22 Ağustos 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31221

YÖNETMELİK

İskenderun Teknik Üniversitesinden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İskenderun Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İskenderun Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İSTE-UZEM): İskenderun Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonlara ilişkin çalışmalar yapmak.

b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.

c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu konuda idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim ve öğretim faaliyetlerini ön planda bulundurmak kaydıyla; özel veya kamu tüzel kişilerine, gerçek kişilere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda; uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, danışmanlık hizmetleri vermek, proje hazırlamak ve yürütmek.

b) Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların talepleri doğrultusunda; görevde yükselme, unvan değişikliği, yeterlik, seçme, kurum içi ve giriş sınavları gibi tüm sınavların, şahsen veya internet üzerinden başvuruların alınmasından sonuçların duyurulmasına kadar tüm sınav sürecini yürütmek.

c) Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek ortak dersler ile ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim programları için gerekli teknik ve eğitsel altyapıyı sağlamak.

ç) Uzaktan eğitimde kullanılacak eğitsel içerikleri, alan uzmanları ile işbirliği içerisinde belirlenen standartlara göre geliştirmek, gerekli destekleri sunmak ve öğrencilerle paylaşmak.

d) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya sertifika programları, kurslar, seminerler ve konferanslar gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerin sunucu/istemci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yapmak.

f) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve bu toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.

ç) Gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

d) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birimlerin çalışmalarını düzenlemek, koordinasyonunu ve denetimini sağlamak.

e) Merkezin ulusal ve uluslararası tüm paydaşları ile işbirliğini ve ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak.

f) Her eğitim-öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında rapor hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine yönelik çalışmalar yapmak ve bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektöre sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcılarının altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevleri sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür yardımcılarının görevi

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevi; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde Müdüre yardımcı olmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez olmak üzere toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirlemek.

d) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunda, Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Danışma Kurulu, Üniversite içinden ve dışından olmak üzere dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür gerektiği halde, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Danışma Kurulu üyelerini toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda değerlendirmeler yaparak tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda rapor hazırlamak.

Merkez sekreteri

MADDE 16 – (1) Merkez sekreteri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından bir yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan Merkez sekreteri tekrar görevlendirilebilir.

Merkez sekreterinin görevleri

MADDE 17 – (1) Merkez sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Kurulunda raportörlük yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 19 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.