31 Ağustos 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31230

YÖNETMELİK

Trabzon Üniversitesinden:

TRABZON ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday değerlendirme jürisi: Her akademik yarıyıl öncesi ilgili programlara başvuru yapan adayların giriş sınavını yapmak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kurulan jüriyi,

b) Akademik yıl/yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yılı/yarıyılını,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim/anasanat dalı: Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün eğitim-öğretim yapan ilgili anabilim/anasanat dalını,

e) Danışman: Atanmış olduğu öğrencinin ders seçimi, dönem projesi, tez veya sanatta yeterlik çalışmasına bilimsel/sanatsal danışmanlık yapan, seminer ve uzmanlık alan derslerini yürüten öğretim elemanını,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bir konunun bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,

g) Enstitü: Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

ğ) Enstitü Kurulu: Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulunu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

ı) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) İzleme komitesi: Doktora ve sanatta yeterlik programlarında tez/sanatta yeterlik izleme komitesini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,

m) Savunma sınavı: Tez, eser metni veya sanatta yeterlik çalışmasının öğrenci tarafından ilgili jüri önünde savunulduğu sınavı,

n) Seçmeli ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilebilecek dersleri,

o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde, hazırlamayı planladıkları lisansüstü tezine yönelik veya bağımsız bir konunun incelenmesine dayanan ve öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uygulanan dersi,

ö) Senato: Trabzon Üniversitesi Senatosunu,

p) Uzmanlık alan dersi: Tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimleri aktarmasını, bilimsel etik ve çalışma disiplinini kazandırmasını, güncel bilimsel çalışmaları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneği geliştirmesini sağlamaya yönelik teorik dersi,

r) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,

s) Üniversite Yönetim Kurulu: Trabzon Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

t) Zorunlu ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması gereken dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(2) Yüksek lisans programları ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir. Ayrıca tezsiz yüksek lisans programları uzaktan eğitim programı olarak da yürütülebilir.

(3) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan eğitim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS/kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan eğitime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Enstitü yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile her yarıyıl başında yapılabilir. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans programlarının adları ve kontenjanları, adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca lisans için verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir. Hangi lisans mezunlarının hangi programlara başvurabileceği Enstitü Kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda adayların, başvurulan programın puan türünden en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. YÖK tarafından ALES'e eş değer ilan edilen sınav puanları da kabul edilir. Hangi puan türünün hangi anabilim dalları için kullanılacağı ve başvuru kabulünde anabilim/bilim dalları için ALES veya eş değeri sınavların alt sınırının ne olacağı, Enstitü Kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

(5) Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üç asıl, iki yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat ve/veya yazılı şekilde yapılan bilimsel değerlendirme sınavına tabi tutulurlar. Mülakat ve/veya yazılı sınavların yapılış şekli ve puanlanmasına ilişkin esaslar Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, başvuran adayların giriş başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve aday değerlendirme jürisi tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavı notunun %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Başvuruya ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(7) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir. Bununla birlikte anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile ilgili anabilim dalına tezsiz yüksek lisans öğrencisi kabulünde ALES puanı için alt taban belirlenebilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programlarına, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın Enstitü’ye bağlı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde giriş başarı puanının nasıl hesaplanacağı Senato tarafından belirlenir.

(9) Anabilim/anasanat dalları başvurularda, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile bu Yönetmelikte öngörülen asgari kriterlere ek olarak farklı kriterler veya özel şartlar belirleyebilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca öğrenci, danışmanı atandıktan sonra tez danışmanınca açılan kredisiz uzmanlık alan dersine Senato tarafından belirlenmiş olan ilkeler doğrultusunda yazılabilir.

(3) Öğrenci, danışman atamasını izleyen ilk dönemden itibaren seminer dersine yazılabilir, tez önerisini Enstitü’ye bildirir ve her yarıyıl için tez dersine kayıt yaptırır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla ikisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup programı azami tamamlama süresi altı yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Gerekli şartların sağlanması ve teze yazılmak koşulu ile yüksek lisans programında tez teslimi en erken üçüncü yarıyıl sonunda, derslerin tamamlanmasını takip eden haftadan itibaren yapılabilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrenci tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin onayını dikkate alarak her öğrenci için en az iki öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü’ye önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber hazırladığı tez önerisini en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü’ye önerir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu danışman, Üniversite içerisinden olabileceği gibi, başka bir üniversitenin kadrosunda görevli en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci tez danışmanı önerisi birinci danışmanın atanması ile eş zamanlı veya birinci danışmanın atanmasını takip eden ilk yarıyıl içinde yapılabilir.

(4) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının değiştirilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, tez çalışmasını Senato tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, yüksek lisans tez savunma sınavından önce tezini tamamlayarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenen sayıdaki nüshayı danışmanına teslim eder. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı benzerlik raporunu ve tez nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü’ye gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçe ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir.

(3) Tez savunma sınavına girebilmek için Senato, yayın şartı getirebilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi; tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de ilgili alandan ve Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca biri Üniversite içinden, diğeri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyeleri Senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan öğretim üyeleri arasından seçilir.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile oluşan tez jürisi, en erken on gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(6) Jüri üyeleri, tez hakkındaki kişisel raporlarını tez savunma sınavından önce hazırlar.

(7) Asıl üyelerden herhangi birinin sınava katılamayacağının anlaşılması halinde yapılacak uygulama Senato tarafından belirlenir.

(8) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunma sınavına girememesi halinde durum, jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve bu tutanak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından üç iş günü içinde Enstitü’ye gönderilir. Sınav tarihini izleyen üç iş günü içinde öğrencinin mazeretini belgelendirmesi ve bu mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, mazeretin ortadan kalktığı tarihi izleyen on beş gün içinde öğrenci, yeniden savunma sınavına alınır. Mazeret sunmayan veya belgelendirmeyen, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi ikinci kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tez savunma sınavı süresi en az altmış dakikadır. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(10) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen en geç üç iş günü içinde kişisel tez değerlendirme raporları ve sınav değerlendirme tutanağı ile birlikte Enstitü’ye bildirilir. Savunma sonucunda ret kararı veren jüri üyesinin gerekçeleri de tutanağa eklenir.

(11) Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

(12) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak en geç üç ay içinde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Savunma tarihi, tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Müdürlüğünün onayı ile belirlenir. Öğrenci, savunma tarihinden en az on beş gün önce düzeltilmiş tezini Enstitü tarafından istenilen sayıda nüsha halinde danışmanına sunar. Danışman, tezde ilgili düzeltmelerin yapıldığına ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı benzerlik raporunu ve tezin Enstitü tarafından istenilen sayıda nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla sınav tarihinden en az on gün önce olacak şekilde Enstitü’ye teslim eder. Raporda gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Belirtilen süre içerisinde savunma sınavı başvurusu yapmayan, sınava girmeyen veya sınav sonucunda başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(14) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(15) Yüksek lisans tez savunma sınavı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile uzaktan erişim teknolojileri desteği kullanılarak da yapılabilir. Uzaktan erişim yöntemiyle yapılan tez savunma sınavlarının usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 10 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü’ye gönderir.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ciltlenmiş yüksek lisans tezini en az üç nüsha halinde Enstitü’ye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, talep edilmesi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Mezuniyet, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Tez tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin ikisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programı sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Süre

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirleyerek Enstitü’ye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile danışman ataması gerçekleşir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 14 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve uygulanması halinde yeterlik sınavını başaran öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 24 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, danışmanı atandıktan sonra tez danışmanınca açılan kredisiz uzmanlık alan dersine Senato tarafından belirlenmiş olan ilkeler doğrultusunda yazılabilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora süreci sonunda hazırlanan tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Enstitü doktora programlarına öğrenci kabulü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile her yarıyıl başında yapılabilir. Enstitünün öğrenci kabul edeceği doktora programlarının adları ve kontenjanları, adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca bu diplomalara ilişkin verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir. Hangi lisans/yüksek lisans mezunlarının hangi programlara başvurabileceği Enstitü Kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuranlar için 55, lisans diplomasıyla başvuranlar için ise 80 ALES puanından düşük olmamak üzere anabilim/bilim dalları için farklı ALES puanı alt sınırları belirlenebilir. YÖK tarafından ALES'e eş değer ilan edilen sınav puanları da kabul edilir. Hangi puan türünün hangi anabilim/anasanat dalları için kullanılacağı ve başvuru kabulünde anabilim/bilim dalları için ALES veya eş değeri sınavların alt sınırının ne olacağı, Enstitü Kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurabilmek için lisans mezuniyet not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,20 veya eş değer bir puan olması gerekir.

(5) Tezli yüksek lisans diploması ile doktora programlarına öğrenci kabulünde başvuran adayların giriş başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve aday değerlendirme jürisi tarafından yazılı ve/veya mülakat şeklinde yapılan bilimsel değerlendirme sınavı notunun %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Doktora programına lisans derecesi ile başvuracak olanların programa kabulünde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve aday değerlendirme jürisi tarafından yazılı ve/veya mülakat şeklinde yapılan bilimsel değerlendirme sınavı notunun %20’sinin toplamı alınarak giriş puanı hesaplanır. Başvuruya ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(6) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(7) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eş değer bir puan alınması zorunludur. Senato tarafından bu puan arttırılabilir.

(8) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak, Senato kararı ile ALES puanı da istenebilir. Bu durumda istenen ALES puanı türü ve alt sınırı Senato tarafından belirlenir.

(9) Anabilim/anasanat dalının teklifi, Enstitü Kurulu görüşü ve Senato kararıyla anabilim/anasanat dalları, doktora programlarına öğrenci kabulünde özel şartlar belirleyebilir. Başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ise Senato tarafından belirlenebilir.

Süre

MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü asgari genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen dersleri süresi içinde başaramayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili dersleri, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içerisinde on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Gerekli şartların sağlanması ve teze yazılmak koşuluyla tez teslimi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken sekizinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken onuncu yarıyıl sonunda, derslerin tamamlanmasını takip eden haftadan itibaren yapılabilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 18 – (1) Doktora programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrenci tercihleri ve ilgili öğretim üyelerinin onayını da dikkate alarak her öğrenci için en az iki öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü’ye önerir. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü’ye önerir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversite bünyesinde belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanı olarak atanabilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite içerisinden olabileceği gibi başka bir üniversitenin kadrosunda görevli en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci tez danışmanı önerisi, birinci danışmanın atanması ile eş zamanlı veya en geç önerinin tez izleme komitesi tarafından kabul edildiği tarihi izleyen altı ay içerisinde yapılır.

(4) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının değiştirilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, gerekli derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Doktora yeterlik sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Aksi halde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite için iki de yedek üye belirlenir. Komite üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyeleri Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip olmalıdır. Jüri, sınav için ilan edilen tarihte üye tam sayısı ile toplanarak yeterlik sınavını yapar. Danışmanın oy hakkı vardır. Asıl üyelerin katılamaması halinde yedek üyelerin katılımı sağlanır. Yeterlik sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınav jürisi toplandığı halde öğrencinin sınava girememesi halinde durum, jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve bu tutanak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından üç iş günü içinde Enstitü’ye gönderilir. Sınav tarihini izleyen üç iş günü içinde öğrencinin mazeretini belgelendirmesi ve bu mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenci, yeniden sınava alınır.

(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 alan öğrenci başarılı bulunarak sözlü sınava alınır. Sınav jürisinin öğrencinin başarı durumunu değerlendirebilmesi için öğrenci, sözlü sınavdan da en az 70 puan almalıdır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki sınavda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya bu sınava Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, en fazla iki ders daha almasını isteyebilir. Öğrencinin alacağı dersler jüri tarafından teklif edilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Öğrenci, yeterlik sınavını izleyen iki yarıyıl içinde bu dersleri başarmak zorundadır. Aksi halde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik sınavı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile uzaktan erişim teknolojileri desteği kullanılarak da yapılabilir. Uzaktan erişim yöntemiyle yapılan yeterlik sınavlarının usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

(9) Yeterlik sınavı yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca savunma tarihini izleyen üç iş günü içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren komite üyesinin gerekçesi de tutanağa eklenir. Tez önerisi savunmasına Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından geçerli kabul edilen bir mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılarak Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, mazeretinin ortaya çıktığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Enstitü’ye başvurmak zorundadır. Mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde öğrenci, mazeretinin ortadan kalktığı tarihi izleyen on beş gün içerisinde tez önerisi sınavına alınır.

Tez izleme raporu

MADDE 22 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci takip eden her dönemde tez izleme raporu dersine yazılmak zorundadır.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantılara öğrenci de katılır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor teslim eder. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez izleme raporu, komite üyeleri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olarak değerlendiren komite üyesinin gerekçesi de tutanağa eklenir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yazılı raporunu tez izleme komitesine teslim etmeyen ve tez izleme komitesi tarafından belirlenen tarihte toplantıya katılmayan öğrenci, tez izleme raporu dersinden başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, mazeretinin ortaya çıktığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Enstitü’ye başvurmak zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mazeretin kabul edilmesi halinde tez izleme komitesi, öğrencinin raporunu değerlendirmeye alır.

(4) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin üst üste iki yarıyıl veya aralıklı olarak üç yarıyıl kaydını yenilememesi halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 23 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışmasını Senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, doktora tez savunma sınavından önce tezini tamamlayarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenen sayıdaki nüshayı danışmanına teslim eder. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı benzerlik raporunu ve tez nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü’ye gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir.

(3) Tez savunma sınavına girilebilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Tez savunma sınavına girebilmek için Senato, yayın şartı getirebilir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Üniversite dışından ayrıca iki yedek üye belirlenir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri üyeleri Senato tarafından belirtilen nitelikleri taşıyan öğretim üyelerinden seçilir.

(6) Jüri üyeleri, tezi teslim aldıkları tarihten itibaren, en erken on gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(7) Tez izleme komitesi üyesi hariç, asıl üyelerden herhangi birinin sınava katılamayacağının anlaşılması halinde yapılacak uygulama Senato tarafından belirlenir.

(8) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunma sınavına girememesi halinde durum, jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve bu tutanak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından üç iş günü içinde Enstitü’ye gönderilir. Sınav tarihini izleyen üç iş günü içinde öğrencinin mazeretini belgelendirmesi ve bu mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, mazeretin ortadan kalktığı tarihi izleyen on beş gün içinde öğrenci, yeniden savunma sınavına alınır. Mazeret sunmayan veya belgelendirmeyen, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi ikinci kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı süresi en az 90 dakikadır. Tez savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alan uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(10) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitü’ye kişisel tez değerlendirme raporları ve sınav değerlendirme tutanağı ile bildirilir. Savunma sonucunda ret kararı veren jüri üyesinin gerekçeleri de tutanağa eklenir.

(11) Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.

(12) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Savunma tarihi tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Müdürlüğünün onayı ile belirlenir. Öğrenci, savunma tarihinden en az on beş gün önce düzeltilmiş tezini Enstitü tarafından istenilen sayıda nüsha halinde danışmanına sunar. Danışman, tezde ilgili düzeltmelerin yapıldığına ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı benzerlik raporunu ve tezin Enstitü tarafından istenilen sayıda nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla sınav tarihinden en az on gün önce olacak şekilde Enstitü’ye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Belirtilen süre içerisinde savunma sınavı başvurusu yapmayan, sınava girmeyen veya sınavı sonucunda başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(14) Tez savunma sınavında başarılı olamayan lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş öğrencilere talepleri halinde bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(15) Tez savunma sınavları, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yazılı azami öğrencilik süresi içinde yapılır. Öğrenciler tez savunma sınavı başvurularını, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde savunma sınavı ile ilgili belirtilen süre içerisinde yapmalıdır. Bu süre içerisinde savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(16) Doktora tez savunma sınavı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile uzaktan erişim teknolojileri desteği kullanılarak da yapılabilir. Uzaktan erişim yöntemiyle yapılan tez savunma sınavlarının usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Doktora diploması

MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü’ye gönderir.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezini ciltlenmiş en az üç nüsha halinde tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü’ye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyet kesinleşir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 24 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, danışmanı atandıktan sonra tez danışmanınca açılan kredisiz uzmanlık alan dersine Senato tarafından belirlenmiş olan ilkeler doğrultusunda yazılabilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 26 – (1) Enstitü sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile her yarıyıl başında yapılabilir. Enstitünün öğrenci kabul edeceği sanatta yeterlik programlarının adları ve kontenjanları, adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Adayların lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca bu diplomalara ilişkin verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir. Hangi lisans/yüksek lisans mezunlarının hangi programlara başvurabileceği Enstitü Kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için lisans veya yüksek lisans mezuniyeti güzel sanatlar, konservatuvar veya diğer fakültelerin eş değer programlarından biri olan adayların ilgili ALES puanının 55, bu programlar haricinde bir programdan yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ilgili ALES puanının 70 ve lisans derecesiyle başvuran adayların ise ilgili ALES puanının 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. YÖK tarafından ALES'e eş değer ilan edilen sınav puanları da kabul edilir. Hangi puan türünün hangi anabilim dalları için kullanılacağı ve başvuru kabulünde anabilim/bilim dalları için ALES veya eş değeri sınavların alt sınırının ne olacağı, Enstitü Kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(4) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,20 veya eş değer bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların programlara kabulünde; ALES puanı, yüksek lisans/lisans not ortalaması, mülakat/yetenek sınavı/portfolyö inceleme, referans mektubu, sanatta yeterlik yapma isteğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar, benzeri belgeler gibi koşullar Senato tarafından belirlenir. ALES puanının en az %50’si değerlendirmeye alınır.

(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eş değer bir puan alınması zorunludur.

(6) Anabilim/anasanat dalının teklifi, Enstitü Kurulu görüşü ve Senato kararıyla anabilim/anasanat dalları, doktora programlarına öğrenci kabulünde özel şartlar belirleyebilir. Başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ise Senato tarafından belirlenebilir.

Süre

MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü asgari genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen dersleri süresi içinde başaramayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen dersleri ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için öğrenci tercihleri ve ilgili öğretim üyelerinin onayını da dikkate alarak her öğrenci için en az iki öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak önerir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü’ye önerir. Tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite içerisinden olabileceği gibi başka bir üniversitenin kadrosunda görevli en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci tez danışmanı önerisi birinci danışmanın atanması ile eş zamanlı veya birinci danışmanın atanmasını takip eden ilk yarıyıl içinde yapılabilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarda danışman olarak atanabilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.

(4) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının değiştirilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 29 – (1) Tez hazırlayan öğrenci tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazarak bu çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, sanatta yeterlik çalışması savunmasından önce tezini/çalışmasını tamamlayarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenen sayıdaki nüshayı danışmanına teslim eder. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı benzerlik raporunu ve tez nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü’ye gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Üniversite dışından ayrıca iki yedek üye belirlenir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri üyeleri Senato tarafından belirtilen nitelikleri taşıyan öğretim üyelerinden seçilir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulunca oluşturulan tez jürisi tezin savunmaya uygun bulunması durumunda, en erken on gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Tez savunma jürisi asıl üyelerinden herhangi birinin sınava katılamayacağının anlaşılması halinde yapılacak uygulama Senato tarafından belirlenir.

(6) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunma sınavına girememesi halinde durum, jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve bu tutanak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından üç iş günü içinde Enstitü’ye gönderilir. Sınav tarihini izleyen üç iş günü içinde öğrencinin mazeretini belgelendirmesi ve bu mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, mazeretin ortadan kalktığı tarihi izleyen on beş gün içinde öğrenci, yeniden savunma sınavına alınır. Mazeret sunmayan veya belgelendirmeyen, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi ikinci kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı süresi en az 90 dakikadır. Tez savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(8) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde kişisel tez değerlendirme raporları ve sınav değerlendirme tutanağıyla birlikte Enstitü’ye bildirilir. Savunma sonucunda ret kararı veren jüri üyesinin gerekçeleri de tutanağa eklenir.

(9) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

(10) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Savunma tarihi tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Müdürlüğünün onayı ile belirlenir. Öğrenci, savunma tarihinden en az on beş gün önce düzeltilmiş çalışmasını Enstitü tarafından istenilen sayıda nüsha halinde danışmanına sunar. Danışman, ilgili düzeltmelerin yapıldığına ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı benzerlik raporunu ve tezin Enstitü tarafından istenilen sayıda nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla sınav tarihinden en az on gün önce olacak şekilde Enstitü’ye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Belirtilen süre içerisinde savunma sınavı başvurusu yapmayan, sınava girmeyen veya sınavı sonucunda başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(12) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, çalışmasının istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, çalışmanın yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile çalışmanın nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü’ye gönderir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü’ye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 31 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları hariç diğer programlarda sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları her bir ders için sayısı dönemin başında öğretim elemanı tarafından belirlenecek olan yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Yarıyıl içi çalışmalar 14 haftalık ders dönemini aksatmayacak şekilde planlanır. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Notlandırılması bu sisteme girilmeyen dersler gerekli düzenlemenin yapılması için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Enstitü tarafından bildirilir.

b) Sınav evrakları ve başarı notu değerlendirmesinde kullanılan ödev ve benzeri tüm materyaller sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süre ile ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından saklanır. Saklama süresi dolan sınav evrakları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilir.

c) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenen özel sınav yöntemleri uygulanabilir.

(2) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında sınavlara ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yarıyıl içi çalışmaları

MADDE 32 – (1) Bir ders için bir yarıyıl içerisinde en az bir yarıyıl içi çalışma yapılır. Yarıyıl içi çalışmalar; proje, ödev, sunum, uygulama veya sınav şeklinde olabilir. Yarıyıl içi kaç çalışma yapılacağı, bu çalışmaların konusu, her bir çalışmanın başarı notuna olan katkı oranı ile bu çalışmaların içeriği dönemin başında anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenerek Enstitü’ye gönderilir ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Yarıyıl içi çalışmalar sadece bir ara sınav şeklinde olacaksa bu sınav akademik takvimde belirlenen ara sınav döneminde yapılmalıdır. Yarıyıl içi çalışmaların ders başarı notuna katkısı %50’dir.

(2) Yarıyıl içi çalışmalar, Enstitü Yönetim Kurulu onayından sonra öğrenciye duyurulur.

(3) Sınav sonuçları akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilan edilir.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 33 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından akademik takvimde belirlenen tarihler içinde ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az %70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80’ine ve öğretim elemanının gerekli gördüğü ve önceden öğrencilere duyurduğu diğer akademik çalışmalara katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye devamsız harf notu (D) verilir. Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlık nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin isimleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından en geç derslerin son bulduğu tarihte öğrencilere duyurulur. Yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Öğrencinin bir dersi, daha sonraki yarıyıllarda devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle tekrar alması ya da bu ders yerine farklı bir derse yazılması durumunda devam şartı aranır.

(4) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %50’dir. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 60 puan alamayan öğrencilerin, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye alınmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.

Mazeret sınavı

MADDE 34 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından geçerli kabul edilen bir mazereti sebebiyle arasınav veya sınav şeklindeki yarıyıl içi çalışmalara giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilir. Bunun dışındaki hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Ara sınava giremeyen öğrenci, mazeretini beş iş günü içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına belgelendirerek bildirmek zorundadır. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz.

(3) Mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları başlamadan önceki hafta içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirtilen tarihte yapılır.

Bütünleme sınavı

MADDE 35 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına girebilmek için sınavların yapılacağı eğitim-öğretim döneminde ilgili derslere yazılmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) Bütünleme sınavının harf notuna katkısı %50’dir. Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bütünleme sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 60 puan alamayan öğrencilerin, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye alınmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.

Başarının değerlendirilmesi

MADDE 36 – (1) Ders başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Derslerin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi çalışma notunun %50’si ile yarıyıl sonu notunun %50’sinin toplamından oluşur. Derslerin başarı notu 100 puan üzerinden hesaplanır. Başarı notunun 100 puan üzerinden karşılığı olan harf notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Puan                 Harf Notu                 Katsayı

90-100                   AA                         4,00

85-89                     BA                         3,50

80-84                     BB                         3,00

75-79                     CB                         2,50

70-74                     CC                         2,00

60-69                     DC                         1,50

50-59                     DD                         1,00

40-49                     FD                         0,50

01-39                      FF                         0,00

b) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

1) G: Geçer (Başarılı) notu, kredisiz derslerden ve seminer dersinden geçen ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

2) K: Kalır (Başarısız) notu, kredisiz dersler, seminer dersi ile tez çalışmalarında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Bu not, genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz.

3) S: Süren çalışma, uzmanlık alan derslerini ve tez çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir ve bu not genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz. Tez teslim edildiğinde S notu G notuna çevrilir.

4) D: Devamsız notu, devamsız öğrencilere verilir.

5) M: Muaf notu, Üniversite dışından yatay geçiş ile gelen öğrencilere daha önce almış oldukları kredisiz ve ortalamaya katılmayan dersler için verilir.

c) Bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans programında en az CC, doktora/sanatta yeterlik programında ise en az BB alması gerekir.

(2) Öğrenci, zorunlu/seçmeli dersleri süresi içinde almak ve başarmak zorundadır. Zorunlu dersten başarısız olan öğrenci o dersi tekrar almak zorundadır. Seçmeli derste başarısız olunması halinde, öğrenci aynı dersi yeniden seçebileceği gibi danışmanının onayı ile seçmeli ders havuzunda yer alan ve aynı krediye sahip başka bir dersi de seçebilir. Öğrenci bu şekilde almış olduğu en fazla iki dersini danışmanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başarısız dersinin yerine saydırmak zorundadır. Öğrenci, başarısız olduğu diğer dersleri süresi içinde başarmak zorundadır.

(3) Yarıyıl sonu başarı puanı ortalamalarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not ortalamaları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak ilan edilir.

b) Yarıyıl sonu başarı puanı, o yarıyılda alınan her bir dersin AKTS kredisi ile o derslerden alınan yarıyıl notunun çarpımları toplamının yarıyıl derslerinin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

c) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

ç) Yarıyıl ve genel not ortalamasında AA’dan FF’ye kadar tüm puanlar değerlendirmeye tabi tutulur. Tekrar edilen dersler için genel not ortalaması hesaplamalarına o dersten en son alınan başarı puanı katılır. Başarılı dersi başarısız derse ikinci fıkra kapsamında saydıran öğrencinin, başarısız dersi hesaplamalara katılmaz. Öğrencinin lisansüstü eğitimi süresince almış olduğu derslere ait tüm başarı puanları not belgesine kaydedilir.

(4) Lisansüstü öğrencilerinin toplam ders yüklerini başarı ile tamamlamış sayılabilmeleri için, ikinci fıkra kapsamında saydırdığı dersler hariç başarısız dersi olmaması kaydıyla, yüksek lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının en az 2,00; doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin genel not ortalamasının ise en az 3,00 olması gerekir.

(5) Senato tarafından, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 37 – (1) Notlarda maddi hataya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme talebi, notların ilanını takip eden otuz gün içinde öğrenci veya öğretim elemanının başvurusu üzerine, dersin bağlı olduğu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca karara bağlanır. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemleri Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilir.

b) Sınav ve harf notlarına ilişkin düzeltme başvuruları doğrudan anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 38 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için bilimsel eksikliklerini gidermek amacıyla; aday değerlendirme jürisinin önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Öğrenciye yönelik bireysel olarak hazırlanan bilimsel hazırlık programının, öğrencinin programa kabulü sırasında yapılması ve öğrencinin alacağı tüm bilimsel hazırlık derslerini içermesi gerekmektedir.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencilerine, en çok ardışık iki yarıyıllık/dönemlik bilimsel hazırlık süresi tanınır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(3) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı lisans; doktora bilimsel hazırlık programı ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşur. Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Senato tarafından belirlenmiş esaslar çerçevesinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programdan dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders tekrarı, kayıt silme ve benzeri diğer hususlarda bu Yönetmelik ve öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir.

(5) Bilimsel hazırlık programındaki derslerden başarılı olma şartı olarak ders alınan programın geçme esasları uygulanır. Bilimsel hazırlık öğrencilerinin bu derslerden en az CC notu alması gerekir.

(6) Bilimsel hazırlık programındaki dersler farklı bir üniversiteden alınamaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 39 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak Enstitü’ye kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı programlarına kayıtlı öğrenciler, talep etmeleri halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarından en fazla iki ders alabilir.

(3) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

Programlar

MADDE 40 – (1) Her yarıyıl için açılacak dersler ve görevlendirmeleri, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyelerince verilir. Yeni ders açabilme anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun kararı, Enstitü Kurulu önerisi ve Senato onayı ile gerçekleşir. Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Kurulu onayı ile doktoralı öğretim görevlileri ve devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları da lisansüstü düzeyde dersler verebilir.

Dersler, derslerin kredi ve AKTS değerleri

MADDE 41 – (1) Lisansüstü derslerin kredi ve AKTS kredi değerlerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi ile AKTS kredi değerleri ve hangi lisansüstü derslerin AKTS kredisinin olmayacağı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü de alınarak Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve öğretim planlarında belirtilir.

b) Bir dersin AKTS kredi değerinin nasıl belirleneceği Senato tarafından belirlenen usullere uygun olarak hesaplanır.

c) Her program, kendi alanında açılan dersleri zorunlu ve seçmeli dersler olarak iki gruba ayırır. Seçmeli ve zorunlu derslerin yürütülmesine ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir. Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında yer alacak derslerden en az ikisinin zorunlu kredili ders olarak okutulması gerekir.

ç) Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersinin kredili ya da kredisiz olarak okutulması zorunludur. Ayrıca doktora/sanatta yeterlik programlarında Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi, Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerinin de alınması zorunlu olup bu dersler kredisiz olarak okutulur. Bu derslerle ilgili düzenlemeler Enstitü Kurulu tarafından yapılır.

d) Doktora programlarında öğrenci, kredisiz okutulması halinde “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” dersini yeterlik sınavından önce başarmalıdır. Ayrıca “Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi” dersini de yeterlik sınavından önce almış ve başarmış olmalıdır. “Gelişim ve Öğrenme” ve “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini ise tez savunma sınavına kadar başarmalıdır. Aksi halde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu derslerden muaf olmak isteyen öğrenci, bu dersleri veya bu derslere eş değer ders aldığını gösteren belgeleri ile kendi anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvuruda bulunur. Muaf olma durumu, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul dersler anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Kurulu onayı ile belirlenebilir.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 42 – (1) Üniversite içindeki veya başka bir üniversitedeki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.

(2) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde sayılan fiiller nedeniyle disiplin cezası alan öğrenciler yatay geçiş için başvuramazlar.

(3) Yatay geçiş yapılabilecek programlar, kontenjanları ve yatay geçiş şartları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Geçişler ancak eş değer programlar arasında yapılabilir. Programlar arasında eş değerliğin olup olmadığına anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(5) Bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde istenilen belgelerle birlikte Enstitü’ye başvurur.

(6) Tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notu, ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %30’u ve yatay geçiş yazılı ve/veya sözlü sınav notunun %20’si toplanarak hesaplanır. Doktora programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notu, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yatay geçiş yazılı ve/veya sözlü sınav notunun %20’si toplanarak hesaplanır. Yazılı ve/veya sözlü sınav, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır.

(7) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilmesi için başvuru notunun tezli yüksek lisansta en az 65; doktorada en az 75 olması gerekir.

(8) Yatay geçiş başvuruları, asgari koşulları sağlamak şartıyla, yüksek lisans programları için en geç üçüncü yarıyıl; doktora/sanatta yeterlik programları için ise en geç altıncı yarıyıl başına kadar yapılır. İngilizce ve bilimsel hazırlık aşamalarında yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

(9) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin, kayıtlı oldukları programdan en az iki tane kredili ders almış ve başarmış olmaları, ayrıca başarısız derslerinin bulunmaması gerekir. Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, yeniden yeterlik sınavına girmek şartıyla ilgili programa kabul edilebilir.

(10) Tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş için ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00; doktora/sanatta yeterlik programları için ise en az 3,20 olması veya eş değer bir puana sahip olunması gerekir.

(11) Enstitü doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az üç dersini başarı ile tamamlamış ve en geç dördüncü yarıyıl sonunda olması kaydıyla, Enstitüde aynı programın tezli yüksek lisans programının bulunması halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu programa geçiş yapabilir. Bu durumda doktora programında geçirilen süre, tezli yüksek lisans programındaki süreye dâhil edilir.

(12) Enstitü tezsiz yüksek lisans programlarına devam eden öğrenciler, kontenjan ilan edilmiş olması durumunda, tezli yüksek lisans programına geçiş için, asgari koşulları sağlamak ve dönem projesi dersi hariç müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak şartıyla en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar başvuruda bulunabilir. Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notu, ALES puanının %50’si ile tezsiz yüksek lisans programındaki genel not ortalamasının %50’si toplanarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine saydırılabilir. Tezsiz yüksek lisans programında geçirilen süre, tezli yüksek lisans programındaki süreye dâhil edilir. Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin eski programla ilişiği kesilir.

(13) Enstitü tezli yüksek lisans programlarına devam eden öğrenciler, almış olduğu tüm derslerden başarılı olmak kaydıyla en geç üçüncü yarıyıl sonuna kadar tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin, tezli yüksek lisansta geçirdiği süre tezsiz yüksek lisans programındaki süreye sayılır. Ancak üçüncü yarıyıl sonunda kabul edilen öğrenciler için bir yarıyıl ek süre verilir.

(14) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler için AKTS kredi eş değerliği ve ders uyumu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının komisyon kararına dayalı görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

(15) Geçişler ile ilgili diğer hususlar Senatonun belirlemiş olduğu esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Lisansüstü programlara kayıt işlemleri

MADDE 43 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Bu öğrencilerin kayıtları Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan adayların kayıt hakları iptal edilir. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

(2) Kayıt için öğrencilerden talep edilen belgelerin, aslını göstermek kaydıyla Enstitü tarafından onaylanan örneği, belgenin düzenlendiği kurum tarafından onaylanmış örneği veya noter onaylı nüshası kabul edilir.

(3) Gerçeğe aykırı beyan ve/veya sahte ya da tahrif edilmiş belge ile kesin kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtları, programa kayıt tarihinden itibaren iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri iptal edilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarının en az kaç kişi ile açılacağına, Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Bu sayının tamamlanamaması durumunda kaydı yapılan öğrencilerin kayıtları silinir.

Kayıt yenileme ve ders seçimi

MADDE 44 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt yenilemek, ders seçmek ve seçtiği dersin danışman onayını almak zorundadır. Kayıt yapılmayan süreler öğrenim süresine sayılır. Ders onayları İngilizce hazırlık, bilimsel hazırlık ve birinci ders döneminde anabilim/anasanat dalı başkanlığı, diğer dönemlerde ise Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanmış tez/dönem projesi danışmanı tarafından yapılır.

Kayıt dondurma

MADDE 45 – (1) YÖK tarafından tespit edilen haklı ve geçerli nedenler ile Senato tarafından belirlenen mazeretlere ve kayıt dondurmaya ilişkin usul ve esaslar kapsamında lisansüstü öğrencilere, mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından geçerli kabul edilmesi şartıyla, kayıt dondurma izni verilebilir.

(2) Kayıt dondurma talepleri sadece bir dönem için yapılır. Mazeretin devam etmesi halinde dondurma talebinin aynı usul izlenerek yeniden yapılması gerekir.

(3) Kayıt dondurma süresi bir yarıyıldan az olamaz. Azami kayıt dondurma süresi ise bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlik programlarında dört yarıyıldır. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır.

(4) Öğrencinin kayıt dondurduğu süre öğrenim süresinden sayılmaz ve bu sürede her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Öğrenci, bu süre içerisinde derslere devam edemez, sınavlara giremez, sınava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz, bu süre içerisinde başka bir yükseköğretim kuruluşundan aldığı dersler ve notlar da geçersiz sayılır.

(5) Kayıt dondurmak isteyen öğrenci, ilgili dönemin başından itibaren en geç otuz gün içinde başvuru yapar. Ağır/ani hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülemeyen ve önceden bilinemeyen nedenlerle dönem süresi içinde de kayıt dondurma izni verilebilir. Öngörülemeyen ve olağanüstü haller dışında, başvuru süresi bittikten sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

(6) Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci bir sonraki kayıt döneminde kaydını yaptırarak öğrenciliğine devam eder. Kayıt dondurma süresi bittikten sonra takip eden yarıyılda kayıt yenilemeyen öğrencinin yeniden kayıt yaptırana kadar geçirdiği süreler öğrenim süresinden sayılır.

Yabancı uyruklu adaylar

MADDE 46 – (1) Yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabullerinde ALES veya YÖK tarafından ALES'e eş değer ilan edilen sınav puanı ve gerekirse lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Başvuruya ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eş değer bir puan alınması zorunludur.

Birden fazla programa kayıt

MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Trabzon Üniversitesinin ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 14/11/2018 tarihli ve 30595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olan ya da bu tarihten önce kayıt olup ve sonrasında mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Uyum

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmeden önce kabul edilen öğrencilerin uyumları Senatonun belirleyeceği ilkeler doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.