26 Ağustos 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31225

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Altınbaş Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Altınbaş Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DİLMER): Altınbaş Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

ç) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenci olmayıp Türkçe öğrenme talebiyle müracaatta bulunan kişilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkçe ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretimi faaliyetleri kapsamında Türkiye’yi, Türkiye Türkçesini ve Türk kültürünü yüz yüze veya uzaktan öğretim olanaklarıyla tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak.

b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçenin ve yabancı dillerin öğretimi üzerine çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinde bulunmak.

c) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi hususunda uygulama ve araştırmalar yapmak, programlar hazırlayarak yöntemler geliştirmek ve bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretimini daha verimli hale getirmek için bu dillerin öğretimi konusunda karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

d) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek.

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırma amacıyla uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği yapmak, öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak.

f) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik araçları hazırlamak; kitap, dergi, bülten, proje, rapor, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlarda tanıtım masaları açmak.

g) Türkiye’yi ve Türk kültürünü yabancılara tanıtma amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek, öğretim elemanlarını ve öğrencileri ödüllendirmek, dil öğrenimini teşvik etmek için kursiyerlere burs verilmesi konusunda ilgili mercilere önerilerde bulunmak.

ğ) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermek ve dil sınavları hazırlamak.

h) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler hazırlamak, bu alanda geliştirilen ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.

ı) Yükseköğretim mezunlarına yönelik yabancılara Türkçe öğretimi konusunda teknik ve uygulamalı derslerin yapılacağı kurslar düzenlemek.

i) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

j) Her yaş grubuna yönelik Türkçe ve yabancı dil kursları açmak.

k) Türkçenin ana dil olarak geliştirilmesi hususunda kişisel gelişim, diksiyon, beden dili, hitabet, iletişim, ileri anlama, ileri anlatma, hızlı okuma gibi ileri dil becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Çalışma Şekli, Yönetim Organları ve Görevleri

Çalışma şekli

MADDE 7 – (1) Merkez faaliyetlerini Merkez ve açılması halinde Merkeze bağlı şubeleri aracılığı ile yürütür.

Merkezin yönetim organları

MADDE 8 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 9 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle Merkezde görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak için Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı yöntemle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları uygulamak.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Merkez ve şubelerdeki işler ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

ç) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerileri Rektöre iletmek.

(2) Müdür; Merkezin temsil edilmesinden, öğretim kapasitesinin verimli kullanılmasından ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayım faaliyetleri ile sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan ve yazılı bir gerekçe belirtmeyen üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektöre sunmak.

c) Merkez Müdürünün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek ve Rektöre sunmak.

e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Merkezin bir sonraki yılda yapacağı çalışmalar ile ilgili olarak Müdürün sunduğu çalışma programını onaylamak ve Rektöre sunmak.

h) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ı) Merkezin personel ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bölüm başkanları ve görevleri

MADDE 13 – (1) Merkezde, öğretilen Türkçe ve diğer dillere ait eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısı ve eğitimi verilecek olan dillerin çeşitliliğine göre bölümler oluşturulur. Bu bölümler için bölüm başkanları görevlendirilir. Söz konusu birimlerin kurulması ile ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Bölüm başkanları, Müdür tarafından ilgili dilin ya da dillerin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim sorumlusu aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Birim sorumlusu kendi bölümünde görev yapan öğretim elemanları arasından, üç yıl için kendilerine yardımcı olmak üzere Müdürün onayıyla iki yardımcı görevlendirebilir.

(3) Bölüm başkanlarının görevleri şunlardır:

a) Merkez şubelerinde bölümüyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek ve izlemek.

b) Öğretim elemanlarını gelişmeler konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek, sınav sorularının hazırlanması ve ölçme-değerlendirme gibi eğitim-öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek.

c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, öğretim materyallerinin hazırlanmasında görev almak, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek.

ç) Kendi birimi ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek.

(4) Bölüm başkanları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından doğrudan Müdüre karşı sorumludur.

Dil merkezi sekreteri

MADDE 14 – (1) Dil merkezi sekreteri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Dil merkezi sekreterinin görev süresi üç yıldır.

(2) Dil merkezi sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin idari işlerinin başıdır ve Müdüre karşı sorumludur.

b) Büro ve iç hizmet görevleri için gereken sayıda personel çalıştırır. Müdürün onayı ile bu personel arasında gerekli iş bölümünü yapar.

c) Bölüm içi ve bölüm dışı yazışmaları yürütür.

ç) Oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve raportörlük yapar; alınan kararların yazılmasını, tebliğini ve saklanmasını sağlar.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti yürütür.