9 Eylül 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31239

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TRANSLASYONEL TIP KLİNİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Translasyonel Tıp Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Translasyonel Tıp Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Marmara Üniversitesi Translasyonel Tıp Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde kurulacak Merkez bünyesinde temel çalışmalar yürütmeye elverişli bir laboratuvar altyapısı oluşturmak suretiyle bilimsel araştırma kapasitesini artırmak.

b) Gözlemsel ve müdahaleli ilaç çalışmaları yürütmeye olanak sağlayacak bilimsel araştırma bazlı modern bir ortam tesis etmek, faz çalışmaları için bir cazibe merkezi oluşturmak.

c) Üniversitenin translasyonel tıp alanında bilim üretme kapasitesini artırarak ulusal ve uluslararası iş birlikçilerle yürütülecek temel ve klinik bilim araştırmalarında daha fazla söz sahibi olmak.

ç) Kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarına yönelik araştırmalar ile tanısal test ve biyobelirteç geliştirmeye yönelik çalışmalar planlamak, fonlayıcı kurumların bu alanlara yönelik desteklerinden daha fazla yararlanmak, endüstri ortaklı projeler için altyapı oluşturmak.

d) Translasyonel tıp disiplininin ülkemizde benimsenmesine katkı sağlamak, kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarına dair farkındalık oluşturmak, bu alanda eğitimler düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gözlemsel klinik çalışmalar, epidemiyolojik çalışmalar, müdahaleli klinik araştırmalar ve faz ilaç çalışmaları yapmak.

b) Translasyonel tıp uygulamalarına yönelik temel araştırmalar yürütmek.

c) Üniversitede translasyonel tıp ile ilgili klinik ve temel bilim disiplinlerinin ortak ders programları ve materyalleri hazırlamasına katkı sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası araştırma kurumları ile ortak bilimsel araştırmalar düzenlemek.

d) Endüstri iş birliği ile ortak bilimsel projeler yürütmek.

e) Translasyonel tıp alanında farklı ulusal ya da uluslararası kurumlarla bilim insanı değişim programları oluşturmak, dışardan gelecek araştırıcıları ağırlamak ya da dışarıya araştırıcı gönderilmesine olanak sağlamak.

f) Müstakil olarak veya ulusal ya da uluslararası mesleki dernekler, vakıf veya eğitim kurumları ile ortak kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek.

g) Üretilen bilgileri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayımlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak.

ğ) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz telif ve çeviri yayımlar çıkarmak, ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika ve eğitim programları düzenlemek.

h) Merkeze özel, ya da topluma açık, ya da üçüncü taraf kurum ve kuruluşlarla proje bazında paylaşmak üzere biyobanka arşivi oluşturmak, arşiv, kütüphane ve veri tabanları tesis etmek.

ı) Bilgilendirme amaçlı kamuya açık kurs ve programlar düzenlemek.

i) Rektör ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışma faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi hususunda Rektöre karşı sorumludur.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanması halinde Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede görevli öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan toplantısı en az üç ayda bir defa düzenlenir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayım, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel plan, idari plan ve programını hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve öneriler sunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla Merkezin çalışma alanlarında Merkez birimleri kurulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür. Merkez birimlerinde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirmeleri Müdürün önerisi ve Rektör onayı ile yapılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.