23 Ağustos 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31222

YÖNETMELİK

Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen örgün ve yaygın lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen örgün ve yaygın lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Enstitüler için Rektörlük tarafından hazırlanarak, Senato onayı ile ilan edilen takvimi,

b) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

c) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan başkanı,

ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

d) AKTS Kredisi: Her bir dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre değerini,

e) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

f) Başkent Kredisi: Her bir dersin ders kataloğunda gösterilen ağırlıklı değerini,

g) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ğ) Enstitü: Başkent Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitüde açılmış eğitim programları bulunan ve öğrenci kaydı yapılmış olan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İntihal: Bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan, kaynak göstermeden veya uygun şekilde izin almadan başkalarının fikir, yöntem, veri, eser ve yayınlarını kısmen veya tamamen kendisine aitmiş gibi sunmayı ve yayımlamayı,

j) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içerisinde öğrenim ücretini ödemeyen ve kaydı yenilenmeyen öğrenciyi,

k) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

l) Müdürlük: İlgili enstitü müdürlüğünü,

m) Mütevelli Heyeti: Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

o) Program: Bir anabilim/anasanat dalına bağlı olarak, o anabilim/anasanat dalı ile aynı ya da farklı adla açılmış bulunan eğitim programını,

ö) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,

p) Rektörlük: Başkent Üniversitesi Rektörlüğünü,

r) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,

s) TİK: Tez İzleme Komitesini,

ş) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

t) Üniversite: Başkent Üniversitesini,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 4 – (1) Zorunlu olarak bir yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlar dışında ve aksi belirtilmedikçe enstitülerde eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Ancak, ilgili enstitü kurullarının belirleyeceği programlar dışında kalan tüm programların öğrencilerinde, belirli bir yabancı dil seviyesi aranır. Bu seviyeye ve aranan dilin hangi yabancı dil olacağına, Üniversitede eğitimi verilen bir dil olması koşuluyla her program için, ilgili EK karar verir.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve EK’nın kararıyla belirli programlarda tüm dersler veya bir kısım dersler, birinci fıkrada belirtilen yabancı dilde verilebilir. Türkçe eğitim yapılan derslerde belirtilen yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir, ödev ve benzeri çalışmaların bu yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili EYK’nın onayıyla proje ve tez çalışmaları ile raporlar ve seminer sunuşları bu yabancı dilde hazırlanabilir.

Akademik yıl

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl da yarıyıl sonu sınavları hariç en az on dört haftadan oluşur.

(2) Güz ve bahar yarıyılına ek olarak, yaz öğretimi açılabilir. Bunun süresi ve şekli EK’nın önerileri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir yarıyılın bitimi takip eden yarıyılın başlangıcıdır.

Yeni eğitim-öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Enstitüde lisansüstü program açma ile ilgili işlemler, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararlarına göre yapılır.

Açılacak derslerin ve sorumlularının belirlenmesi

MADDE 7 – (1) Enstitülerin eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten programlarında her yarıyıl hangi derslerin açılacağına ve bu dersleri hangi öğretim elemanlarının vereceğine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine EK, derslerin en az kaç öğrenci ile açılabileceğine ilgili EYK karar verir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak, zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili EK’nın kararıyla, yalnızca yüksek lisans programlarında, öğretim görevlileri veya sanatçı öğretim elemanları da ders verebilir. Gerekli görüldüğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Müdürün olumlu görüşü ve Rektörlüğün onayı ile Üniversite dışından da öğretim elemanı görevlendirilebilir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin, tezsiz yüksek lisans programları dışındaki lisansüstü eğitim programlarında alınması zorunludur.

Yurt dışı eğitim

MADDE 8 – (1) Öğrenciler için, masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında kısa veya uzun süreli eğitim veya uygulama olanakları sağlanabilir. Bu olanaklar, enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa eğitim yürüttüğü yükseköğretim kurumlarından sağlanabileceği gibi öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yükseköğretim kurumlarından da sağlanabilir. Bunların, öğrencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası olarak değerlendirilebilmesi için öğrenci yurt dışına çıkmadan önce, danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili EYK’nın kararı gerekir. Yurt dışında geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır ve yurt dışındaki eğitimde de, ilgili enstitüde aranan başarı koşulları aranır. Yurt dışında alınan derslerin not, kredi ve AKTS Kredileri eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gelecek belgelere dayalı olarak ilgili EYK’ca karara bağlanır. Ancak bu derslerin kredileri toplamı, programda alınması gereken derslerin Başkent Kredileri toplamının %50’sini geçemez.

Kontenjanlar

MADDE 9 – (1) Her akademik yarıyılda, enstitülerin hangi programlarına yeni öğrenci alınacağı ve kontenjanları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi de göz önünde bulundurularak ilgili EYK tarafından belirlenir.

Öğrenci sayısı

MADDE 10 – (1) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da açık olan bir programda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, ilgili EYK kararı ile o yıl veya yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda, varsa, kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan öğrenim ücreti iade edilir. Bir program için yeterli bulunacak öğrenci sayısına, ilgili EYK karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine EK’ca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili EK tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, YÖK tarafından başarı taban puanları belirlenen sınav sonuçları da kabul edilir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz.

ç) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki başvurularda ALES puanı aranmaz.

d) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının başvurularında ALES puanı aranmaz.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru koşulları

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans derecesine dayalı doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Adayların, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili EK’ca uygun görülen bir tezli yüksek lisans diplomasına, sanatta yeterlik programı için tezli/tezsiz yüksek lisans diplomasına, tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programlarına başvuran adayların, başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşulu ile ilgili EK tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına yapılan başvurularda ALES sonucu yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, YÖK tarafından başarı taban puanları belirlenen sınav sonuçları da kabul edilir. Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarındaki başvurularında ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının başvurularında ALES puanı aranmaz.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla, ilgili EK kararı ile belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili EK kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili EK kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, 55 puandan az olmamak koşuluyla, ilgili EK kararıyla belirlenecek puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesine dayalı doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine EK’ca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla EK tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak gerekir. Yapılan başvurularda ALES sonucu yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, YÖK’çe başarı taban puanları belirlenen sınav sonuçları da kabul edilir. Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarındaki başvurularında ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının başvurularında ALES puanı aranmaz.

c) Lisans eğitimi genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri olması gerekir.

(3) Gerek lisans, gerek yüksek lisans derecesine dayalı doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, 55 puandan az olmamak koşuluyla, ilgili EK kararı ile belirlenecek puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

Öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü, mülakat ve genel başarı değerlendirmesi sonuçlarına göre yapılır.

(2) Mülakat jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve ilgili EYK kararıyla görevlendirilen en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran ve mülakat değerlendirmesine alınan adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu; ALES puanının %50'si, lisans genel not ortalamasının %20'si ve mülakat değerlendirmesinde alınan notun %30'u alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programları, Konservatuvar programları ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına başvuran adayların genel başarı notları; lisans genel not ortalamasının %40’ı ve mülakat değerlendirmesinde alınan notun %60’ı alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının değerlendirme işlemleri aşağıda belirtildiği gibi yapılır:

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Başvuran adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde adayların genel başarı notu; ALES puanının ya da TUS, DUS, Eczacılıkta Uzmanlık veya Veteriner Hekimlikte Uzmanlık temel tıp puanının %50'si; yüksek lisans mezunları için yüksek lisans genel not ortalamasının; tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar ile lisans derecesine dayalı doktora programına başvuran adaylar için lisans genel not ortalamasının %20'si ve mülakat değerlendirmesinde alınan notun %30'u alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının değerlendirme işlemleri aşağıda belirtildiği gibi yapılır:

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Başvuran adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(5) Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konsevatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olup sanatta yeterlik programına başvuran adayların  genel başarı notları; yüksek lisans mezunları için yüksek lisans genel not ortalamasının, lisans derecesine dayalı sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans genel not ortalamasının %40’ı ve mülakat değerlendirmesinde alınan notun %60’ı alınarak hesaplanır. Sanatta yeterlik programına başvuran adaylara, ilgili anasanat dalı başkanlığının gerekli görmesi durumunda, özel yetenek sınavı/portfolyo incelemesi de yapılabilir ve bu sınav ya da inceleme sonuçları, mülakat notu çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

(6) Mülakata girmeyen veya mülakat değerlendirme notu 100 üzerinden 60’ın altında bulunan adaylar için genel başarı notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır.

(7) Adayların başvurdukları program içindeki sıralamaları, mülakat jürisi tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Mülakat jürisi adayın başvurduğu programın özelliklerini de göz önünde bulundurarak, sıralaması yapılan adaylardan hangilerinin başarılı sayılacaklarına karar verir ve bu kararını bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Söz konusu öğrencilerin başvurdukları programlara kesin kabulü, ilgili EYK kararı ile olur.

(8) 14 üncü maddeye göre önce bilimsel hazırlık programına alınmaları koşuluyla lisansüstü programlara kabul edilmeleri uygun bulunan adaylar, mülakat jürilerince hazırlanacak tutanaklarda belirtilir ve bunların öğrencilik durumları, aynı maddeye göre yapılacak işlemlerden sonra kesinlik kazanır.

(9) 4 üncü maddeye göre yabancı dil seviyesi aranmasına karar verilmiş olan yüksek lisans programlarına başvuran adayların, programlara kabul edilmeleri için, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, 55 puandan az olmamak koşuluyla, ilgili EK kararı ile belirlenecek puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

(10) 9 uncu fıkrada belirtilen sınavlardan birinden gerekli puana sahip olmayan adaylar, Rektörlükçe görevlendirilecek birim tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavı sonuçlarını gösteren puan listeleri, sınavı yapan birim tarafından ilgili enstitülere gönderilir. Enstitüler, enstitü kurullarınca belirlenmiş olan minimum puanları göz önünde bulundurarak, yabancı dil yeterlik sınavında başarılı ya da başarısız olan adayları ilan ederler.

(11) Bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına, başka bir yabancı dilden girerler.

(12) Bir yüksek lisans programına başvurup mülakatta başarılı bulunan, ancak yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan adaylardan isteyenlerin, başvurdukları programda 4 üncü maddeye göre belirlenen yabancı dilin İngilizce olması koşuluyla, Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca açılacak İngilizce Hazırlık Programına öğrenci olarak kayıt yaptırmaları sağlanır. Bu programı başarı ile tamamlayan adaylar, kabul edildikleri lisansüstü programa devam ederler. İngilizce hazırlık dönemindeki öğrenciler, bu program dışında başka ders alamaz.

(13) Yabancı uyruklu adayların, yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra, Üniversitece belirlenen diğer koşulları da sağlamaları gerekir.

(14) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için gereken belgeler Üniversite tarafından ilan edilir. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya aslı görülerek enstitü tarafından onaylanan örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettikleri belgeler tekrar istenmez.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurduğu yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı bir alanda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarında almış olan adaylardan, öğrenciliğe kabul için gerekli görülen diğer koşulları sağlayanların, öncelikle kendileri için uygun bulunacak bir bilimsel hazırlık programını tamamlamaları istenebilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı, lisans veya başka programlarda açılan lisansüstü düzeyindeki derslerden veya güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda yürütülen programlar için sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Bu dersler, enstitüye kayıt aşamasında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, ilgili EYK’nın kararı ile belirlenir ve öğrenciye bildirilir. Öğrenci, kendisi için öngörülen bilimsel hazırlık programı kapsamındaki tüm dersleri, en az C notu alarak başarmakla yükümlüdür. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler, öğrencinin genel not ortalamasının hesaplanması sırasında dikkate alınmaz ve ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Öğrenci, açılması halinde yaz öğretimi kapsamında da bilimsel hazırlık dersleri alabilir. Öğrenci, girdiği derslere devam etmek ve bu derslerin ölçme-değerlendirme kural ve koşullarına uymakla yükümlüdür.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Yaz öğretimi de bu süreye dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitülerde açılmış bulunan derslerden,  en fazla iki yarıyıl süresince ve her yarıyılda en fazla iki ders olmak üzere toplam 4 derse özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilirler. Enstitü yönetim kurulları, özel öğrenci kabulü için, program bazında ALES ve yabancı dil gibi koşullar arayabilir. Özel öğrencilik için yapılan başvurular, alınacak dersi/dersleri açan anabilim/anasanat dalı programına kayıt yaptırmak üzere yapılmış başvuru olarak değil, belirli dersleri almak için yapılmış başvuru olarak değerlendirilir.

(2) Özel öğrencilik için yapılan başvurular; programlara yapılan başvuru sayısı, alınmak istenen dersin özelliği ve kapasitesi göz önünde bulundurularak, adayın almak üzere başvurduğu dersi/dersleri açmış bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilir. Özel öğrencilik için yapılan başvuruların değerlendirme sonuçları ilgili EYK’da görüşülerek karara bağlanır.

(3) Özel öğrenciler, akademik bakımdan, derslerle ilgili olarak, lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler için öngörülen gerekli şartlara uymak zorundadırlar. Özel öğrenciler, diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Kayıtlı bulundukları dersleri bir kez izleyip, başarı notlarını alan özel öğrencilerin, özel öğrencilik statüleri sona erer. Bir dersi yeniden almak, ya da yeni bir ders almak isteyenlerin, o ders için özel öğrenciliğe yeniden başvurmaları ve kabul edilip kayıt yaptırmaları gerekir. Özel öğrencilere, aldıkları dersleri ve başarı notlarını gösterir bir belge, özel öğrencilik statüsü açıkça belirtilerek verilir. Özel öğrenciler için not ortalaması hesaplanmaz.

Ders muafiyetleri ve transferleri

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin mezun olduğu bir lisansüstü programda almış olduğu dersler için, başka bir lisansüstü programa, programın adı aynı olsa bile muafiyet verilmez veya transfer edilmez.

(2) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önce ya da kayıtlı iken herhangi bir yükseköğretim kurumundan, programa kayıtlı ya da özel öğrenci olarak aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olanlar; Başkent Kredisi veya AKTS Kredisi ile içerik uyumuna bakılarak, danışmanın ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile kayıt yaptırdığı programdaki derslerin yerine sayılarak muafiyet verilebilir veya transfer edilebilir. Bu şekilde muafiyet verilecek veya transfer edilecek derslerin sayısı 23 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sayıları aşamaz. Aynı enstitünün aynı anabilim/anasanat dalında alınmış dersler için 23 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kısıtlamalar uygulanmaz.

(3) Başka yükseköğretim kurumlarından alınmış derslere ilişkin ders muafiyetleri, not döküm belgelerinde muafiyet verilen ders adı, ders kodu, Başkent Kredisi, AKTS Kredisi ve Üniversitemizdeki eşdeğer harf notu karşılığı ile yer alır. Ancak, başka yükseköğretim kurumlarından alınan ve muafiyet talep edilen dersin, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programın kataloğunda bir karşılığı olmaması durumunda; danışmanın ve ilgili birim anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile transfer edilebilir. Transfer edilen dersin orijinal ders adı ve ders kodu ile Üniversitedeki eşdeğer AKTS ve harf notu karşılıkları not döküm belgesinde yer alır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçişlerde, başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş başvurularına ilişkin diğer esaslar şunlardır:

a) Yatay geçiş başvurularının kabul veya reddine, başvurusu kabul edilen bir öğrencinin evvelce almış olduğu derslerden hangilerinin geçerli sayılıp muafiyet verileceğine veya transfer edileceğine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili EYK tarafından karar verilir. Yatay geçiş yoluyla kabulde, muafiyet verilecek veya transfer edilecek derslerin kredileri toplamı, öğrencinin kayıt olacağı lisansüstü programda alması gereken derslerin Başkent Kredileri toplamının  %50’sini geçemez. Aynı anabilim/anasanat dalının tezli-tezsiz yüksek lisans programları arasındaki yatay geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz.

b) Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş başvurusunda bulunulabilir. Bunun için öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış bulunması ve genel not ortalamasının yüksek lisans için 4 üzerinden en az 2,50, doktora/sanatta yeterlik için 4 üzerinden en az 2,70 olması gerekir. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır.

c) Öğrencinin, aynı anabilim/anasanat dalının tezli-tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu, kayıtlı bulunduğu programdaki ikinci yarıyılı ve en az dört dersini başarı ile tamamladığında yapılır. Tezsiz programdan tezli programa geçiş için başvuru yapacak öğrencinin, tezli program için gerekli ALES puanına sahip bulunması ve tezsiz yüksek lisans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır. Tezli-tezsiz yüksek lisans programları arasındaki yatay geçişlerde, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu derslerden yeni programda da geçerli sayılanlar, yeni programda alınmış dersler gibi not döküm belgesinde gösterilir ve işlem görür.

Öğrenim ücreti

MADDE 18 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir ve her yarıyıl başında, kayıt veya kayıt yenileme aşamasında ödenir. Burslu öğrenciler dışında, öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları, azami öğrenim sürelerinin sonuna kadar askıya alınır ve yeniden kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrenciler kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek ve yürürlükteki programa ilgili EYK tarafından intibakları yapılmak koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Enstitüye kayıt yaptırma

MADDE 19 – (1) Enstitüye yeni kayıtlar, ilan edilen tarihler arasında yapılır. Özel öğrenci kayıtları, ders ekle-sil süresi sonuna kadar yapılabilir.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 20 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yenilenir. Kayıt yenilemede öğrencinin alacağı dersler, tez, proje, seminer ve benzeri çalışmalar da belirlenir. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda aldıkları derslere ekleme veya silme yapabilirler. Sadece mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç ekle-sil süresi sonuna kadar yenilenebilir. Kaydını yeniletmeyen öğrencilerin kayıtları azami öğrenim sürelerinin sonuna kadar askıya alınır ve yeniden kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrenciler kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek ve yürürlükteki programa ilgili EYK tarafından intibakları yapılmak koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

(2) Azami öğrenim sürelerini dolduran öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Kayıt sildirme

MADDE 21 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar.

(2) Kayıt sildirme işlemini akademik takvimde belirtilen ders kayıt günlerinin sonuna kadar yapan öğrenciye öğrenim ücretinin %90’ı, derslerin başlangıcının birinci haftasının sonuna kadar yapan öğrenciye %75’i, ikinci haftasının sonuna kadar yapan öğrenciye %50’si iade edilir. İkinci haftadan sonraki kayıt sildirme işlemlerinde ücret iadesi yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Danışmanlar

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı, ilgili EYK onayı ile kesinleşir. Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversitede ilgili alanda öğretim üyesi bulunmaması halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile ilgili EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. Yüksek lisans danışmanlarının en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler ve enstitüye bildirir.

(3) Doktora programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ilgili EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede ilgili alanda öğretim üyesi bulunmaması halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile ilgili EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Doktora danışmanlarının; en az dört yarıyıl bir lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(4) Sanatta yeterlik programlarında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak, Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri ilgili EYK kararı ile kesinleşir. Danışman, öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Üniversitede ilgili alanda öğretim elemanı bulunmaması halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile ilgili EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan danışman atanabilir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(5) Danışman atanıncaya kadar, bu görev ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

Derslere kayıt

MADDE 23 – (1) Danışman açık bulunan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri, öğrenci ile birlikte tespit eder ve öğrenci bu derslere kayıt olur. Kayıtlı öğrenci sayısı, ilgili EYK’ca önceden belirlenen sayının altında kalan dersler, ilgili EYK kararı ile açılmayabilir ve bu dersler, kayıt yaptırmış olan öğrencilerin üzerinden silinir. Öğrenci, danışmanının uygun bulması durumunda, alacağı dersleri, ilgili enstitünün diğer programlarında açılmış bulunan derslerden seçebilir. Ayrıca, danışmanın ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın onayıyla, Üniversitenin diğer enstitülerinde veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden, tezli yüksek lisans öğrencileri ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için en fazla dört ders seçilebilir. Bu derslere, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programa 16 ncı madde uyarınca muafiyet verilir veya transfer edilir.

(2) Bir öğrencinin alacağı derslerin tezli yüksek lisans programında en çok iki, tezsiz yüksek lisans programında ise en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile lisans düzeyindeki derslerden seçilebilir.

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda aldıkları derslere, danışmanlarının onayı ile ekleme veya silme yapabilir. Ancak, yapılacak ders silme işlemi sonucunda, o derse kayıtlı öğrenci sayısının 7 nci madde uyarınca belirlenen sayının altına düşmesi durumunda, o ders için silme işlemi yapılmaz.

Derslere devam

MADDE 24 – (1) Derslere, laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumlarına ilişkin esaslar ilgili EYK tarafından belirlenir.

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı, ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ders başarı notunun verilmesinde, tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları ile derslere devam ve katılım göz önünde tutulur. Sınavların şekline, ağırlıklarına ve notlara, ilgili öğretim elemanı karar verir. Jürilere yapılacak sözlü sunuşlar da dahil olmak üzere, sanat alanlarında performans, sergi, resital, konser, temsil, gösteri gibi etkinlikler, sözlü sınav ya da sunuş olarak değerlendirilebilir.

(2) Ders başarı notları, ilgili anabilim/anasanat dalları tarafından ilgili müdürlüğe verilir ve ilân edildikten sonra kesinleşir.

Ders başarı notları

MADDE 26 – (1) Bir yarıyıl sonunda her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğrencilere öğretim elemanı tarafından takdir edilerek verilir. Öğretim elemanı takdir hakkını kullanırken 100 puan üzerinden belirtilen aralıklara bağlı olmak zorunda değildir. Harf notları, katsayıları ve 100 puan üzerinden aralıkları şöyledir:

Harf Notu            Katsayısı            Puanı

       A                       4,0                95-100

       A-                      3,7                 90-94

       B+                     3,3                 85-89

       B                        3,0                 80-84

       B-                      2,7                 75-79

       C+                     2,3                 70-74

       C                        2,0                 65-69

       Y                       0,0                     -

       P                        0,0                     -

       Z                        0,0                     -

       F1                      0,0                  0-64

       F2                      0,0                     -

(2) Notlarla ilgili diğer esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak yüksek lisans programında en az (C), doktora/sanatta yeterlik programında en az (C+) alması gerekir.

b) Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlamak veya ilgili EYK’ca bunlara eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır.

c) (E) notu; 28 inci maddede belirtilen nedenlerle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilen geçici nottur.

ç) (Y) notu; tez, dönem projesi, seminer, doktora yeterlik ve diğer Başkent Kredisi olmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

d) (Z) notu; tez, dönem projesi, seminer, doktora yeterlik ve diğer Başkent Kredisi olmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

e) (P) notu; Yüksek Lisans Tezi II ve Doktora Tezi IV çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

f) (F1) notu; derse devam ettiği halde başarısız olan, (F2) notu ise devamsızlık nedeniyle o dersten başarısız sayılan öğrencilere verilir.

g) (Y), (Z) ve (P) notları, yarıyıl ve genel not ortalaması hesaplarına katılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme

MADDE 27 – (1) İlan edilen bir sınav sonucuna veya başarı notuna itirazı olan bir öğrenci, bu itirazını, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapar. Ders sorumlusunun inceleme sonucu vereceği karar kesindir. Yapılan başarı notu düzeltmeleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yazı ile ilgili müdürlüğe bildirilir.

(2) Ders sorumlusu, yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde, gerekli düzeltmeyi yaparak öğrencisini bilgilendirir. Bu düzeltme ilan edilen başarı notunda bir değişiklik gerektiriyorsa, bu durum ve yapılması gereken değişiklik, ders sorumlusu tarafından yazılı olarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili müdürlüğe bildirilir. Yapılan değişiklik müdürlük tarafından öğrenciye yazılı olarak duyurulur. Başarı notları, not ilanını izleyen yedi iş günü sonunda kesinlik kazanır ve değiştirilmez.

Mazeret sınavları

MADDE 28 – (1) Üniversitece belirlenen esas ve usullere uygun olarak sağlık raporu alan öğrenci, rapor süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde, Başkent Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca verilen veya onaylanan raporunu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder. Öğrenci bu süreler içinde mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez, ancak rapor bitiminden sonra, mazeret sınavlarına girebilir. Bir yarıyılda beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılırlar.

(2) Öğrenciye, haklı ve geçerli bir nedeni olması ve talep etmesi halinde ilgili öğretim elemanının uygun görüşü ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile mazeret sınavına girme hakkı verilebilir. Mazeret sınavlarının yapılışına ilişkin esaslar ilgili EYK’ca  belirlenir.

(3) Mazereti nedeniyle veya ders sorumlusunun eksik bulduğu bir uygulamalı çalışmasını tamamlayabilmesi için (E) notu alan öğrenci, notların ilânını izleyen on beş gün içinde, mazeret sınavına girmek veya gerekli çalışmaları tamamlamak zorundadır. Öğrencinin mazeretinin devam etmesi halinde, ilgili EYK’ca en fazla izleyen yarıyıl başına kadar bu sürenin uzatılmasına karar verilebilir. On beş gün içerisinde birim yönetim kurulu kararı ile uzatılmayan veya yerine başka bir not verilmeyen “E” notları kendiliğinden “F1” veya “Z” notuna dönüşür.

Not ortalamalarının hesaplanması

MADDE 29 – (1) Bir dersten kazanılan AKTS Kredisi, o dersin AKTS Kredisi ile öğrenciye takdir edilen başarı notu katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.

(2) Yarıyıl not ortalaması, o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan AKTS   Kredileri toplamının, kayıt olunan derslerin AKTS  Kredileri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin programa girişinden itibaren kayıt olunan derslerin tümünden kazanılan AKTS Kredileri toplamının, kayıt olunan tüm derslerin AKTS Kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(4) Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde, yaz öğretimi dahil, önceki not ne olursa olsun, en son not esas alınır.

(5) Ortalamaların hesaplanmasında sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleğiyle ilgili uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 Başkent Kredisinden ve 90 AKTS Kredisinden az olmamak kaydıyla, en az 10 ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersinin Başkent Kredisi olmayıp, Y veya Z notu ile değerlendirilir.

Süre

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu süre sonunda derslerini ve dönem projelerini başarıyla tamamlayamayan ve genel not ortalaması 2,50’nin altında olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Dönem projesi

MADDE 32 – (1) Öğrenci dönem projesi dersine, danışmanının görüşüne dayalı olarak, ikinci veya üçüncü yarıyıl başında kaydolur. Dönem projesi ders sorumlusu, öğrencinin 22 nci madde uyarınca atanan danışmanıdır. Öğrencinin dönem projesi konusu, öğrencinin eğilimleri de göz önünde bulundurularak, danışmanı tarafından belirlenir ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Öğrenci, yarıyıl sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilen tarihlerde projesini jüriye sözlü biçimde sunmak ve yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesinin değerlendirilme işlemi, sunuşu dinleyen ve yazılı raporu okuyan tezsiz yüksek lisans dönem projesi sınavı jürisi tarafından yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans dönem projesi sınavı jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından görevlendirilen, biri öğrencinin dönem projesi ders sorumlusu olmak üzere üç asıl, bir yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde o programda ders verebilecek niteliklere sahip öğretim elemanlarından oluşur.

(3) Dönem projesi raporu, ilgili enstitünün dönem projesi yazma kılavuzuna göre hazırlanır ve yazılır. Dönem projelerinin sunuş ve rapor teslim tarihleri, sınav tarihleriyle birlikte ilan edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin yanı sıra, mesleği ile ilgili uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 Başkent Kredisinden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS Kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere en az toplam 120 AKTS Kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmasının Başkent Kredisi olmayıp, Y veya Z notu ile değerlendirilir.

(3) Seminerde, öğrencinin yapacağı tez çalışmasıyla ilgili konulardaki bilgi derinliğini ve tezi için yaptığı ön araştırma, hazırlık ve planlamalarını, yarıyıl sonundaki sınav dönemi içinde belirlenen tarihte, yaklaşık elli dakikalık bir sunuşta açıklaması istenir. Seminer izleyicilere açıktır. Semineri izleyen öğrenci danışmanı, öğrencisinin başarı notuna karar verir.

Süre

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan Başkent Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen ve genel not ortalaması 2,50’nin altında olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi

MADDE 35 – (1) Öğrencinin tez konusu ve tezin önerilecek başlığı, öğrencinin eğilimleri de göz önünde bulundurularak, danışmanı tarafından belirlenir. Öğrenci tarafından, danışmanı denetiminde hazırlanacak tez önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirildikten sonra, öğrencinin yüksek lisans programına başlamasından itibaren en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye bildirilir ve ilgili EYK onayı ile kesinleşir. Tez konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler, danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili EYK’nın kararı ile yapılır.

Tez jürisi

MADDE 36 – (1) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, tez jürisi oluşturulması talebini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın  kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl ve biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Tez sınavı

MADDE 37 – (1) Öğrenci tezini, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve yüksek lisans tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez, ciltlenmemiş haliyle, jüri üyesi sayısı kadar çoğaltılarak, Üniversitece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınan İntihal Raporu ile birlikte, jüri üyelerine teslim edilir.

(2) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının çağrısı üzerine toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, yapılan çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tarihi önceden ilan edilen sınav dinleyicilere açık olarak yapılır ve en çok doksan dakika sürelidir. Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgili müdürlüğün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler hakkında ilgili EYK kararına göre işlem yapılır.

(3) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri kararı en geç üç işgünü içinde, bir tutanakla ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili müdürlüğe bildirilir.

(4) Azami süresinin sonunda olup tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci en çok üç ay içinde, gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Verilen bu düzeltme süresi azami süreye dahil edilmez. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Üç aylık süre içinde tez sınavına girmeyen öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, ilgili EYK’ca gerekli AKTS Kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakı yapılarak, varsa tezsiz yüksek lisans programına geçişi sağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amaç ve kapsamı

MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeteneğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini kapsaması gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 Başkent Kredisinden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS Kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik süreci ve sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS Kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 Başkent Kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS Kredisinden oluşur.

(3) Seminerde, öğrencinin yapacağı tez çalışmasıyla ilgili konulardaki bilgi derinliğini ve tezi için yaptığı ön araştırma, hazırlık ve planlamalarını, yarıyıl sonundaki sınav dönemi içinde belirlenen tarihte, yaklaşık elli dakikalık bir sunuşta açıklaması istenir. Seminer izleyicilere açıktır. Semineri izleyen öğrenci danışmanı, öğrencisinin başarı notuna karar verir.

Süre

MADDE 39 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli Başkent Kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 4 üzerinden 2,70’in altında olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarı ile tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan, tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrencilerin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, Başkent Kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar veya doktora tezinde başarılı olamayanların, talepleri halinde ilgili EYK’ca gerekli AKTS Kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakı yapılarak, varsa tezsiz yüksek lisans programına geçişi sağlanır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlarla doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrenciler, derslerini ve seminerini başarıyla tamamladıklarında açılacak olan ilk doktora yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenci, o sınavdan başarısız sayılır. Yeterlik sınavlarının tarihleri ve sınavların değerlendirilme ilke ve esasları, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi üzerine müdürlüklerce belirlenir.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen, ilgili EYK’ca onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nın kararı ile komite üyeleri değiştirilebilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar. Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik komitesince önerilen ve ilgili EYK’ca kabul edilen en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik komitesi/jürisi; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde bir tutanakla Müdürlüğe bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik komitesi/jürisi gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınavında başarılı olan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam ders yükünün 1/3’ünü geçmemek koşuluyla fazladan ders almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek bu dersleri başarmak zorundadır. Öğrencinin tez çalışmalarıyla ilgili işlemlerin başlatılması için, fazladan alacağı dersleri tamamlaması beklenmez.

(7) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrencinin talepte bulunması halinde, ilgili EYK’ca, gerekli AKTS kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakı yapılarak, yüksek lisans programına geçişi sağlanır.

Tez izleme komitesi

MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve ilgili EYK’ca kabul edilen bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisini inceleyerek adayı savunma sınavına alır. Sınav sonunda tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez konusu üzerinde daha sonra yapılması istenilen değişiklikler, danışmanın önerisi, tez izleme komitesi ile anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili EYK’nın kararıyla yapılır.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, tez izleme komitesi toplantı tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde, danışmanının ve/veya tez konusunun değiştirilmesini isteyebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden tez önerisi savunma sınavına alınır. Bu sınavda da tez önerisi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilmiş sayılır.

Tez çalışması

MADDE 43 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci tez izleme komitesi gözetiminde ve 38 inci maddede belirtilen niteliklere uygun olarak tezini hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır.  Öğrenci, toplantı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve sonraki dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrenci bu çalışmalarını komite önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç işgünü içinde enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir ve bu karar, verilecek tez notuna esas oluşturur.

(3) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

Doktora tez jürisi

MADDE 44 – (1) Doktora tezinin savunmasından önce öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte, tez jürisi oluşturulması talebini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile atanır. Tez jürisi, öğrencinin tez izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesi ile en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş asıl, en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman olması durumunda, bu danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(2) Jüri, zorunlu haller dışında değiştirilmez.

Tez sınavı

MADDE 45 – (1) Öğrenci tezini, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve doktora tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavına girebilmek için, öğrencinin teziyle ilgili bir konuda tek başına veya başka araştırmacılar ile birlikte yaptığı en az bir yayınının, EK’ca niteliği belirlenmiş dergilerden birinde basıma kabul edilmiş olması ve son tez izleme komitesi toplantısında öğrencinin çalışmalarının başarılı bulunması gerekir.

(2) Öğrencinin tez sınavına alınabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunmuş olması gerekir.

(3) Tez, ciltlenmemiş haliyle, jüri üyesi sayısı kadar çoğaltılarak, Üniversitece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınan İntihal Raporu ile birlikte, jüri üyelerine teslim edilir.

(4) Doktora tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tarihi önceden ilan edilen sınav dinleyicilere açık olarak yapılır ve en çok iki saat sürelidir. Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgili müdürlüğün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme, ilgili EYK karar verir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Jüri kararı, en geç üç iş günü içinde bir tutanakla ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca müdürlüğe bildirilir.

(6) Tez çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(7) Azami süresinin sonunda olup tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde, gerekli düzeltmeleri yaparak tezini jüri önünde yeniden savunur. Verilen bu düzeltme süresi azami süreye dahil edilmez. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Altı aylık süre sonuna kadar tez sınavına girmeyen öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır.

(8) Lisans derecesine dayalı doktora programı öğrencilerinden tezde başarısız olanların, talepte bulunmaları halinde, ilgili EYK’ca gerekli AKTS Kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakları yapılarak, varsa tezsiz yüksek lisans programına geçişleri sağlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amaç ve kapsamı

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve özgünlüğü amaçlayan, doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 Başkent Kredisinden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS Kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS Kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 Başkent Kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS Kredisinden oluşur.

Süre

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli Başkent Kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde Başkent Kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortalaması 4 üzerinden 2,70’in altında olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Başkent Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde, ilgili EYK’ca gerekli AKTS Kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakı yapılarak, varsa tezsiz yüksek lisans programına geçişi sağlanır.

Tez, sergi veya proje çalışması

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik öğrencisi bir tez, sergi, proje, resital, konser veya temsil çalışması yapmak zorundadır. Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü tez yazma kılavuzuna uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

Sanatta yeterlik çalışması jürisi

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışması savunmasından önce öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman çalışmanın savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, sanatta yeterlik çalışması jürisi oluşturulması talebini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Sanatta yeterlik çalışması jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili EYK’nın onayı ile atanır. Sanatta yeterlik çalışması jürisi, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş asıl, en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. İkinci danışman olması durumunda, bu danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(2) Jüri, zorunlu haller dışında değiştirilmez.

Sanatta yeterlik çalışması sınavı

MADDE 50 – (1) Öğrenci, 48 inci maddede belirtilen tezini veya yazılı belgesini, ciltlenmemiş haliyle, jüri üyesi sayısı kadar çoğaltarak, Üniversitece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınan intihal raporu ile birlikte jüri üyelerine teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik çalışması jürisi, çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tarihi önceden ilan edilen sınav dinleyicilere açık olarak yapılır ve en çok iki saat sürelidir. Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgili müdürlüğün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme ilgili EYK karar verir.

(3) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Azami süresinin sonunda olup sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Verilen bu düzeltme süresi azami süreye dahil edilmez. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Altı aylık süre sonuna kadar savunma sınavına girmeyen öğrencinin sanatta yeterlik çalışması reddedilmiş sayılır.

(6) Lisans derecesine dayalı sanatta yeterlik programı öğrencilerinden sanatta yeterlik çalışmasında başarısız olanların talepte bulunmaları halinde, ilgili EYK’ca gerekli AKTS Kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakları yapılarak, varsa tezsiz yüksek lisans programına geçişleri sağlanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İzinler, Mezuniyet ve Diplomalar

İzinli sayılma

MADDE 51 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi bir olanakla karşılaşan öğrenciye, danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili EYK’nın kararı ile en çok bir yıla kadar izin verilebilir. Acil durumlar dışında izinler, karar tarihini izleyen yarıyıldan itibaren başlar. Yarıyıl başlangıcını izleyen on beş gün içinde yapılan izin başvuruları için, o yarıyılda da izin başlatılabilir. İzin süresi sonunda öğrenci, kaydını yenilemek zorundadır. İzin süresi sonunda dönmeyenlerin ya da kaydını yenilemeyenlerin kayıtları azami öğrenim sürelerinin sonuna kadar askıya alınır ve bu öğrenciler yeniden kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrenciler kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek ve yürürlükteki programa ilgili EYK tarafından intibakları yapılmak koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler. İzinli öğrenciler, izinlerini kısa keserek dönüş yapabilirler. İzinli sayılan süreler azami eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Askerlik görevleri nedeniyle enstitülerden geçici olarak ayrılan öğrenciler, izinli sayılır.

İzinli sayılamayacak öğrenciler

MADDE 52 – (1) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali ya da 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası alan öğrenciler izinli sayılmazlar.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme

MADDE 53 – (1) Öğrencilerin izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yükümlülükleri devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında, altı Başkent Kredisi karşılığı ücret öderler. Bu ücreti ödemeyen öğrencilerin kayıtları azami öğrenim sürelerinin sonuna kadar askıya alınır ve yeniden kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrenciler kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek ve yürürlükteki programa ilgili EYK tarafından intibakları yapılmak koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Mezuniyet ve diplomalar

MADDE 54 – (1) Başkent Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans programları öğrencilerine, tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(2) Tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, kayıtlı bulunduğu tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programını başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine, ilgili EYK’ca karar verilir. Öğrencinin hakkında mezuniyet kararı alınabilmesi için tez veya çalışmanın, enstitünün tez yazma kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda kopyası ile birlikte aşağıda belirtilen belgelerin, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, ilgili enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:

a) Tez veya çalışmanın kaydedildiği yeterli sayıda CD,

b) Üniversite kütüphanesi ve YÖK tarafından istenen, tez veya çalışma için doldurulmuş tez veri giriş formu ve izin belgesi,

c) Üniversitece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınan İntihal Raporu.

(3) İlgili EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler, koşulları yerine getirinceye kadar diplomalarını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi, diğer programlara kayıtlı öğrenciler için tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(5) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(6) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(7) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezlerinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, YÖK Başkanlığına gönderilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 55 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Diğer hükümler

MADDE 56 – (1) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının lisansüstü programa başvuru, kabul ve kayıt işlemleri yönerge ile düzenlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,  ilgili mevzuat hükümleri, YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 58 – (1) 20/1/2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kayıtlı öğrencilerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler, doktora programlarına başvurabilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin altıncı fıkrası uygulanmaz.

Kredi tanımları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, birimlerin ders kataloglarında belirtilen Krediler Başkent Kredisi, AKTS’ler AKTS Kredisi olarak tanımlanmış olur.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.