29 Ağustos 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31228

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE

HAZIRLIK EĞİTİMİ BİRİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından İngilizce Hazırlık Eğitimi Biriminde yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimine, sınav uygulamalarına ve öğrenci başarısını değerlendirmeye ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankaya Üniversitesinde eğitim-öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine ve bu eğitimin ölçme ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Her biri en az on dört haftadan oluşan iki yarıyılı,

b) Düzey: Başlangıç, başlangıç sonrası, orta ve ileri olmak üzere, öğrencinin akademik yılın başında hazırlık eğitimine başladığı ya da eğitim süreçlerinde devam ettiği her bir aşamayı,

c) Düzey Belirleme Sınavı: Çankaya Üniversitesi Hazırlık Eğitimi Biriminde öğrencilerin eğitim görmeye başlayacakları yabancı dil düzeylerini belirleyen sınavı,

ç) Düzey içi değerlendirme: Hazırlık eğitimi süresince haberli ya da habersiz yapılan sınavların, çalışmaların, sunumların ve benzeri uygulamaların değerlendirilmesini,

d) Hazırlık programı: Çankaya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, Hazırlık Eğitimi Birimi tarafından ön lisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ancak İngilizce Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrencilere verilecek zorunlu yabancı dil eğitimi programı ile eğitim dili Türkçe programlar için koşul ve taleplere göre Senato kararıyla açılabilecek isteğe bağlı yabancı dil eğitimi programını,

e) İlgili komisyon: Çankaya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Başkanı ile Yabancı Diller Bölümü, Hazırlık Eğitimi Birimi Bölüm Başkan Yardımcısı ve ilgili koordinatörlük sorumlusunun da yer aldığı Rektörlükçe oluşturulacak değerlendirme komisyonunu,

f) Kur: Müfredat ve uygulamaları öğrencinin belirlenen yabancı dil düzeyine göre tasarlanmış en az 8 haftalık her bir ardışık eğitim modülünü,

g) Kur bitirme sınavı: Hazırlık eğitimine devam eden öğrencilere devam ettikleri düzeyin sonunda verilen sınavı,

ğ) Öğrenci Bilgilendirme Kılavuzu: Öğrencinin hazırlık eğitimi yasal mevzuatı, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme ilke ve esasları ile sorumlulukları konularında bilgi edinme hakkını sağlayan ve basılı veya elektronik olarak ilan edilen bilgilendirme el kitabını,

h) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,

ı) Rektörlük: Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,

j) Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan Ulusal Yeterlikler Çerçevesi kapsamında yükseköğretimde bilgi, beceri ve yetkinlik tanımlarını ve uygulamalarını içeren yeterlikler çerçevesini,

k) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

l) Yabancı dille öğretim: Öğretim müfredatının ve uygulamalarının tamamen yabancı dilde yürütüldüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimini,

m) Yeterlik Sınavı: Öğrencinin hazırlık eğitimi öncesinde hazırlık çıkış hedeflerini karşılayacak yetkinliğini ölçen ve bu kapsamda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olup olmayacağını belirleyen ve öğrencinin aldığı hazırlık eğitimi sonunda Hazırlık Eğitimi Birimi tarafından uygulanan, başarı koşulları tanımlanmış ve çıkış hedeflerine uygun olarak dört dil becerisini ölçecek biçimde hazırlanmış İngilizce Yeterlik Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimine İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 5 – (1) Zorunlu hazırlık eğitim-öğretim süresi bir akademik yıl, azami eğitim-öğretim süresi ise iki akademik yıldır. Hazırlık eğitimini iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrencilere Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuatı doğrultusunda işlem yapılır.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Birinci yarıyıl güz yarıyılı, ikinci yarıyıl ise bahar yarıyılı olarak adlandırılır. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini yeniden düzenleyebilir ve/veya yaz öğretimi açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Muafiyet koşulları

MADDE 6 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler, eğitim- öğretim yılı başında İngilizce dil yeterliklerinin hazırlık eğitimi çıkış hedeflerine uygun olup olmadığını belirlemek üzere, İngilizce Yeterlik Sınavına alınırlar. Yeterlik Sınavı sonuçlarının genel değerlendirmesi, Üniversitenin Yabancı Diller Bölümü Başkanı ile Hazırlık Eğitimi Birimi Bölüm Başkan Yardımcısı ve ilgili koordinatörlük sorumlusunun da yer aldığı ve Rektörlükçe oluşturulacak ilgili komisyon tarafından yapılır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz; bu öğrencilerin hazırlık programına devam etmeleri gerekir.

(2) Aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler zorunlu hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve yerleştirildikleri programa başlama hakkı elde ederler:

a) Yeterlik Sınav notu 100 üzerinden en az 60 olan öğrenciler (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bölümü için geçerli olacak yeterlik sınavı minimum not tanımı, ilgili bölümün önerisi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının görüşü incelenerek Senato tarafından karara bağlanır).

b) Yükseköğretim Kurumunun belirlediği uluslararası sınavlardan, son üç yılda alınmış olması koşuluyla,  eşdeğerliği Senato tarafından onaylanan ve Hazırlık Eğitimi Birimi yeterlik sınavı geçme puanlarıyla eşleştirilen puanları alanlar.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

ç) Üniversitede daha önceki yıllarda hazırlık eğitimini başarı ile tamamladığı ilgili kayıtlardan teyit edilenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Başarısını Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Düzeyler

MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi ilkelerine ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) standartlarına uygun olarak, hazırlık eğitimi çıkış hedefleri ve her düzey için öngörülen yabancı dil bilgi ve becerilerini karşılayacak şekilde programlanır. Öğrencilerin hazırlık eğitimine hangi düzeyde başlayacakları, güz yarıyılı başında yapılan İngilizce Düzey Belirleme Sınavı ile belirlenir. Bu sınav sonucunda öğrenciler; başlangıç, başlangıç sonrası, orta ve ileri olmak üzere dört ayrı düzeye yerleştirilirler ve “kur” olarak tanımlanan düzeye özgü eğitimlerine başlarlar. Hazırlık programındaki haftalık ders yükleri öğrencilerin dil düzeylerine göre yirmi saatten az olmamak üzere Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı ve Hazırlık Eğitimi Birimi tarafından belirlenir.

Kurlar

MADDE 8 – (1) Hazırlık Eğitimi Birimindeki kurların süresi sınavlar da dahil 8 haftadan az olmamak üzere Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı ve Hazırlık Eğitimi Birimi tarafından belirlenir.

(2) Üniversitenin Yabancı Diller Bölümü Başkanlığının önerisi ve Senato kararı ile kurların süreleri koşullara göre azaltılabilir veya artırılabilir.

(3) Yeterli sayıda öğrenci bulunmayan düzeylerde ilgili kura ait sınıf açılmayabilir. Bu durumdaki öğrencilerin düzeylerine en yakın kurda eğitim almaları sağlanır.

Kur başarı notu

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin kur başarı durumları kurların değerlendirmeye esas alınan notları çerçevesinde belirlenir. Değerlendirmeye esas alınan notlar ve bu notların ağırlıklarıyla ilgili esaslar her akademik yılın başında Hazırlık Eğitimi Birimi resmi web sayfasında ve Öğrenci Bilgilendirme Kılavuzunda duyurulur.

(2) Düzey başarı notu; öğrencilerin kuru geçebilmeleri için 100 üzerinden en az 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bölümü için, ilgili bölümün önerisi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının görüşü incelenerek Senato tarafından karara bağlanan minimum düzey başarı notu) olarak belirlenen nottur.

(3) Öğrencilerin; ilgili kurda aldıkları herhangi bir değerlendirme notunda olabileceğini düşündükleri maddi hatanın incelenmesi için, notların duyurulduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde Hazırlık Eğitimi Birimi sekreterliğine dilekçe ile başvurmaları gerekir.

Kur tekrarı

MADDE 10 – (1) Eğitim aldıkları kurları okuyup başarılı olamayan öğrenciler, başarısız oldukları kurları tekrar alırlar. Tekrarlanan kurlarda süre 8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında belirlenecek sürelerle aynıdır.

Yeterlik Sınavı ve genel başarı notu

MADDE 11 – (1) Yeterlik Sınavı, hazırlık eğitimi başında muafiyet durumunu belirleyen, bu eğitimin sonunda ise, öğrencinin tanımlanmış çıkış hedefleri doğrultusunda gerekli dil yetkinliği kazanıp kazanmadığını, çıkış hedefleriyle uyumlu biçimde ve dört dil becerisini ölçerek belirleyen sınavdır. Yeterlik Sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez. Bu öğrenciler, yaz öğretiminden yararlanabilirler veya bir sonraki yıl tekrar programında eğitimlerine devam ederler.

(2) Bir akademik yıl boyunca, ilki akademik yılın güz yarıyılı başında, diğerleri ise güz ve bahar yarıyıllarının sonunda ve yaz öğretimi bitiminde yapılan yeterlik sınavları olmak üzere toplam dört defa yeterlik sınavı yapılır. İngilizce Yeterlik Sınavlarının yapılacağı tarih ve saatler Üniversitenin resmî internet sitesinden ilan edilir.

(3) Hazırlık eğitimi sonunda verilen Yeterlik Sınavına ileri düzey öğrencileri girebilir. Hazırlık eğitimi bitirme genel başarı notu, ileri düzey kuru süreç değerlendirme notunun %40’ı ile Yeterlik Sınavı notunun %60’ının toplanmasıyla hesaplanır. Hazırlık eğitimi sonunda başarısız olan öğrenciler ileri kuru tekrarlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitimi sonundaki genel başarı notu 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan not ve üstünde olan öğrenciler, bağlı bulundukları bölüm programına devam hakkı kazanırlar.

Devam koşulu

MADDE 12 – (1) Her bir kur için azami devamsızlık, o kurun haftalık ders saati kadardır. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler kur başarı notuna bakılmaksızın kuru tekrarlamak zorundadır. İkinci yıl tekrar öğretimi alan öğrenciler de aynı biçimde devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Mazeret sınavı ve sağlık raporları

MADDE 13 – (1) Ara sınava ve/veya final sınavına girmeyen öğrenci, mazeretini gösteren ve Üniversitenin ilgili birimi tarafından onaylanan geçerli bir belgeyle birlikte sınavın bitiminden itibaren yedi iş günü içinde Hazırlık Eğitimi Birimi sekreterliğine dilekçeyle başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının tekrarı yoktur. Bu maddede belirtilmeyen hususlar için 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde mazeret sınavı ile ilgili belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Sağlık raporları hakkında, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

İzinli sayılma

MADDE 14 – (1) Hazırlık Eğitimi Birimi öğrencileri, haklı ve geçerli özel mazeretleri nedeniyle bir veya iki yarıyıl için izin isteğinde bulunabilirler. Öğrencilerin izinli oldukları sürelerde öğrenim ücretinin yarısını ödemeleri gerekir. İzinli sayılan süre içinde derslere ve sınavlara girilemez. Kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, Yönetim Kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir. Bu imkândan yararlanmak isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders kayıt günleri içerisinde dilekçeyle başvurabilirler. Bu maddede belirtilmeyen hususlar için Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde izinli sayılma ile ilgili belirlenen esaslar uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 17/9/2019 tarihli ve 30891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili Anabilim Dalı Hazırlık Eğitimi Birimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler hakkında tabi oldukları önceki mevzuat hükümleri uygulanmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.