22 Ağustos 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31221

YÖNETMELİK

Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OBRUK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 5/1/2020 tarihli ve 30999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanları Merkez faaliyetlerine katkı sağlayacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla 25 kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine, üyelerin salt çoğunluğu ile yılda en az bir kere toplanarak kararlar alır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/1/2020

30999