27 Ağustos 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31226

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİM – TEKNOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları ile faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ege Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin temel ve uygulamalı müspet ve sosyal bilimler alanındaki araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek rekabete dayalı, yaratıcı, verimli bir araştırma ortamı oluşturmak suretiyle bu faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve ilgili diğer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, organik bağları kuvvetlendirmek, bunların AR-GE imkanlarını birimler arası ortak kullanıma açılmasını koordine etmek.

b) Temel ve uygulamalı müspet ve sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda, gelecekte karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.

c) Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, ürün veya prosesin üretim aşamasına geçmesi için zorunlu olan teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit etmek, pilot tesisler kurmak.

ç) Üretim ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerle ilgili danışmanlık yapabilecek, proses, malzeme ve ürünlerdeki kusurların sebeplerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin spesifikasyonlarının tespit ve kontrolüne, programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olabilecek akademisyen ve araştırmacıları koordine etmek.

d) Merkezin çalışma alanına giren konularda kurs, seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıları Üniversitedeki konu ile ilgili akademik birimlerin iş birliği ile düzenlemek.

e) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleriyle iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak.

f) Araştırıcıların, araştırma yapma yolunda önlerine çıkan bürokratik engelleri mümkün olduğu kadar ortadan kaldırtarak araştırma heyecanlarını ve hızlarını arttırmak.

g) Üniversitenin ihtiyacı olan nitelikli elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesini sağlamak.

ğ) Temel ve uygulamalı müspet ve sosyal bilimler alanında tanınırlığı bulunan araştırıcıların Üniversite bünyesine kazandırılmasını sağlamak.

h) Kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile görev yapmak üzere tercihen uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile araştırma alanında tanınırlığı olan bir öğretim üyesi olmak üzere, Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdürün görevi sona erer ve aynı usul ile yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetleri yönetmek, gözlemlemek ve denetlemek, bu yönde gerekli bütün tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık ederek alınan kararları uygulamak.

c) Merkeze bağlı AR-GE birimlerindeki araç/gerecin etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektöre sunmak.

d) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak zamanında Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

f) Danışma Kurulunda benimsenen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya koyulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konularında bir sonraki Danışma Kurulu toplantısında rapor sunmak.

g) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından üç müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezde yer alan birimlerin amaçlarına uygun çalışma ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte toplam dokuz öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulunun diğer beş üyesi, Üniversite akademik birimlerinin dengeli temsiline özen gösterilerek, uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleriyle araştırma alanında tanınırlığı olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı ile üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetmeliğe ve amaca uygun olarak Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, çalışma düzenini, Merkezde çalışacak teknik elemanların niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak.

b) Gerekli yönerge taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.

c) Merkez Müdürlüğünce hazırlanacak program ve bütçe önerilerini karara bağlamak ve Rektöre sunmak.

ç) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olmak üzere kararlar almak.

d) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

e) Danışma Kurulunda beliren görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almak.

f) Merkezin bir önceki yıl içinde yapmış olduğu faaliyetleri içeren yıllık faaliyet raporunu onaylamak ve Rektöre sunmak.

g) Merkezin bir sonraki yılda yapacağı çalışmalar ile ilgili olarak Müdürün sunduğu çalışma programını onaylamak ve Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin personel ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi ile bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek Üniversite içi ve Üniversite dışı kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en az on beş, en çok otuz üyeden oluşur. Bu kurula Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılır. Ayrıca, gerek görülmesi halinde, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla, görüş ve düşüncelerine başvurulmak üzere en çok beş kişi daha davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ege Üniversitesinin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında, Merkezin işlevleriyle ilgili her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunmak.

ç) Konusunda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve görevleri kapsamına giren kişisel görüşlerini kurul toplantısı dışında yazılı veya sözlü olarak Müdüre bildirebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 24/10/1994 tarihli ve 22091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.