9 Eylül 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31239

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DOĞAL AFET YÖNETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Doğal afetler: Deprem, taşkın, sel, heyelan, kaya düşmesi, deniz ilerlemesi (karayı basması ya da zeminde ilerlemesi), çığ, heyelan, volkanik patlamalar, yangınlar, iklim değişikliğine bağlı sonuçlar ile benzer doğa felaketlerini,

c) Merkez (TÜDAM): Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Trakya Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin iş birliği ile disiplinler arası bir konu olan doğal afetlerle ilgili başta Trakya Bölgesi olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel temele dayalı araştırma ve uygulamalar yapmak ve yayım faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

b) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek.

c) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren özel ve resmi kurumlar ile bilimsel iş birliği yapmak, bu kurumlarla ortak projeler yürütmek.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara bilimsel ve teknik danışmanlık yapmak ve bu kurumlarla uygulamalı çalışmalar yapmak, ilgili mevzuat çerçevesinde bilirkişilik hizmeti vermek.

d) Diğer üniversiteler ve Üniversitenin merkez, enstitü, topluluk ve eğitim birimleri ile iş birliği programları gerçekleştirmek.

e) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.

f) Doğal afet bölgelerinde gözlenen afetlerle ilgili arazi incelemeleri yapmak ve yaptırmak, afetlere ilişkin bilimsel çalışmaları afet senaryoları üreterek gerçekleştirmek.

g) Doğal afetten etkilenen güncel/antik yapıların, zirai alanların, doğal ortamların durumlarını araştırmak; araştırma sonuçlarına göre yapının/alanın rehabilitasyonu için öneri sunmak.

ğ) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulgular ile verileri rapor, kitap, makale ve benzeri yayımlarla duyurmak, ulusal ve uluslararası platformlarda tartışmaya açmak ve kesinleşen sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına sunmak.

h) Afet ve acil durum yönetiminde kurumlar arasında veri paylaşılmasına olanak tanıyan konumsal veri altyapıları ile ilgili çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversitenin aylıklı ve daimi statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Müdür tarafından tespit edilen bir müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürecek olursa, Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu gündemini belirlemek.

e) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

f) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Üniversitenin finans kaynaklarının geliştirilmesine ve en uygun biçimde kullanılmasına yönelik girişim ve önerilerde bulunmak.

ğ) Çalışma grupları arasındaki koordinasyon ve denetimi sağlamak.

h) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ı) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve bu Kurula başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu, Müdür ve görevlendirilen bir müdür yardımcısı dahil olmak üzere yedi kişiden oluşur. Müdür ve yardımcısı dışındaki diğer beş üye; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına yönelik bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve yıllık faaliyet raporlarını görüşüp karara bağlamak.

c) Faaliyet konusuyla ilgili, gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip öneride bulunmak.

ç) Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen, doğal afetler konusunda bilgi ve tecrübesi olan uzman yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunan bir organ olarak Merkezin uzun vadeli planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenir. Çalışma grupları, başkan dahil olmak üzere Üniversite içinden veya dışından beş üyeden oluşur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekan, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.