1 Eylül 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31231

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HARİCİ GÜÇ KAYNAKLARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2019/1782/AB)

(SGM:2020/5)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak harici güç kaynaklarının piyasaya arzına ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ harici güç kaynaklarını kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Gerilim dönüştürücülerini,

b) Kesintisiz güç kaynaklarını,

c) Güç kaynağı fonksiyonu olmayan batarya şarj cihazlarını,

ç) Aydınlatma dönüştürücülerini,

d) Medikal cihazlar için olan harici güç kaynaklarını,

e) Etkin ethernet üzerinden güç sağlayan enjektörleri,

f) Otonom cihazlar için olan bağlantı istasyonlarını,

g) Üzerinde veya ambalajında “yalnızca … için yedek parça olarak kullanılan harici güç kaynağı” ifadesinin ve birlikte kullanılacağı birincil yük ürününün/ürünlerinin açıkça gösterilmesi şartıyla, sadece 1/1/2021 tarihinden önce piyasaya arz edilen belirli bir harici güç kaynağının yerine kullanılmak üzere yedek parça veya servis parçası olarak 1/4/2025 tarihinden önce piyasaya arz edilen harici güç kaynaklarını,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ; Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2009/125/AB sayılı Direktifi uyarınca Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair 278/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğünü yürürlükten kaldıran 2019/1782/AB sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından 1 inci maddede belirtilen Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Alçak gerilimli harici güç kaynağı: Etiket çıkış gerilimi 6V’dan az, etiket çıkış akımı ise 550 mA’ya eşit ya da daha büyük olan harici güç kaynağını,

c) Aydınlatma dönüştürücüsü: Çok düşük gerilimli ışık kaynaklarıyla birlikte kullanılan harici bir güç kaynağını,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) Bilgi teknolojisi cihazı: Birincil fonksiyonu verinin ya da telekomünikasyon mesajlarının girişi, depolanması, gösterimi, erişimi, iletimi, işlemesi, anahtarlaması ya da kontrolü fonksiyonlarından biri veya bu fonksiyonların kombinasyonu olan ve tipik olarak bilgi transferi için çalışan bir veya daha fazla terminal portu ile donatılmış herhangi bir cihazı,

e) Çoklu gerilim çıkışlı harici güç kaynağı: Şebeke gücü kaynağından sağlanan AC giriş gücünü eş zamanlı olarak daha küçük DC veya AC gerilim seviyesinde birden fazla çıkışa dönüştürebilen harici güç kaynağını,

f) Elektrik kaynağı: 230 (±%10) Volt ve 50 Hz alternatif akıma sahip hattan sağlanan elektrik kaynağını,

g) Eşdeğer model: Sağlanacak teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip olsa da aynı imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından ayrı bir model tanımlayıcı ile farklı bir model olarak piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan modeli,

ğ) Etkin ethernet üzerinden güç sağlayan enjektör: Şebeke giriş gücünü daha düşük seviyede DC gerilim çıkışına dönüştüren, bir veya daha fazla ethernet giriş ve/veya çıkış portuna sahip, ethernet çıkış portuna bağlı bir veya birkaç cihaza güç aktaran ve sadece standart bir süreci takip eden uyumlu cihazı ya da cihazları algıladığında çıkış portuna anma gerilimi sağlayan cihazı,

h) Etkin konum: Harici güç kaynağının girişinin şebekeye, çıkışının da birincil yüke bağlı olduğu durumu,

ı) Etkin konum verimliliği: Harici güç kaynağı tarafından etkin konumda üretilen gücün o gücü üretmek için gerekli olan giriş gücüne oranını,

i) Etiket çıkış gücü (Po): İmalatçı tarafından belirlenmiş maksimum çıkış gücünü,

j) Gerilim dönüştürücü: 230 V’luk şebeke gerilimini karakteristik özellikleri benzer olacak şekilde 110 V’luk çıkış gerilimine dönüştürebilen cihazı,

k) Harici güç kaynağı: Aşağıdaki özeliklerin tamamına sahip olan cihazı,

1) Ana besleme kaynağından gelen alternatif akım (AC) girişini, bir veya birden çok daha düşük gerilim değerinde doğru (DC) veya alternatif (AC) akım çıkışına dönüştürmek üzere tasarlanan,

2) Ana yükü teşkil eden bir veya birden fazla ayrı cihazla kullanılan,

3) Ana yükü teşkil eden cihazdan veya cihazlardan ayrı olarak fiziksel bir muhafaza içinde bulunan,

4) Ana yükü teşkil eden cihaza veya cihazlara erkek/dişi elektriksel bağlantılarla, kablolarla, kordonlarla veya diğer kablo bağlantılarıyla kablolu veya sökülebilir şekilde bağlanan,

5) 250 W değerini aşmayan etiket çıkış gücüne sahip olan,

6) Bu Tebliğin EK-I’inde yer alan ev ve ofis tipi elektrikli ve elektronik cihazlarla birlikte kullanılan.

l) İç mekân: Radyo ve televizyon alıcılarının kullanımının söz konusu cihaza 10 metre mesafe içerisinde olmasının beklenildiği ortamı,

m) Kesintisiz güç kaynağı: Şebeke enerjisi kabul edilemez bir gerilim seviyesine düştüğünde, otomatik yedekleme gücü sağlayan cihazı,

n) Model tanımlayıcı: Belirli bir ürün modelini aynı markaya ya da aynı imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilciye ait diğer modellerden ayıran genellikle alfanümerik olan kodu,

o) Ortalama etkin verimlilik: Etiket çıkış geriliminin %25, %50, %75 ve %100’lük değerlerindeki etkin konum verimliliklerinin ortalamasını,

ö) Otonom cihazlar için bağlantı istasyonu: Hareket etmesini gerektiren görevlerini herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan yerine getiren pilli bir cihazın şarj olmak için yerleştiği ve cihazın bağımsız hareketlerini yönlendirebildiği cihazı,

p) Pil şarj cihazı: Çıkış arayüzü üzerinde sökülebilir bir pile doğrudan bağlanan cihazı,

r) Yüksüz durum: Harici bir güç kaynağının girişinin şebekeye bağlı olduğu, çıkışının ise herhangi bir birincil yüke bağlı olmadığı durumu,

ifade eder.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki harici güç kaynakları için Ek II’de yer alan çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri uygulanır.

Uygunluk değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemi, aynı Yönetmeliğin Ek- IV’ünde yer alan iç tasarım kontrol sistemi veya Ek-V’inde yer alan uygunluk değerlendirmesine ilişkin yönetim sistemine göre yerine getirilir.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan uygunluk değerlendirmesinin amaçları bakımından teknik dosya Ek-II’nin 2 nci maddesinin (c) bendinde listelenen parametrelerin beyan edilen değerlerini içerir.

(3) Teknik dosyada, belirli bir model için yer alan bilgiler aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri veya her ikisi birden kullanılarak elde edildiğinde teknik dosya, söz konusu hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu sağlamak için imalatçılar tarafından yapılan değerlendirmeyi ve uygun hallerde, farklı imalatçıların modelleri arasındaki kimlik beyanını içerir.

a) Sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip ancak farklı bir imalatçı tarafından üretilen bir model üzerinden,

b) Aynı veya farklı bir imalatçının başka bir modelinden tasarım veya dış değerleme metodu temelinde yapılan hesaplama aracılığıyla.

(4) Teknik dosya, model tanımlayıcıları da dâhil olmak üzere tüm eşdeğer modellerin bir listesini içerir.

Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama yöntemi

MADDE 8 – (1) Bakanlık, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimi kontrollerini yaparken Ek III’te belirtilen doğrulama yöntemini uygular.

Gösterge niteliğinde ölçütler

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi performans gösteren ürün ve teknolojiler için gösterge niteliğindeki ölçütler Ek-IV’te belirtilmiştir.

Danışma kurulu toplantılarına katılım

MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan harici güç kaynakları ile ilgili danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 11 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harici Güç Kaynaklarının Yüksüz Durumdaki Enerji Tüketimi ve Ortalama Aktif Verimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız