30 Ağustos 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31229

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisinin disiplin amirlerinin tayin ve tespiti, disiplin kurullarının kuruluş, işleyiş ve çalışmaları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları dışında kalan Türkiye Adalet Akademisinde görevli memurlar ile Türkiye Adalet Akademisindeki eğitim süreleri boyunca hâkim ve savcı adayları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri, 2/5/2019 tarihli ve 30762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Atamaya yetkili amir: Adalet Bakanını,

c) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

ç) Daire başkanı: Türkiye Adalet Akademisi daire başkanlarını,

d) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Cetvelinde disiplin amiri olarak gösterilen kişileri,

e) Disiplin Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Kurulunu,

f) Yüksek Disiplin Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yüksek Disiplin Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Amirleri ile Disiplin Kurullarının Görev ve Yetkileri

Disiplin cezaları

MADDE 5 – (1) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâller ile öngörülen disiplin cezaları yönünden 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi uygulanır.

Disiplin amirleri

MADDE 6 – (1) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları, 8 inci maddenin ikinci fıkrasındaki hal dışında Ek-1’de yer alan cetvelde gösterilen yetkili disiplin amirleri tarafından verilir.

(2) Disiplin soruşturmasının yapılması ve karara bağlanmasında, ilgilinin disipline aykırı fiil veya hâli işlediği anda görevli olduğu birimdeki disiplin amirleri yetkilidir.

(3) Ek-1’de yer alan cetvelde disiplin amiri olarak tespit edilen unvanlara ait görevleri yetki ile veya vekâleten yürütenler de bu görevi yürüttükleri sürece disiplin amirliği yetkisine sahiptir.

(4) Ek-1’de yer alan cetvelde gösterilen disiplin amiri unvanını taşıyan birden fazla kişi olması durumunda, yapılan iş bölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan disiplin amirliği yetkisini kullanır.

Üst disiplin amiri

MADDE 7 – (1) Başkan, Akademide görevli bütün memurların üst disiplin amiridir.

(2) Üst disiplin amiri, bu sıfatla hâiz olduğu yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar

MADDE 8 – (1) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, 14 üncü maddede gösterilen usule göre, Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirce; Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise disiplin amirlerinin talebi üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilir.

(2) İlgili disiplin kurullarınca kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası tekliflerinin reddedildiği durumlarda, atamaya yetkili amirce ret kararının alındığı tarihi izleyen on beş gün içinde başka bir disiplin cezası verilebilir.

Disiplin amirlerinin görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Disiplin amirlerince, yapılan soruşturma sonucunda disipline aykırı fiil ya da hâli tespit edilen memurlara durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları verilir.

(2) Disiplin Kurulunca, uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarına yapılan itirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri veya 8 inci maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılan durumlarda atamaya yetkili amir, kararını gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

(3) Yüksek Disiplin Kurulunca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına yapılan itirazın kabulü hâlinde ise atamaya yetkili amir kararını gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurullar

Disiplin Kurulu

MADDE 10 – (1) Disiplin Kurulu, Strateji Geliştirme Başkanının başkanlığında, Akademide görevli tetkik hâkimleri arasından Başkan tarafından görevlendirilecek dört üye ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

(2) Disiplin Kurulu başkan ve üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Yüksek Disiplin Kurulu

MADDE 11 – (1) Yüksek Disiplin Kurulu, Başkanın başkanlığında, Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Akademide görevli hâkimler arasından Başkan tarafından görevlendirilecek bir tetkik hâkimi ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar

MADDE 12– (1) Kurulların başkan ve üyeleri ile raportörler; kendilerine, boşanmış olsalar da eşlerine, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarına, disiplin soruşturmasını disiplin amiri veya muhakkik sıfatıyla yaptıkları memurlara, mağduru ya da tanığı bulundukları fiillere ilişkin kurul toplantılarına katılamazlar.

Kurulların çalışma usul ve esasları

MADDE 13 – (1) Kurullarda toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması, ilgili kurulun Başkanı tarafından sağlanır.

(2) Raportörlük görevi, Başkan tarafından görevlendirilecek tetkik hâkimleri tarafından yürütülür.

(3) Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlanması ve görüşmelerin yeterli görülmesi hâlinde açık oylamaya geçilir ve oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır.

(4) Karar özeti, üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

(5) Kurulların başkan ve üyeleri ile raportörlerin, görev başında bulunmamaları veya 12 nci maddedeki sebeplerle katılamamaları hâllerinde; Akademi Başkanı yerine vekâlet eden Daire Başkanı, daire başkanları ve tetkik hâkimlerinin yerine ise Akademi Başkanı tarafından belirlenen yedekleri katılır.

Disiplin Kurulunun görev alanı ve çalışma usulü

MADDE 14 – (1) Disiplin Kurulu;

a) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları inceler.

b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerle ilgili olarak gönderilen dosyalar hakkında karar verir.

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması veya Devlet memurluğundan çıkarma cezası tekliflerinin reddedildiği durumlarda atamaya yetkili amir tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına yapılan itirazları karara bağlar.

(2) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde, soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren otuz gün içinde, soruşturma evrakına göre karar verir ve atamaya yetkili amire bildirir. Teklif kabul edildiği takdirde, atamaya yetkili amir tarafından ivedi olarak kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

(3) Disiplin Kurulu, itirazlarla ilgili işlerde, itiraz dilekçesi ile soruşturma dosyasının kendisine intikâlinden itibaren otuz gün içinde kararını verir.

Yüksek Disiplin Kurulunun görev alanı ve çalışma usulü

MADDE 15 – (1) Yüksek Disiplin Kurulu, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiillerle ilgili olarak disiplin amirleri tarafından yapılan teklifleri karara bağlar. Ayrıca; kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına itirazları inceler.

(2) Yüksek Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakını incelemeye, kurumdan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya talimatla dinletmeye, mahallinde keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına yapılan itirazlarla ilgili işlerde, itiraz dilekçesi ile soruşturma dosyasının kendisine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararını verir.

(4) Disiplin amirlerinin Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin teklifleri, soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesinden itibaren en geç altı ay içinde karara bağlanır.

Sendika temsilcileri

MADDE 16 – (1) Sendikalar tarafından Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantılarına hangi temsilcinin katılacağı toplantı tarihinden önce ilgili kurula bildirilir.

(2) Sendika temsilcisine, talebi hâlinde soruşturma dosyasından suret verilir.

(3) Sendika temsilcisi, kurul toplantılarında soruşturma konusu fiil veya hâl hakkındaki görüşlerini sözlü veya yazılı olarak bildirebilir.

(4) Toplantıya katılan sendika temsilcisi oy kullanır.

Kurulların ayrı bir ceza tayinine yetkisi

MADDE 17 – (1) Yüksek Disiplin Kurulunun 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen alt ceza uygulaması hariç, disiplin kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkileri yoktur. Teklifi veya itirazı kabul ya da reddeder.

(2) Teklifin reddi hâlinde, atamaya yetkili amir on beş gün içinde başka bir disiplin cezası verebilir.

Disiplin kurullarında kararların yazılması ve tebliği

MADDE 18 – (1) Kararlar, karar tarihini izleyen yedi gün içinde, gerekçeli olarak, başvuru yolları ve süreleri ile oy birliği veya oy çokluğu ile alındığı da belirtilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır ve başkanla üyeler tarafından imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine de kararda yer verilir.

(2) Disiplin kurullarının tüm kararları, imzalandığı tarihi izleyen on beş gün içinde ilgili memura tebliğ edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması Usul ve Esasları

İşleme konulmayacak ihbar ve şikâyetler

MADDE 19 – (1) Memur hakkında;

a) Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan,

b) Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile adresi bulunmayan,

c) Daha önceden şikâyet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen,

ç) Kanun yollarına başvuru sebebi olarak ileri sürülebilecek hususları içeren,

d) Akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar veya henüz vesayet altına alınmamış olmakla birlikte bu hastalığa duçar oldukları sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerce verilmiş olan,

ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz.

(2) Ancak, (b) bendinde yazılı şartları taşımayan ihbar ve şikâyetlerin somut delillere dayanması durumunda, konu hakkında disiplin soruşturmasına başlanır.

Disiplin soruşturmasına başlama ve muhakkiklik

MADDE 20 – (1) Disiplin amiri tarafından disipline aykırı fiil veya hâlin öğrenilmesinden itibaren derhal disiplin soruşturmasına başlanır. Disiplin soruşturması yazılı olarak görevlendirilen muhakkik marifetiyle yapılır. Ancak, muhakkiklik görevini yapabilecek bir kişinin bulunmadığı durumlarda disiplin amiri soruşturmayı yapmak üzere düzenleyeceği tutanağı Ek-1’de yer alan cetvele göre kendisinin bir derece üzerindeki disiplin amirine gönderir.

(2) Muhakkik olarak tayin edilecek kişinin, hakkında soruşturma yapılan memurdan daha üst veya memura eşit bir görevde bulunması zorunludur.

(3) Muhakkik, görevlendirildiği fiil veya hâl dışında disipline aykırı yeni bir fiil veya hâl tespit ederse kendiliğinden soruşturma yapamaz. Durumu disiplin amirine yazılı olarak bildirir. Kendisine yazılı olarak ek soruşturma izni verildiği takdirde, bu konularda da soruşturma yapabilir.

(4) Muhakkik, kendisini görevlendiren disiplin amirinin savunma alma, disiplin cezası verme ile kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarını teklif etme hariç bütün yetkilerini hâiz olup; soruşturma konusuyla sınırlı olmak üzere her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan ve kişilerden bilgi ve belge almaya, tanık dinlemeye, mahallinde keşif yapmaya, hakkında soruşturma yapılan memurun ifadesini almaya, soruşturma raporu düzenlemeye yetkilidir.

(5) Emekliye ayrılan, memuriyetten çekilen veya çekilmiş sayılan, kurum değiştiren ya da başka bir eylemi nedeniyle Devlet memurluğundan çıkarma cezası almış olan memurlar hakkında da disiplin soruşturması yapılır. Memur ölmüş ise soruşturma evrakı işlemden kaldırılır, disiplin cezası verilmiş ise uygulanmaz.

Amirlerle birlikte işlenen disiplin suçları

MADDE 21 – (1) Memurların, Ek-1’de yer alan cetveldeki disiplin amirlerinden birisi ile birlikte işledikleri disiplin suçlarında, suça iştirak eden amirin bir derece üzerindeki disiplin amirince soruşturma yapılır.

(2) Suça iştirak eden disiplin amirinin başka bir soruşturma usulüne tabi olması hâlinde, bu hususta yetkili mercilerce yapılacak soruşturma sonucu beklenmeksizin, memur hakkındaki soruşturma, üst disiplin amirince yürütülür.

Disiplin amiri veya muhakkikin disiplin suçunun mağduru veya tanığı olması

MADDE 22 – (1) Disiplin amiri veya muhakkik, disipline aykırı fiilin mağduru veya tanığı olması hâlinde disiplin soruşturmasını yürütemez. Fiilin mağduru veya tanığı olduğunu tutanak altına alan disiplin amiri, bu tutanağı gereğini yapmak üzere Ek-1’de yer alan cetvele göre kendisinin bir derece üzerindeki disiplin amirine, yoksa bir derece alt disiplin amirine gönderir. Fiilin mağduru veya tanığı muhakkik ise, durumu gereğini yapması için kendisini görevlendiren disiplin amirine bildirir.

Adlî soruşturma ve kovuşturma ile disiplin soruşturmasının ayrı yürütülmesi

MADDE 23 – (1) Hakkında adlî soruşturma veya kovuşturma yapılan memurun eylemi, disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifası için derhal disiplin amirine bildirilir. Disiplin amirince 20 nci maddeye göre işlem yapılır.

(2) Aynı olaydan dolayı memur hakkında adlî soruşturma veya kovuşturma bulunması gerekçe gösterilerek disiplin soruşturması geciktirilemez.

(3) Memurun adlî soruşturma ve kovuşturma sonucunda mahkûm olması veya olmaması ayrıca disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

(4) Memurlar hakkında görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlar ile kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen kovuşturmaya yer olmadığı, soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi kararları ile iddianame suretleri ve mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri, memurun bağlı olduğu birime gönderilir.

Disiplin soruşturması sırasında yapılacak işlemler

MADDE 24 – (1) Disiplin soruşturması, soruşturma konusu olayı incelemek, muhbir veya şikâyetçinin ihbar veya iddialarını tespit etmek, adlî soruşturma kapsamında dinlense bile ayrıca tanıkları dinlemek, olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri toplamak, bilirkişi incelemesi yaptırmak, keşif yapmak, tüm deliller toplandıktan sonra savunma almak, savunmada öne sürülen hususlar da dikkate alınarak gerekirse tanıkları yeniden dinlemek ve diğer hususları araştırmak suretiyle yapılır.

(2) Konu ile ilgili adlî soruşturma yapılmış ise bu kapsamda alınan ifadeler, bilirkişi raporları, sağlık raporları, iddianame ve duruşma zabıtları, mahkeme kararları gibi delil niteliğindeki tüm belgelerin onaylı örnekleri ile memura ait ödül ve başarı belgeleri, kesinleşme şerhini taşıyan disiplin cezalarına ilişkin belgeler, memurun sendika üyesi olup olmadığına ilişkin bilgi yazısı, sicil özeti, hizmet belgesi soruşturma dosyasına konulur.

(3) Disipline konu olayla ilgili tanıkların ve bilirkişilerin ifadeleri yeminli olarak alınır.

Savunma hakkı

MADDE 25 – (1) Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Hakkında soruşturma yapılan memura, isnat edilen fiil ve hâller açıkça belirtilmek suretiyle, yedi günden az olmamak üzere verilen süre içerisinde bizzat veya vekili aracılığıyla yazılı veya sözlü olarak savunma yapması, aksi hâlde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu yazılı olarak bildirilir. Memur disiplin soruşturması evrakını inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini masrafını karşılamak kaydıyla alabilir.

(2) Mücbir sebep hâli hariç olmak üzere memurun izinli veya raporlu olması savunma süresini uzatmaz.

(3) Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin savunma istem yazısında, memura soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, Yüksek Disiplin Kurulunda sözlü veya yazılı olarak bizzat veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahip olduğu ayrıca belirtilir.

(4) Savunma istem yazısı, disiplin soruşturması kapsamında tüm deliller toplanıp, disipline aykırı fiil veya hâl somut olarak belirlendikten sonra ilgilisine tebliğ edilir.

Disiplin soruşturması sonucu yapılacak işlemler

MADDE 26 – (1) Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir.

(2) Rapor;

a) Soruşturma onayının tarih ve sayısı,

b) Soruşturmaya başlama tarihi,

c) Disiplin amirinin isnat edilen fiil veya hâli öğrenme tarihi,

ç) Muhbir veya müştekinin kimlik bilgileri,

d) Hakkında soruşturma yapılanın kimliği ve resmî sıfatı,

e) İddia konusu olay,

f) Fiil veya hâlin gerçekleştiği tarih ve yer,

g) Soruşturma maddeleri,

ğ) Savunma,

h) Leh ve aleyhe olan deliller,

ı) Delillerin tartışılması,

i) Sonuç,

bölümlerinden oluşur.

(3) Soruşturmaya konu olaylar, ayrı ayrı tahlil edilerek suç teşkil ettiği kanaatine varılırsa, fiil veya hâlin gerektirdiği disiplin cezası madde ve bent tayini suretiyle gösterilir.

(4) Disiplin soruşturması sonucu elde edilen delillerin bir disiplin cezası vermeye yeterli olmadığı anlaşılır veya 657 sayılı Kanunun 127 nci maddesindeki zamanaşımı sürelerinin dolduğu tespit edilirse disiplin cezası verilmez. Bu yöndeki karar, disiplin amirince memura tebliğ edildikten sonra, bilgi için kararın bir sureti atamaya yetkili amire gönderilir.

(5) Eylemin karşılığı olarak tespit edilen disiplin cezası, uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarından biri olduğu takdirde, disiplin amirince karara karşı başvuru yolları, mercii ve sürelerini gösterir şekilde karar verilerek memura yazılı olarak bildirilir.

(6) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hâllerde, soruşturmayı tamamlayan disiplin amiri beş gün içinde bir fezleke ekinde dizi pusulasına bağladığı soruşturma dosyasını Disiplin Kuruluna gönderir.

(7) Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hâllerde, soruşturmayı tamamlayan disiplin amiri bir fezleke ekinde dizi pusulasına bağladığı soruşturma dosyasını beş gün içinde Yüksek Disiplin Kuruluna gönderir.

Tekerrür ve alt ceza uygulaması

MADDE 27 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya hâlin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve hâller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.

(2) Her iki tekerrür hâlinde de tekerrüre esas alınan disiplin ceza ya da cezalarının 32 nci maddenin birinci fıkrası anlamında kesinleşmiş olması gerekir.

(3) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan, ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. İndirim yapılmayan durumlarda, kararda gerekçesi belirtilir.

(4) Disiplin cezası vermeye yetkili amirler ve disiplin kurulları, ancak vermeye yetkili oldukları disiplin cezası üzerinden bir alt ceza indirimi yapabilir.

Zamanaşımı

MADDE 28 – (1) Disiplin amirince, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hâllerde, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay; Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hâllerde ise altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanması zorunludur.

(2) Belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı veya disiplin cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Amirin ve ilgililerin sorumluluğu

MADDE 29 – (1) Ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğramasına sebebiyet veren amir, kurul ve ilgililer hakkında adlî ve idarî yönden işlem yapılır.

Aday memurlar hakkında yapılacak uygulama

MADDE 30 – (1) Disipline aykırı fiil veya hâli tespit edilen aday memurlar hakkında da disiplin soruşturması yapılır. Fiil veya hâl, uyarma, kınama, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektirdiği takdirde disiplin cezası verilir.

(2) Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

(3) Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hâllerde ise, atamaya yetkili amirce teklifte bulunulmaz; 657 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince işlem yapılır.

Hâkim ve savcı adayları hakkında yapılacak uygulama

MADDE 31 – (1) Hâkim ve savcı adaylarının Akademideki eğitimleri sırasında disiplin amiri ilgili daire başkanı, üst disiplin amiri Başkandır.

Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları ve süreleri

MADDE 32 – (1) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına karşı itiraz süresi, kararın disiplin cezası verilen memura tebliğinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen veya itirazı reddedilen disiplin cezaları kesinleşir.

(2) Disiplin cezası verilen memur, tüm disiplin cezalarına karşı idarî yargı yoluna başvurabilir.

Disiplin soruşturması kararlarının bildirimi ve disiplin cezalarının uygulanması

MADDE 33 – (1) Disiplin soruşturması sonucunda verilen kararlar, ilgili memura veya vekiline tebliğ edildikten sonra, gereği yapılmak ve memurun özlük dosyasına işlenmek üzere ilgili birimlere; Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin kararlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilir.

(2) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası verildiği tarihi takip eden aybaşında uygulanır.

Disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi

MADDE 34 – (1) Memurun özlük dosyasına işlenen Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışındaki disiplin cezaları, cezanın uygulanma tarihinden itibaren;

a) Uyarma ve kınama cezalarında beş yıl,

b) Diğer disiplin cezalarında on yıl,

geçtikten sonra, ilgilinin başvurusu üzerine atamaya yetkili amir tarafından özlük dosyasından silinebilir.

(2) Disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talebinde bulunan memurun, yukarıda belirtilen süreler içindeki davranışları bu talebini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.

(3) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında, Disiplin Kurulunun mütalâası alındıktan sonra yukarıdaki fıkralar uyarınca işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Etik davranış ilkelerine aykırılık

MADDE 35 – (1) 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalarının bulunduğu iddiasıyla yapılacak başvurular hakkında Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen etik davranış ilkelerine aykırılık olup olmadığı yönünden bu yönetmeliklerde belirlenen usul hükümlerine göre Disiplin Kurulunca değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucu alınan karar ilgililere ve başvuru sahiplerine bildirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 1/4/2016 tarihli ve 29671 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız