23 Ağustos 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31222

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim programlarının uygulanması ve sınavlarını, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin gerçekleştirilmesi ve sınavlarını, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası sınavlar ile sertifika programlarını, yabancı dil kursları ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile sınav ve kurslara katılan bireylere yönelik yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendi, 44 üncü ve 49 uncu maddeleri, 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) BUÜDS: Bursa Uludağ Üniversitesi Merkezi Yabancı Dil Yeterlik sınavını,

b) CAE: Cambridge Advanced English sınavını,

c) DALF: Diplôme Approfondi de Langue Française sınavını,

ç) Düzey: Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesine göre öğrencinin başarısıyla ilgili durumunu,

d) IELTS: International English Language Testing System sınavını,

e) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,

f) Goethe Zertifikat: Goethe Enstitüsü sertifika sınavını, 

g) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az % 30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,

ğ) Muafiyet/seviye tespit sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olup olmadığını ve hazırlık eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini belirleyen sınavını,

h) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

ı) ÖSD: Österreichisches Sprachdiplom Deutsch sınavını,

i) PTE Academic: Pearson Test of English sınavını,

j) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

l) TELC: The European Langauge Certificates sınavını,

m) TestDaF: Test Deutsch als Fremdsprache sınavını,

n) TOEFL: Test of English as Foreign Language sınavını,

o) TOEIC: Test of English for International Communication sınavını,

ö) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

p) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,

r) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği eğitimi,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavını,

ş) Yeterlilik sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,

t) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavını,

u) Yüksekokul: Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ü) Yüksekokul Muafiyet ve Sınav İtiraz Komisyonu: Öğrencilerin yabancı dil dersleri ile ilgili muafiyetleri, intibakları ve sınav itirazları ile ilgili karar veren kurulu,

v) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu,

y) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

z) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; Avrupa Ortak Dil Çerçeve Kriterlerinde öngörülen, yabancı dilin temel kuralları ile sözlü ve yazılı anlama-anlatma yöntemlerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, sosyal ve akademik yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

Hazırlık sınıfında eğitim ve öğretimin kapsamı

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim, zorunlu ve isteğe bağlı olarak bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde Yüksekokul tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu her akademik yıl öncesinde bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlık eğitimi ile ilgili tüm usul ve esasları belirler ve duyurur.

(2) Yönetim Kurulu hazırlık eğitimini koordine etmek üzere ilgili yabancı dillerde koordinatörler görevlendirebilir. Arapça hazırlık sınıflarının koordinasyonunu yürütmek üzere İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarından birisi koordinatör olarak görevlendirilebilir.

Yabancı dil muafiyet/seviye tespit sınavı

MADDE 7 – (1) Yabancı dil muafiyet/seviye tespit sınavı; eğitim-öğretim yılı başlangıcında Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve zorunlu ya da isteğe bağlı hazırlık sınıfına devam edecek öğrencilerin yabancı dildeki bilgi ve beceri düzeylerini tespit etmek amacıyla, yazılı ve/veya sözlü olarak tek veya çok aşamalı yapılır. Bu sınavın usul ve esasları Yüksekokul Kurulu tarafından her akademik yıl öncesinde belirlenir ve duyurulur. Hazırlık sınıfından muafiyet için öğrencilerin sınav bölümlerinin her birisinden en az %60 oranında başarı sağlaması gerekir.

(2) Muafiyet/seviye tespit sınavından alınan puana göre öğrencinin;

a) Zorunlu hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı,

b) Hazırlık sınıfında öğrenim görecek öğrencilerin hangi seviyede öğrenim göreceği,

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca okutulan zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olup olmadığı belirlenir.

(3) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil muafiyet/seviye tespit sınavından muaftır:

a) En az son üç yılında öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası standart sınavların birinden, sınavı yapan ilgili kurumlar ya da Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sınav geçerlilik süresi dikkate alınarak, aşağıdaki tablolarda belirtilen asgari puanı ya da eşdeğerini alanlar.

 

(5) Hazırlık eğitimini başka bir yükseköğretim kurumunda başarı ile tamamlayan ve/veya ilgili kurumun hazırlık muafiyet sınavında başarılı olan öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde Yüksekokula muafiyet için dilekçe ile başvurmaları gerekir. İlgili öğrencilerin muafiyetlerine Yüksekokul Muafiyet ve Sınav İtiraz Komisyonunun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Hazırlık sınıfına kayıt

MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler, Üniversitenin düzenleyeceği usul ve esaslar ile ilan edilen takvime göre kayıt olmak veya kayıt yenilemek zorundadırlar.

(2) Yabancı dille yapılan önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler için de bu Yönetmelik şartları aranır.

(3) Çift anadal veya yandal programına başvuran öğrenciler, Yüksekokul tarafından yapılan muafiyet/seviye tespit sınavında başarılı olmak veya eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenen düzeyde puana sahip olduğunu belgelemek zorundadırlar. Bu öğrencilerin hangi yabancı dil sınavlarına katılabilecekleri akademik takvimde belirtilir.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumunda hazırlık eğitimine devam ederken Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı olan bir programa geçiş yapan öğrencilerin hazırlık eğitimlerinin tanınmasına ve intibakına Yüksekokul Muafiyet ve Sınav İtiraz Komisyonu tarafından karar verilir. Muafiyet ve Sınav İtiraz Komisyonunun kararı doğrultusunda bu öğrencilere bir seviye tespit sınavı uygulanabilir ve bu sınav sonucuna göre uygun seviyeye yerleştirilirler. Uygun seviye bulunmaması durumunda ilgili öğrenciler ancak bir sonraki güz yarıyılı itibarıyla hazırlık eğitimine başlayabilirler.

(4) Yabancı dil seviye tespit/muafiyet sınavı, aşağıdaki tabloda yer alan sayısal notlar kullanılarak değerlendirilir ve harf notları belirlenir:

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda hazırlık eğitimi almadan Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı olan bir programa akademik yıl devam ederken geçiş yapan öğrenciler, yapılacak seviye tespit sınav sonucuna göre uygun seviyeye yerleştirilirler. Uygun seviye bulunmaması durumunda bu öğrenciler ancak bir sonraki güz yarıyılı itibarıyla hazırlık eğitimine başlayabilirler.

Akademik takvim

MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı akademik takvimi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir. Yönetim Kurulu farklı yabancı diller için farklı akademik takvimler önerebilir.

Yabancı dil ile öğretim ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılması

MADDE 10 – (1) Üniversitede önlisans, lisans veya lisansüstü programlarda Senato kararı üzerine Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim verilebilir. Bu programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılır.

(2) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, meslekî yabancı dil dersleri verilebilir. Bu programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz ancak Senato isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılmasına karar verebilir.

(3) Bir programda yabancı dille eğitim verilebilmesi veya hazırlık sınıfı açılabilmesi için;

a) En fazla otuz öğrencinin öğrenim görebileceği yabancı dil hazırlık sınıfı dersliklerinin yeterli düzeyde işitsel ve görsel araç ve gereçlerle donatılmış olması,

b) Yabancı dil öğretimi için gerekli olan ders araçlarının yeterli miktarda mevcut olması,

c) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılabilmesi için her 30 öğrenci için ilgili dilde en az bir yabancı dil öğretim elemanının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre atamasının yapılmış olması,

gerekir.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine dair eğitim-öğretim planları her yabancı dil için ayrı ayrı olmak üzere akademik yıl öncesinde Yüksekokul Kurulu teklifi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

Hazırlık sınıfı öğretimi süresi

MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfı öğretimi süresi en çok dört yarıyıldır. Öğrenciler, düzeylerine göre haftada en az 20, en fazla 30 saat yabancı dil dersi alırlar. 

(2) Yabancı dil muafiyet/seviye tespit sınavından başarılı olanlar, bu sınavdan muaf olanlar ile hazırlık sınıfına devam edip Yüksekokul Kurulu tarafından akademik yıl öncesinde belirlenip ilan edilen seviyeyi başarı ile tamamlayanlar veya yılsonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanırlar.

Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğretimi

MADDE 12 – (1) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlarda hazırlık sınıfı uygulanması zorunludur. Hazırlık sınıfından muaf olanlar haricindeki önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptırmış olan öğrenciler hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Ancak kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, Senatonun belirlediği sınavlardan başarılı olmak şartıyla Yönetim Kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmaz.

(2) Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek Yüksekokulun tekrar öğrencileri için yaptığı yabancı dil sınavından başarılı olduğunu veya Senato tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında belirlenen düzeyde puana sahip olduğunu belgelediği takdirde, yabancı dille verilen önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.

(3) Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren önlisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(4) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında meslekî yabancı dil derslerine yer verilenler de dâhil olmak üzere önlisans, lisans veya lisansüstü programlarda Senato kararı ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı kontenjanları her akademik yılbaşında Yüksekokulun imkânları doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yabancı dil hazırlık sınıfına isteğe bağlı devam etmek için başvuruda bulunan öğrencilerin sayısı o yıl için, Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjanların üstünde olduğu takdirde söz konusu bölümdeki yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak öğrenciler, o seneki Yükseköğretime Geçiş Sınavı puanları en yüksekten düşüğe doğru sıralanarak belirlenir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamasalar dahi, önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerine devam ederler. Öğretim dili Türkçe olan programlarda meslekî yabancı dil dersleri önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında öğrencilerin yabancı dil düzeyi dikkate alınarak verilir.

 (5) Hazırlık sınıfı öğretiminde bazı dersler Yüksekokul Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre kısmen veya tamamen bilgisayar destekli ve/veya uzaktan öğretim şeklinde yürütülebilir.

Hazırlık sınıfı seviye grupları

MADDE 13 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine hangi seviyeden başlayacakları, muafiyet/seviye tespit sınavı sonuçlarına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Muafiyet/seviye tespit sınavı sonuçlarına göre, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesi temel alınarak açılması muhtemel seviye grupları aşağıdaki gibidir:

a) Başlangıç-temel düzey.

b) Orta-altı düzey.     

c) Orta düzey.

ç) Orta-üstü düzey.

d) İleri düzey.

(3) Bir öğrencinin intibakı, Yönetim Kurulunun kararıyla eğitim-öğretim başladıktan sonra ilk iki hafta içindeki başarı durumuna göre bir alt veya bir üst seviye grubuna yapılabilir.

(4) Hazırlık sınıfında öğrenciler kayıtlı oldukları programların veya öğrenim gördükleri yabancı dilin gereklilikleri doğrultusunda gruplandırılabilir. Bu gruplara, Yüksekokul Kurulu kararıyla farklı eğitim-öğretim programları uygulanabilir.

(5) Yüksekokul Kurulunun teklifi ve Senatonun onayıyla yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimine sadece Yüksekokul Kurulunun belirlediği düzeyde olan ve devam koşulunu sağlayan öğrenciler katılabilirler. Yaz öğretiminde uygulanacak usul ve esaslar her akademik yıl öncesinde Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Hazırlık sınıfına katılan öğrenciler uygulanan öğretim planına göre almaları gereken derslerin %80’ine devam etmek zorundadırlar. Hazırlık eğitiminin modüllere bölündüğü durumlarda, her modül için %80’lik devam mecburiyeti aranır. Sağlık nedeniyle alınan raporlar veya öngörülmeyen mazeretler devamsızlıktan düşülmez.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler, kendi bölümlerinde/programlarında eğitime başlayamazlar, hazırlık sınıfını tekrar ederler. İlk yılın sonunda devam koşulunu sağlayan ancak başarısız olan tekrar öğrencilerinde devam koşulu aranmaz.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına bir yıl devam edip başarılı ya da başarısız olan veya devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, kazandıkları bölüme/programa devam ederler. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, yeterlik sınavlarına alınmaz ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayılırlar.

İzinler

MADDE 15 – (1) Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin izinli ayrılma durumları, 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.

Hazırlık sınıfı sınavları ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Hazırlık sınıfı süresince yapılacak sınav, ödev ve ders dışı ilave çalışma türleri, tarihleri, içerikleri, ağırlık yüzdeleri ve sayıları akademik yıl başlamadan Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Hazırlık eğitiminin modüllere bölündüğü durumlarda, devam ettikleri modülde %60 oranında başarı sağlayanlar bir üst modüle devam ederler. Başarısız olan öğrenciler ilgili modülü tekrar ederler.

(3) Aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden başarılı sayılırlar:

a) Yüksekokul Kurulunun akademik yıl öncesinde ilgili yabancı dilin gereksinimleri doğrultusunda belirleyip duyuracağı başarı düzeyini sağlayan öğrenciler.

b) Yüksekokul tarafından yapılan yeterlik sınavına girmeye hak kazanarak yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler.

c) Yüksekokul tarafından yapılan muafiyet/seviye tespit sınavından veya bu Yönetmelikte belirtilen eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası bir sınavdan gerekli asgari puanı alan öğrenciler.  

Düzey sonu veya ara sınavlar

MADDE 17 – (1) Düzey sonu veya ara sınavlar; öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olarak çok oturumlu, yazılı ve sözlü olarak uygulanır.

Kısa süreli sınav

MADDE 18 – (1) Kısa süreli sınavlar; sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici nitelikte ve izlemeye yönelik olarak yapılır.

Ödev ve ders dışı ilave çalışmalar

MADDE 19 – (1) Ödev ve ders dışı ilave çalışmalar; öğrencilerin sınıf ortamında edindikleri bilgi ve becerilerini, sosyal ve akademik ortamlarda kullanabilme ve geliştirebilmelerini teşvik edici nitelikteki çalışmalarından oluşur. Ödev ve ders dışı ilave çalışmalar Yüksekokul Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre kısmen veya tamamen bilgisayar destekli ve/veya uzaktan öğretim ile yapılabilir.

Yeterlilik sınavı

MADDE 20 – (1) Hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerden iki yarıyılın genel başarı notu ortalaması 60 ve üzerinde olanlar, devam koşulunu da sağlamak şartıyla ikinci yarıyılın sonunda yapılan yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Öğrencilerin yılsonu başarı notu, iki yarıyılın başarı not ortalamasının % 50’siyle yeterlik sınavından aldığı notun % 50’sinin toplamından oluşur. Öğrencinin hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir.

(2) Hazırlık eğitiminin modüllere bölündüğü durumlarda öğrencilerin yılsonu başarı notu, Yüksekokul Kurulu tarafından akademik yıl başlangıcında belirlenip ilan edilen modülün not ortalamasının % 50’siyle yeterlik sınavından aldığı notun % 50’sinin toplamından oluşur. Öğrencinin hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavı; hazırlık sınıfına devam eden ve Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yabancı dillere göre belirlenen başarı koşulunu sağlayan öğrenciler için bahar yarıyılı ve yaz öğretimi sonunda yapılır. Yeterlik sınavı tek bir sınav veya ayrı ayrı sınavlar halinde yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanabilir.

(4) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavından başarılı olamayan öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır.

(5) Hazırlık sınıfını tekrar eden öğrenciler için ise güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavında öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için not ortalaması dikkate alınmadan % 60 başarı koşulu aranır.

Mazeret sınavı

MADDE 21 – (1) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı sınavlara giremeyen öğrenciler için her yarıyılın sonunda mazeret ara sınavları yapılır. Mazeret sınav tarihleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kısa süreli sınavlara, muafiyet/seviye tespit sınavına, yeterlik ve bütünleme sınavlarına katılmayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 22 – (1) Sınavlarda maddi hata olduğunu düşünen öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde bir dilekçeyle başvururlar. Muafiyet ve Sınav İtiraz Komisyonu tarafından incelenen dilekçeler Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri ve Mesleki Yabancı Dil Dersleri

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 23 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince Yabancı Dil I ve II derslerini almak zorundadırlar. Öğrenciye Türkiye’de orta öğretimde aldığı yabancı dilin haricindeki bir yabancı dil eğitimi ancak öğrencinin kendi isteğine bağlı olarak verilebilir.

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet

MADDE 24 – (1) Her yıl güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yüksekokul tarafından ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 60 ve üzerinde not alan öğrenciler, ortak zorunlu Yabancı Dil I ve II derslerinden muaf olurlar.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından 60 ve üzerinde not alan öğrencilerin notu; Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre harf notuna çevrilir ve bu not, her iki ders için aynı harf notu olarak öğrenci kütüğüne işlenir.

(3) Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrencilerin muafiyetine, Yüksekokul Muafiyet ve Sınav İtiraz Komisyonu tarafından karar verilir.

(4) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler bu derslerden muaf olurlar.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin verilmesi

MADDE 25 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Yönetim Kurulunun teklifi ile Rektörlük tarafından görevlendirilir.

(2) Derslerin yürütülmesinden dersin verildiği ilgili birim yönetimi sorumludur.

(3) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri Yüksekokul Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre kısmen veya tamamen bilgisayar destekli ve/veya uzaktan öğretim yöntemi ile verilebilir.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin müfredatı

MADDE 26 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil I ve II derslerinin müfredatı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve görevlendirilen öğretim elemanlarına bildirilir.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınavları

MADDE 27 – (1) Sınavlar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda akademik takvimde öngörülen tarihlerde görevlendirilen öğretim elemanı tarafından yürütülür.

Mesleki yabancı dil dersleri

MADDE 28 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulan zorunlu ve seçmeli mesleki yabancı dil dersleri ilgili birimin talebi üzerine Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen müfredat doğrultusunda ilgili birime görevlendirilen öğretim elemanı tarafından yürütülür. Bu derslerin yürütülmesinde ortak zorunlu yabancı dil dersleri hükümleri geçerlidir.

Uluslararası ortak önlisans/lisans hazırlık programları

MADDE 29 – (1) Uluslararası ortak önlisans/lisans programına kabul edilen öğrencilerin hazırlık eğitimi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kılavuzunda belirtilen koşullar çerçevesinde Yüksekokul tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Yapılan Merkezi Sınavlar

Merkezi yabancı dil yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) BUÜDS, her eğitim-öğretim yılında, başvuranların yabancı dil seviyelerini belirlemek amacı ile Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yılda en çok dört kez yapılır. Sınav tarihleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) BUÜDS sınav ücreti, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Uluslararası değişim programları yabancı dil seviye tespit sınavı

MADDE 31 – (1) Uluslararası değişim programları yabancı dil seviye tespit sınavı, Erasmus, Mevlana, Secondos ve benzeri değişim programları kapsamında yurt dışında eğitim görecek öğrencilere yönelik olarak, her eğitim-öğretim yılında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yılda iki kez yapılır. Sınav tarihleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Uluslararası değişim programları yabancı dil seviye tespit sınav sonuçları ile yabancı dil kurs sınav sonuçları eşdeğerliliği Yönetim Kurulu tarafından teklif edilir ve Senato tarafından belirlenir.

 (3) Değişim programlarının sınav ücreti, Yüksekokulun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen sınav ücreti, ilgili birim tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunun Döner Sermaye hesabına yatırılır.

(4) Uluslararası değişim programları yabancı dil seviye tespit sınavı Yüksekokul Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre kısmen veya tamamen bilgisayar destekli yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yabancı Diller Yüksekokulunda Uluslararası Sınav Merkezleriyle Ortaklaşa

Yürütülen Sınavlar ve Sertifika Programları

Uluslararası sınavlar ve sertifika programları

MADDE 32 – (1) Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavları her eğitim-öğretim yılında Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen yabancı dil sınav merkezleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde yürütülür.

(2) Sınav tarihleri Yüksekokul ve ilgili sınav merkezi tarafından ortaklaşa belirlenir.

(3) Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil öğretimi sertifika programları, ilgili merkezler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Yüksekokul tarafından yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Yabancı Diller Yüksekokulunda Yürütülen Dil Kursları

Yabancı dil kursları

MADDE 33 – (1) Yabancı dil kursları; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde düzenlenir.

(2) Üniversite ve diğer ulusal veya uluslararası üniversitelerde okuyan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik dil seviyelerini ilerletebilecekleri genel yabancı dil kursları, alana özgü yabancı dil kursları ile ulusal ve uluslararası dil sınavlarına hazırlık dil kursları düzenlenir.

(3) Alanla ilgili kamu kurumları ve özel kurumlarla iş birliği yaparak talepler doğrultusunda halka açık çeşitli yabancı dil kursları düzenlenir.

(4) Yabancı dil kursları Avrupa Dil Kriterleri çerçevesinde düzenlenir ve kursları başarı ile bitirenlere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde seviyelerine uygun sertifika verilir.

(5) Yabancı dil kurs sınav sonuçları ile ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının eşdeğerliliği Yönetim Kurulu teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(6) Yabancı dil kurs ücretleri, Yönetim Kurulu önerisi üzerine Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 15/10/2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.