10 Eylül 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31240

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

ASKERÎ YARGI HÂKİM ADAYLARI İLE AVUKAT VE NOTER ADAYLARININ

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNDEKİ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 25/4/2016 tarihli ve 29694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.