13 Eylül 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31243

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ TARIM, HAYVANCILIK, GIDA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Tarım, Hayvancılık, Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi Tarım, Hayvancılık, Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Rumeli Üniversitesi Tarım, Hayvancılık, Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze ait alanlarda yürütülen araştırma ve üretim faaliyetlerinin planlı, verimli ve koordineli şekilde gerçekleşmesine imkân vermek.

b) Üretim ve araştırmalardan elde edilen ürünleri ilgili mevzuat hükümlerine göre satmak ve değerlendirmek.

c) Tarımsal faaliyetlerle ilgili tüm alanlarda ortaya çıkan yenilikleri takip ederek uygulamaya aktarmak, etüt, planlama, araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Akademik birimlerle, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak, araştırma faaliyetlerinde bulunmak, ortak veya iştirakçi olarak projelerde yer almak.

d) Öğrencileri tarımsal üretime dayalı hammadde üretimi konusunda eğitmek.

e) Disiplinler arası proje fikirlerinin ve farklı disiplinlerden gelen öğrenci-akademisyen-sanayi işbirliği projelerinin üretilmesine imkân sağlamak ve üretilen ürünlerin gıda muhafaza teknikleri ile değerlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, hammadde israfının önüne geçilmesi konularında çalışmalar yürütmek.

f) İlgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek.

g) Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmalarını kurmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gastronomide kullanılan, katma değeri yüksek baharat ve aromatik bitkilerin üretimi ve bölge çiftçilerine tanıtımı alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

b) Hayvansal tarım konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

c) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin gıdaya işlenmeleri konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

ç) Bölgenin biyoçeşitlilik kaynaklarının muhafazası ve tanımlanması konusunda faaliyetlerde bulunmak, tarımsal üretim deseninin çeşitlendirilmesine yönelik araştırmalar yapmak.

d) Bitki genetiği üzerine araştırma yapmak, yüksek verime sahip bitki türleri üretmek.

e) Ürün geliştirme, üretim, ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi ile gıda güvenliği ve sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek vermek.

f) Üretimi yapılan bitkisel ve hayvansal ürünleri ihtiyaç duyulması halinde teknolojik işlemlerden geçirerek pazarlamak veya tüketime sunmak, bu amaçla bitkisel ve hayvansal üretim merkezleri kurmak, işletmek ya da işlettirmek.

g) Merkez bünyesinde yapılan araştırma ve uygulamalar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yayım faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkân sağlamak, tarımda yayım materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset, slayt, kitap, dergi, gazete ve benzeri materyali hazırlamak, sağlamak ve bu amaçla kitle iletişim araçlarından yararlanmak.

h) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında üretim planları yapmak, hazırlanan planlar doğrultusunda üretime ayrılan ve/veya gerekirse kiralanan alanlarda, mevcut doğal kaynaklar, sermaye ve işgücünü kullanarak her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek arazi ve seralarda il ve bölge için ekonomik değeri olan ve gelecek vaat eden bitki çeşitlerinin üretimi konusunda katkı sağlamak, tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi ve paketlenmesi gibi faaliyetleri organize etmek.

ı) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayınlanmasını sağlamak.

i) Faaliyet alanları ile ilgili konularda kamu, özel sektör ve diğer kurumlardan projeler almak ve bu projelerin uygulamasını yapmak.

j) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek, ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikalar vermek ve faaliyetleri ile ilgili yayınlar yapmak.

k) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

l) Öğrencilere ve topluma Türk Mutfağını tanıtmak için toplantı, seminer ve gezi gibi çeşitli organizasyonlar düzenlemek.

m) Gastronomi mutfağı kurmak ve işletmek.

n) Gıda güvenliği ile fonksiyonel gıda ve yem üretimine yönelik fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizlere dayalı ARGE çalışmaları yapmak.

o) Gıdalara kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik testler yapmak, yaptırmak ve raporlandırmak.

ö) Tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak, yaptırmak ve raporlandırmak.

p) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek.

c) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

d) Faaliyet raporlarını Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

f) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

ç) Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonunu yürütmek ve yıllık faaliyet raporları başta olmak üzere Merkezle ilgili raporları hazırlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör ya da görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında, Müdür, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün iş planını onaylamak ve denetlemek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.