10 Eylül 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31240

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 5/2/2018 tarihli ve 30323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) Kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitim-öğretim: Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli personelin, Yükseköğretim Kurulu tarafından lisansüstü öğrenim denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında devam ettikleri eğitim ve öğretimi,”

“k) Misafir Askerî Personel: İkili/çok taraflı işbirliği anlaşmaları kapsamında ve bunlara aykırı olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenen kontenjan, kabul, eğitim-öğretim ve diğer hususlar dâhilinde Enstitü öğrenciliğine başvuran, seçilen ve eğitim-öğretime tefrik edilen yabancı uyruklu askerî personeli,”

“s) Bakanlık nam ve hesabına lisansüstü eğitim-öğretim: Bakanlığın ihtiyaç duyduğu programlarda/dallarda lisansüstü öğrenim yapmış/akademik kariyerli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki enstitüler veya Bakanlık tarafından seçilen yurt içi/yurt dışı üniversitelerde icra ettirilen lisansüstü eğitim-öğretimi,

ş) Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Enstitünün öğrenci kaynakları şunlardır:

a) Bakanlık tarafından Üniversitenin öğretim kapasitesi dikkate alınarak belirlenecek kontenjan miktarınca, lisansüstü öğrenim görmek üzere; Bakanlık/kendi nam ve hesabına, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen Bakanlık merkez teşkilatının kadro ve pozisyonlarına Bakanlıkça atananlar ile kuvvet/kendi nam ve hesabına tefrik edilecek muvazzaf ve sözleşmeli subaylar,

b) Kendi nam ve hesabına öğrenime başvuracak subay ve astsubaylar ile Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli Devlet memurları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personeli,

c) Öncelikle Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığından olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları nam ve hesabına Bakanlık tarafından ilgili enstitünün öğrenci kapasitesi dikkate alınarak belirlenecek kontenjan miktarınca, programlara kabul edilecek kamu personeli,

ç) Öncelikle Devlet ve vakıf üniversitelerindeki araştırma görevlileri olmak üzere, ilgili programın başvuru koşullarını sağlayan, yapılacak güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarının sonuçları olumlu değerlendirilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

d) Misafir askerî personel (MAP),

e) Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarının sonuçları olumlu değerlendirilen yabancı uyruklu kişiler.

(2) Bakanlık, kuvvet ile kamu kurum ve kuruluşları nam ve hesabına yapılan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esaslar, Üniversite ve Bakanlık, ilgili kuvvet komutanlığı veya kamu kurum ve kuruluşu arasında yapılacak protokolle belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Harp Tarihi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İstihbarat Çalışmaları,” ibaresi ve “Makine Mühendisliği ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyal,” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık, kuvvet ve kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen kontenjanlar için müracaatlar öncelikle bu makamlara yapılır. Diğer müracaatlar, sivil öğrenciler için uygulanacak olan genel başvuru koşullarına tabi olarak ilgili Enstitüye yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçülerini yerine getirmeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “birinci yarıyıl” ibaresi “ikinci yarıyıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık, kuvvet ve kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen kontenjanlar için müracaatlar öncelikle bu makamlara yapılır. Diğer müracaatlar, sivil öğrenciler için uygulanacak olan genel başvuru koşullarına tabi olarak ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “devletin” ibareleri “Devletin” olarak, aynı fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının değerlendirmesi olumlu sonuçlanmak.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programları ile sertifika ve kurs programlarına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır, diğer hususlar Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yabancı dilde açılan programlara kayıtlı öğrenciler tezlerini kayıtlı oldukları programın dilinde yazarlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu sürede de” ibaresi “Üst üste veya aralıklı olarak toplam iki yarıyıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “kuvvet komutanlıkları” ibaresinden önce gelmek üzere “Bakanlık,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Savaş, seferberlik, yakın bir savaş tehdidi, salgın hastalık ve olağanüstü nitelikteki diğer haller

MADDE 50 – (1) Savaş, seferberlik, yakın bir savaş tehdidi, salgın hastalık ve olağanüstü nitelikteki diğer hallerde, Bakanlıkça eğitim ve öğretime ara verilebilir. Eksik öğretim görenlere, daha sonra uygulanacak öğretimin ilke ve esasları Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 51 – (1) Misafir askerî personelin Üniversiteye kabul edilmeleri, Cumhurbaşkanı Kararı veya ikili anlaşmalar uyarınca Bakanlığın muvafakati ile olur. Enstitüye alınacak personelin, eğitim ve öğretimi takip edebilecek niteliği haiz olması ile ilgili hususlar, ikili antlaşmalarda düzenlenir.

(2) Misafir askerî personelin; eğitim ve öğretim süresine ilişkin hususlar ikili antlaşmalara göre yürütülür. Misafir askerî personel için kontenjan, başvuru ile kabul esaslarına ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesine ilişkin her türlü husus Senato tarafından düzenlenir. Senato, misafir askerî personeli, bu Yönetmelikte öngörülen diğer yüksek lisans ve doktora başvuru şartlarından muaf tutabilir veya bu şartlarda değişiklik yapabilir.

(3) Misafir askerî personel için uygun görülmeyen ders ve ders dışı faaliyetler, Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe 51 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında tereddütlerin giderilmesi

MADDE 51/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/2/2018

30323