14 Eylül 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31244

YÖNETMELİK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 1 inci, 2 nci ve 19 uncu maddelerinde yer alan “Ahi Evran” ibareleri “Kırşehir Ahi Evran” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çocuk: On sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocukların Üniversite ortamında fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek.

b) Yetenekli çocuklar için ortam oluşturmak ve meslek seçiminde, kendi yeteneklerine yönelik katkı sağlamak.

c) Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında çocuklara yönelik akademik etkinlikler düzenlemek.

ç) Üniversite imkânlarının Merkezin faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesini olanaklar ölçüsünde sağlamak.

d) Çocuklara yönelik bilimsel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek, projeler hazırlamak, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak; yazılı ve görsel materyal hazırlamak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlara katılmak ve işbirliği yapmak.

f) Engelli ya da herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına sahip olamayan çocukları merkezin imkânlarından yararlandırmak.

g) Çocuklara yönelik müzik, resim ve spor dallarında yaz okulları düzenlemek.

ğ) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerini desteklemek.

h) Çocuk eğitimi konusunda danışmanlık hizmeti vermek.

ı) Doğumdan, yükseköğretim sonuna kadar olan süreçte, üstün yetenekli bireylerin erken yaşta fark edilmesini ve ihtiyaç duydukları psikolojik, akademik, sosyal destek ve eğitimin verilmesini sağlamak, zekâ, ilgi ve yetenek alanlarını belirlemek.

i) Üstün yetenekli çocukların ailelerinin ve öğretmenlerinin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi için, ilgili resmî ve özel kurumlara danışmanlık yapmak.

j) Üstün yetenekli çocuklara yönelik ülke ölçeğinde stratejik bilgi üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, yapılanları değerlendirmek ve bilgi merkezi oluşturmak.

k) Üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili politikalar oluşturulmasına katkı sağlamak, mevcut politikaları değerlendirmek ve güncelleştirmek.

l) Üstün yetenekli çocukların eğitimi, istihdamı ve beyin gücü ilişkilerini incelemeye, planlamaya ve uygulamaya katkıda bulunmak.

m) Üstün yetenekli çocukların, yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.

n) Türkiye ile diğer ülkeler arasında uluslararası düzeyde üstün yetenekli çocuklar için bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler, liderlik programları ve diğer toplantıları düzenlemek.

o) Üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve uluslararası projelere katılmak.

ö) Üstün yetenekli çocukların eğitimlerine yönelik bilimsel nitelikteki çalışmaları yakından takip ederek bilimsel dergi ve haber bülteni çıkarmak.

p) Üstün yetenekli çocukların, Üniversite öğretim elemanlarının vermiş olduğu kurumsal ve uygulamalı derslere katılması için ortam hazırlamak ve yaz dönemlerinde üniversitelerde staj yapma fırsatı oluşturmak.

r) Üniversitenin Eğitim Fakültesi bünyesinde ilgili bölüm ve anabilim dalının açılması ve geliştirilmesi hususundaki çalışmalara destek vermek.

s) Üstün yetenekli çocukların, gerektiğinde burs ve kredi alabileceği kurum ve kuruluşlarla bir araya getirmek, yeteneklerine göre onlara bilimsel çalışma ortamı hazırlamak.

ş) Örgün eğitim dışında kalan üstün yetenekli çocukların, iş alanlarındaki ihtiyaca yönelik olarak teknik buluş ve araçlar geliştirebilmelerine imkan sağlamak ve bu konuda desteklemek.

t) Üstün yetenekli çocukların yeteneklerini tespit edici çalışmaları ve rehberlik faaliyetlerini desteklemek.

u) Çocukların üstün yetenekliliği konusunda uzmanların katılımıyla ulusal ve uluslararası kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek.

ü) Uygulama amaçlı anaokulları açılmasını Senatoya teklif etmek; açılacak uygulama anaokullarında eğitim görecek çocukların eğitim ve sağlık talimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ruhsal açılardan gelişmeleri ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak.

v) Örgün eğitim dışında kalan üstün yetenekli çocukların, iş alanlarındaki ihtiyaca yönelik olarak teknik buluş ve araçlar geliştirebilmelerine imkan sağlamak ve bu konuda desteklemektir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen toplam 5 üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, gerek duyulan Komisyon ve çalışma grupları oluşturmak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek.

c) Yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını inceleyerek karara bağlamak.

ç) Açılacak sosyal, kültürel ve sportif programların önerilen usul, şekil ve şartlarına karar vermek.

d) Merkezde yapılan bütün faaliyetlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmasını denetlemek.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmî ya da özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve bu konuda önemli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen  en az 15 en fazla 40 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırmak ve uygulamalara destek olmak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşbirlikleri

MADDE 16 – (1) Hizmet ve faaliyet mekânları, eğitim ve faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, eğitimci temini, mali destek sağlanması ve Merkezin gelişimi gibi konularda; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve benzeri ile işbirlikleri gerçekleştirilebilir. Bu kuruluşlar ile gerçekleştirilecek işbirliklerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışma ve görevlendirme usul ve esasları bir protokolle belirlenir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/11/2014

29191