23 Ağustos 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31222

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TİCARET TÖMER): İstanbul Ticaret Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocukları ile yurt içinde ve yurt dışında yaşayan yabancılara Türkçe öğretmek, bu konuda kurumsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmek ve elde edilen bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanlarda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında belirtilen şartlara uygun olarak Türkçe öğretimi gerçekleştirmek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi, Türk kültürünü tanıtmak amacıyla, ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında birimler açmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda ikili anlaşmalar yapmak; ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Türkçenin uluslararası alanda tercih edilir bir dil olmasına katkı sağlamak amacıyla dergi, broşür, araştırma raporları, kitaplar yayımlamak; film, ses ve görüntülü yoğun diskler hazırlamak.

d) Türkiye’yi, Türk kültür ve sanatını en doğru şekilde tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında bilimsel etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklerin çıktılarını görsel ve yazılı basında paylaşmak.

e) Türkçenin hem anadili hem de bir yabancı dil olarak etkili bir şekilde öğretilmesi konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek, bu konuda yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

f) Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencileri ve mezunları ile yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencileri ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

ğ) İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak.

h) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek.

ı) Türkçe öğretiminden azami fayda sağlayabilmek için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

i) Yurt içi ve yurt dışında dil yeterlilik seviyesini ölçen sınavlar düzenlemek.

j) Türkçe öğretiminin yaygınlaşması ve kolaylaşması için uzaktan eğitim ve uzaktan sınav yapmak.

k) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurt içinde ve yurt dışında hizmet içi kurslar düzenlemek.

l) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Ayda en az bir defa ve Müdürün gerekli gördüğü hallerde toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.

c) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

ç) Merkez Müdürünün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetlerin programını hazırlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

e) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.

f) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.

ğ) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

h) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama birimleri

MADDE 12 – (1) Merkezde, Türkçe ve yabancı dil öğretimi öğrenci sayısına göre kurulan uygulama birimleri tarafından yürütülür.

Uygulama birimlerinin görevleri

MADDE 13 – (1) Uygulama birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Birimleriyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Birimle ilgili bilimsel çalışmaları izlemek, öğretim elemanlarını bilimsel çalışmalar konusunda yönlendirmek, görevlendirmek.

c) Sınav sorularının hazırlanması, ölçme değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek.

ç) Diğer birimler ile ortak çalışmalar yürütmek.

d) Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek.

e) Öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, yeni göreve başlayacak öğretim elemanlarının staj programını düzenlemek.

f) Öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek ve Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü demirbaş, alet ve ekipman Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.