10 Eylül 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31240

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Adalet Akademisinde görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Akademi personelinden, 5 inci maddede belirtilen görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 2/5/2019 tarihli ve 30762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci maddesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Akademi personeli: Akademi kadrolarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapanları,

c) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

ç) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

d) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

e) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

f) Daire başkanı: Türkiye Adalet Akademisinde görev yapan daire başkanlarını,

g) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

ğ) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden 5 inci maddede sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacak olanların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,

ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

j) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Başkan tarafından oluşturulacak kurulu,

k) Unvan değişikliği: Başka bir kadroda görevliyken, en az orta öğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

l) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,

m) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi hizmet grupları şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube müdürü.

2) Koruma ve güvenlik şefi.

b) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu:

1) Uzman ve sivil savunma uzmanı.

c) İdari hizmetler grubu:

1) Sayman.

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, ayniyat memuru, veznedar, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

ç) Yardımcı hizmetler grubu:

1) Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, mütercim, psikolog, sosyal çalışmacı, kütüphaneci, programcı, teknisyen, grafiker.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına sahip olmak.

c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Akademide en az bir yıldır görev yapıyor olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,

2) Son bir yılı Akademide olmak üzere koruma ve güvenlik şefi, memur, ayniyat memuru, veznedar, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, kütüphaneci, sayman ve programcı kadrolarında toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

b) Koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Son bir yılı Akademide olmak üzere en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

c) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Son bir yılı Akademide olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

ç) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ayniyat memuru, veznedar kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

3) Son bir yılı Akademide olmak üzere en az iki yıl hizmetli olarak çalışmış olmak,

d) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Son bir yılı Akademide olmak üzere en az iki yıl hizmetli olarak çalışmış olmak,

e) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

2) Son bir yılı Akademide olmak üzere en az iki yıl hizmetli olarak çalışmış olmak,

f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Hizmetin özelliğine göre sınav ilanında belirtilecek sınıfta sürücü belgesine sahip olmak,

3) Son bir yılı Akademide olmak üzere en az iki yıl hizmetli olarak çalışmış olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına sahip olmak.

c) Akademide görev yapıyor olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Başvurunun son günü itibarıyla son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) seviyesinde başarılı olmak veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte/yüksekokullardan mezun olmak ya da diğer fakülte/yüksekokullardan mezun olanlar için Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar programcısı sertifikasına veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan ya da yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) Sınav ilanında belirtilecek programlama dilini veya dillerini bilmek,

ç) Kütüphaneci, sosyal çalışmacı, psikolog kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların grafik veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi okulların mesleki veya teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları, Atanma

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavdan en az bir ay önce Akademi internet sitesinde duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

(2) Bu ilânda;

a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

d) Yazılı sınav konu başlıkları ve ilgili diğer hususlar,

gösterilir.

(3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(4) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(5) Akademiye yapılan başvurular, sınav kurulu tarafından incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Akademinin internet sitesinde ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Akademi tarafından aşağıdaki konularda hazırlanır:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası:

1) Genel esaslar.

2) Temel hak ve ödevler.

3) Devletin temel organları.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, ulusal güvenlik.

c) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat.

ç) 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar.

e) Halkla ilişkiler.

f) Etik davranış ilkeleri.

g) Akademinin yapısı ve görevleri ile yargı teşkilatı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Akademinin görev alanı ile atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konuları da kapsar.

(3) Yazılı sınavlar, Akademi tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Sınavların yaptırılması durumunda;

a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenilecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(5) Unvan değişikliği yazılı sınavlarına katılacaklarda, Akademide veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.

(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Engellilerin sınavları

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.

(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Akademinin internet sitesinde ilan edilir.

(3) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 15 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

(2) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

(4) Sınav salonuna, sınava alınan personel ve sınavda görevli gözetmenler ile sınav kurulu üyelerinden başkası giremez.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 16 – (1) Sınav sonuçları Akademinin internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, yazılı sınav sonuçlarına ilandan itibaren beş iş günü içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle itiraz edebilirler. İtirazlar sınav kurulunca en geç on iş günü içinde incelenerek, sonuçlar sınavı yapan kurum tarafından itiraz edenlere bildirilir. Sınav kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

(2) Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu anlaşılanlar, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış kabul edilir.

Atanma

MADDE 17 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar Akademinin arşivinde saklanır.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 19 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(2) Sınav kurulu; Başkan veya görevlendirmesi halinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının başkanlığında, Akademide görevli tetkik hâkimleri arasından Başkan tarafından belirlenecek dört üye ile birlikte beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle asıl üyelerin yokluğu durumunda sınav kuruluna iştirak etmek üzere dört yedek üye belirlenir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınacak personelden lisansüstü öğrenimi hariç öğrenim ve kazandıkları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına, sınav kurulu başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğine katılamazlar ve bunların yerine yedek üyelerden biri görevlendirilir.

(5) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Asıl üyenin katılamadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Karşı oy kullananlar gerekçelerini kararda belirtirler.

(6) Sınav kurulunun sekretarya işlemleri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 20 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Görev grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

b) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

c) Akademide veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin isteği halinde görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak doktora öğrenimini tamamlayan Akademi personeli, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilir.

d) Doktora öğrenimini tamamlayan Akademi personeli, hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya bu unvanla aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanabilir.

Naklen atama

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlardan veya bu unvanlarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlardan, öğrenim ve sertifika şartı ile hizmet süresi gibi mevzuatta aranan şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen sınavsız atama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 19/10/2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğretim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.