22 Ağustos 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31221

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ TEKSTİL MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 79 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak en geç Mart ayında veya Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere en çok dört eşit taksitte ödenir. Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, emekli olup da altmış yaşını tamamlayan tüm üyelerden, askerlik görevi yapanlardan askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece ve lisansüstü öğrenim yapıp çalışmayanlardan öğrenimleri süresince üyelik ödentisi alınmaz. Gelir getirici bir işte çalışmadığını T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş belge ile belgelendirdikleri sürece, doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini kalıcı olarak çeşitli derecelerde kaybeden ve resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile engelli olduğunu belgeleyenlerden, üyelik ödentisi alınmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.