13 Eylül 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31243

YÖNETMELİK

Ostim Teknik Üniversitesinden:

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ostim Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ostim Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ostim Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Ostim Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Ostim Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ostim Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; enerji ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, araştırma ve geliştirme hizmetleri sunmak, eğitim vermek, kurs ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Enerji konusunda Üniversite, özel sektör ve kamu işbirliğinde yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonuna katkıda bulunmak.

b) Üniversitede enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek.

c) Enerji alanında ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminer düzenlemek.

ç) Toplumda, enerji alanındaki ihtiyaçlar ve problemler konusunda farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunu bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek.

d) Enerji güvenliğine yönelik çalışmalar yapmak.

e) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için, sürdürülebilir enerji kaynaklarının temin edilmesi konusunda projeler geliştirmek ve yürütmek.

f) Enerji sektöründe araç-gereç ve insan gücünün dış kaynaklara bağımlılığını azaltacak yöntem ve teknikler üzerinde çalışmalar yaparak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak.

g) Enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmak.

ğ) Fosil, yenilenebilir, nükleer ve benzeri yeni enerji kaynaklarının bulunması, yeni enerji alanlarının kullanıma açılması gibi konularda çalışmalarda bulunmak.

h) Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda stratejiler geliştirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak.

ı) Enerji kaynaklarının araştırılması, üretilmesi, nakledilmesi ve tüketilmesi esnasında ortaya çıkan çevresel sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak.

i) Enerji alanında çok disiplinli endüstriyel Ar-Ge çalışmaları yapmak.

j) Enerji yatırımları konusunda çalışmalar yapmak.

k) Enerji alanında özel sektöre ve kamuya yönelik danışmanlık hizmetleri vermek.

l) Enerji konusunda farklı bilim dallarının, özel sektör, diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların erişebileceği bir veri merkezi oluşturmak.

m) Enerji alanında eğitim ve ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikasyon hizmetlerinde bulunmak.

n) Enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bilimsel, teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak.

o) Kentsel enerji sakınımı konusunda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları veya çalışanları arasından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve toplantılarını koordine etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

ç) Merkez içinde hazırlanan projeleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Her akademik yıl başlamadan bir ay öncesinde Merkezin yıllık faaliyet planı ve bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Her akademik yıl sonunu takip eden bir ay içinde, yürütülen faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını düzenlemek.

g) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, birim ve grup çalışmalarında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

h) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

ı) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

i) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarını ve komisyonları koordine etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Rektör veya Rektör Yardımcısı başkanlığında, Müdür, her fakülteden ve meslek yüksekokulundan belirlenecek birer öğretim elemanı, Üniversitenin kurul, komite ve konseylerinde görevli olanlardan belirlenecek bir kişi ve enerji alanında çalışmalar yapan dört sektör temsilcisi olmak üzere en az on kişiden oluşur.

(3) Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından bir yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Rektörün yoksa Rektör Yardımcısının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Merkezin faaliyet ve bütçe planlarını değerlendirmek.

c) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

d) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.

e) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak.

g) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent gibi haklara ait esasları, ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.

ğ) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.

h) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşmek.

ı) Açılması planlanan eğitim programlarında görevlendirilecek öğretim elemanlarını ve eğitmenleri belirlemek.

i) Faaliyet sonunda verilecek belgeleri belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili faaliyette bulunan ve en az 1/3’ü Üniversite çalışanlarından olmak üzere Rektör tarafından belirlenecek en fazla 15 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, ilk toplantısında bir başkan seçer. Danışma Kurulu sekreterliği Müdür tarafından yürütülür.

(3) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır ve Merkezin faaliyetleri ve verilecek olan hizmetlerin planlanması, pazarlanması ve geliştirilmesi ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetici ve çalışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde faaliyetlerini sürdürürler.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek kişilerce karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman  ve demirbaş Merkezin demirbaşına dahil edilerek kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Mütevelli Heyeti bu yetkisini, kısmen veya tamamen Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.