26 Ağustos 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31225

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA

TEBLİĞ (III-60.1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (III-60.1.a)

 

MADDE 1 – 17/7/2014 tarihli ve 29063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-60.1)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başlangıç sermayesinin en az 50.000.000 TL olması,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kamu tüzel kişilikleri, kamu kurumları ile kamu sermayeli kuruluşların pay sahibi olduğu İFK’lar için bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kamu tüzel kişilikleri, kamu kurumları ile kamu sermayeli kuruluşların pay sahibi olduğu İFK’lar için bu maddenin bir ila dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette olan İFK tarafından bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne uyum sağlanması için Kurula başvuruda bulunulması zorunludur.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/7/2014

29063