14 Eylül 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31244

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına lisans başarı düzeyi, ALES sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, İngilizce yürütülen programlar için yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülerek adaylara duyurulan diğer ölçütler  değerlendirilerek öğrenci alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilmek için lisans diplomasına, tezli yüksek lisans programları için ise ayrıca başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek en az ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(2) Birinci fıkradaki ALES şartı;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

aranmaz.

(3) İkinci fıkra kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(4) Doktora programlarına lisans ve varsa yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülüp adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Doktora programlarına kabul edilebilmek için tezli yüksek lisans veya lisans diplomasına ve başvurulan programın puan türünde 60 ve lisans diplomasıyla başvuranlarda 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek en az ALES puanına sahip olmak gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 4,00 üzerinden 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında dördüncü fıkradaki ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(6) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Sanatta yeterlik öğrencisine sanatta yeterlik diploması verilebilmesi için öğrencinin tez savunmasında başarılı olması diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmesi, tezinin şekil yönünden uygun bulunması, Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dâhil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine sanatta yeterlilik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasının teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,  öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 40 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere ek süre verilmesi

MADDE 40/A – (1) Afet ve salgınlarda, tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir. Verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“ALES puan şartı

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Küresel salgın nedeniyle ALES puan şartı için 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2016

29929

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/5/2017

30061

2-

3/2/2019

30675

3

20/6/2020

31161

4-

12/7/2020

31183