14 Eylül 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31244

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İÇSU VE DENİZ BALIKLARI ÜRETİM,

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Deniz, göl, gölet ve akarsulardan oluşan içsularda yetiştiricilik ve üretime ilişkin biyolojik araştırmalar yapmak; içsu ve denizlerde yaşayan balık türlerinin envanterlerinin çıkarılması, yapay balık yetiştiriciliği ile ilgili konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) İçsu ve denizlerde fiziksel ve kimyasal oşinografik araştırmalar planlamak ve bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlara destek sağlamak.

c) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılabilecek alanların tespitinde görev almak ve bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlara destek sağlamak.

ç) Başta Türkiye içsuları ve denizlerinde olmak üzere tüm dünyada canlı kaynakların kullanımı ve iyileştirilmesi, olası kirlilik sorunlarına yönelik araştırmalar ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler getirmek.

d) İçsu ve denizlerde her türlü jeolojik, sedimantolojik araştırmaları planlamak ve bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlara destek sağlamak.

e) Çevre sorunları ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

g) Ulusal ve uluslararası alanda konferans, kongre ve çalıştay gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

ğ) İçsu ve deniz balıklarının üretimini gerçekleştirerek balık türlerinin korunması ve su kaynaklarının balıklandırılması çalışmalarını yürütmek.

h) Su ürünleri, denizcilik ve su kalitesi ve kirliliğiyle ilgili sorunların çözümü için teknikler geliştirmek, kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere projeler hazırlamak, bilimsel rapor vermek, teknoloji transferi ve fizibilite raporları hazırlanması konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmek.

ı) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda akademik çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer. Müdür gerekli gördüğünde müdür yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları Merkezin yönetiminden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amacına uygun olarak yürütmek.

b) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

c) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektör tarafından görevlendirilmelerini sağlamak.

ç) Merkezin faaliyet raporlarını Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak.

f) Danışma Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve bu kurulların kararlarını uygulayarak Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde Müdüre vekâlet etmek.

c) Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve yıllık faaliyet raporları başta olmak üzere Merkezle ilgili raporları hazırlamak.

ç) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye dâhil olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Müdürün değişmesi ya da görevinden ayrılması ile Yönetim Kurulundaki öğretim elemanlarının da görev süresi sona erer. Süresi biten ya da süresi dolmadan görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez ve gerektiğinde gündemli olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.

c) Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili plan ve program yapmak.

ç) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Üniversite içinden veya istekleri halinde kamu ve özel sektör temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kere toplanır. Bunun yanı sıra durumun gerektirdiği hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü de toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup Merkezin çalışma ve faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunur. Danışma Kurulunun kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali işlerin yürütülmesi

MADDE 13 – (1) Merkezin mali iş ve işlemleri Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından ilgili döner sermaye mevzuatı kapsamında yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 8/12/2013 tarihli ve 28845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Araştırma ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.