1 Eylül 2020 Tarihli ve 31231 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

––  Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/91, 92, 93, 94, 95)

––  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)

––  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

––  Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM:2020/5)

 

KURUL KARARI

––  Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 6, 8 ve 9 uncu Maddelerinin Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No: 214)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2020 Tarihli ve 2016/58665 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/19906 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.