10 Eylül 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31240

YÖNETMELİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak.

b) Başta Üniversiteye bağlı birimler olmak üzere, kamu ve özel kurumların talepleri doğrultusunda eğitim vermek, sınav hazırlamak ve/veya ölçme-değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

c) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili araştırmalar yapmak ve desteklemek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, panel ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek ve/veya desteklemek.

ç) Üniversite akademik personelinin ölçme ve değerlendirme ile ilgili bilimsel etkinliklere katılımına destek olmak.

d) Ölçme ve değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası düzeyde ölçme uygulamaları gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite adına düzenlenen sınav etkinliklerini yerine getirmek, koordinasyonunu üstlenmek.

b) Üniversiteye bağlı birimler ile ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurumların talepleri doğrultusunda eğitim-öğretime yönelik seçme, sınıflama, yerleştirme, araştırma, danışma ve rehberlik, öğretimi geliştirme ve benzeri amaçlarla kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması çalışmalarını yapmak.

c) Üniversiteye bağlı birimlerin talepleri doğrultusunda, akademik ve idari personel memnuniyeti, Üniversite yayın eğilimleri gibi çeşitli araştırmalar kapsamında danışmanlık hizmeti vermek ve/veya veri analizi yapmak.

ç) Üniversiteye bağlı birimlerde, çeşitli kamu ve özel kurumlarda ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek; talep edildiğinde sınav, hizmet içi eğitim gibi yapılmakta olan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini artırmak amacıyla danışmanlık hizmeti sunmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak gerektiğinde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kongre, çalıştay, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, araştırma projeleri yürütmek, kitap, broşür, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

e) Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına yönelik ölçme-değerlendirme ve sınav hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara soru ve/veya test hazırlamak.

g) Merkez faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için internet sitesi kurmak, sınav katılımcıları ve sınav hazırlayıcılarına yönelik olarak bilgilendirici, açıklayıcı, basılı veya elektronik kitap, kitapçık, kılavuz, makale ve raporlar hazırlamak.

ğ) Bilgisayar ortamında test uygulamalarının yapılabilmesi için sınav salonları oluşturmak, bu salonların güvenliğini sağlamak, sınavları yürütmek, uygulanan sınavlara ilişkin veri çözümlemesi yapmak.

h) Kamuya yönelik ve talepleri doğrultusunda; kamu kurum, kuruluşları ile özel sektör kuruluşları için sınavlar planlamak, uygulamak, puanlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve verilerini çözümlemek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, konferans, panel ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek ve/veya desteklemek.

i) Eğitim ve ölçme-değerlendirme alanında bilgisayar ya da web tabanlı yazılımlar geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdürün görev süresini doldurması, görevden alınması, görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, Rektör aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdür tarafından verilen görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

d)Yönetim Kurulu ve gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile müdür tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan ya da altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye seçilir. Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında toplanır. Kurul, gerekli hallerde, Müdürün çağrısı ile olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarına ilişkin plan hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Danışma Kurulu tarafından sunulan önerilerden uygun bulunanların uygulanması için gerekli kararların alınmasını sağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) İhtiyaç duyulması halinde Merkezin bünyesinde, bilimsel çalışma grupları kurmak ve komisyonlar belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) İstişari bir organ olan Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarından en az beş en fazla yirmi kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyuna üstünlük tanınır. Danışma Kurulu Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına yönelik öneriler sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek, kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.