13 Eylül 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31243

YÖNETMELİK

Ostim Teknik Üniversitesinden:

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ostim Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ostim Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık ve uzaktan öğrenme: Öğrenenlerin, birbirinden ve öğrenme kaynaklarından zaman ve/veya mekân bağlamında ayrı olarak ve uzaktan iletişim sistemlerini kullanılarak gerçekleştirdiği öğretim şeklini,

b) E-öğrenme: Elektronik ortam aracılığı ile yapılan öğretimi,

c) Merkez: Ostim Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

e) Rektör: Ostim Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Ostim Teknik Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin açık ve uzaktan öğrenim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak.

b) Açık ve uzaktan öğrenim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak.

c) Kurum ve kuruluşların uzaktan öğrenim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.

ç) Ön lisans, lisans, lisansüstüne ilişkin e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek.

d) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

e) Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan kurs, seminer ve sertifika programlarının açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu ilgili mevzuat çerçevesinde sağlamak.

f) Kamu kurumları ve özel sektör kurumlarının öğrenim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan öğrenim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

g) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etkileşim ve yardımlaşmaya katkı sağlamak.

ğ) Bilgi birikimini topluma aktarmak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek amacıyla faaliyette bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversite tarafından açık ve uzaktan öğrenim yoluyla yürütülmekte olan derslerin standartlarının ve içeriklerinin belirlenmesi ve hazırlanmasında yardımcı olmak ve bu amaçla paydaşlara gerekli eğitimleri vermek.

b) Öğrenim yönetim sistemi ve bilişim teknolojileri altyapılarını ilgili birimlerin desteği ile hazırlamak.

c) Gerek Üniversite içi gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonları sağlamak, akreditasyonları gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Üniversitede internet tabanlı uzaktan öğrenim yöntemiyle yürütülecek olan önlisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarına ilişkin esasları ilgili mevzuat çerçevesinde belirlemek.

d) İlgili mevzuat kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan öğrenim sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programların koordinasyonunu sağlamak.

e) Açık ve uzaktan öğrenim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak.

g) İlgili mevzuat kapsamında uzaktan öğrenim amacıyla ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan öğrenim yöntemiyle yürütmek; bu çerçevede, ders yükleme, sanal sınıf, çevrim içi sınav ve benzeri uzaktan öğrenim uygulamalarının koordinasyonunu sağlamak.

ğ) Uzaktan öğrenim programlarında görevli öğretim elemanlarına, e-öğrenme platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim, öğrenim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

h) Uzaktan öğrenim programlarına katılan öğrencilere uzaktan öğrenim sistemiyle ilgili eğitimler vermek.

ı) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.

i) Uzaktan öğrenim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak.

j) Uzaktan öğrenim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

k) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörlükçe önerilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıllık süre için Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(3) Görev süresi sona eren Müdür, tekrar görevlendirilebilir.

(4) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı olarak Rektörün onayına sunmak suretiyle görevlendirebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman, Müdür Yardımcısı kendisine vekalet eder.

(5) Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde uygulamak, çalışmaları denetlemek.

ç) Merkeze ait mekân, araç ve gereç ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunların karşılanmasını sağlamak.

d) Merkez tarafından yürütülebilecek proje tekliflerini veya protokollerini hazırlamak; bu projelerin uygulanabilmesi için gerekli girişimleri Rektörlük gözetiminde gerçekleştirmek.

e) Üniversite kadrolarından gerekli alt birimlerin görevlendirilmesini Rektörlük onayıyla gerçekleştirmek.

f) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla üç yıllık süre için görevlendirilir, süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Yönetim Kurulu, en az üç kişinin katılımı ile toplanır ve en az üç oy ile karar verir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla açık ve uzaktan öğrenime ilişkin iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan açık ve uzaktan öğrenime ilişkin danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini ve dağıtım esaslarını tespit ederek Rektörlüğe önermek.

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

e) Merkezle ilgili araştırma ve uygulama projeleri ve benzeri çalışmalarda görevlendirilecek personeli ve birimleri belirlemek.

f) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma grup ve komisyonlarını belirleyerek, görevlendirilecek personeli ve birimleri Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörlüğe önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek kişilerce karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına dahil edilerek kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.