15 Eylül 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31245

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PROF. SAMİ ŞEKEROĞLU

SİNEMA-TELEVİZYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 26/2/2013 tarihli ve 28571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel  Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Öğretim elemanları: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, öğretim elemanları arasından en çok üç yıl için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, öğretim elemanları arasından Senato tarafından görevlendirilen altı kişiden oluşur.  Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün katılmadığı toplantılarda en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile ayda en az bir kez toplanır. Bunun dışında Müdür ya da üyelerden en az üçünün isteği üzerine Kurul, olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, yarıdan bir fazla üyenin katılımıyla toplanır. Oylamalarda oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/2/2013

28571