12 Eylül 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31242

YÖNETMELİK

İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen lisans eğitim öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü, eğitim öğretim, ölçme değerlendirme ve mezuniyet işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Baş Koordinatör: Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlayan Tıp Fakültesi öğretim üyesini,

ç) Dekan: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Ders Kurulu Sorumlusu: Sorumlusu olduğu ders kurulunun eğitim programının işleyişinden, sınavların hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu öğretim üyesini,

e) Ders yılı: Dönem olarak da adlandırılan bir eğitim-öğretim yılını,

f) Dönem: En az 28 haftadan oluşan bir ders yılını,

g) Dönem koordinatörü: Tıp eğitim müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmında, değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve öğrencilere danışmanlık verilmesinden sorumlu Tıp Fakültesi öğretim üyesini,

ğ) Fakülte: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

i) Mütevelli Heyeti: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Senatosunu,

m) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesini,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Öğrenim Ücretleri ve Kayıt Yenileme

Öğrenci kabulü ve kayıtlar

MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü yurt içinden ya da yurt dışından olabilir.

(2) Yurt içinden öğrenci kabulü, ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınav sonucuna göre yapılır.

(3) Yurt dışından öğrenci kabulü, YÖK’ün ilgili mevzuatı ve Senato tarafından tespit edilecek esaslara göre yapılır.

(4) Fakülte öğrencisi olma hakkını kazanan aday, belirlenen süre içinde kesin kayıt yaptırmak üzere şahsen ya da belirlediği yasal vekili aracılığıyla Üniversiteye başvurur. Kayıt için zamanında başvuran, gerekli belgeleri sağlayan ve öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin kayıtları yapılır. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan, gerekli belgeleri sağlayamayan veya öğrenim ücretini ödeyemeyen öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

(5) Belgelerinde eksiklik, tahrifat olanların veya gerçek dışı beyanda bulunanların kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere öğrenim ücreti iadesi yapılmaz.

Öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir.

(2) Öğrenciler, her akademik yıl için Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini yatırmak zorundadır.

(3) Öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmaz veya kayıtları yenilenmez. Bu hüküm, özel öğrenciler için de geçerlidir.

(4) Öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin belirlediği koşullarca ödenir.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti ve diğer ücretleri ödedikten sonra ders kayıtlarını yapmak ve yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, kayıt süresi bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurması ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı, Senatonun onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenen ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Kayıtsız öğrenciler bu süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtsız öğrencilerin yeniden kayıtları ile ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Üst üste en az iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciler, takip eden yarıyıllarda, kayıt yenilemek istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekir.

(5) Öğrencinin kayıtsız kaldığı dönemler öğrenim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeretler, İzin, Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme ve İlişik Kesme

Devam zorunluluğu

MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim öğretime devam zorunludur.

(2) Öğrenciler dönem 1, 2, 3, 4 ve 5’te her ders kurulu ve staj dönemi için teorik ders ve teorik eğitim etkinliklerinin %70’ine, klinik ya da klinik dışı laboratuvar, beceriye dayalı eğitim etkinlikleri, uygulama/pratik derslerin %80’ine katılmak zorundadır.

(3) Dönem 1, 2 ve 3’te teorik derslere devam şartını sağlayamayan öğrenci ilgili ders kurulunun teorik ve pratik sınavlarına giremez, notu ilgili ders kurulu için sıfır kabul edilir. Sadece uygulama devamsızlığı durumunda ise ilgili dersin pratik sınavına giremez ve notu o uygulama için sıfır kabul edilir. Dönem 4 ve 5’te staj teorik ve uygulama derslerine devamsızlık yapan öğrenci ilgili stajı/staj bloğunu tekrar eder.

(4) Dönem 6’da (intörn hekimlik) her bir stajın %80’ine katılmak zorundadır. Aksi durumda staj sonu değerlendirmesine alınmaz ve stajı tekrar etmek zorundadır.

(5) Öğrencilerin devam durumları Üniversite genelinde belirlenen kurallara uygun olarak izlenir. Sağlık raporu ve disiplin cezası ile uzaklaştırma dahil hangi gerekçeyle olursa olsun bir derse; ilgili mevzuat ve Senato kararları çerçevesinde devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci devamsız kabul edilir.

Mazeretler

MADDE 9 – (1) YÖK’ün belirlediği esaslar ve Senato tarafından belirlenecek kriterler dikkate alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencinin mazeret talebini değerlendirir ve geçerli mazereti sebebiyle sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verebilir.

(2) Mazeretlerle ilgili başvuru; mazeretinin bitim tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde Fakülteye yapılır. Öğrencilerin mazeret durumları, Fakülte Yönetim Kurulunda Senato tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Mazeret sınav hakkı her yıl tek bir ders kurulu ya da staj/staj bloğu için geçerlidir.

(3) Disiplin cezası nedeniyle alınan okuldan uzaklaştırma cezası süreleri ile sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde öğrenciler devamsız sayılırlar ve bu süre içinde eğitim etkinliklerine ve sınavlara giremezler.

(4) Rapor süresi bitmeden sunumlara, oturumlara, uygulamalara ve/veya sınavlara girebilmesi için öğrencinin sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

(5) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile açılan sınava girememiş olan bir öğrenci için yeni bir mazeret sınavı açılmaz.

(6) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış sayılır.

İzin 

MADDE 10 – (1) Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere Rektörlükçe veya Fakülte Yönetim Kurulunca görevlendirilen öğrencinin görevli olduğu süre devamsızlıktan sayılmaz. Ancak bu süreler her bir ders/ders kurulu, staj/staj bloğunda devam gerektiren sürenin 1/3’ünü geçemez.

Kayıt dondurma

MADDE 11 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde Dekanlığa başvururlar. Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla öğrencinin bir yıl boyunca öğrenimine ara vermesine izin verilebilir:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı rapor ile belgelenmiş sağlık sorunlarının bulunması.

b) Öğrencinin daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afete maruz kalma.

c) Birinci dereceden yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi.

ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere alınması.

d) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali.

e) Fakülte Yönetim Kurulunca haklı kabul edilen diğer nedenler.

(2) Kayıt dondurma başvuruları zorunlu haller dışında ilgili yarıyılın en geç yedinci haftası sonuna kadar yapılabilir.

(3) Kayıt dondurulan toplam süre iki öğretim yılını aşamaz. Art arda en fazla iki yarıyıl kayıt dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir.

(4) Kayıt dondurulan yarıyıllar öğrenim süresi hesabına katılmaz.

Kayıt sildirme

MADDE 12 – (1) Öğrencilerden tanınan ek süre ve ek sınavlar sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayanların, hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanların, kendi isteği ile kaydının silinmesini talep edenlerin ve hakkında iki yıl ve daha uzun kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanların Üniversiteden kaydı silinir.

İlişik kesme

MADDE 13 – (1) Kaydı silinen, çıkarılan veya mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını veya kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için varsa kalan öğrenim ücretlerini de ödeyerek Üniversite tarafından belirlenmiş olan ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Statüsü, Yatay Geçiş, Özel Öğrenciler, Değişim Programları

ve Diğer Kurumlarda Eğitim Olanakları

Öğrenci statüsü

MADDE 14 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her yarıyıl başında kaydını yaptırmış ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemiş olması şarttır.

Yatay geçiş

MADDE 15 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye kabulü 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Senato tarafından onaylanan yatay geçiş uygulama esaslarına göre yapılır.

(2) Öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri denkliği kabul edilmiş ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden ve mesleki uygulamalardan muaf olmak isterlerse, Dekanlığa muafiyet istedikleri dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurmaları gerekir. Başvurular öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muaf sayılacak dersler ve mesleki uygulamalara gerek görüldüğünde ilgili anabilim dalının görüşü alınarak, Fakülte Yatay Geçiş ve İntibak Kurulu tarafından karar verilir.

Özel öğrenciler

MADDE 16 – (1) Fakültede herhangi bir ön lisans ya da lisans programına kayıtlı olmayan, bir yükseköğretim kurumu mezunu veya tıp fakültesi öğrencisi olup, sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilerin derslere kabulü bölüm başkanının teklifi, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

(3) Özel öğrenciler, Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve öğrenci haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge, diploma yerine geçmez veya akademik bir dereceyi göstermez.

(4) Özel öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenen ücreti öderler. Bu öğrenciler, Üniversitenin tüm öğrencilerine uyguladığı kurallara tabidir.

(5) Özel öğrencilikle ilgili diğer durum ve işleyişler, Senato tarafından onaylanan esaslara göre yapılır.

Değişim programları

MADDE 17 – (1) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Değişim Programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

Diğer kurumlarda eğitim olanakları

MADDE 18 – (1) Bölüm başkanının teklifi Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile bazı ders ya da stajlar Üniversite dışında da yapılabilir. Bu ders ya da stajların yürütülmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversite ile diğer üniversiteler ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar ve hareketlilik programları uyarınca veya burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde veya başka nedenlerle öğrenciye Senato kararı ile mevzuata uygun süre ile eğitim izni verilebilir.

(3) Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(4) Öğrencilerin gitmek istedikleri kurumda verilmekte olan eğitim/öğretimin denk sayılabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

(5) Öğrenci, gittiği kuruluş tarafından verilen not durum belgelerini Fakülteye teslim eder. Öğrencinin aldığı dersler, eğitim programındaki Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen eşdeğer dersin adı, kodu ve AKTS kredisi ile sisteme işlenir.

(6) Gittiği kurum tarafından derslere devam ettiğinin belgelenemediği durumlarda öğrenci dersi yeniden alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Akademik takvim

MADDE 19 – (1) Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir ve duyurulur.

(2) Dönem olarak tanımlanan eğitim öğretim yılı en az 28 haftadan oluşur. Yarıyıl tatili ile yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu eğitim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenlemeler yapabilir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 20 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir.

(2) Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin, Fakültede eğitim öğretime başlamadan önce, YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Türkçe yeterlilik belgesi almaları gerekir.

Eğitim-öğretim süresi ve aşamaları

MADDE 21 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi, her biri bir eğitim öğretim yılını kapsayan 6 (altı) yıl olup, azami eğitim öğretim süresi 9 (dokuz) yıldır.

(2) Tıp eğitimi; dönem 1, 2 ve 3’te ders kurulları, dönem 4 ve 5’te multidisipliner eğitim içeren stajlar, dönem 6’da intörnlük stajları esasına göre yapılır. Ayrıca ortak zorunlu ve tıp alanından tıp eğitimini geliştiren dersler ya da tıp dışı farklı alanlardan oluşan sosyal, kültürel ya da sanatsal içerikte ve isteğe bağlı seçmeli dersler bulunur. 

(3) Eğitim-öğretim dönem 1, 2 ve 3’te sınıf geçme, dönem 4, 5 ve 6’da staj geçme esasına göre yapılır. Bu nedenle, öğrenci dönem 1, 2 ve 3’te kaldığı sınıfı, dönem 4, 5 ve 6’da kaldığı stajları tekrarlar. Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerde başarı, ders geçme esasına göre yapılır. Bu derslerden başarısız olunması dönem geçmeyi etkilemez, dersi tekrar alır. Ancak üçüncü dönemin sonuna kadar başarmış olmalıdır.

(4) Fakültede tıp doktorluğu eğitimi üç aşamadan oluşur.

a) Temel Tıp Bilimleri (Dönem 1, 2, 3): Her biri bir ders yılını kapsayan üç dönemden oluşur. Bu dönemleri başarı ile tamamlayanlar Klinik Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi kademesinde eğitim-öğrenimlerine devam edebilirler.

b) Klinik Tıp Bilimleri (Dönem 4, 5): Bazı temel tıp bilimleri ile klinik, poliklinik ve benzeri uygulamaları, laboratuvar çalışmalarını içine alan ve her biri bir ders yılını kapsayan iki dönemden oluşur.

c) İntörn Hekimlik Eğitimi (Dönem 6): Klinik, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan on iki aylık süreyi kapsar.

(5) Yurt içi veya yurt dışındaki başka bir kuruma staj yapmak üzere gitmek isteyen öğrenciler ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları çerçevesinde, öğretim programı eşdeğerliği dönem/staj koordinatörlüğünün uygun görüşü üzerine, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen eğitim kurumlarına gönderilebilirler.

(6) Dönem 4 ve 5 öğrencileri, herhangi bir şekilde başka bir kurumda tamamlanan stajlardan, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile muaf tutulabilirler.

(7) Öğrencilerin Fakülte dışında başka bir kurumda geçirdikleri eğitim öğretim süresi, azami öğrenim süresinden sayılır.

Tıp eğitim programı

MADDE 22 – (1) Tıp eğitimi programı; Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından tanımlanan yeterlilikler çerçevesinde, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) içeriğini kapsayan ve Fakültenin sağlığa ve tıbba bakışını yansıtan genişletilmiş bir müfredat bağlamında, Fakülte mezuniyet hedeflerinde belirtilen yeterliliklere ulaşmasını sağlayacak şekilde planlanmış entegre sistemle yapılandırılır.

(2) Altı yıllık eğitim öğretim programında yer alan ders, staj ve diğer eğitim etkinlikleri her yarı yıl 30 AKTS olmak üzere toplam 360 AKTS’dir.

(3) Eğitim öğretim planının düzenlenmesi, değişiklik yapma önerisi, Fakülte Kurulu tarafından yapılır ve Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

(4) Eğitim öğretim programlarının öğrencilere uygulanması sırasında doğabilecek intibak ve benzeri sorunların çözümünde Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

(5) Eğitim programının ilk 3 yılında sınıf geçme, 4. ve 5. yıllarda staj bloğundan geçme, intörnlük döneminde ise staj yeterliliği uygulanır.

Eğitim sürecinin birimlerine ait tanımlar

MADDE 23 – (1) Dönem: Eğitim öğretim yıllarının her biridir.

(2) Evre: Eğitim-öğretim yılından (sınıflardan) bağımsız olarak yapılandırılmış ortak eğitim süreçleridir.

a) Evre 1: Tıp eğitiminde dönem 1, 2 ve 3’ü kapsar. Normal yapı ve fonksiyonlar, patolojik değişikliklere ait temel tıp bilgisini klinik bilgilerle entegre olarak öğrenir ve temel hekimlik uygulamalarını ve becerilerini kazanır.

b) Evre 2: Tıp eğitiminde dönem 4 ve 5’i kapsar. Klinik ortamlarında sağlık hizmetlerine katılarak, hastalıklardan korunma, sağlığın geliştirilmesi, hastaya yaklaşım, ayırıcı tanı ve hastalık yönetimi becerilerini geliştirir.

c) Evre 3: Tıp eğitiminde dönem 6’yı kapsar. Bu evrede intörn hekim olarak, hastaların tanı, tedavi ve izlemlerinde aktif rol alır, toplumda sağlık hizmetlerine katılarak, mezunlar için tanımlanan hekimlik yeterliliklerine ulaşır.

(3) Ders kurulu: Entegre eğitim sistemi gereği, yürütülen teorik ve uygulamalı eğitimler bir bütün olarak ele alınmakta ve uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak, eğitim programının ilk üç yılında (Evre 1) ağırlıklı olarak temel tıp bilimleri içeriğine sahip, birbiriyle ilişkili konu ve sistemlerin ilgili tıp disiplinleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak, belirli bir süre ve akış içinde işlendiği eğitim öğretim ve ölçme değerlendirme etkinlikleri bütünüdür.

(4) Staj bloğu: Eğitim programının 4. ve 5. yıllarında (Evre 2) ağırlıklı olarak klinik tıp bilimleri tarafından hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik konuların işlendiği eğitim programı bölümleridir.

(5) Özel Çalışma Modülü (ÖÇM): Eğitim programının ilk üç yılında öğrencilerin ilgi duydukları mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak tıp ve tıp dışı alanlarda, öğretim üyesi ile birebir çalışma olanağı sağlayan araştırma ya da uygulama ağırlıklı eğitim etkinliği ve sürecidir.

(6) Klinik rotasyon: Eğitim programının 4. ve 5. yıllarındaki staj bloklarında, anabilim dalları tarafından gerçekleştirilen klinikte eğitim dönemidir.

(7) İntörn hekimlik dönemi: Eğitim programının 6. yılında (Evre 3), Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uygun olarak, İntörn Hekimlik Kurulu tarafından belirlenen program kapsamında, hasta muayenesi, tanı, tedavi, hastalıkları önleme, toplumu bilgilendirme gibi birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilme yetkinlikleri kazandıracak; araştırıcı, sorgulayıcı, kendini sürekli olarak yenileyip, geliştirecek yetiler kazandırmaya yönelik stajlardan oluşur. Farklı anabilim dalları, klinik, poliklinik ya da sağlık hizmeti birimlerinde yapılacak zorunlu veya seçmeli olarak yürütülen stajlar, 12 aylık uygulamalı eğitim dönemini kapsar.

(8) Dikey koridor: Mezuniyet hedefleri doğrultusunda, mesleki bilgileri destekleyen ve geliştiren, toplum sağlığı ve alan uygulamaları ile mesleksel beceriler, iletişim becerileri gibi yetkinlik başlıklarını kapsayan kavramsal ve uygulamalı eğitim ünitesidir.  

Eğitim öğretim yöntemleri

MADDE 24 – (1) Teorik ders (sunum): Öğrenme hedefleri (kazanımları) ile bağlantılı, öğrenen merkezli olarak, ders kurulları ya da staj blokları içerisinde büyük gruplara, anfi/derslikte, öğretim üyesi/öğretim görevlileri tarafından sunum teknikleri uygulanarak kavramsal bilgilerin aktarıldığı, soru cevap şeklinde tartışıldığı eğitim etkinlikleridir. Teorik dersler zorunlu ya da seçmeli olabilir.

a) Zorunlu teorik ders: Eğitim planında yer alan, aynı ders kurulu ya da staj bloğu içerisinde tüm öğrencilerin almak zorunda olduğu teorik derslerdir.

b) Seçmeli teorik ders: Dönem 1, 2 ya da 3’te kredisi, ders saati, içeriği ve açılacağı dönemi Seçmeli Dersler Kurulu tarafından belirlenen seçmeli ders havuzundan danışman öğretim üyesinin onayıyla öğrencinin tercih ederek alacağı derslerdir. Bu dersler, hekimlik mesleki becerilerini geliştirici, destekleyici ya da sosyal ve kültürel konularda kişisel gelişim sağlayıcı dersler olabilir.

c) Ortak zorunlu teorik dersler: 2547 sayılı Kanunda tanımlanmış olan derslerdir. Fakülte Eğitim Kurulu kararıyla, yüz yüze ya da uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılabilir.

(2) Uygulama dersleri: Özellikle dönem 1, 2 ve 3’te teorik dersler ile bağlantılı, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran laboratuvar-demonstrasyon dersleridir.

(3) Mesleksel beceri eğitimi: El yıkama, enjeksiyon yapma, atele alma gibi mesleki becerilerin birebir uygulamalı olarak yapıldığı eğitim etkinliğidir.

(4) İletişim becerileri eğitimi: Kendini tanıma, akran iletişimi, hasta-hekim iletişimi, meslektaş ve sağlık çalışanları iletişimi gibi konularda uygulamalı eğitim etkinliğidir.

(5) Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) oturumları: Eğitim öğretim programında farklı disiplinlerden seçilmiş konuları içeren olgu ya da duruma ait senaryonun tartışılması ve bilgi paylaşımına dayalı küçük grup çalışmasıdır.

(6) Öğrenci sunumu: Eğitim programındaki hedeflerle bağlantılı olarak, öğrenci tarafından hazırlanan sunulan makale, seminer, olgu, proje, poster ve benzeri sunumların yer aldığı oturumlardır.

(7) Panel: Eğitim öğretim programında yer alan bir konunun farklı disiplinlerden öğretim üyesi/görevlisinin katılımıyla bilgi paylaşımı ve tartışmasını içeren büyük grup çalışmasıdır.

(8) Olgu tartışması: Bir ya da birden fazla öğretim üyesi/öğretim görevlisinin katılımıyla, en az bir hasta örneği kullanılarak, temel ve klinik bilgilerin birleştirilmesini amaçlayan büyük ya da küçük grup oturumlarıdır.

(9) Klinikte eğitim: Servis ve poliklinik gibi hasta hizmeti sunulan klinik ortamlarda gerçekleştirilen hasta başı uygulamalı küçük grup eğitimleridir.

(10) Seçmeli staj: Dönem 6’da intörn hekimlik zorunlu stajları ile dönem 4 ve 5’te staj blokları dışında, öğrencinin ilgi duyduğu konularda, bilgi ve beceri kazanmasına yönelik olarak, temel ya da klinik anabilim dallarında aldığı eğitim programıdır. Süresi, içeriği, hangi dönemlerde ve hangi anabilim dalları tarafından açılacağı, Eğitim Kurulu tarafından belirlenir. 

(11) Simüle hasta görüşmesi: Öğrencinin mesleki becerilerini geliştirmek için birebir ya da gruplar halinde, simüle hasta laboratuvarında, hasta rolü oynayan gönüllülerle hekim-hasta görüşmesi yaparak anamnez, fizik muayene ve ayırıcı tanıyı öğrendiği oturumdur.

(12) Alan çalışması: Öğrencinin eğitici eşliğinde bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmak, yeni bilgi ve beceriler edinmek ve uygulamalı becerilerini pekiştirmek amacıyla, fakülte dışındaki ortamlarda geçirdiği, eğitim programı kapsamında yer alan eğitim etkinlikleridir.

(13) Bağımsız öğrenme (serbest çalışma): Öğrencilerin, eğitim planında tanımlı öğrenme hedeflerine ulaşmak için, teorik dersler, uygulama dersleri, panel ya da olgu tartışması etkinliklerinde edindikleri bilgileri detaylandırmak, pekiştirmek ya da PDÖ oturumları veya diğer ders etkinliklerine hazırlayacakları ödev, proje ve sunumlar için kütüphanede basılı ya da dijital kaynakları, internet ortamını, veri tabanlarını kullanarak, ilgili öğretim üyelerine bilgi danışma görüşmeleri yaparak ya da akranlarıyla tartışma ve fikir alışverişi yaparak geçirdikleri öğrenme süreçlerini kapsar.

(14) Uzaktan eğitim dersleri: Öğretim üyesi/öğretim görevlisi tarafından, teorik dersler ve uygulamalı beceri derslerini desteklemek ya da alternatif olarak yapılan dijital ortamda, canlı ya da kayıtlı derslerdir.

(15) Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli önerisi ve Senato onayı ile bazı dersler uzaktan eğitim yöntemiyle verilebilir. Bu derslerin yürütülmesine ilişkin esaslar, uzaktan eğitim yönergesi ile düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitimin Yönetsel Yapılanması

Eğitim kurulları

MADDE 25 – (1) Tıp eğitimi programının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde, Dekanlık tarafından oluşturulan aşağıda yer alan kurullar görev alır. Gereklilik halinde Dekanlık tarafından farklı konularda kurul ve komisyonlar da oluşturulabilir. Kurul ve komisyon başkan ve üyeleri Dekan tarafından görevlendirilir. Kurul ve komisyonların işleyişi, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış çalışma esasları çerçevesinde gerçekleşir.

a) Fakülte Eğitim Kurulu: Fakültede tüm eğitim öğretimin düzenlenmesi ve müfredatın belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılandırılması, entegrasyonu, yürütülmesi, değerlendirilmesi, eğiticilerin eğitimi, eğitim araştırmalarının planlanması ve kurullar arası eşgüdümün sağlanmasından sorumludur. Dekan ya da eğitimden sorumlu  dekan yardımcısı başkanlığında, dönem koordinatörleri ve intörn hekimlik koordinatöründen oluşur.

b) Mezuniyet İnceleme ve Ödüllendirme Kurulu: Mezun olacak öğrencilerin durumlarını, yasa ve yönetmeliklere uygunluk açısından değerlendirir, dereceye girecek öğrencilerin sıralamasını yapar ve onur, yüksek onur derecesi alacak öğrencileri belirler. Kurula Dekan başkanlık yapar.

c) Senaryo Kurulu: Eğitim etkinliklerinde kullanılacak senaryoların oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulama sırasındaki verimliliğinin değerlendirilmesini sağlayan komisyondur. İlgili temel bilimler ve klinik bilimler öğretim üyeleri yer alır. Başkan, başkan yardımcısı ve üyelerden oluşur.

ç) Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) Kurulu: Özel çalışma modüllerinin planlanması, organizasyonu ve yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Başkan, başkan yardımcısı ve üyelerden oluşur.

d) Ölçme Değerlendirme Kurulu: Eğitim programında yer alan sınavlar ve geri bildirimlerin değerlendirilmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.  Başkan, başkan yardımcısı ve üyelerden oluşur.

e) Bologna İşlemleri ve Öğrenci Değişim Programları Kurulu: Bologna süreci ile ilgili formların düzenlenmesi, hazırlanması, öğrenci değişim programlarıyla (Erasmus, Farabi, Mevlâna ve diğerleri) ilgili etkinliklerin düzenlenmesi, yürütülmesi, ilgilenen öğrencilere danışmanlık verilmesinden sorumludur. Başkan, başkan yardımcısı ve üyelerden oluşur.

f) Yatay Geçiş ve İntibak Kurulu: Yatay geçiş başvurularını değerlendirmek, eğitime kabul edilecek öğrencilerin intibaklarını değerlendirmek ile sorumludur. Başkan, başkan yardımcısı ve üyelerden oluşur.

g) Seçmeli Dersler Kurulu: Dönem 1, 2, 3’te yer alan açılacak seçmeli dersleri, derslerin içeriklerini, ders saatini, kredisini ve açılacağı dönemi belirler. Seçmeli derslerin planlanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda öneriler geliştirilmesinden sorumludur. Ayrıca, içeriği ve işleyişini tanımladığı sosyal sorumluluk projeleri oluşturulabilir. Başkan, başkan yardımcısı ve üyelerden oluşur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Ölçme, Değerlendirme, Sınavlara İtirazlar ve Sınıf Geçme

Sınavlar, sınıf geçme, ölçme-değerlendirme

MADDE 26 – (1) Ölçme değerlendirmede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Notlar 100 üzerinden değerlendirilir.

(2) Sınav tarih saat ve yerleri o dönemin başında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenerek dönem koordinatörü tarafından öğrencilere duyurulur.

(3) Sınavlar, hafta içi ya da hafta sonu mesai saatleri dışında da yapılabilir.

(4) Öğrenciler ders kurulları staj blokları dahil tüm eğitim etkinliklerine ait sınavlara ilan edilen gün ve saatte, öğrenci kimlik kartlarıyla birlikte girmek zorundadırlar.

(5) Fakülte tarafından kabul edilen mazeretler dışındaki nedenlerle sınava girmeyen/giremeyen öğrenci, o sınavdan sıfır (0) almış olur.

(6) Değerlendirme, sınav ve her türlü uygulama, laboratuvar, ödev ve diğer çalışmalarda her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, hile yapan, yapmak üzere girişimde bulunan, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden sonra kopya çektiği anlaşılan bir öğrenci, o değerlendirme, sınav ya da çalışmadan sıfır (0) not almış sayılır.

(7) Sınavlara çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi haberleşme araçlarıyla cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, görüntüleme, dinleme ya da ses kaydetme özelliğine sahip cihazlarla girmek yasaktır.

(8) Sınav soruları ya da verilmiş yanıtlar, görsel/yazılı herhangi bir yöntemle sınav salonundan çıkarılamaz. Bu amaca yönelik yapılan işlemler, kopya girişimi olarak değerlendirilir.

(9) Yukarıda belirtilen hallerde ilgili öğrenci/öğrenciler hakkında ayrıca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 (10) Her ders kurulu ve staj/staj bloğu için ölçme ve değerlendirmede kullanılacak yöntemler ve başarıya katkı oranları ilgili dönem koordinatörü tarafından hesaplanır ve öğrencilere kurul/staj bloğu öncesi duyurulur.

(11) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:

AA           90-100                                                    Pekiyi                                4.00

BA           85-89                                                      İyi-Pekiyi                          3.50

BB            80-84                                                      İyi                                     3.00

CB            70-79                                                      Orta-İyi                             2.50

CC            60-69                                                      Orta                                   2.00

DC           55-59                                                      Başarısız                           1.50

DD           50-54                                                      Başarısız                           1.00

FD            49 ve altı                                                 Başarısız                           0.05

FF            Yarıyıl/Yılsonu sınavına girmedi            Başarısız                           0.00

DVZ         Devamsız                                                Başarısız                           0.00

M             Muaf                                                                                                   

SD            Sorumlu Değil                                                                                    

(12) Ders kurulu/staj sonu sınavı mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile herhangi bir sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için her yıl tek bir ders kurulu ya da staj bloğu mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı ilgili sınav formatı dışında sözlü ve/veya yazılı şeklinde de olabilir.

(13) Seçmeli/ortak zorunlu ders mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile herhangi bir seçmeli ve/veya ortak zorunlu ders sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

(14) Dönem sonu final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(15) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(16) Sınav kağıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sınavlar ve değerlendirme yöntemleri

MADDE 27 – (1) Eğitimde bilgi hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi için aşağıdaki sınav ve değerlendirme yöntemleri uygulanır:

a) Ders kurul sonu sınavı: Ders kurul sonu sınav notu, kurul öğrenme hedefi (kazanımları)nin ağırlığına bağlı olarak, aşağıdaki sınavlardan biri ya da birden fazlası yapılarak değerlendirilir. Dönem koordinatörü tarafından belirlenecek etki oranlarına göre hesaplanır.

1) Teorik sınav: Ders kurul programı içerisinde yer alan teorik derslerin tamamından çoktan seçmeli ya da yazılı sınav yapılır. Sınav yapılandırması dönem koordinatörü tarafından belirlenir.

2) Uygulama sınavları: Ders kurul programı içerisinde yer alan uygulama derslerine ait hedefleri içeren alana özgü ayrı ayrı veya entegre olarak uygulama sınavları yapılır.

3) Mesleksel beceriler sınavı: O kurulda yer alan becerilerin tam olarak kazanılmış olması beklenir. Her beceri için, Hekimlik Becerileri ve Değerleri Kurulu tarafından tanımlanmış yeterlilik kriterleri esas alınır. Sınav başarı değerlendirilme yöntemi ve dönem geçme notuna etki oranı Hekimlik Becerileri ve Değerleri Kurulu tarafından belirlenir.

4) İletişim becerileri sınavı: O kurulda yer alan becerilerin tam olarak kazanılmış olması beklenir. Her beceri için, Hekimlik Becerileri ve Değerleri Kurulu tarafından tanımlanmış yeterlilik kriterleri esas alınır. Sınav başarı değerlendirilme yöntemi ve dönem geçme notuna etki oranı Hekimlik Becerileri ve Değerleri Kurulu tarafından belirlenir.

5) Kliniğe giriş sınavı: Muayene yöntemlerine ilişkin sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilecek sınavdır. Fakülte Eğitim Kurulu tarafından tanımlanmış başarı/yeterlilik kriterleri esas alınır. Sınav başarı değerlendirilme yöntemi ve dönem geçme notuna etki oranı fakülte eğitim kurulu tarafından belirlenir.

6) Alan çalışması sınavı: Sözlü, yazılı ya da konu ile ilgili, ödev, proje değerlendirmelerinden biri ya da birkaçı ile değerlendirilir. Fakülte Eğitim Kurulu tarafından tanımlanmış başarı/yeterlilik kriterleri esas alınır. Sınav başarı değerlendirilme yöntemi ve dönem geçme notuna etki oranı Fakülte Eğitim Kurulu tarafından belirlenir.

b) Dikey koridor teorik ders sınavı: Sözlü, yazılı, uygulama ya da konu ile ilgili, ödev, proje değerlendirmelerinden biri ya da birkaçı ile değerlendirilir.

c) Ders kurulları final sınavı: Dönem 1, 2 ve 3’te, eğitim öğretim programının tamamlanması ardından o dönemde yer alan ders kurullarının tamamını kapsayan teorik ve/veya uygulama sınavından oluşur. Sınavın yapılma şekli ve puan etki oranları dönem koordinatörü tarafından belirlenir.

1) Teorik sınav: O dönem içindeki tüm ders kurullarında yer alan teorik derslerin tamamından çoktan seçmeli ya da yazılı sınav yapılır.

2) Uygulama sınavları: O dönem içindeki tüm ders kurullarında yer alan uygulama derslerinden alana özgü ayrı ayrı veya entegre olarak yapılabilir.

ç) Ders kurulları bütünleme sınavı: Final sınavında başarısız olmuş öğrenciler için Dönem 1, 2 ve 3’te, dönem sonu final sınavları sonrasında, o dönemde yer alan ders kurullarının tamamını kapsayan teorik ve/veya uygulama sınavından oluşur. Sınavın yapılma şekli ve puan etki oranları dönem koordinatörü tarafından belirlenir.

1) Teorik sınav: O dönemde yer alan tüm ders kurulları programı içerisinde yer alan teorik derslerin tamamından çoktan seçmeli ya da yazılı sınav yapılır.

2) Uygulama sınavları: O dönemde yer alan tüm ders kurulları programı içerisinde yer alan uygulama derslerinden alana özgü ayrı ayrı veya entegre olarak yapılabilir.

d) Ortak zorunlu ders ara sınavı: Çoktan seçmeli, klasik yazılı, ödev ya da proje şeklinde olabilir.

e) Ortak zorunlu ders dönem sonu final sınavı: Çoktan seçmeli, klasik yazılı, ödev ya da proje şeklinde olabilir.

f) Ortak zorunlu ders dönem sonu bütünleme sınavı: Çoktan seçmeli, klasik yazılı, ödev ya da proje şeklinde olabilir.

g) Seçmeli ders ara sınavı: Çoktan seçmeli, klasik yazılı, ödev ya da proje şeklinde olabilir.

ğ) Seçmeli ders dönem sonu final sınavı: Çoktan seçmeli, klasik yazılı, sunum, ödev ya da proje şeklinde olabilir.

h) Seçmeli ders dönem sonu bütünleme sınavı: Çoktan seçmeli, klasik yazılı, sunum, ödev ya da proje şeklinde olabilir.

ı) Staj/staj blok sonu sınavı: Staj bloğunda yer alan tüm stajlara ait ayrı ayrı veya birlikte tamamını içeren teorik ve/veya uygulama sınavından oluşur. Sınavın yapılma şekli ve puan etki oranları dönem koordinatörü tarafından belirlenir.

1) Teorik sınav: Çoktan seçmeli ya da klasik yöntemle yazılı olarak yapılır.

2) Uygulama sınavı: Sözlü ve uygulamalı olarak birebir yapılır.

i) Staj blok sonu bütünleme sınavı: Staj bloğunda yer alan tüm stajlara ait ayrı ayrı veya birlikte tamamını içeren teorik ve/veya uygulama sınavından oluşur. Sınavın yapılma şekli ve puan etki oranları dönem koordinatörü tarafından belirlenir.

1) Teorik sınav: Çoktan seçmeli ya da klasik yöntemle yazılı olarak yapılır.

2) Uygulama sınavı: Sözlü ve uygulamalı olarak birebir yapılır.

j) İntörn hekim staj sonu değerlendirmesi: Dönem koordinatörü belirlediği kriterlerle oluşturulmuş olan intörn staj karnesinde yer alan program yeterliklerine ulaşma durumlarının değerlendirilmesine dayanır. Ayrıca, öğrencilerin program yeterliklerine ulaşma durumları hakkında daha nesnel fikir vermesi ve eksikliklerinin tamamlanmasına olanak sağlaması açısından 100 üzerinden puanlama da yapılabilir. Ancak öğrencinin başarısı bu karnede yer alan ölçütler dikkate alınarak sadece ‘Yeterli’ veya ‘Yetersiz’ şeklinde belirtilir.

Sınav notlarının hesaplanması ve başarı değerlendirmesi

MADDE 28 – (1) Ders kurulu sonu sınavı: Her ders kurulu içerisinde yapılan teorik ve uygulama derslerinin dağılımına göre dönem koordinatörü tarafından hazırlanan ve kurul sorumlusu tarafından yürütülen teorik ve pratik sınavlarının bütünüdür.

(2) Mesleksel beceriler başarı notu: Dönem 1, 2, 3 içerisinde yer alan hedefler kapsamında yeterlilik kriterleri dikkate alınarak 100 üzerinden puan ile değerlendirilir.

(3) İletişim becerileri başarı notu: Dönem 1, 2, 3 içerisinde yer alan hedefler kapsamında yeterlilik kriterleri dikkate alınarak 100 üzerinden puan ile değerlendirilir.

(4) Alan çalışması başarı notu: Dönem 1, 2, 3 içerisinde yer alan hedefler kapsamında yeterlilik kriterleri dikkate alınarak 100 üzerinden puan ile değerlendirilir.

(5) Dikey koridor teorik ders başarı notu: Seçmeli haricinde olan bilim felsefesi ve diğer derslerin her birinden yapılan sınav, 100 üzerinden puan ile değerlendirilir.

(6) Ders kurulları final/bütünleme sınavı: Tüm kurullarda işlenmiş olan ders saatlerinin dağılımına göre hesaplanmış soru sayısı üzerinden yapılan sınavdır.

(7) Dönem sonu başarı notu: Dönem 1, 2, 3’te ders kurul sonu sınav notlarının aritmetik ortalamasının %60’ı,  ders kurulları final/bütünleme sınav notunun %35’i ve koridor derslerinin ağırlıkları oranında etki ettikleri %5’i hesaplanarak oluşturulur. Dönem sonu ders blokları final/bütünleme sınavın notunun en az 50 ve dönem sonu başarı notunun en az 60 olması gerekir.

(8) Seçmeli ders başarı notu: Ara sınav notunun %40’ı ve yıl sonu final/bütünleme sınav notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Dönem sonu final/bütünleme sınav notunun en az 50 ve ders başarı notunun en az 60 olması gerekir.

(9) Ortak zorunlu ders başarı notu: Ara sınav notunun %40’ı ve yıl sonu final/bütünleme sınav notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Dönem sonu final/bütünleme sınav notunun en az 50 ve ders başarı notunun en az 60 olması gerekir.

(10) Genel ağırlıklı not ortalaması (GNO): Öğrencinin almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasıdır.

(11) Staj blok sonu başarı notu: Staj bloğu içerisinde yapılan sınavların her birinin etki oranları, o blokta yer alan öğrenme hedeflerinin sayısı ve yoğunluğu ile teorik ve uygulama dağılımına göre farklılık gösterir. Dönem Koordinatörü tarafından düzenlenir ve Eğitim Kurulu tarafından onaylanır. O staj bloğundan başarılı olması için Staj Blok Sonu Başarı Notunun en az 60 olması gerekir.

(12) İntörn staj yeterliliği: Dönem 6 programı içerisinde yer alan her bir stajdaki uygulama ve etkinliklerde gösterilen performans, başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilir.

(13) Dönem 1, 2, 3’te dönem içi ders kurulları başarı notu 80 ve üzerinde olanlar, dönem sonu ders kurulları final sınavına girmekten muaf sayılırlar. Dönem içi ders kurulları başarı notu, dönem sonu ders kurulları final sınavı yerine geçer.

Sınav soru ve sonuçlarına itiraz

MADDE 29 – (1) Öğrenciler sınav sorularına itirazlarını, cevap anahtarı ilan edildikten sonra en geç 3 iş günü içerisinde dönem koordinatörüne yazılı olarak yaparlar. Bu itirazlar dönem koordinatörü tarafından ilgili öğretim üyesine yazılı olarak iletilir ve soruyu gözden geçirerek 3 iş gününde öğrenciye yanıt verilir. Düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Sınav notuna itiraz, notların ilanından en geç 3 iş günü sonrasına kadar yazılı olarak dekanlık makamına  yapılır. Dönem koordinatörü tarafından 7 iş günü içinde gerekli inceleme yapılır ve dekanlık makamına sonuç yazılı olarak bildirilir. Not düzeltme işlemlerinin en geç notun ilanını izleyen dönemin ders kayıt süresi başında bitirilmiş olması gerekir.

Dönem tekrarına ilişkin esaslar

MADDE 30 – (1) Ders kurulunun teorik derslerinin en az %70’ine katılmamış öğrenci o ders kurulunun teorik ve pratik sınavlarına giremez ve o kurul için kurul sonu başarı notu sıfır kabul edilir. Teorik derslere devam etmiş ancak uygulaması olan anabilim dallarının uygulama derslerinin en az %80’ine katılmamış olan öğrenci teorik sınava girer, devamsız olduğu anabilim dalı/dalları uygulama sınavına giremez ve o uygulama başarı notu sıfır kabul edilir.

(2) Devamını sağlayıp, muaf olmadığı halde yıl sonu ders kurullarının final sınavına girmeyen öğrencinin, yıl sonu ders kurulları bütünleme sınavına da girmemesi halinde dönem sonu başarı notu FF olur. Bu durumdaki öğrencinin yıl içi ders kurulları başarı notu dikkate alınmaz ve öğrenci o dönemi tekrarlar.

(3) Yıl sonu ders kurulları bütünleme sınavı sonunda başarısız olan öğrenci, o dönemi tekrarlar. Dönem sonu başarı notu FF olur.

Ders tekrarına ilişkin esaslar

MADDE 31 – (1) Dönem 1, 2 ve 3’te yer alan seçmeli dersler, ortak zorunlu dersleri, dönem 3 sonuna kadar alabilir. Dönem 4’e başlamadan önce bu derslerden başarılı olmak zorundadır.

(2) Bu derslerden devam şartını sağlayamayan öğrenci devamsızlıktan kalır. Bir sonraki dönem o dersi tekrar alır.

(3) Bu derslerden devam şartını yerine getirdiği halde, dönem sonu final ve bütünleme sınavları sonunda başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönem ilgili dersin sadece sınavlarına girer.

(4) Başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine, derse devamını sağlamak kaydıyla, danışman öğretim üyesinin önerisi ve seçmeli ders komisyonunun onayıyla, sonraki dönemde açılacak olan aynı kredi değerinde başka bir seçmeli dersi alabilir.

Staj tekrarına ilişkin esaslar

MADDE 32 – (1) Dönem 4 ve 5’te staj bloğundan devam sağlamamış olan öğrenci, başarısız sayılır ve sonraki dönem ilgili staj bloğunu tekrar eder. Staj sonu başarı notu DVZ olur.

(2) Staj bloğundan devamını sağladığı halde, staj sonu sınavına ve/veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenci, o staj bloğundan başarısız sayılır ve sonraki dönem ilgili staj bloğunu tekrar eder. Staj sonu başarı notu FF olur.

(3) Staj blok sonu sınavından başarısız olan öğrenci, staj bloğu bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında da başarısız olmuşsa, sonraki dönem ilgili staj bloğunu tekrar alır. Staj sonu başarı notu FF olur.

İntörn hekimlik dönemi staj tekrarına ilişkin esaslar

MADDE 33 – (1) Geçerli mazeret ve izinler dahil, devamsızlık süresi, stajın %20’sini geçerse, başarısız sayılır ve diğer tüm stajlar tamamlandıktan sonra o stajı tekrar eder.

(2) İntörn Hekimlik Kurulunun belirlediği kriterlere göre, her staj sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara davranışları, iletişimleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ve benzeri faaliyetleri ayrı ayrı göz önüne alınarak yapılan staj sonu değerlendirmesinde yeterli görülmeyen öğrenci, diğer tüm stajlarını tamamladıktan sonra o stajı tekrar eder.

(3) Stajın yapıldığı klinik ya da anabilim dalının çalışma kurallarına uymayan veya hekim adayına yakışmayan tutum ve davranışlar sergileyen öğrenciler başarısız kabul edilir. Diğer tüm stajlarını tamamladıktan sonra o stajı tekrar eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalar

Mezuniyet

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri; Dönem 1, 2, 3, 4 ve 5 için genel ağırlıklı not ortalamaları olup öğrencinin mezuniyet notudur. Mezuniyet için Dönem 6 stajlarının başarıyla tamamlanmış olması gerekir.

(2) Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için en az 360 AKTS kredisi toplamı olan, öğretim planlarında yer alan tüm dersleri alması ve başarması, genel ağırlıklı not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve diğer tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

(3) Öğrencilerin mezuniyeti Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanarak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak Fakülte Yönetim Kurulunun onay tarihi yazılır.

Onur/yüksek onur öğrenciliği

MADDE 35 – (1) Başarılı öğrencilere onur ve yüksek onur derecesinin nasıl verileceği Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yürütülür.

(2) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası alan öğrenciler bu kapsam dışında tutulur.

Diploma

MADDE 36 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Tıp Fakültesi öğrenimini tamamlayamayanlara; Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

c) Diploma ve mezuniyetle ilgili diğer konular, Senato tarafından onaylanan “Diploma, diploma defteri, mezuniyet belgesi ve diğer belgelerin düzenlenmesine ilişkin yönerge” ile düzenlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Burs ve indirim

MADDE 38–  (1) Öğrencilere verilecek burslar ve indirimlerle ilgili düzenlemeler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 39 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere uygulanacak işlemler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Belge ve yapıtların saklanması

MADDE 40 – (1) Ölçme-değerlendirmede esas alınan sınav kâğıdı, ödev, proje, laboratuvar ve staj raporu, benzeri belgeler ve yapıtlar, ilgili mevzuat kapsamında saklanır.

Tebligat

MADDE 41 – (1) Her türlü tebligat, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

(2) Öğrenciler, adresi değiştirdiklerini bildirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş ise mevcut adreslerine yapılan tebligat geçerli sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Fakülte Kurulu, Senato ve YÖK kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yürütür.