

Tez savunma jürisi

MADDE 24 – (1) Tez savunma jürisinin oluşturulmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, danışman ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri; öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Bu kapsamda tez danışmanı ve ilgili EABD/EASD başkanlığı, söz konusu EABD/EASD’nin bilim dalları içinden üç, Üniversite dışından üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi önerir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını artırabilir. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

b) EYK, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. EYK gerekli gördüğü durumlarda tez konusuyla çalışmaları uyumlu yeni jüri üyeleri teklif edilmesini EABD/EASD başkanlığından talep edebilir.

c) İlgili alana ait tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmayan tezlerin, EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı

MADDE 25 – (1) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Danışman söz konusu teze ilişkin intihal yapılmadığına dair raporunu EABD/EASD aracılığıyla enstitüye gönderir.

b) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi günden erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

c) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrencinin danışmanına ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

ç) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

d) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Savunma sınavı dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Bu karar danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

f) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

g) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en az on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

ğ) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

h) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci, geçiş işlemi için dilekçesi ve transkripti ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Geçiş işlemi EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı ile sonuçlandırılır.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olan öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin iki adet ciltlenmiş nüshasını, elektronik ortamda kaydedilmiş CD’sini ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK kararı ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrencinin yazılı talebi ile geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) EYK, talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans ders ve kredi yükü

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Proje dersi ortalamaya katılmaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ile danışman öğretim üyesinin onayı ve EYK ile lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler lisansüstü öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Tezsiz yüksek lisans başarı denetlemesi

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Azami süre sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’den az olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans süresi

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans danışmanının belirlenmesi

MADDE 31 – (1) Yeni kayıt yaptıran tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin danışmanlıkları, yarıyılın ilk iki haftası içerisinde EABD/EASD akademik kurulunda görüşülür. EABD/EASD aracılığı ile enstitüye gönderilen teklifler EYK’da karara bağlanır. EYK tarafından görevlendirilen danışman aynı zamanda öğrencinin dönem projesi danışmanlığını yürütür. Öğrencinin işlemleri danışmanı atanana kadar ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından yürütülür.

Dönem projesi konusunun belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesini aldığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir.

(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Dönem projesi sınavının sonuçlandırılması

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken ikinci yarıyılda proje savunma sınavına alınır. Dönem projesinin sonuçlandırılması için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir:

a) Öğrencinin projesini EYK tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması.

b) Projenin danışman tarafından intihal programında incelenmesi.

c) Danışmanın, projenin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte projeyi enstitüye teslim etmesi.

ç) Öğrencinin projesini jüri önünde sözlü olarak savunması.

Dönem projesi savunma sınavı

MADDE 34 – (1) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) EABD başkanlığının teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde proje savunma sınavı tarihinde yapılır. Savunma sınavı dinleyiciye açık olarak yapılır.

b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri başkanı tarafından proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 35 – (1) Proje savunma sınavında başarılı bulunan öğrenci, proje savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, projesinin bir adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet CD’sini enstitüye teslim eder. Öğrenci EYK kararı ile tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş

MADDE 36 – (1) Öğrenci kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programından, aynı ismi taşıyan veya enstitü yönetim kurulunca eşdeğerliği kabul edilen tezli yüksek lisans programına enstitünün ilan ettiği tarihler arasında geçiş yapabilir. Geçiş kontenjanı, bir program için iki öğrenci ile sınırlıdır.

(2) Bir tezli yüksek lisans programına geçiş yapılabilmesi için bu programa ilgili yılda öğrenci alınmış olması gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans programına ilgili programın öngördüğü ALES ve yabancı dil şartını sağlamak kaydıyla geçiş yapılabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olmuş bir öğrenci tezli yüksek lisans programına geçiş başvurusunda bulunamaz.

(5) Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programı müfredatında en az 30 AKTS değerinde dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Ancak, dönem projesi dersini alma ve/veya başarma şartı aranmaz.

(6) Öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olması gerekir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin kabulü; ALES puanının %50’si, tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının %25’i ile yabancı dil puanının %25’i alınarak ilgili EABD sınav jürisi tarafından yapılır.

(8) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapacak öğrencinin ALES’ten, başvurduğu programın puan türünden en az 70 alması ve bunu belgelemesi gerekir.

(9) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında almış olduğu dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(10) Ders intibakı yapıldıktan sonra enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrencinin, tezli yüksek lisans programına ilişkin dersler alması istenebilir.

(11) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre öğrenim süresi hesabına katılır.

(12) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, programın normal öğrenim süresini aşması halinde öğrenci katkı payını öder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Programın amacı

MADDE 37 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 38 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240 AKTS ve 21 krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az yedi ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi,  uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

 (2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü en az 42 kredilik on dört ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Doktora programlarında öğrenci, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile enstitüde yer alan yüksek lisans programlarından en fazla iki ders alabilir. Farklı anabilim dallarından veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora derslerinden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Bu suretle alınan derslere ait başarı, bu Yönetmelikte belirtilen not değerlendirme sistemine göre değerlendirilir ve EYK kararı ile kesinleştirilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler, programı tamamlamak için alınması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz. Aynı EABD/EASD bünyesinde bulunan yüksek lisans ve doktora programları arasında alınan dersler, asıl programın ders sayısının %50’sini geçmemek ve daha önce alınmamış olmak koşuluyla program dışı ders olarak sayılmaz.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler doktora kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 39 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Öğrenci, azami ders alma süresi içinde ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre

MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Gerekli yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, doktora programından (en az üç tez izleme komitesi raporu sunması şartıyla) en erken altı yarıyılda mezun olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavı; derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Öğrenciler, yeterlik sınavına bir yarıyılda bir kez olmak üzere en fazla iki kez girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, EABD/EASD başkanlığı tarafından ilgili EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(4) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere dördü Üniversite dışından, danışman dâhil dokuz kişilik sınav jürisi önerir. Her öğrenci için en az ikisi Üniversite dışından olmak şartı ile beş kişilik yeterlik jürisi, unvan sıralaması dikkate alınarak EYK kararı ile belirlenir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını artırabilir. Jüri üyesi teklifi, yeterlik sınav tarihinden en az bir ay önce enstitüye bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 80 puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Sözlü sınav, dinleyiciye açık olarak yapılır. Öğrencinin, sözlü sınavdan başarılı olabilmesi için en az 80 puan alması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölümden/bölümlerden ilk sınav tarihinden itibaren en erken altı ay sonra aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya mazeretsiz olarak sınava girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından yedi gün önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

Tez izleme komitesi

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde unvan sıralaması dikkate alınarak bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Danışman ve EABD başkanlığı tarafından, üç öğretim üyesi EABD içinden, üç öğretim üyesi EABD dışından olmak üzere toplam altı öğretim üyesi enstitüye önerilir. Tez izleme komitesi, danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. Gerekli görülmesi durumunda EYK, önerilen jüri üye sayısını artırabilir.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları söz konusu komite tarafından yapılır. İkinci danışmanın olması durumunda, ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili danışmanın talebi, EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini takip eden en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez konusunun etik kurulu onayı gerektirdiği durumlarda danışmanın teklifi doğrultusunda etik kurulu onayı alınır.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, sınav tarihinden en az on beş gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanak ve tez önerisi formu ile birlikte bildirilir.

(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(7) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tez öneri sınavı döneminde yurt dışında resmi görevli olan komite üyeleri veya alanıyla ilgili araştırma yapmak üzere altı aydan fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif sistem üzerinden katılabilir.

Tez izleme sınavları

MADDE 44 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile birinci tez izleme komitesi toplantısı arasında en az dört ay süre olması gerekir.

(4) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(5) Tez izleme sınavı, sınav tarihinden en az on beş gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(6) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(7) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(8) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK tarafından incelenen rapor uygun görüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibarıyla en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(10) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci, yeni bir tez önerisi hazırlamak ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(11) Kayıt yenileyip faaliyette bulunmayan öğrenci, tez izleme sınavından başarısız sayılır.

(12) Tez izleme sınavı döneminde yurt dışında görevli olan komite üyeleri veya altı aydan fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif sistem üzerinden katılabilir.

(13) Tez izleme sınavı, dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 45 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gereklidir:

a) Öğrencinin tezini EYK tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması.

b) Tezin, danışman tarafından intihal programında incelenmesi.

c) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye teslim etmesi.

ç) En az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması.

d) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarının sağlanması.

e) Tezin enstitüye teslim edilip jüri önünde sözlü olarak savunulması.

(2) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

b) Danışman ve EABD başkanlığı, tez izleme komitesi üyeleri sabit olmak üzere, farklı yükseköğretim kurumlarından altı öğretim üyesi önerir. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını artırabilir.

c) Jüri, danışman ve ilgili EABD başkanlığının önerdiği öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın EYK kararı ile oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(3) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Danışman söz konusu teze ilişkin intihal yapılmadığına dair raporunu EABD aracılığıyla enstitüye gönderir.

b) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on beş günden erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

c) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

ç) Tez savunma sınavı dinleyiciye açık olarak yapılır.

d) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı enstitüye teslim edilir.

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

ğ) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 46 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin iki adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş CD’sini ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Diploma düzenlenene kadar öğrencinin yazılı talebi ile geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz veya kendisine geçici mezuniyet belgesi verilmez; öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Programın amacı

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Ders ve kredi yükü

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Sanatta yeterlik programlarında EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile öğrenci, kayıtlı olduğu enstitüde yer alan yüksek lisans programlarından en fazla iki ders alabilir. Farklı EABD/EASD’den veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan sanatta yeterlik derslerinden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler, programı tamamlamak için alınması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz. Aynı EASD bünyesinde bulunan yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları arasında alınan dersler, asıl programın ders sayısının %50’sini geçmemek ve daha önce alınmamış olmak koşuluyla program dışı ders olarak sayılmaz. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alındığı takdirde de bu suretle alınan derslere ait başarı durumu, bu Yönetmelikte mevcut değerlendirme sistemine göre değerlendirilir ve EYK kararı ile kesinleştirilir.

 (3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik programı öğrencisinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Öğrenci, azami ders alma süresi içinde ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programının tamamlanma süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Gerekli yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, sanatta yeterlik programından (en az üç tez izleme komitesi raporu sunması şartıyla) en erken altı yarıyılda mezun olabilir.

Yeterlik sınavı, tez izleme komitesi, tez önerisi savunması ve tez izleme sınavları

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programında; yeterlik sınavı, tez izleme komitesi, tez önerisi savunması ve tez izleme sınavları ile ilgili iş ve işlemler 41, 42, 43 ve 44 üncü maddelerde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik tezinin/çalışmalarının sonuçlandırılması için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gereklidir:

a) Öğrencinin tezini EYK tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması.

b) Tezin, danışman tarafından intihal programında incelenmesi.

c) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye teslim etmesi.

ç) En az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması.

d) Senato tarafından belirlenen sanatta yeterlik yayın ve/veya proje koşullarının sağlanması.

e) Tezin enstitüye teslim edilip jüri önünde sözlü olarak savunulması.

(2) Sanatta yeterlik savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

b) Danışman ve EASD başkanlığı, tez izleme komitesi üyeleri sabit olmak üzere, farklı yükseköğretim kurumlarından altı öğretim üyesi önerir. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını artırabilir.

c) Jüri, danışman ve ilgili EASD başkanlığının önerisi ile önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın EYK kararı ile oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(3) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on beş günden erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

c) Tez savunma sınavı dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni EYK tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

d) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı enstitüye teslim edilir.

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye çalışmasını teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur.

g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

ğ) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin iki adet ciltlenmiş nüshasını, elektronik ortamda kaydedilmiş CD’sini ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder.

(2) EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz veya kendisine geçici mezuniyet belgesi verilmez; öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü de verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Öğretim Programları, Ders Planları ve Programları, Sınavlar ve Değerlendirme

Öğretim programları

MADDE 54 – (1) Enstitü bünyesinde lisansüstü programlar; YÖK tarafından belirlenen lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından hazırlanır ve YÖK’ün onayına sunulur.

Ders planları ve programları

MADDE 55 – (1) EABD/EASD’deki lisansüstü ders planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Ders planları, Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile EK’da görüşülerek onaylanır.

(2) Ders planları çerçevesinde bir yarıyılda hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili EABD/EASD başkanlıklarının önerileri üzerine EYK tarafından kararlaştırılır.

(3) EABD/EASD’de açılacak yeni bir ders için dersi verecek öğretim üyesince dersin içeriği ve gerekçesini içeren müracaatın EABD/EASD başkanlığına yapılması gerekir. EABD/EASD kurulu kararı sonrasında en geç Mayıs ayı sonuna kadar teklif edilen dersler EK’nın uygun görüşü ve Senato kararı ile kabul edilir.

(4) Lisansüstü programların yürütülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Dersi verecek öğretim üyesi; ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri veya Üniversite bünyesinde aynı nitelikte eğitim-öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında görevli öğretim üyeleri arasından ya da ihtiyaç olduğu takdirde başka bir anabilim/anasanat dalından EYK tarafından görevlendirilir. Ayrıca başka bir yükseköğretim kurumundan da görevlendirme yapılabilir.

b) Lisansüstü düzeydeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde EABD/EASD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayı ile doktorası olan öğretim görevlilerine lisansüstü düzeyde dersler verilebilir. Ayrıca alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkmış kişiler EYK kararıyla lisansüstü programlarda ders verebilirler.

c) Şehir dışı veya yurt dışında bulunma dolayısıyla yüz yüze ders işleyemeyecek durumda olan öğretim üyeleri, teknolojik imkânları kullanarak uzaktan eğitim yapabilir veya o alanda uzman olan başka bir öğretim üyesinin de dersi vermesini sağlayabilir. Bir dönemde bu şekilde işlenen derslerin süresi, dersin o dönemdeki toplam süresinin %40’ını aşamaz. Ancak, ek ders ücretine dair işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

ç) Birinci yarıyıl dersleri akademik takvimde belirtilen güz yarıyılında, ikinci yarıyıl dersleri akademik takvimde belirtilen bahar yarıyılında açılır. Ancak seminer dersi bu uygulamaya dâhil değildir.

(5) Seminer dersi aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Öğrenci, seminer dersini EYK tarafından görevlendirilmiş danışmanından alır.

b) Seminer dersinin konusu öğrenci ile birlikte danışmanı tarafından belirlenir.

c) Seminer sunumları akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav tarihleri arasında yapılır.

ç) Öğrenci hazırlamış olduğu seminer sunumunu, danışmanı, öğretim üyeleri ve öğrenciler önünde sunar. Seminer konularının sunulmasını takiben her öğrenci için ayrı ayrı düzenlenen “Seminer Dersi Değerlendirme Tutanağı” ve ilgili alanın tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış seminer kitapçığı EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir. Seminer dersi, yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Yapılan değerlendirme ilgili danışman tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine girilir.

Değerlendirme

MADDE 56 – (1) Öğrencinin başarısı, dönem içi notlarıyla dönem sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Dönem içi notları; sınavlara, araştırma ödevlerine, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim üyesince, aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından birisi ile belirlenir:

Başarı Notu             Katsayı              Yüzde Karşılığı

      AA                       4.00                       90-100

      BA                       3.50                        85-89

      BB                       3.00                        80-84

      CB                       2.50                        75-79

      CC                       2.00                        70-74

      DC                       1.50                        60-69

      FF                        0.00                     59 ve altı

b) Ayrıca, YT (yeterli/başarılı), YZ (yetersiz/başarısız), EK (eksik), DV (devam ediyor), DZ (devamsız) kodlu değerlendirmeler de yapılabilir. YT ve YZ notları; not ortalamalarına katılmayan uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışmalarında başarının gösterilmesi için kullanılır. DV kodlu değerlendirme; dönem projesi, ödev ve araştırma içerikli dersler için dersi veren öğretim üyesinin talebi, EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile uygulanır. Dersi veren öğretim üyesince, DV kodlu değerlendirmesinin uygulama gerekçesinin belirtilmesi ve her yarıyılın ilk haftası bu uygulamayı yapmak istediğinin enstitü müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Bu bent kapsamında, final ve bütünleme döneminde tamamlanamayan projeler için DV değerlendirmesi yapılabilir. DV değerlendirmesi en geç iki ay içinde nota çevrilir. EK değerlendirmesi; proje, ödev ve araştırma içerikli dersler için, öğretim üyesince kabul edilen mazereti nedeniyle ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrenciye verilir. EK değerlendirmesini alan öğrenci, sınav döneminin bitiminden sonra en çok iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Eksiklerini tamamlamayan öğrencilerin EK değerlendirmesi FF ya da YZ'ye çevrilir.

c) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri ilgili dönemde tekrar almak zorundadır. Dersi ikinci kez alanlar ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa derse devam etmek zorunda değildir. Öğrenci isterse, danışmanının uygun görüşü doğrultusunda başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda ikinci ders için devam zorunluluğu aranır. Ayrıca, öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları bazı dersleri de tekrarlayabilir ve/veya yeni dersler alabilirler.

Derse devam, ders tekrarı ve ders sildirme

MADDE 57 – (1) Öğrenciler, bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders almak zorundadır. Bir öğrencinin bir yarıyıl içerisinde alabileceği AKTS değeri alttan aldığı derslerle birlikte 45 AKTS’yi geçemez.

(2) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalara %80'den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir ve değerlendirilir.

(3) Devamsızlık nedeniyle dönem sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edilir ve öğrenciye o dersle ilgili olarak DZ notu verilir. Devam şartını yerine getirmediği halde sınava giren öğrencinin sınav sonucu iptal edilir.

(4) Mezuniyet için öngörülen kredi/AKTS’den fazla ders alan öğrenciler başarılı/başarısız durumuna bakılmaksızın dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurmaları halinde ders sildirme talebinde bulunabilirler.

(5) Uzaktan eğitim lisansüstü programlarda derse devam oranı, ders saatlerine internet üzerinden katılım esas alınarak belirlenir.

Mazeret sınavı

MADDE 58 – (1) Ara sınavlarından herhangi birine Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, bu mazeretini gösterir belgeyi aldığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde dilekçe ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvurmaları halinde EYK kararı ile mazeret sınavı açılır. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Bütünleme sınavı

MADDE 59 – (1) İlgili yarıyılda almış oldukları derslerde final sınavına girme hakkı elde eden öğrencilere, final sınavına girmedikleri, girdikleri halde başarısız oldukları, koşullu geçtikleri ya da notunu yükseltmek istedikleri dersler için her yarıyıl sonunda, final notunun yerine geçmek üzere bütünleme sınav hakkı tanınır.

Sınav notuna itiraz

MADDE 60 – (1) Sınavlara itiraz, enstitü müdürlüğüne, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş işgünü içerisinde yazılı olarak maddi hata yönünden yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim üyesince incelenir. Öğretim üyesinin raporu, EYK tarafından incelenerek karara bağlanır.

Sınav evrakları

MADDE 61 – (1) Sınav evrakları, ödev dosyaları, yoklama çizelgesi ve sınav tutanağının bir nüshası dersin öğretim üyesi tarafından, bütünleme sınav tarihinden itibaren yedi işgünü içerisinde enstitü müdürlüğüne teslim edilir ve evraklar iki yıl süreyle enstitüde saklanır.

Ders saydırma

MADDE 62 – (1) Lisansüstü eğitime kayıt olan öğrencilerin; özel öğrencilik, yatay geçiş, değişim programı öğrenciliği ve daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı oldukları dersler için ders saydırma veya muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşullarına ilişkin talepleri, programa ilk kayıt yaptırdıkları dönemin ikinci haftasının sonuna kadar, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili EABD/EASD’nin değerlendirmesi alınarak EYK’nın kararı ile belirlenir ve intibakı yapılır. Ancak, sonraki dönem veya yıllarda öğrenciler tarafından yapılacak bu türden talepler kabul edilmez.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 63 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu, yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde o zamana kadar alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Genel not ortalaması hesaplanırken; tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not, bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.

Kayıt dondurma

MADDE 64 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler ile kayıt dondurma talebinde bulunabilir. EYK kararıyla en fazla iki yarıyıl kayıt dondurulabilir.

(2) Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Kayıt donduran öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminden sonraki yarıyıl başında öğrenciliğine devam eder.

Kayıt silme

MADDE 65 – (1) Bir öğrencinin aşağıdaki durumlarda EYK kararıyla kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez:

a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi.

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

c) Öğrencinin ders ve tez dönemlerinde başarısız olması ve azami süreler içerisinde programları tamamlayamaması.

(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Tez çalışmasının yazımı, öğretim dili, tez yazım dili ve benzerlik endeksi (intihal)

MADDE 66 – (1) Tez çalışmasının yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; EYK tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzunda belirtilir.

(2) Lisansüstü öğretim, Türkçenin yanında bir yabancı dilde de yapılabilir. Kısmen bir yabancı dilde yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredinin en az %30'unu ilgili yabancı dilde verilen derslerden almak zorundadır.

(3) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlarda tez yazım dili Türkçedir; kısmen bir yabancı dilde yapıldığı programlarda Türkçe veya yabancı dilde de olabilir. Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dilde yapıldığı programlarda ise tez yazım dili ilgili programın öğretim dilidir.

(4) Türkçe lisansüstü programlarda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci ile danışman öğretim üyesinin talebi ve EYK’nın uygun görmesi halinde, tezini Türkçe dışında YÖK tarafından kabul edilen yabancı dillerde de geniş Türkçe özet şartıyla yazabilir.

(5) Ders, uygulama ve sınavlar ile tez yazımının yabancı dilde yapılabilmesi için öğrenci ve süreçte yer alacak olan ilgili öğretim üyelerinin (tez danışmanı, yeterlik jürisi, tez izleme komiteleri ile tez savunma jürilerinde görev alacak öğretim üyelerinin), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan aldığını belgelemesi gerekir. Ancak öğrenci ve öğretim üyelerinin lisans veya lisansüstü eğitimini tezin yazılacağı dilde tamamlamışsa yabancı dil belgesi istenmez.

(6) Tezin savunulabilir olması için (referanslar dâhil) tüm tezin intihal yazılım programı raporunda benzerlik endeksinin %25’in altında olması gerekmektedir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde veya intihal yazılım programı raporunda benzerlik endeksinin tek kaynaktan %20 ve üzerinde çıkması halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere EYK’ya gönderilir.

Disiplin işleri

MADDE 67 – (1) Lisansüstü ve özel öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tez danışmanını belirleme, ikinci danışman atama, danışman değişikliği

MADDE 68 – (1) EABD/EASD akademik kurulu, her öğrenci için öğrencinin önceki çalışmaları ve çalışmak istediği alanı ile danışman tercihini de dikkate alarak yarıyılın ilk iki haftası içerisinde Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak enstitüye önerir. EABD/EASD aracılığı ile enstitüye gönderilen teklifler EYK’da karara bağlanır. Danışmanlık görevi, danışman atanıncaya kadar EABD/EASD başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

(2) EABD/EASD akademik kurulunda öğretim üyesinin ilgili yarıyıldaki danışmanlık yükü ve öğrencinin yapmış olduğu tercih ile Senatoca belirlenen nitelikler dikkate alınarak danışman seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatoca belirlenen ilkeler çerçevesinde öğrencinin talebi ve EABD/EASD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak görevlendirilebilir.

(3) Bilimsel Hazırlık Programı öğrencilerinin danışmanlıkları ilgili EABD/EASD başkanları tarafından yürütülür.

(4) Diş hekimliği ve tıp anabilim dalları hariç, öğretim üyesinin doktora danışmanı olarak görevlendirilebilmesi için; en az iki tamamlanmış yüksek lisans tezinde danışmanlık (ortak danışmanlık hariç) yapmış olması gerekir.

(5) ÖYP kapsamındaki araştırma görevlileri için danışman görevlendirmeleri; ilgili EABD/EASD akademik kurulunda görüşülerek EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir. EABD/EASD akademik kurulunda öğretim üyesinin ilgili yarıyıldaki danışmanlık yükü dikkate alınır. Danışman, her yarıyıl sonunda öğrenci hakkında enstitü tarafından hazırlanan “Değerlendirme Raporu”nu hazırlayarak enstitüye sunar. Bu rapor düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir.

(6) Danışmanlar, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirirler:

a) Öğrenciye alacağı zorunlu ve seçmeli dersler hakkında bilgi vermek.

b) Öğrencinin alacağı derslerin enstitüye iletilmesini sağlamak ve öğrenim durumunu sürekli izlemek.

c) Öğrencinin bireysel performansını değerlendirmek ve gerekli gördüğü hallerde uyarmak.

ç) Akademik, sosyal, kültürel ve benzeri konularda yol gösterici olmak.

(7) Öğretim üyesinin danışmanlık görevi EYK tarafından görevlendirildiği tarihte başlar ve tezin tamamlandığı tarihe kadar devam eder.

(8) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyelerinden ya da Üniversite dışında bir bilimsel kuruluşta görevli en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu atama danışmanın gerekçeli önerisi ile EYK kararıyla yapılır. İkinci danışman ataması sadece tez aşamasında yapılır.

(9) Danışmanın çekilme isteği veya öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebi, mevcut danışmanın ve EABD/EASD başkanlığının görüşü alınarak bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde yeni danışman EYK tarafından görevlendirilir.

(10) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen veya kadrosuyla başka yükseköğretim kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Danışman öğretim üyelerinin altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilmeleri durumunda danışmanlığı sona erer. Yeni danışman görevlendirilmesi EABD/EASD akademik kurulu ve EYK kararı ile yapılır. Ancak tezini bitirme aşamasındaki lisansüstü öğrenciler için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde danışmanlık görevi, EYK kararıyla üç aya kadar uzatılabilir. Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin ayrılış tarihleri en geç bir ay içinde enstitüye EABD/EASD başkanlığı tarafından bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 69 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve öğrenim sürecine ilişkin tüm konularda enstitü tarafından Üniversitenin içerisindeki ilan panolarında veya Üniversite/enstitü internet sitesinde yapılan tüm ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Tüm ilanların takibinden ve öğrencilik süreci içerisindeki işlemlerin gerçekleştirilmesinden öğrenci şahsen sorumludur. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, öğrenci tarafından beyan edilen posta veya elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 71 – (1) 25/6/2018 tarihli ve 30459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 14 üncü maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 73 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.