12 Eylül 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31242

YÖNETMELİK

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 82 – (1) Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda örgün eğitim gören öğrencilere eğitim yardımı yapılabilir.

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye eğitim yardımı verilir.

(3) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca bakım altına alınan, eğitim desteği ya da burs alan öğrenciler ile özel okulda okuyan öğrencilere eğitim yardımı yapılmaz.

(4) Eğitim yardımı verilecek öğrenci sayısı ve illere göre dağılımı, miktarı, yıllık artış oranı, ödeme zamanları ve bursun verilmesine ilişkin diğer hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(5) Bu Yönetmelikte eğitim yardımları ile ilgili hüküm bulunmayan hususlarda, karar almaya Genel Müdürlük yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 83 – (1) Başvurular EK-15’te yer alan formun doldurulması suretiyle yapılır.

(2) Eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında başvuru yaparlar. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

(3) Genel Müdürlük tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuru beyanı değiştirilebilir. Başvuru süresi sonunda başvuru beyanında değişiklik yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 84 – (1) Eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerden, başvuru sırasında herhangi bir belge istenmez;  ancak gerekmesi halinde başvuru değerlendirme işlemleri sırasında başvuru beyanını kanıtlayıcı belge talebinde bulunulabilir. Talep edilen belgeyi zamanında göndermeyen öğrencinin başvurusu iptal edilir.

(2) Başvuru yapıldıktan sonra öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından burs başvurusunun iptal edilmesi talebinin Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesi halinde burs başvurusu iptal edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 85 – (1) Eğitim yardımı başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları EK-16’da yer alan değerlendirme cetveline göre puanlanır ve her başvuru ili için ayrı ayrı sıralanır.

(2) Birinci fıkrada oluşan sıralamada; başvuru puanı eşit olan öğrencilerden sınıfı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yaşı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde ise başvuru zamanı önce olan öğrenciler sıralamada önde yer alır.

(3) Burs başvurusunda bulunan öğrenci, başvuru süreleri içerisinde başvuru beyanını değiştirmiş ise puanı eşit olan başvuruların sıralanmasında dikkate alınan başvuru zamanı başvurusunu en son değiştirdiği zaman olarak alınır.

(4) Başvuru değerlendirmeleri illerdeki açık kadrolar nispetinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sıralamaya göre yapılır.

(5) Başvuru değerlendirme işlemi sonrasında her ile ait açık kadro sayısı kadar asıl ve yedek öğrenci listeleri oluşturulur. Asıl listede boşalma olduğu takdirde yedek listedeki sıraya göre eğitim yardımı verilir. Asıl ve yedek listeler, içinde bulunulan eğitim yılı için geçerlidir.

(6) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; eğitim yardımı başvurularını değerlendirirken başvuru sahibi öğrencilerin ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu kontrollerde başvuru yapan öğrenci ve aile bireylerinin kişisel verilerini 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde eğitim yardımı başvurusunu iptal eder.

(7) Başvuru sonuçları Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden açıklanır ve en az bir ay süre ile sorgulanabilir.

(8) Eğitim yardımı almaya hak kazanamayan öğrenciler, sonuçların Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden duyurulduğu tarihten itibaren onbeş gün içerisinde başvuru sonuçlarının incelenmesini isteyebilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 86 – (1) Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devamı ve eğitim yardımı almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla ilkokul birinci sınıftan başlayarak yükseköğrenim eğitimine kadar eğitim yardımı verilir. Öğrencinin başka bir ilde bulunan okula naklini yaptırması halinde eğitim yardımı aynı Bölge Müdürlüğünce ödenmeye devam edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin takibi ve eğitim yardımının kesilmesi

MADDE 87 – (1) Bölge Müdürlükleri, eğitim yardımı alan öğrencinin öğrencilik halinin devam edip etmediğini her yıl tespit eder.

(2) Öğrenciliğin sona ermesi veya sınıf tekrarı olması halinde eğitim yardımı kesilir. Ancak, sağlık sebebiyle öğrenim süresinin uzadığına ilişkin rapor ibrazı halinde eğitim yardımı devam eder.

(3) Örgün eğitim görmediği tespit edilen öğrencilerin eğitim yardımı kesilir.

(4) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullara kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim yardımı kesilir.

(5) Eğitim yardımı almaktan vazgeçen öğrencilerin eğitim yardımı kesilir.

(6) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; eğitim yardımı alan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında eğitim yardımının devamı için gerekli kontrolleri yapar, söz konusu kontrollerde eğitim yardımı alan öğrencilerin ve aile bireylerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kanun kapsamında işleyebilir ve eğitim yardımı almaya engel bir durum tespit edilmesi halinde eğitim yardımını keser.

(7) Bursun kesilmesine ilişkin itirazlar Bölge Müdürlüğünün burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonra onbeş gün içerisinde öncelikle ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge Müdürlüğüne yapılan itirazdan bir sonuç alınamaz ise burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonraki otuz gün içerisinde yazılı ya da elektronik ortamda Genel Müdürlüğe itirazda bulunulabilir.

(8) Eğitim yardımı alan öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler, öğrencinin burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, eğitim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.

(9) Eğitim yardımı alan öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler, öğrencinin burs almaya devam ettiği süre içerisinde Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdürler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı desteği

MADDE 88 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca eğitim yardımı almakta olan öğrencilerden bir önceki eğitim yılının her iki döneminde takdir belgesi alanlara bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bir eğitim yılında verilen toplam eğitim yardımı miktarını geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda başarı desteği verilebilir.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca eğitim yardımı almakta olan öğrencilerden dört eğitim yılının her döneminde üst üste takdir belgesi alanlara bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bir eğitim yılında verilen toplam eğitim yardımı miktarının iki katını geçmeyecek şekilde miktarı Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda başarı desteği verilebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında ilk kez eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere başarı desteği verilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Eğitim yardımının kesilmesi

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerden özel okulda ya da örgün olmayan okullarda eğitim gördüğü tespit edilen öğrencilerin eğitim yardımları kesilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK-15 ve EK-16’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/9/2008

27010

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/8/2010

27672

2-

11/8/2011

28022

3-

30/11/2011

28128

4-

19/1/2013

28533

5-

10/11/2013

28817

6-

18/9/2014

29123

7-

30/6/2016

29758

8-

28/2/2018

30346

9-

25/5/2018

30431

 

Ekleri için tıklayınız.