10 Eylül 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31240

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULU ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI İLE DENETİM KURULU HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 28/2/2016 tarihli ve 29638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Denetim Kurulu Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.