23 Ağustos 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31222

YÖNETMELİK

Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesinde ön lisans ve lisans seviyesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülte, devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen örgün ve yaygın ön lisans ve lisans eğitim-öğretim esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) AKTS Kredisi: Her bir dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre değerini,

c) Başkent Kredisi: Her bir dersin ders kataloğunda gösterilen ağırlıklı değerini,

ç) Birim: Başkent Üniversitesi fakülte, yüksekokul, devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokullarını,

d) Dekan: Başkent Üniversitesi Fakülte Dekanını,

e) Ertelenmiş ders: Öğrencinin mevcut yarıyılından önceki yarıyıllarında almadığı veya alamadığı dersi,

f) Eşdeğer ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki herhangi bir ders ile en az aynı Başkent Kredisi veya AKTS Kredisine sahip olan ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine sayılabilir nitelikte bulunan dersi,

g) GNO: Genel not ortalamasını,

ğ) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

h) Müdür: Başkent Üniversitesi devlet konservatuvarı, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürünü,

ı) Mütevelli Heyeti: Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

i) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranan dersi,

j) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,

k) Seçmeli ders: Bir programda zorunlu dersler dışındaki dersi,

l) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,

m) Tekrarlanacak ders: Öğrencinin daha önceki yarıyıllarda başarısız olduğu için yeniden alması gereken dersi,

n) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurduğu halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğrenimine devam ettirilen öğrenciyi,

o) Üniversite: Başkent Üniversitesini,

ö) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

p) Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş ve Kayıt

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Her akademik yılda Üniversitenin birimlerine ait öğrenci kontenjanları, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Programlara öğrenci kabulü, ilgili mevzuat uyarınca, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yatay geçiş yolu ile kabul

MADDE 7 – (1) Üniversitenin birimlerine yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Öğrenim ücreti

MADDE 8 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti akademik yılın birinci (güz), ikinci taksiti ise ikinci (bahar) yarıyılının başında, ders kaydı yaptırılmadan veya yenilenmeden önce ödenir.

(2) Belirlenen kayıt tarihlerinden sonra kayıt yaptıran öğrencilerden Mütevelli Heyetinin belirlemiş olduğu gecikme faizi alınır.

(3) Öğrenim ücretini ödemeyen ve süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayan öğrencilerin kayıtları askıya alınır.

(4) Öğrenim ücreti, yaz öğretimi, ek sınavlar, tek ders sınavı ve özel öğrencilik ücretlerini kapsamaz. Bu tür ücretler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Üniversiteye kayıt yaptırma

MADDE 9 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar ilân edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz; yapılmış ise geçersiz kabul edilerek silinir. İstenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yenilenir. Kayıt yenilemede öğrencinin alacağı dersler de belirlenir. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda aldıkları derslere ekleme veya silme yapabilirler. Sadece mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç ekle-sil süresi sonuna kadar yenilenebilir. Kaydını yeniletmeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır ve kayda geldikleri akademik yılda geçerli olan  öğrenim ücretini ödemek koşulu ile yürürlükteki ders programına ilgili birim yönetim kurullarınca intibakları yapılarak, öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Kayıt sildirme

MADDE 11 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar.

(2) Kayıt sildirme işlemini akademik takvimde belirtilen ders kayıt günlerinin sonuna kadar yapan öğrenciye öğrenim ücretinin %90’ı, derslerin başlangıcının birinci haftasının sonuna kadar yapan öğrenciye %75’i, ikinci haftasının sonuna kadar yapan öğrenciye %50’si iade edilir. İkinci haftadan sonraki kayıt sildirme işlemlerinde ücret iadesi yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Dili ve İngilizce Hazırlık

Eğitim-öğretim dili

MADDE 12 – (1) Kısmen veya tamamen bir yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bölüm ve programlar dışında, Üniversitede eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile bazı seçmeli dersler bir yabancı dilde yapılabilir. Ayrıca, Türkçe yapılan derslerde yabancı dildeki kaynaklar izlenebilir; ödev, proje ve raporların yabancı dille hazırlanması istenebilir.

(2) Öğretim dili tamamen Türkçe olan bölüm ve programlara kayıt yaptırıp yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca, Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ile yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf tutulacak öğrenciler kayıtlı bulundukları programa devam ederler. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler isterlerse yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

(3) Öğretim dili kısmen veya tamamen bir yabancı dilde olan bölüm veya program öğrencileri, Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ile yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf tutulacak öğrenciler kayıtlı bulundukları programa devam ederler. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi tutulurlar.

Eğitim-öğretim süreleri

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl da yarıyıl sonu sınavları hariç en az on dört haftadan oluşur.

(2) Senatonun belirleyeceği ilke ve esaslara göre, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile en az yedi hafta süreyle yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar ayrı bir yönergeyle düzenlenir. Yaz öğretimi ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) Fakülte, Devlet Konservatuvarı ve Yüksekokulların eğitim-öğretim süreleri dört yıl (sekiz yarıyıl), meslek yüksekokullarının iki yıldır (dört yarıyıl). Bu sürelere yabancı dil hazırlık eğitiminde geçen süreler dahil değildir.

Öğretim programları ve dersler

MADDE 14 – (1) Lisans ve ön lisans programlarında yer alacak dersler (staj, klinik çalışması, saha uygulaması, bitirme projesi ve benzeri dahil); bunların hangi yarıyıllarda açılacağı ve haftada kaçar saat işleneceği; bu saatlerin ne kadarının kuramsal anlatıma, ne kadarının uygulamaya ayrılacağı; derslerin Başkent Kredisi ve AKTS Kredisi; zorunlu mu seçmeli mi oldukları; varsa ön koşulları, ilgili bölüm veya program başkanlığı tarafından, o bölüm veya programın bağlı bulunduğu birime teklif edilir. İlgili birim kurulunca uygun görülen teklifler, Senatonun onayı ile kesinleşir. Öğretim programında yapılacak değişiklikler için de aynı usul uygulanır.

(2) Gerektiğinde, ilgili bölüm veya program başkanlığının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile bazı dersler her iki yarıyılda da açılabilir.

(3) Yaz öğretiminde hangi derslerin açılacağı, her yaz öğretimi dönemi öncesinde, ilgili bölüm veya program başkanlığının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile belirlenerek, yaz öğretimi akademik takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

(4) Öğretim programında staj veya kurum dışı mesleki uygulamaya da yer verilmesi durumunda, öğrencilerin kaç kez ve ne zamanlarda staj veya kurum dışı uygulama yapacakları, süreleri, nitelikleri ve değerlendirilmeleri gibi hususlar, ilgili birim kurullarınca onaylanan staj yönergelerinde açıklanır.

(5) Çift anadal ve yan dal programlarının açılışı, bu programlara öğrenci kabulü ve programların yürütülüşü, Başkent Üniversitesi Çift Anadal Lisans Programı Yönergesi ve Başkent Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi uyarınca gerçekleştirilir.

Ders yükü

MADDE 15 – (1) Bir öğrencinin yarıyıl başı normal ders yükü 30 AKTS Kredisidir. Öğrenci, hazırlık hariç Üniversiteye kayıt olduğu ilk yarıyıl dışında, danışmanının onayı ile yarıyıl başına en fazla 40 AKTS Kredisi ders alabilir ve GNO’su en az 2,50 veya üzeri olan öğrenciler için ders yükü en çok 45 AKTS Kredisine kadar artırılabilir. Bir öğrenci, danışmanının onayı ile 30 AKTS Kredilik ders yükünün altında ders alabilir.

Ders alma ve ders ekleme-silme

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin ders alma işlemleri danışmanlarının onayı ile her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilir. Ders kaydını öngörülen tarihler arasında yaptırmayan öğrenciler, ders ekle-sil süresi bitimine kadar ve ancak mazeretlerinin Rektörlük tarafından kabul edilmesi halinde kayıt yaptırabilirler. Bu sürenin aşılması durumunda, öğrenci o yarıyıl ders alamaz ve kaydı askıya alınır.

(2) Haftalık ders programında, alınan başka bir dersle kısmen de olsa çakışan derslere kayıt yaptırılamaz.

(3) Kayıt yaptıracakları dersleri seçerken, öğrencilerin başarısız oldukları ve ertelenmiş olan dersleri öncelikle almaları gerekir.

(4) Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için, ilişkilendirilen ders veya derslerin önceden alınmış bulunulması ve bu derslerden F1 veya F2 notu alınmamış olması gerekir.

(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ekle-sil süreleri içinde, danışmanlarının onayı ile aldıkları derslerden bir ya da birkaçını üzerlerinden silebilir ya da aldıkları derslerin arasına yeni dersler ekleyebilirler. Ancak bu işlemlerin ve sonuçlarının, bu maddede ve 15 inci maddede yer alan hükümlerle çelişmemesi gerekir.

(6) Danışmanın önerisi, bölüm veya program başkanının uygun görmesi halinde öğrenciler, kendi öğretim programlarında yer alan tüm seçmeli derslerin Başkent Kredisi veya AKTS Kredisi toplamının %10’unu aşmayacak biçimde, Üniversitenin diğer birimlerinde açılan dersleri seçmeli ders olarak alabilirler.

Derslere devam

MADDE 17 – (1) Derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur. Devamsızlığı belirli bir sınırı aşan öğrenciler, o derste başarısız olmuş sayılır ve kendilerine F2 notu verilir. Devamsızlık sınırları ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesine ilişkin ilke ve kurallar, ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir.

(2) Bir defa F1 notu alınan herhangi bir dersin tekrarlanması halinde, klinik ve saha uygulaması olan dersler dışındaki derslerde devam koşulu aranmaz. Ancak bu öğrenciler normal eğitim sürecinde dersin devamı dışında tüm eğitsel yükümlülükleri (ödev, proje, kısa sınav, uygulama, işyeri uygulaması, atölye, tasarım stüdyosu, laboratuvar ve benzeri) yerine getirmek zorundadırlar. Birimler F1 notu aldığı halde devam zorunluluğu aranacak derslerini ilgili birim kurulu kararı ve Senato onayı ile ayrıca belirleyebilirler.

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav, her yarıyıl sonunda da bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı, önceden haberli ya da habersiz, kısa yazılı sınavlar yapabilir; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Sınavlar yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olabilir.

(2) Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları, yarıyıl içi çalışmalar ile derslere devam ve katılım göz önünde tutulur. İlgili öğretim elemanı tarafından ağırlıklar belirlenerek, derslerin başlamasını izleyen ilk iki hafta içinde bölüm veya program başkanlığına ve öğrencilere duyurulur.

(3) Ara sınav sonuçları, en geç sınavı izleyen on gün içerisinde, yarıyıl sonu sınavları ise akademik takvimde belirtilen notların ilan tarihinden en geç bir gün önce ilan edilir. Öğretim elemanları, öğrencilerin istemeleri halinde sınav belgelerini öğrencilere göstermekle yükümlüdür.

(4) Bu Yönetmelikte açıklanan biçimde rapora bağlanmış bir hastalığı yüzünden veya ilgili öğretim elemanı ve bölüm ya da program başkanı tarafından geçerli bulunan başka bir zorunlu nedenle sınava girememiş öğrenciler, talep etmeleri halinde, mazeret sınavına girebilirler. Mazeret sınavları, yalnızca ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları için talep edilebilir. Mazeret sınavlarının uygulanış ilkelerini ilgili birim yönetim kurulları belirler.

(5) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenciler, bu itirazlarını öncelikle ilgili öğretim elemanı ile sınav kağıtlarını da inceleyerek, çözmeye çalışırlar. Sınav sonuçlarına itirazlarını devam ettiren ya da aldıkları başarı notuna itiraz etmek isteyen öğrenciler, bu itirazlarını ilgili bölüm veya program başkanlığına, sınav sonuçlarının veya başarı notlarının ilanını takip eden ilk iş günü içinde, yazılı olarak iletirler. İtirazlar, ilgili bölüm veya program başkanlığınca görevlendirilen ve biri ilgili öğretim elemanı olan üç kişilik bir komisyon tarafından incelenerek, başvuruyu takip eden iki iş günü içinde sonuçlandırılır ve doldurulacak bir not değişikliği formu ile durum ilgili bölüm veya program başkanlığına iletilir. Verdiği başarı notunda hata olduğunu belirlemesi durumunda, ilgili öğretim elemanı da, dolduracağı not değişikliği formu ile gerekli düzeltmeyi yapar. Doldurulan formlar, ilgili birim yönetim kurulunca onaylanarak kesinleşir.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sınavda “0” (sıfır) verilir. Bu öğrenci hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

(7) İlgili birimler tarafından gerekli görülmesi halinde sınavlar dahil tüm eğitim-öğretim faaliyetleri hafta sonları ve mesai saatleri dışında da yapılabilir.

Notlar

MADDE 19 – (1) Bir yarıyıl sonunda her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğrencilere öğretim elemanı tarafından takdir edilerek verilir. Öğretim elemanı takdir hakkını kullanırken 100 puan üzerinden belirtilen aralıklara bağlı olmak zorunda değildir. Harf notları, katsayıları ve 100 puan üzerinden aralıkları şöyledir:

Harf Notu             Katsayısı            Puanı

       A                        4,0                95-100

       A-                       3,7                 90-94

       B+                      3,3                 85-89

       B                        3,0                 80-84

       B-                       2,7                 75-79

       C+                      2,3                 70-74

       C                        2,0                 65-69

       C-                       1,7                 60-64

       D+                      1,3                 55-59

       D                        1,0                 50-54

       Y                        0,0                     -

       Z                         0,0                     -

       S                         0,0                     -

       F1                       0,0                  0-49

       F2                       0,0                     -

(2) Bir derste uygulamalı çalışması eksik bulunan veya mazeret sınavına gireceği için başarı notu, not verme süresi içinde takdir edilememiş olan öğrencilere “E” notu verilir. “E” notu alan öğrenci, notların ilanını izleyen en geç on gün içinde, varsa eksik çalışmalarını tamamlayarak, mazeret sınavına girer. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin karar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından verilir. On beş gün içerisinde birim yönetim kurulu kararı ile uzatılmayan veya yerine başka bir not verilmeyen “E” notları kendiliğinden “F1” veya “Z” notuna dönüşür.

(3) Akademik yarıyıl takvimi dışında yapılan staj ya da uygulama dersleri için “S” notu verilebilir. Bu not izleyen akademik yarıyılın en geç ders kayıt gününden bir gün öncesine kadar birim yönetim kurulu kararı ile başarı notlarından birine dönüştürülür. Ders kayıtlarından önce birim yönetim kurulu kararı ile uzatılmayan veya yerine başka bir not verilmeyen “S” notları kendiliğinden “Z” veya “F1” notuna dönüşür.

(4) “Y” notu Başkent Kredisi olmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

(5) “Z” notu Başkent Kredisi olmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

(6) “Y”, “Z” ve “S” notları, yarıyıl ve genel not ortalaması hesaplarına katılmaz.

Ders muafiyetleri

MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin ilgili bölüme kaydolmadan önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerin muafiyet işlemleri, Başkent Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre yürütülür.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 21 – (1) Bir dersten kazanılan AKTS Kredisi; o dersin AKTS Kredisi ile öğrenciye takdir edilen başarı notu katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.

(2) YNO; o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan AKTS Kredilerinin toplamının, kayıt olunan derslerin AKTS Kredileri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

(3) GNO; öğrencinin programa girişinden itibaren kayıt olunan derslerin tümünden kazanılan AKTS Kredilerinin toplamının, kayıt olunan tüm derslerin AKTS Kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(4) Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde (yaz öğretimi dahil), önceki not ne olursa olsun, en son not esas alınır.

(5) Ortalamaların hesaplanmasında sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.

Öğrencilerin başarı durumları

MADDE 22 – (1) YNO’su ve GNO’su 2,00 veya üstü olup tekrarlanacak dersi bulunmayan öğrenci başarılı öğrencidir. YNO’su ve GNO’su 2,00 veya üstü olup tekrarlanacak dersi bulunan, YNO’su 2,00 veya üstü olup GNO’su 1,99 ve altında olan, GNO’su 2,00 veya üstü olup YNO’su 1,99 ve altında olan, GNO’su ve YNO’su 1,99 ve altında olan öğrenci başarısız öğrencidir.

(2) Birinci yarıyıl hariç kayıtlı bulunduğu her yarıyıl sonunda GNO’su 1,80’den daha düşük olan öğrencinin; derslerin ön koşullarının sağlanması şartıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Seçmeli Güzel Sanatlar, Bilgisayar Okuryazarlığı, Üniversite Hayatına Giriş, Staj dersleri ve ertelenmiş dersleri hariç, daha önce almadığı bir dersi alabilmesi için GNO’sunu en az 1,80’e çıkarması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, GNO’larını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar öğretim süresinden sayılır.

(3) YNO’su ve GNO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır.

Ders tekrarı

MADDE 23 – (1) “F1” ve “F2” notları, öğrencinin o dersten başarısız olduğunu gösterir. “F1” derse devam ettiği halde başarısız olan, “F2” ise devamsızlık nedeniyle o dersten başarısız sayılan öğrencilere verilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler. “F1” veya “F2” notu alan öğrenciler, o dersi, izleyen yarıyıllarda öncelikle tekrarlarlar. Tekrarlanması gereken dersler seçmeli ders veya programdan çıkarılan ders ise, bu dersler yerine öğrencilere ilgili birim yönetim kurullarının uygun gördüğü bir eşdeğer ders verilir. GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, daha önce aldıkları dersleri, 15 inci maddede belirlenen sınırlar çerçevesinde tekrarlayabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Azami Süre, Ek Sınavlar ve İlişik Kesme

Azami süre

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık eğitim süresi hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. Azami süre bitiminde kayıtlı oldukları programın derslerinden hiç alınmamış dersi bulunan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesinden dolayı kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) Azami süre sonunda birinci fıkraya göre ilişiği kesilmeyen ancak bu Yönetmelik hükümlerine göre diploma almaya da hak kazanamayan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden, Eylül ayında birer hafta ara ile açılan “Ek Sınavlar 1” ve “Ek Sınavlar 2” sınavlarına girerler. Bu sınavlar sonucu başarısız ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen bu öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Üniversiteden ilişiği kesilen bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdıkları yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla başka bir üniversitenin öğretim dili Türkçe olan programlarından birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Ek sınavlar

MADDE 25 – (1) Ek sınavlar sonucunda başarısız ders sayısını beş veya daha az derse indiren uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan başarısız ders sayısını beş derse kadar indirmiş uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları dersler için dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlar ise sınırsız süre ile başarısız oldukları derslerin sınavlarına girerler.

(2) Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’dan az olduğu için uzatmalı duruma gelmiş öğrencilere, not ortalamalarını yükseltmek üzere, yüz yüze eğitim öğretimi zorunlu olan dersler dışındaki diledikleri derslerinden ek sınavlara girebilmeleri için sınırsız ek süre tanınır. Bu durumdaki öğrenciler, istedikleri derse özel öğrenci olarak kayıt olup derse katılırlar, bu dersteki yarıyıl başarı notu ek sınav notu olarak değerlendirilir.

(3) Uzatmalı öğrencinin sınava gireceği ders uygulamalı veya laboratuvarlı bir ders veya staj, proje, bitirme projesi gibi yarıyıl içi zorunlu yüz yüze yönleri olan bir ders ise, öğrenci bu derslere özel öğrenci olarak kayıt olur ve aldığı not yarıyıl başarı notu olarak değerlendirilir. Sınavlara girecek uzatmalı öğrencinin hangi derslere özel öğrenci olarak katılacağına, program veya bölüm başkanlığının önerisi üzerine, ilgili yönetim kurulu karar verir.

(4) Uzatmalı öğrenciler, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına, dersin bütünleme sınavı yapılacak ise bütünleme sınavına veya ilgili dersler yaz öğretiminde açılmış ise yaz öğretimi sonu sınavına girebilirler. Bu sınavlarda alınan notlar, yarıyıl başarı notu yerine geçer.

(5) Ek sınavlara girecek ya da izleyen yarıyıllarda uzatmalı öğrenci konumuyla sınavlara girecek veya özel öğrenci olarak derse katılacak öğrenciler, her bir ders için, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen özel öğrencilik veya sınav ücretini öderler.

(6) Sınavlara girecek uzatmalı öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, sınav ücretini ödeyerek, sınava girecekleri veya özel öğrenci olarak katılacakları dersleri belirtir yazılı başvurularını Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına vermeleri gerekir.

(7) Azami sürelerini doldurmamış olan öğrenciler, 30 uncu maddede belirtilen mezuniyet koşullarının sadece bir derse bağlı olarak sağlanabiliyor olması durumunda, bir dersten tek ders sınavına girebilirler. Ancak, hiç alınmamış veya F2 notu alınmış dersler, tasarım, stüdyo, laboratuvar, staj, uygulamalı ders, projeli dersler ile bitirme projeleri için tek ders sınav hakkı verilmez. Tek ders sınavları Güz, Bahar yarıyılları sonunda ve yaz öğretiminden sonra olmak üzere yılda 3 kez akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek ders sınav ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İlişik kesme

MADDE 26 – (1) 25 inci maddede belirtilen ek süreler içinde diploma almaya hak kazanamayan uzatmalı öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı süresince hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzinler ve İzinli Sayılma

İzinler ve izinli sayılma

MADDE 27 – (1) Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler, bölüm veya program başkanlıklarına başvurarak bir yarıyıl izin isteyebilirler. İzinler, yabancı dil hazırlık eğitimindeki öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün görüşü de alınarak, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile verilir ve Rektörlüğe bildirilir. İzinli sayılma talepleri, ilgili birim tarafından öğrencinin başvurusundan itibaren en geç bir hafta içinde sonuçlandırılır. İzinler her defasında en çok bir, tüm öğretim süresinde ön lisans öğrencilerine toplam iki yarıyıl, lisans öğrencilerine toplam dört yarıyıl verilebilir. İzinli geçen süreler öğretim süreleri dışındadır. İzin istekleri; zorunlu nedenler dışında, her yarıyıl ders ekle-sil süresinin son gününe kadar yapılır.

(2) İzinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Hastalıklar

MADDE 28 – (1) Başkent Üniversitesi Medikososyal Merkezi Sağlık Hizmetleri ve Yardımı Uygulama İlke ve Kurallarında gösterilen esas ve usullere uygun olarak sağlık raporu alan öğrenci, rapor süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde Başkent Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Merkezince onaylanan raporunu ilgili bölüm veya program başkanlığına teslim eder. Öğrenci bu süreler içinde mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez, ancak rapor bitiminden sonra mazeret sınavlarına girebilir. Raporlu süreler öğrencinin devamsız bulunduğu süreler içinde sayılır. Bir yarıyılda toplam beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler ilgili birim yönetim kurulu kararı ile o yarıyıl izinli sayılırlar.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yükümlülükleri devam eder. İzinli sayılan yarıyılın ücreti, o yarıyıl için öğrenim ücretinin %50’sidir. Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen hastalıklar nedeniyle yapılan izin talepleri hariç, ders ekle-sil süresinin son gününden sonra yapılan izin başvurularında, o yarıyıl için öğrenim ücretinin tamamı ödenir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Diplomalar

Diploma verilme şartı

MADDE 30 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci, öğrenimini tamamlamış ve mezuniyet diplomasını ve diploma ekini almaya hak kazanmış sayılır:

a) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarmış ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak.

b) Tüm derslerden en az “D” veya “Y” notu almış olmak.

c) Ön lisans programları için en az 120, lisans programları için en az 240, eğitim süresi beş yıl olan programlar için en az 300 AKTS Kredisini tamamlamış olmak.

ç) En az 2,00 GNO’ya sahip olmak.

Ön lisans diploması

MADDE 31 – (1) Dört yarıyıllık ön lisans programlarını tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir. Ayrıca, herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden isteyenlere, ilk dört yarıyıl derslerini en az 2,00 GNO ile tamamlamış olmaları ve ilk dört yarıyıl derslerinden en az “D” veya “Y” notu almış olmaları koşuluyla, ön lisans diploması ve diploma eki verilir. Lisans programına kayıtlı öğrencilerin ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri ile ilgili işlemler, Yükseköğretim Kurulu mevzuatına göre yapılır.

Lisans diploması

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun asgari sekiz yarıyıllık bir programı başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 33 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde esas itibarıyla örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ikinci, uzaktan, yaygın, açık ve dışarıdan öğretim de yapılabilir.

Değişim programları

MADDE 34 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir.

(2) Avrupa Birliği Yükseköğretim Programları (ERASMUS) çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt dışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler bölüm veya program ERASMUS koordinatörü tarafından önerilir ve ilgili bölüm veya program başkanlığı tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü programın derslerinden birine eşdeğer olan ders varsa, bu ders, söz konusu eşdeğer ders ile birlikte; eşdeğer ders yoksa alınan ders seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve AKTS Kredisi ile birlikte not döküm belgesine işlenir.

(3) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler olduğu gibi not döküm belgesine işlenir.

(4) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Başkent Üniversitesine gelen öğrencilere, aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.

(5) Değişim programları çerçevesinde öğrenim ücretinin nasıl ödeneceği anlaşmalarla belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 17/8/2015 tarihli ve 29448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kayıtlı öğrencilerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başı itibarıyla Üniversitede kayıtlı olan öğrencilerin azami süreleri, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibarıyla başlar.

(2) 2012-2013 ve daha önceki eğitim-öğretim yıllarında Üniversitenin alan öğretmenliği programlarına kayıt yaptırmış olan öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri beş yıl (on yarıyıl)’dır.

(3) 2020-2021 Akademik yılı güz yarıyılından önce kayıt olan öğrencilerin yarıyıl ve genel not ortalaması hesaplamaları, 35 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre yapılır.

Kredi tanımları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, birimlerin ders kataloglarında belirtilen Krediler Başkent Kredisi, AKTS’ler AKTS Kredisi olarak tanımlanmış olur.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.