12 Eylül 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31242

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 6/2/2017 tarihli ve 29971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 10 – (1) Özel öğrenciler, yurt içindeki bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans veya doktora programında kayıtlı olup, kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak koşuluyla Üniversitede belirli şartlarla sınırlı sayıda ders almalarına izin verilen öğrencilerdir. 

(2) Özel öğrenciler, Üniversite tarafından çıkarılan ilgili yönerge hükümlerine tabidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/2/2017

29971

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/7/2017

30129

2-

25/4/2019

30755