24 Ağustos 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31223

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 6/1/2019 tarihli ve 30647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvurabilmek için adayların, başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES veya eşdeğer sınav puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.”

“(6) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kredili derslerde her ders için akademik takvimde belirtilen sürelerde bir dönem sonu sınavı yapılır. Sınav, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilen tarihte ve yerde yapılır. ÖBS’den yapılan ilan tebligat mahiyetindedir.

(2) Kredili derslerde ara değerlendirme sınavı yapılıp yapılmayacağı; yapılacaksa, sınavların sayısı ve ne şekilde yapılacağı, ilgili öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden dönem başında ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, dördüncü fıkrası ve on üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi ve tez çalışması dersine kayıtlanabilmesi için en az iki yarıyıl ders alması ve ilgili program için alması gereken tüm dersleri, bir seminer ve diğer öğrenim etkinliklerini başarı ile tamamlamış olması ve tez konusu öneri formunun verilerek onaylanmış olması gerekir.”

“(4) Öğrencinin tez savunma talebinde bulunabilmesi için tez çalışmasıyla ilgili, anabilim dalının uygun göreceği bir kongre, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikte bildiri sunmuş veya ilgili anabilim dalının uygun göreceği bilimsel bir dergide yayımlanmış makalesinin bulunması ve ilgili programın mezuniyet için öngördüğü diğer şartları yerine getirmiş olması gerekir.”

“Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Beşinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrenci ilk yeterlik sınavından başarısız olmuş sayılır.”

“Bu ikinci sınava girmeyen veya bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktora öğrencilerinin, tez teslim tarihinden önce, tez çalışmasından türetilmiş ve kendisinin veya kendisiyle birlikte tez danışmanının yazar olarak yer aldığı en az bir makaleyi ilgili Anabilim Dalının uygun göreceği hakemli bir dergide yayımlamış olması veya yayın kabul yazısı almış olması gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetmelikte yer almayan hususlar ve diğer düzenlemeler

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan diğer hususlarda; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Enstitülerin öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği durumlarda; bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak enstitü yönetim kurulu kararları, Senato tarafından onaylanan lisansüstü programların uygulamasına yönelik usul ve esaslar, bu usul ve esaslar çerçevesinde alınan kararlar ve ilgili yönerge hükümleri dikkate alınır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/1/2019

30647

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/3/2019

30707

2-

13/1/2020

31007