23 Ağustos 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31222

YÖNETMELİK

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümüşhane Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Kariyer rehberi ve danışmanı: Merkezde görev alan kariyer rehber ve danışmanlarını,

c) Merkez (GÜKAR): Gümüşhane Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite adaylarına, Gümüşhane Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarındaki öğrencilere, mezunlara ve yöredeki insanlara; yeni iş fikirleri, girişimcilik ve iş hayatları ve kariyerleri ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalar sağlamak, onlara danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının nitelik, tercih edilirlik ve bağlılıklarını artırarak onların profesyonel ve akademik kariyerlerini planlama ve geliştirmeye yönelik stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak.

b) Üniversite adaylarına, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine, mezunlarına ve personeline kariyer planlama ve geliştirme amaçlı etkinlikler, danışmanlıklar, fuarlar, kariyer günleri, eğitimler, geziler ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunları aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık planlar dahilinde yapmak.

c) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve personeline yönelik, kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak mesleki ve kişisel birikimlerini ifade etmeleri için gerekli olan eğitim faaliyetlerini ve tanıtım toplantılarını, fuarları, gerektiğinde Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak gerçekleştirmek.

ç) Öğrencilerin bireysel özelliklerini tanımaları için gerekli olan test ve tekniklerin uygulanması ile bunların sonuçlarının yorumlanmasını sağlamak.

d) Öğrencilerin ve akademik personelin ulusal ve uluslararası değişim programları ve burslar ile lisansüstü programları hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

e) Üniversite bünyesinde kariyer planlama faaliyetleri ile ilgili çalışan öğrenci kulüpleri ve öğrenci konseyi gibi birimlerle ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak.

f) Üniversitenin öğrencileri ve mezunları için staj ve iş ilanlarının bir arada görülebileceği bir ilan havuzu oluşturmak.

g) Üniversitenin mezunlarının iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve mezun bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturmak.

ğ) Üniversitenin imkânları doğrultusunda, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirerek ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak.

h) İş ve staj imkânlarını araştırarak derlenen bilgileri paylaşmak, yönlendirmek ve kariyer fırsatları konusunda firmalar ile öğrencileri ve mezunları buluşturacak etkinlikler düzenlemek.

ı) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, staj veya iş imkânı sağlayabilecek ya da Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak işbirliği yapılabilecek kişi, kurum ve kuruluşların yer aldığı ve sürekli olarak güncellenen stajyerlik, deneyimsel öğrenme ve iş arama desteklerini sağlayacak bir veri tabanı oluşturmak.

i) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

j) Kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik yayınların takibini yapmak, bu konudaki araştırmaları ve projeleri izlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimine sahip öğretim üyelerinden Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurullara başkanlık etmek.

c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Merkezde sunulan hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin; Üniversitedeki akademik ve idari birimler, öğrenci temsilcileri, öğrenci toplulukları, uygulama ve araştırma merkezleri ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak.

e) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kurulu ile Rektöre sunulmasını sağlamak.

f) Merkezin, amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımını sağlamak.

g) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek.

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeler ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.

(2) Müdür, Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine belirlediği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. 

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacına yönelik strateji ve politikaları oluşturmak ve bunlara uygun faaliyetleri planlayarak Rektörün onayına sunmak.

b) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak.

c) Merkezin faaliyetlerinin etkinliği için gerekli kararları almak.

ç) Merkez ile Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındaki projeleri değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) Danışma Kurulu üyeleri ve kariyer temsilcileri konusunda Rektöre öneride bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, gerekli görüldüğü takdirde Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile kurulur. Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite bünyesindeki paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur.

(2) Bu Kurullar aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur:

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunun uygun görüşüyle Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzmanları arasından önerdikleri kurum/kuruluş ve kişileri Rektör onayına sunar; ilgili kurum/kuruluşlar ve kişilerin istekleri ve seçilecek kamu görevlileri açısından kurumlarının muvafakati neticesinde, söz konusu kurum/kuruluşların temsilcileri ve uzman kişiler Dış Danışma Kuruluna seçilirler. Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan en fazla 25 üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyelerinin görev yaptıkları kurum ve kuruluşların Merkez ile işbirliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer rehber ve danışmanları

MADDE 15 – (1) Kariyer rehber ve danışmanları, Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda Rektör tarafından her fakülteden üç yıl için görevlendirilecek öğretim elemanlarından ve tam zamanlı çalışan uzmanlardan oluşur.

Kariyer rehber ve danışmanlarının görevleri

MADDE 16 – (1) Kariyer rehber ve danışmanlarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak ve onlara danışmanlık hizmeti vermek.

b) Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun görüldüğü takdirde bunların gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Uzman oldukları alanlarla ilgili olarak öğrenciler için staj ve iş olanaklarını araştırmak.

ç) İŞKUR ve iş ve meslek danışmanlarını öğrencilere yönlendirmek.

d) Kurulacak veri tabanının çalışmalarını yürütmek. 

e) Toplanan verileri analiz etmek, eğitimlere eşlik etmek.

f) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.

g) Müdürün vereceği tüm görevleri yerine getirmek.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün önerisi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.