5 Eylül 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31235

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ENDÜSTRİYEL TİP SOĞUTMALI DEPOLAMA KABİNLERİNİN ENERJİ

ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2020/4)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, gıda ürünleri ile hayvan yemlerinin dondurulması amacıyla satılanlar dahil olmak üzere elektrik şebekesinden alınan güçle işletilen endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ aşağıda belirtilen ürünleri kapsamaz:

a) Elektrik haricindeki güç kaynaklarından beslenen endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerini.

b) Uzaktan yoğuşturma ünitesi ile çalıştırılan endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerini.

c) Asli fonksiyonları açısından açık olması temel bir gereklilik olan açık kabinleri.

ç) Özel olarak gıda işleme amacıyla tasarlanan kabinleri (özel olarak gıda işleme amacıyla tasarlanmış ve net hacmi, kabinin toplam net hacminin % 20'sinden az olan tek bir bölmeye sahip olması kapsam dışı tutulması için yeterli değildir).

d) Sadece dondurulmuş gıda maddelerinin kontrollü bir şekilde çözülmesi amacıyla özel olarak tasarlanan kabinleri (dondurulmuş gıda maddelerinin kontrollü bir şekilde çözülmesi için tasarlanmış sadece bir adet bölmeye sahip olması kapsam dışı tutulması için yeterli değildir.).

e) Saladetleri.

f) Soğutma ve depolamaya ek olarak asli kullanım amacı gıda ürünlerinin sergilenmesi ve satışı olan servis tezgahları ve diğer benzer kabin biçimlerini.

g) Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre çalışmayan kabinleri.

ğ) Ek-I’in 9 uncu maddesinde tarif edilen şekilde başka endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerinin eşdeğeri olmayan ve bireysel müşteri ihtiyaçlarına göre özel olarak imal edilen, sipariş üzerine yapılmış endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinleri.

h) Soğutucu-dondurucuları.

ı) Statik-hava kabinlerini.

i) Gömülü tip kabinleri.

j) İçine sürülebilir kabinler ve çift taraflı kabinleri.

k) Sandık tipi dondurucuları.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanması bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Açık kabin: Herhangi bir kapak veya çekmeceyi açmaksızın soğutmalı muhafazasına dış taraftan erişilebilen endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinini (endüstriyel tip soğutmalı depolama kabininin toplam hacminin %20'sinden az eş değer net hacme sahip olan ve herhangi bir kapak veya çekmeceyi açmaksızın dış taraftan erişilebilen sadece bir adet bölmenin var olması, ilgili kabinin açık kabin olarak nitelendirilmesi için yeterli değildir),

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Çift taraflı kabin: Her iki tarafından da erişilebilen endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinini,

d) Endüstriyel tip soğutmalı depolama kabini: Gıda ürünlerinin ev dışı ortamlarda depolanmasında kullanılan ancak asli işlevi bu ürünlerin müşterilere gösterilmesi veya müşterilerin bu ürünlere erişimini sağlamak olmayan, bir buhar sıkıştırma çevriminden faydalanan, gıda ürünlerinin sıcaklıklarını belirli soğutma ve dondurma sıcaklığı sınırları arasında sürekli şekilde tutabilen, bir veya daha fazla kapak veya çekmece ile içine erişilebilen ve bir veya daha fazla bölmeye sahip yalıtımlı soğutma cihazını,

e) Gıda maddeleri: Belli sıcaklıklarda soğutma gerektiren yiyecekleri, malzemeleri, şarap dahil içecekleri ve esas olarak tüketim amaçlı diğer ürünleri,

f) Gömülü tip kabin: Bir kabin içerisine, duvar veya benzer bir yer üzerindeki hazır girintiye monte edilmek üzere tasarlanan, mobilyası için son işlem gerektiren, sabit ve yalıtımlı soğutma cihazını,

g) İçine sürülebilir kabin: İçine tekerlekli ürün raflar girebilen özel bir bölmeye sahip endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinini,

ğ) Kombine kabin: Gıda maddelerinin dondurulması ve depolanması için farklı sıcaklıklara sahip iki veya daha fazla bölmeye sahip endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinini,

h) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

ı) Saladet: Pizza veya salata malzemeleriyle sınırlı kalmamak şartıyla benzer tipteki gıda maddelerinin kolayca erişilebilecek şekilde depolanması amacıyla geçici saklama kaplarının yerleştirilmesinde kullanılan ve üst yüzeyinde bölmeleri bulunan, dikey düzleme göre ön cephesinde bir veya daha fazla kapak veya çekmeceye sahip endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinini,

i) Sandık tipi dondurucu: Bölme veya bölmelerine cihazın üst tarafından erişilebilen veya hem üstten açılır tip hem de dik tip bölmelere sahip olan ancak üstten açılır tipteki bölme veya bölmelerin brüt hacminin cihazın toplam brüt hacminin %75'inden fazla olduğu gıda dondurucusunu,

j) Soğutucu-dondurucu: Özellikle soğutma sıcaklığı için en az bir ayrı bölmeyi ve özellikle dondurma sıcaklığı için en az bir ayrı bölmeyi içeren kombine kabin tipini,

k) Statik hava kabini: Yalıtımlı muhafaza olmaksızın depolanan gıda maddelerini kurumaya karşı korumak veya sıcaklığa karşı duyarlı gıda maddelerini depolamak amacıyla özel olarak tasarlanmış, dahili-cebri hava dolaşımı bulunmayan endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinini (kabin içerisinde bir adet statik hava bölmesinin bulunması kabinin statik hava kabini olarak sınıflandırılması açısından yeterli değildir),

ifade eder.

(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.

Tedarikçilerin yükümlülükleri ve zaman çizelgesi

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerini piyasaya arz eden veya hizmete sunan tedarikçiler aşağıdaki gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlar:

a) Her bir endüstriyel tip soğutmalı depolama kabini için Ek-III'te biçimi ve içeriği belirtilen basılı bir etiket bulundurulur.

b) Her bir endüstriyel tip soğutmalı depolama kabini için Ek-III'te biçimi ve içeriği belirtilen bir elektronik etiket, satıcılar için hazır hale getirilir.

c) Ek-IV'te belirtilen şekilde bir ürün bilgi formu bulundurulur.

ç) Her bir endüstriyel tip soğutmalı depolama kabini için Ek-IV'te belirtilen şekilde bir elektronik ürün bilgi formu, satıcılar için hazır hale getirilir.

d) Talep edilmesi halinde, Ek-V'te belirtilen teknik dosya Bakanlık ve üye devletlere Ticaret Bakanlığı aracılığıyla sunulur.

e) Belirli bir endüstriyel tip soğutmalı depolama kabini modeli ile ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu modelin enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

f) Belirli bir endüstriyel tip soğutmalı depolama kabini modeli ile ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanımlayan herhangi bir teknik promosyon materyalinde, bu modelin enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

(2) Ek-III'te belirtilen etiketler, aşağıdaki zaman çizelgesine uygun şekilde piyasaya arz edilen endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinleri ile birlikte sunulur:

a) Bu Tebliğ yürürlüğe girdiği tarihten itibaren: Etiket 1 veya Etiket 2.

b) 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren: Etiket 2.

Satıcıların sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Endüstriyel tip soğutmalı depolama kabini satıcıları, aşağıdaki gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlar:

a) Satış noktasında, her endüstriyel tip soğutmalı depolama kabininde 5 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak tedarikçi tarafından temin edilen etiket, cihazın dış ön veya üst yüzünde açıkça görülebilir şekilde bulunur.

b) Teklifin internet üzerinden yapıldığı, Ek-VII’deki hükümlerin uygulandığı durumlar hariç olmak üzere, nihai kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde endüstriyel tip soğutmalı depolama kabininin satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulması durumunda Ek-VI’ya uygun olarak tedarikçiler tarafından sağlanan bilgilerle birlikte pazarlanır.

c) Belirli bir endüstriyel tip soğutmalı depolama kabini modeli ile ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu modelin enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

ç) Belirli bir endüstriyel tip soğutmalı depolama kabini modeli ile ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanımlayan herhangi bir teknik promosyon materyalinde, bu modelin enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

Ölçüm ve hesaplama yöntemleri

MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddeler gereğince sunulacak olan bilgi, Ek-IX'da belirtildiği şekliyle kabul görmüş en son yöntemleri esas alan güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri kullanılarak temin edilir.

Piyasa gözetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Bakanlık, beyan edilen enerji verimliliği sınıfını, yıllık enerji tüketimini ve hacim değerlerinin uygunluğunu değerlendirirken Ek-X'da belirtilen prosedürü uygular.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ; (AB) 2017/254 sayılı Komisyon Tüzüğü uyarınca değiştirilmiş olan (AB) 2015/1094 sayılı Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız