10 Eylül 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31240

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 28/2/2016 tarihli ve 29638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.