7 Eylül 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31237

YÖNETMELİK

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü programlarındaki eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Kilis 7 Aralık Üniversitesinde lisansüstü programların açılması, lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalı başkanını,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Tek bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında o anabilim/anasanat dalında ders veren ve tez danışmanlığı yapan tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden, birden fazla bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak Enstitüde lisansüstü programı bulunan bilim/sanat dalını,

f) Enstitü: Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

g) Enstitü Kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Enstitü Kurulunu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Enstitü Yönetim Kurulunu,

h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosunu,

l) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

m) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

o) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı ve açılması

MADDE 4 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.

(2) Lisansüstü program açma teklifleri, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Bir yüksek lisans programının tezli ve tezsiz programları aynı anabilim/anasanat dalı altında açılmak zorundadır.

(4) Bir anabilim/anasanat dalı altında lisansüstü programı açılması veya mevcut bir programın adının değiştirilmesi anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile gerçekleşir.

(5) Lisansüstü programların, ilgili anabilim/anasanat dalı ile aynı adda olmaları esastır. Ancak bir anabilim/anasanat dalı altındaki bilim/sanat dalındaki öğretim üyelerinin ortak teklifi, Enstitü Kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile anabilim/anasanat dalının adından farklı ve ilgili bilim/sanat dalının adını taşıyan lisansüstü programlar da açılabilir.

(6) Disiplinler arası anabilim/anasanat dalı ve bunlar altında açılacak lisansüstü programlar ise yine aynı usulle programda görev alacak birden fazla anabilim/anasanat dallarındaki öğretim üyelerinin ortak teklifi, Enstitü Kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılabilir. Bu durumda açılan lisansüstü program, ilgili anabilim/anasanat dalı ile aynı adı taşımak zorundadır.

(7) Enstitü, Senatonun onayını alarak yurt içinde ve yurt dışında, diğer yükseköğretim kurumları, araştırma kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine ve ortak program yürütmeye karar verebilir. Ortak program kapsamında hangi yükseköğretim kurumu, araştırma kurumu veya kuruluşunun kaç ders vereceği, ilgili anabilim/anasanat dalı yönetim kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(8) Program açılması taleplerinde eğitim dili mutlaka belirtilir.

Lisansüstü programlarda kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) Enstitüdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar, anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi ve önerisi dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru ve sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler ve istenen belgeler her akademik yarıyıl başında Enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara başvurular, Enstitünün internet sayfasında yer alan başvuru formu elektronik ortamda doldurulduktan sonra sistem tarafından üretilecek çıktı alınarak başvurulan programın anabilim/anasanat dalı başkanlığına, ilanda istenen belgelerle birlikte yapılır. Adaylar, başvuru için gerekli olan lisans diplomasının aslını veya Enstitü tarafından onaylı örneğini, lisans not ortalamasını gösterir not dökümünü, ALES sonuç belgesinin aslını veya bilgisayar çıktısını ve başvuru formunu, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği süreler içinde eksiksiz olarak başvurduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığına vermek zorundadır.

(4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı ve yabancı uyruklu kontenjanlar olmak üzere ikiye ayrılır. T.C. kontenjanları, kabul koşullarını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylara; yabancı uyruklu kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adaylara açıktır. Ayrıca yatay geçiş kontenjanı da belirlenebilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kayıt, kabul ve mali hükümlerle ilgili işlemler, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü

MADDE 7 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulünde; ALES puanı, sanatta yetenek sınav puanı, temel tıp puanı, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat/yazılı sınav/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu ve bu Yönetmelikte belirtilen oranlara göre hesaplanan giriş puanları esas alınır.

(2) Farklı not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşümü, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) YÖK tarafından ALES eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılır.

(4) Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, yabancı dil puanı, mezuniyet not ortalaması, ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı esas alınır.

Sınav jürisi

MADDE 8 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, lisansüstü programların başvurularını değerlendirmek, yazılı ve/veya sözlü mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavlarını yapmak için öğretim üyeleri arasından en az üç asıl, iki yedek üye olmak üzere bir sınav jürisi oluşturur.

(2) Belirlenen jüri, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Sınav jürisi her bilim/sanat dalı için ayrı ayrı kurulabileceği gibi anabilim/anasanat dalında tek bir jüri de kurulabilir.

(4) Mazereti nedeniyle bilimsel değerlendirme sınavına katılamayan asıl üyenin/üyelerin yerine, anabilim/anasanat dalı başkanınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları Genel Esasları, Başvuru ve Kabul

Genel esaslar

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programları örgün ve ikinci öğretimde tezli, tezsiz ve uzaktan öğretim olarak açılır ve yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programından eğer açık ise aynı programın tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş için öğrencinin başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı gereklidir. Geçişi uygun görülen öğrencinin anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile programa intibakı sağlanır. Öğrencinin tezli yüksek lisans programında aldığı dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından eğer açık ise aynı programın tezli yüksek lisans programına da geçilebilir. Ancak tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçişlerde bu Yönetmelikte tezli yüksek lisans için belirlenen asgari başvuru ve kabul şartlarının yerine getirilmesi gereklidir. Geçişler ile ilgili uygulanacak esaslar ve ek koşullar Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Başvurular öğrencinin yazılı talebi ile alınır; anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanır. Bu durumda öğrencinin intibakı yapılarak tezsiz yüksek lisans programında aldığı dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.

(5) YÖK kararı üzerine Enstitüde, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurularda, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen, Enstitü Kurulunun olumlu görüşü ve Senato tarafından onaylanan lisans programlarından mezun veya son dönem öğrencisi olmak gereklidir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, başvurdukları lisansüstü programın kabul ettiği ilgili puan türünde (sayısal, sözel veya eşit ağırlık) 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.

(3) Enstitü Kurulunun belirleyeceği tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puan şartı aranmayabilir.

(4) Güzel sanatlar fakültesinin ve Konservatuvarın Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarındaki tezli yüksek lisans programlarına girişte ALES puan şartı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(5) ALES şartı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne dair esaslar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve Enstitü Kurulunun onayı ile belirlenir.

(6) Türkçe eğitim-öğretim yapan yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.

(7) İngilizce eğitim-öğretim yapan veya bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan lisansüstü programlarına öğrencinin başvurabilmesi için YDS’den en az 55 puana veya ÖSYM ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana veya Üniversitenin yabancı diller yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 60 puana sahip olması gerekir.

(8) Lisans öğrenimlerini İngilizce dilinde yapan lisans programlarından mezun olanlardan dil şartı aranmaz.

(9) Bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra lisans öğrenimlerini Türkçe dilinde yapan lisans programlarından mezun olanlardan hazırlık geçme notları en az 60 ve üstü olanlardan yedinci fıkrada belirtilen sınavlara girme şartı aranmaz.

(10) Yüksek lisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES puanının % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 30’u ve yabancı dil sınavının % 10’undan oluşan başarı puanlarına göre yapılır. YDS, YÖKDİL ya da ÖSYM veya YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Tüm yüksek lisans programları için asgari başarı notu 55’tir. Enstitü tarafından giriş sınavı başarı notları belirlenen adaylardan kazananlar başarı sırasına göre ilan edilir. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla lisans mezuniyet notu, ALES notu ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(11) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı Enstitü anabilim/anasanat dallarının yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’si değerlendirmeye alınarak hesaplanacak yerleştirme puanının 60’tan düşük olmaması gerekir.

(12) ALES şartı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yerleştirme puanı, adayın lisans mezuniyet not ortalamasıdır.

(13) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınava girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

(14) Yüksek lisans programlarına yerleştirmede adaylar puanlarına göre en yüksekten itibaren başvurduğu bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan anabilim/ anasanat dallarında bu sıralama anabilim/anasanat dalı bazında yapılır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sayısı kadar aday yedek kazanan olarak ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması gibi kredisi olmayan dersler not ortalamasına katılmaz ve dönem sonu harfleri başarılı (S), başarısız (U) veya gelişerek devam ediyor (P) şeklinde değerlendirilir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin yüksek lisans eğitimi sırasında alınması zorunludur.

(4) Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(5) Öğrenci, lisansüstü eğitime başladığı dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(7) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartı ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(8) Öğrenci ayrıca tez danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Müdürünün onayı ile diğer lisansüstü programlardan, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders daha seçebilir.

(9) Eksikliklerini gidermek amacı ile ders yükünü tamamlamış bir öğrenciye tez danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en fazla üç ders daha verilebilir. Öğrencinin bu derslerden alacağı harfler genel not ortalamasına katılmaz. Ancak öğrenci belirlenen derslerden başarılı olmak zorundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

Süre

MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Tezini dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin durumu; Enstitü Kurulunun belirlediği ve Senato tarafından onaylanmış tezli yüksek lisans bitirme ölçütlerini yerine getirmeleri şartı ile danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden bir tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ve öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu içeren tez önerisi en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitüye önerilir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez önerisinin, Enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak hazırlanması gerekir.

(3) Tez konusunda ve tez başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler; danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

(4) Tez konusu değişen bir öğrenci en erken bir dönem sonra tez sınavına girmek üzere başvurabilir.

(5) Tez danışmanı, yüksek lisans tezi yönetebilecek niteliklere sahip, öncelikle Üniversite kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl süreyle bir yükseköğretim kurumunda lisans seviyesinde ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak atanabilir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim-öğretim gören bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde, izlemekte olduğu programın eğitim-öğretim dilinde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Eğitim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarında tez öğrencisinin talebi, danışmanının teklifi ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile tezler; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde yazılabilir. Bu durumda tezler, ilgili programlardaki tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmak zorundadır.

(3) Tezini tamamlayan öğrenci, tezinin bir nüshasını danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezin bir nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin birer nüshasını jüri üyelerine en kısa sürede teslim eder.

(5) Tez jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri bir başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya anabilim/anasanat dalı dışından belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(6) Tez danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez jürisi ve tez savunma sınavı ve/veya eser sergileme tarihi ve saati belirlenir. Savunma sınavları Enstitü binasında yapılır.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri toplantıları eksik jüri üyesi ile yapılamaz.

(8) Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri kapalı bir oturumda tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç işgünü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(12) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının ve diğer sınav tutanaklarının jüri üyelerince eksiksiz imzalanması gerekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye veya üyelerin tez sınav tutanakları üzerinde gerekçeli kararlarını yazmaları zorunludur.

(13) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrenciye, aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve öğrencinin yazılı olarak talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Azami eğitim-öğretim süresini tamamlamış öğrenciler bu haktan faydalanamazlar.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 15 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin talebi halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersin tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında alınması zorunludur.

(4) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartı ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimle birlikte yürütülebilir.

(7) Eğitim-öğretim için gerekli koşulları sağlamak şartıyla uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. Bu programda yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri Senato kararlarına göre yürütülür.

(8) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü sınav ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

Süre

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt ve danışmanlık işlemleri, danışman atanıncaya kadar ilgili bilim/sanat dalı veya anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

Dönem projesi

MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi son yarıyılda alınır.

(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenir.

(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değerlendirilir; not ortalamasına katılmaz ve sonucu Enstitüye iletilir.

(4) Öğrenci, danışmanının belirlediği tarihte projesini sunar. Sunum, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.

(5) Danışman, öğrencinin dönem projesi dersinin başarısız olması halinde, nedenlerini Enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir.

Diploma

MADDE 20 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı

MADDE 21 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

Doktora ders yükü

MADDE 22 – (1) Doktora ders yükü, doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, yüksek lisans eğitimi sırasında almamış ise bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi, almak ve başarmakla yükümlüdür.

(4) Doktora programlarında tez danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Müdürünün onayı ile diğer lisansüstü programlardan, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Eksikliklerini gidermek amacı ile tez danışmanı ve/veya doktora yeterlik komitesinin yazılı talebi ve gerekçesi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ders yükünü tamamlayan öğrenciye en fazla iki ders daha verilebilir. Öğrencinin bu derslerden alacağı harfler genel not ortalamasına katılmaz; ancak, öğrenci belirlenen bu derslerde başarılı olmak zorundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

(7) Öğrenci doktora yeterlik sınavı öncesi en az bir yarıyıl seminer dersi almak zorundadır. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır.

(8) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Doktora başvuru ve kabul esasları

MADDE 23 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük, 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan ve başvurdukları programın puan türünde 90 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(4) Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları şartıyla doktora programlarına başvurabilirler.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde; temel tıp veya ALES puanının %50’si, yazılı ve sözlü mülakat sınavının aritmetik ortalamasının %20’si, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamasının %20’si, lisans derecesi ile başvuranların lisans not ortalamasının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u değerlendirmeye alınarak başarı puanı hesaplanır. Bu başarı puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.

(6) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(7) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı Enstitü anabilim/anasanat dallarının doktora programlarına öğrenci kabulünde yerleştirme puanı; lisans derecesi ile başvuran adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayın yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’si değerlendirmeye alınarak hesaplanır. Söz konusu programlar için ALES puanının aranması halinde ise yerleştirme puanı, ALES puanının %50’si, lisans derecesi ile başvuran adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayın yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, mülakat sınavından alınan puanın %25’i alınarak hesaplanır. Bu yerleştirme puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.

(8) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, Türkçe eğitim yapan programlar için en az 55 YDS puanı, İngilizce eğitim yapan programlar için en az 65 YDS puanı veya ÖSYM veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puanın alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek doktora programlarının özelliklerine göre yükseltilmesine, Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilebilir. Yabancı diller üzerine yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulü için adayların, YÖK’ün kabul ettiği ikinci bir yabancı dilde YDS’den en az 55 veya dengi sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(9) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınava girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

(10) Doktora programlarına yerleştirmede adaylar, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan anabilim/anasanat dallarında bu sıralama anabilim/anasanat dalı bazında yapılır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sayısı kadar aday, yedek kazanan olarak ilan edilir.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurulara ilişkin esaslar

MADDE 24 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Temel tıp puanı, TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Doktora süresi

MADDE 25 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın asgari süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır.

(3) Doktora programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen; ancak, tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara; aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise bu programın gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartlarını yerine getirmiş olmaları kaydıyla yazılı talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora tez danışmanı atanması

MADDE 26 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirlediği tez konusunu içeren tez önerisi ve danışman atama formunu Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanının ve tez konusunun en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirlenmesi gerekir.

(3) Tez önerisinin Enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak hazırlanması gerekir.

(4) Doktora yeterlik sınavı öncesi tez konusunda ve/veya tez başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler; danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

(5) Tez danışmanı, doktora tezi yönetebilecek niteliklere sahip, öncelikle Üniversite kadrosunda bulunan ve en az dört yarıyıl süreyle bir yükseköğretim kurumunda lisans seviyesinde veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans seviyesinde ders vermiş ve diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç olmak üzere, başarıyla tamamlanmış bir yüksek lisans tezi yönetmiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Bazı doktora programlarında Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile tez danışmanlığı için programın niteliklerinin gerektirdiği ek ölçütler belirlenebilir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ile kavramlar ve doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Bir öğrenci, Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Sınavın tarih ve saati, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye önerilir; Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Enstitü Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde sınav tarihi ve yeri değiştirilebilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en erken dördüncü, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ilk yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Öğrenciler doktora yeterlik sınavına belirlenen sürelerde girmedikleri takdirde söz konusu sınavdan başarısız olmuş kabul edilir.

(5) Yeterlik sınavını, doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç dokuzuncu yarıyılın sonuna kadar başarmak zorundadır.

(6) Doktora yeterlik sınavları, doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, biri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı olmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınav komitesi iki yılda bir yenilenir.

(7) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürileri en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya anabilim/anasanat dalı dışından belirlenir.

(8) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Yeterlik sınavı, programın öğretim dilinde yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde ve Enstitü binasında yapılır.

(10) Yazılı sınav, öğrencinin anabilim/anasanat dalı ve bilim/sanat dallarındaki bilgisini ölçmek üzere ayrı ayrı yapılabilir. Yazılı sınav aşamasında her bir jüri üyesi öğrencinin başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Yazılı sınav ortalaması en az 70 puan olan öğrenci başarılı olarak kabul edilir ve sözlü sınava alınır.

(11) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(12) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümlerden bir veya iki yarıyıl sonra tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(13) Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(14) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini (21 kredi) başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme, öğrencinin yazılı isteği, danışmanının ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının yazılı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(15) Doktora yeterlik yazılı sınavı, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka, anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması

MADDE 29 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisi hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Düzeltme kararı verilmesi halinde düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç işgünü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(5) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın altı ay içinde girmeyen ve döneminde tez raporunu sunmayan öğrenci başarısız sayılır.

(7) Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci ilerleyen süreçte tez konusunda ve tez başlığında değişiklik yapmak istediği takdirde öncelikle öğrencinin gerekçesi, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gereklidir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez konusu değişikliği onaylanan bir öğrenci için süreç doktora yeterlik sınavından sonraki basamaktan başlar. Tez konusu değişen bir öğrenci en az üç tez izleme komitesi raporu sunduktan sonra tez sınavına girmek üzere başvurabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 30 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kurallarına uygun bir şekilde ve izlediği programın öğretim dilinde yazarak tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Eğitim dili Türkçe olan doktora programlarında tez öğrencisinin talebi, danışmanının teklifi ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde yazılabilir. Bu durumda tezler, ilgili programlardaki tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmak zorundadır.

(3) Doktora tez savunmasından önce öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezi, Enstitünün tez yazılım kuralları yönünden denetler ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin bir nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitüye iletir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Doktora tezinin sonuçlanabilmesi için Enstitü Kurulunun belirleyebileceği ek kriterler dışında başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme komitesi raporunun Enstitüye sunulması gerekir.

(5) Doktora tez jürisi, danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya anabilim/anasanat dalı dışından belirlenir. Varsa ikinci tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Öğrenci, Enstitü tarafından kendisine jüri ve intihal bilgisinin tebliğ edildiği tarihten sonra, en kısa zamanda yedek üyeler dâhil jüri üyelerine tezinin birer nüshasını ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden az, otuz günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.

(7) Tez savunma sınav tarihi ve saati danışman önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Savunma sınavları Enstitü binasında yapılır.

(8) Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, anabilim/anasanat dalı başkanlığına sınav tarihinden en az üç işgünü önce bilgi verir.

(10) Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyelerin yerine, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(11) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez toplanamadığı durumlarda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu bir sonraki sınavın yeni bir jüri ile ne zaman yapılacağına karar verir.

(12) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

(13) Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç işgünü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(14) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(15) Tezi hakkında yeniden toplanmayı gerektirecek kadar kapsamlı düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini tekrar danışmanına teslim eder. Düzeltilmiş tez, aynı jüri önünde danışmanın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış gün ve saatte yeniden savunulur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(16) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara, yazılı talepleri halinde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise ve tezsiz yüksek lisans programını bitirmek için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 31 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az altı kopyasını ve CD’sini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, yazılı başvuru üzerine, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(5) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı

MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Sanatta yeterlik ders yükü

MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile doktora veya sanatta yeterlik uzmanlık alan dersi ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile doktora veya sanatta yeterlik uzmanlık alan dersi ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programına kayıtlı bir öğrenci, yüksek lisans eğitimi sırasında almamış ise bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi, almak ve başarmakla yükümlüdür.

(4) Sanatta yeterlik programlarında tez danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Müdürünün onayı ile diğer lisansüstü programlardan, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz.

(6) Eksikliklerini gidermek amacı ile danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ders yükünü tamamlayan öğrenciye en fazla iki ders daha verilebilir. Öğrencinin bu derslerden alacağı harfler genel not ortalamasına katılmaz; ancak, öğrenci belirlenen bu derslerde başarılı olmak zorundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

Sanatta yeterlik başvurusu ve kabul

MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların sözel puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan ve başvurduğu programın puan türünde 90 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ve programların özelliklerine göre adayların yerleştirme puanlarının nasıl oluşturulacağı Senato tarafından belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, Türkçe eğitim yapan programlar için en az 55 YDS puanı, İngilizce eğitim yapan programlar için en az 65 YDS puanı veya ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek sanatta yeterlik programlarının özelliklerine göre yükseltilmesine ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilebilir.

(5) Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dallarının sanatta yeterlik programları hariç diğer sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si, sözlü mülakat veya yazılı sınavın veya bilimsel değerlendirmenin %25’i, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamasının %25’i, lisans derecesi ile başvuranların lisans not ortalamasının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak başarı puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.

(6) Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dallarının sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(7) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dallarının sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde yerleştirme puanı; lisans derecesi ile başvuran adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayın yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’si değerlendirmeye alınarak hesaplanacak puanın 65’ten düşük olmaması gerekir.

(8) Sanatta yeterlik programlarına ilgili Enstitünün önerisi ve Senatonun onayı ile yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(9) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

(10) Sanatta yeterlik programlarına yerleştirmede adaylar puanlarına göre en yüksekten itibaren başvurduğu bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan anabilim/anasanat dallarında bu sıralama anabilim/anasanat dalı bazında yapılır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sayısı kadar aday yedek kazanan olarak ilan edilir.

Sanatta yeterlik süresi

MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın asgari süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır.

(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Sanatta yeterlik programından, süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin durumu, Enstitü Kurulunun belirlediği ve Senato tarafından onaylanmış sanatta yeterlik programını bitirme kriterlerini yerine getirmeleri şartıyla danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanır.

Sanatta yeterlik tez danışman ataması

MADDE 36 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman belirler; danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanının ve tez konusunun en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirlenmesi gerekir.

(3) Tez önerisinin ilgili Enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak hazırlanması gerekir.

(4) Öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları diledikleri takdirde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Tez danışmanı değişikliği tez konusu değişikliğini zorunlu kılmaz.

(5) Sanatta yeterlik programında tez danışmanı, tezi yönetebilecek niteliklere sahip, öncelikle Üniversite kadrosunda bulunan ve en az dört yarıyıl süreyle bir lisans programında veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(6) Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile bazı sanatta yeterlik programlarında tez danışmanlığı için programın gerektirdiği ek kriterler belirlenebilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 37 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde ve izlediği programın öğretim dilinde veya İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde yazıp hazırlar ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya anabilim/anasanat dalı dışından belirlenir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci, Enstitü tarafından kendisine jüri ve intihal bilgisinin tebliğ edildiği tarihten sonra, en kısa zamanda yedek üyeler dâhil jüri üyelerine tezinin birer nüshasını ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden az, otuz günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi sınava alır.

(5) Sınav tarihi ve saati danışman önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Savunma sınavları ilgili Enstitü binasında yapılır.

(6) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, anabilim/anasanat dalı başkanlığına sınav tarihinden en az üç iş günü önce bilgi verir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyelerin yerine, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(7) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez toplanamadığı durumlarda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu, bir sonraki sınavın yeni bir jüri ile ne zaman yapılacağına karar verir.

(8) Sanatta yeterlik tez savunma sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç işgünü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezi, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlara aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise bu programı bitirmek için gerekli kriterleri sağlayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte sanatta yeterlik programı için belirlenen bütün koşulları başarıyla sağlayan ve Enstitü Kurulunun belirleyebileceği ek kriter ve işlemleri de yerine getiren öğrenciye, Üniversite tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere öğrenciye yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(6) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Notlar ile İlgili Esaslar

Dersler

MADDE 39 – (1) Bir lisansüstü programdaki tüm derslerin kodları, isimleri, kredi ve AKTS kredileri, derslerin içerikleri, programın ders müfredatı, her yarıyılda öğrencilerin alacağı zorunlu/seçmeli dersler, tez, uzmanlık alanı, seminer, bilimsel araştırma teknikleri ve araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders ve benzeri çalışmalardan oluşan dersler, programın ders kataloğunda yer alır. Ders kataloglarındaki değişiklikler ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, Enstitü Kurulunun ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar da ders verebilir.

(3) Her eğitim ve öğretim dönemi başında açılmak üzere öğretim üyeleri tarafından önerilen dersler anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir ve Enstitü Kurulu tarafından onaylanır. Açılmak üzere önerilen dersler eğitim ve öğretim yarıyılı başlamadan en geç bir hafta önce öğrencilere duyurulur ve kayıt sistemine girilir. Fiili olarak açılan tüm dersler dönem başından en geç iki hafta içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye gönderilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.

(4) Programlarda bazı dersler, ön şartlı dersler olarak konulabilir. Ön şartlı derslerin alınabilmesi için önceki yarıyıllarda ön şart olan dersin başarılmış olması zorunludur.

(5) Enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler de konulabilir. Bu dersler, lisansüstü programlarında belirtilen en az yirmi bir kredi miktarının ve yedi ders sayısının hesabında dikkate alınmaz.

(6) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir. Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi veya eşdeğer bir dersi daha sonraki dönemlerde almak ve başarmak zorundadır.

(7) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci öğretim öğrencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan eğitim programlarından ders alması esastır. Bununla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre, kayıtlı olunan program türü dışındaki başka bir programdan da ders alınması, Enstitü Kurulunca kararlaştırılabilir.

(8) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları dışındaki diğer tüm programlarda zorunlu olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman tarafından yapılır.

(9) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer lisansüstü programlarda öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Danışman, ilgili öğrenci lisansüstü eğitime başladığı dönemden itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersini açar ve öğretim üyesinin danışmanlık görevi sona erinceye kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi danışmanlık yapılan öğrenci sayısı dikkate alınmaksızın tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için altı saattir.

(10) Dönem projesi dersi, tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve kredisiz bir ders olup öğrenci bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı rapor vermek zorundadır.

(11) Danışman, tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla her öğrenci için haftada bir saat danışmanlık saati belirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 40 – (1) Öğrenciler uzaktan eğitim programları hariç, diğer lisansüstü programlarda derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

(2) Teorik derslerde devam zorunluluğu %70, uygulamalı derslerde ise %80’dir.

(3) Bilişim teknolojisi ile uzaktan eğitim olarak işlenebilecek tez, dönem projesi, uzmanlık alanı ve seminer gibi derslerde devam şartı aranmaz.

(4) Enstitü Kurulu uygun gördüğü takdirde araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi, belirtilen gün ve saatte sınavlara girilmesi şartı ile devam zorunluluğu olmaksızın teknolojik imkânlardan faydalanarak uzaktan eğitim olarak işlenebilir.

(5) Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(6) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci dönem sonu final sınavlarına alınmaz ve bu ders açıldığı ilk dönemde tekrar alınmak zorundadır. Tekrar alınan dersler için devam şartı aranır.

(7) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

Ders ve mazeret sınavları

MADDE 41 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarına ek olarak yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır.

(2) Ara sınav sayısı bir sınavdan az, üç sınavdan fazla olmamak şartı ile dönem başında ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.

(3) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanda yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarının dönem sonu notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.

(4) Haklı ve geçerli görülen bir nedenle yarıyıl/yıl içi sınavlarına giremeyen öğrenciye, mazeretini belgelendirmek koşuluyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirlediği tarihte mazeret sınavı hakkı verilebilir.

(5) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen, girip başarısız olan ya da not yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirilir.

Derslerin kredi ve AKTS kredi değerleri

MADDE 42 – (1) Lisansüstü programlardaki derslerin kredi ve AKTS kredi değerlerinin oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

(2) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması gibi dersler, kredisi olmamasına rağmen AKTS olarak kredilendirilir.

Not değerlendirme

MADDE 43 – (1) Lisansüstü derslerin sınavları doğrudan değerlendirme yöntemi ile harf notu olarak değerlendirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu ve harfi; ara sınavlar ve sayısı, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Uzaktan eğitim programlarındaki sınav ve değerlendirme işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Kredisiz dersler yarıyıl ve genel not ortalamasına katılmaz.

(3) Öğrencilere, not ortalamasına katılan kredili dersler için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak verilir.

Puan                          Ders notu              Katsayı

90-100                           AA                      4.00

85-89                              BA                      3.50

80-84                              BB                      3.00

75-79                              CB                      2.50

70-74                              CC                      2.00

60-69                              DC                      1.50

50-59                             DD                      1.00

40-49                              FD                      0.50

39 ve aşağısı                   FF                      0.00

(4) Not ortalamasına katılmayan ve kredisi olmayan diğer derslerin harf notları şunlardır:

a) Yeterli notu (S), kredisiz derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.

b) Devam eden notu (P), kredisiz derslerini geliştirerek başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

c) Yetersiz notu (U), kredisiz derslerini başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir.

(5) Eksik notu (P), hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (P) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (P) notu on beş gün sonra kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

(6) Devamsızlık nedeniyle başarısız notu (NA), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

Not ortalamaları

MADDE 44 – (1) Lisansüstü öğrencilerin başarı durumlarının ve not ortalamalarının hangi kredi sistemi (yerel ve/veya AKTS) ile hesaplanacağına Senato tarafından karar verilir. Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısı çarpılarak elde edilir.

(2) Öğrencinin yarıyıl not ortalamasını bulmak için öğrencinin o yarıyılda aldığı not ortalamasına katılan tüm derslerden topladığı kredi tutarı aynı derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul ediliş tarihinden itibaren anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu not ortalamasına katılan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

(3) Öğrencinin kredili ve kredisiz bütün derslerden aldığı notlar not çizelgesine (transkript) geçirilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 45 – (1) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notu ve/veya harflerine ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde; düzeltme istemi, öğrencinin ve/veya öğretim elemanının anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç takip eden yarıyıl ders ekle/bırak (Add/Drop) süresi sonuna kadar düzeltilmiş olması gerekir.

(2) Yarıyıl sonu sınav sonuçları, her yıl lisansüstü eğitim için Enstitü tarafından ilan edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde sisteme girilir. Süresi içerisinde not girişi yapılamaması durumunda, sürenin bitimini takip eden on gün içerisinde anabilim/anasanat dalı yönetim kurulunun mazeret bildiren kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile not girişi yapılabilir.

Ders tekrarı ve başarı notu

MADDE 46 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için kredili derslerden yarıyıl/yılsonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin (CB); kredisiz derslerden ise (S) notu almış olması gerekir.

(2) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri açıldığı ilk yarıyıl tekrarlamak, seçmeli dersler yerine ise danışmanının onayladığı eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır.

(3) Derslerini tamamlamış olan yüksek lisans öğrencisinin programdan mezun olabilmesi için genel not ortalaması en az 2.50, doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

(4) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya anabilim/anasanat dalı başkanlığınca bu derslere eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Başarılı olunmasına rağmen not yükseltmek amacıyla veya başarısız olunan dersler yerine alınan derslerle ilgili olarak öğrencinin talebi ile yarıyıl başında, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Müdürünün onayı ile Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesi gerekir. Öğrenci mezun olabilmek için alınan bu derslerden başarılı olmak zorundadır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık Programı, Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Kabulü

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar

MADDE 47 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programlarından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan lisansüstü öğrencileri için anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması için önerilen dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Yüksek lisans öğrencileri bilimsel hazırlık derslerini lisans derslerinden, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslarda öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 48 – (1) Bir lisans/yüksek lisans programı mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler, bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler ve devam ettikleri derslerde kayıtlı öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine tabidirler.

(4) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, derse katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlara özel öğrenci statüsünde ders alınabilmesi için Enstitü Kurulunca belirlenen yabancı dil puanının alınmış olması gerekir.

(7) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Cumhurbaşkanınca ilgili program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(8) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler öğrencilerin kayıt yaptırdıkları lisansüstü programın asgari kredisinin %50’sini geçmemek koşuluyla öğrencinin yazılı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 49 – (1) Üniversitede Enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 olan başarılı bir öğrenci, süresi içinde istenen belgelerle başvurması koşuluyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir başka lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, ilgili lisansüstü program için gerekli başvuru ve kabul koşullarını sağlıyor olması gerekir.

(3) Lisansüstü programlarda yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile her yarıyıl belirlenir ve Enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(4) Yatay geçiş başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca incelenir ve koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır.

(5) Kabul sonrası öğrencinin intibak işlemleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Yatay geçiş için aşağıdaki asgari koşulları sağlayan lisansüstü öğrencisinin anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile programa intibakı yapılır:

a) Öğrencinin yatay geçişe başvurabilmesi için, en erken birinci yarıyılın sonunda en geç üçüncü yarıyılın başında olması gerekir.

b) Öğrencinin, yatay geçişe başvurduğu dönem itibarıyla kredili derslerden en az dördünü alması, başarması ve genel not ortalamasının en az 3.50 olması gerekir.

c) Doktora/sanatta yeterlilik programına başvuru için gerekli olan yabancı dil yeterlik koşulunun sağlanmış olması gerekir.

Lisansüstü programlarına kayıt

MADDE 50 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar yedek liste ile birlikte, sınavdan sonra en geç üç işgünü içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitüye iletilir ve Enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için iki işgünü itiraz süresi verilir. İtirazlar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır ve bu anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilir. İtiraz süresi sonunda listeler, üç işgünü içinde tekrar Enstitüye iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri ile birlikte Enstitünün internet sayfasında tekrar ilan edilir.

(2) Kesin kayıt, ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının istediği belgeler ile birlikte süresi içerisinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bizzat kendisi veya resmî vekili aracılığı ile başvurularak yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında başvuru için istenen belgelerin aslını veya noter veya mezun olduğu yükseköğretim kurumu tarafından onaylı örneğini ilgili Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim eder.

(3) Kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan asil adaylar yerine, ilan edilmiş ise yedek listedeki adaylar ilan edilen süre içinde sıralamaya göre kayıt yaptırırlar.

(4) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Yatırılan öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez. Adli işlemler için gerekli girişimlerde bulunulur.

Kayıt yenileme

MADDE 51 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Mazereti sebebi ile akademik takvimde ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, öğretimin başlangıcından itibaren en geç on gün içinde olmak koşuluyla yazılı gerekçelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına iletir. Gerekçesi kabul edilen öğrencinin kaydı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(3) Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti gibi yükümlülükleri olan öğrenciler, Senatoca belirlenen süre içerisinde ilgili yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yenilerler. Aksi durumda, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmama mazeretleri Enstitü Yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenciler o dönem kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenci tez aşamasında olsa dahi danışmanı ve/veya tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl başarısız sayılır. Bu durumda geçen süreler öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 52 – (1) Lisansüstü öğrencilerin kayıtları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile dondurulabilir.

(2) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta en fazla bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta en fazla iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte en fazla dört yarıyıldır. Askerlik halinde askerlik süresince kayıt dondurulabilir.

(3) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde varsa katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

(4) Öğrencinin izinli olduğu dönemler normal eğitim ve öğretim dönemine sayılmaz.

(5) İzin süresi sonunda kaydını yenilemeyenlerin ilişiği kesilir.

(6) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 53 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin varsa katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler katkı payı/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyıla ilişkin ödedikleri öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 54 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere; talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri belgelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.

(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde belgenin bir kopyası öğrenciye verilir.

(4) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü Müdürlüğünün uygun görmesi üzerine kayıt silinir. Bu takdirde ödenmiş olan öğrenci katkı payları iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Ders saydırma ve intibak

MADDE 55 – (1) Lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler ile daha önce özel öğrenci olarak aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildikleri programlara intibakı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(2) Kararda, öğrencinin saydırdığı kredi ve ders sayısına bakılarak intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.

(3) Diploma alınarak tamamlanmış bir programın dersleri bir başka programa sayılmaz.

Danışmanlık sayıları

MADDE 56 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı, YÖK tarafından belirlendiği şekilde uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnai durumlar

MADDE 57 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Enstitü Kurulunun talebi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programların tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri, ilgili programın açıldığı kampüste yürütülür.

(3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 59 – (1) 13/7/2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 13/7/2013 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler eğitim ve öğretimlerine devam ederler.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.