21 Ağustos 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31220

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 6/4/2005 tarihli ve 25778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Merkezin bulunduğu il dışında, Oda Genel Kurulunda görev yapacak delege sayısı beş ve daha fazla olan illerde, görev ve sorumluluk alanı o il ile sınırlı olmak koşulu ile Oda Şubesi açılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 53 – Oda çalışmaları, Şubesi olmayan illerde, İl Temsilciliği eliyle yürütülür. Hesaplanan delege sayısı iki veya daha az olan illerde Temsilcilik, İl Temsilcisi ve Temsilci yardımcısından oluşur. Hesaplanan delege sayısı üç veya dört olan illerdeki İl Temsilciliklerinde, Temsilci ve Temsilci yardımcısı yanında, yazman ve sayman üyenin de yer aldığı beş kişilik Yönetim Kurulu görev yapar. Temsilcilik açılan ilçelerde Oda çalışmaları, İlçe Temsilcisi eliyle yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile aynı fıkranın (a), (b), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl Temsilciliği ile İlçe Temsilciliği seçimleri aşağıda gösterilmiştir:”

“a) Oda Genel Merkezinin ve Şubelerinin bulunduğu iller dışındaki illerde iki yılda bir Aralık veya Ocak ayı içinde ve Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte yapılacak seçimlerle, hesaplanan delege sayısı iki veya daha az olan illerde İl Temsilcisi ve Yardımcısı, ikiden fazla olan illerde ise İl Temsilciliği Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir. Bu Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılanlar haricinde kalan seçimler Odanın organ seçimlerinde geçerli kurallara göre yapılır. Seçim için ilan edilen ilk toplantıda ilde mevcut üyelerin salt çoğunluğu aranır, çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonraki toplantıda çoğunluk aranmaz.

b) Aynı toplantıda Oda Genel Kurulunda ili temsil edecek delegeler aynı yöntemle seçilir. İldeki üye sayısının delege çıkmasına yeterli olmaması durumunda sayıya bakılmaksızın o il Genel Kurulda bir delege ile temsil edilir.

c) Herhangi bir nedenle bir ilde temsilci ve delege seçimi yapılamazsa; İl Temsilcisi Oda Yönetim Kurulu tarafından atanır. Ancak, o yıl yapılacak Oda Genel Kuruluna o ili temsilen delege katılamaz.”

“e) İl Temsilciliği Yönetim Kurulu, beş üyeden oluşur. Kurulun ayrıca üye sayısı kadar yedek üyesi bulunur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 67 – İl Temsilciliği Genel Kurulları, Oda Genel Kurulu için gerekli olan ve bu Yönetmelikte düzenlenen koşullar tamamlanarak yapılır. Hesaplanan delege sayısının üç veya dört olduğu illerde Genel Merkez kayıtlarına göre o il sınırları içinde görev yapan veya oturan üyelerin listesi, 48 inci madde uyarınca, Genel Kuruldan en az onbeş gün önce görevli  o yer ilçe seçim kuruluna verilir ve İl Temsilciliğinde ilan edilir. Listelerin Seçim Kurulunca onaylanarak kesinleştirilmesinden sonra, Genel Kurulun tarihi, yeri ve gündemi temsilcilikte asılarak ve ilde yayımlanan bir günlük gazetede ilan edilerek üyelere duyurulur. İlanda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, Genel Kurulun, çoğunluk aranmaksızın bir hafta sonra nerede, hangi saatte yapılacağı da ayrıca belirtilir.

Genel Kurula ilde bulunan üyeler, 48 inci madde hükümleri uyarınca katılır ve oy kullanır. Genel Kurulun ilk günü, aksine karar alınmadıkça, açık oyla Başkanlık Divanı seçilir. Gündemde yer alan başka maddelerle temsilcilik çalışmaları görüşülür. İl Temsilcilik Yönetim Kurulu için beş asil beş yedek aday belirlenir. Oda Genel Kuruluna İl adına katılacak delege adayları da belirlenerek Seçim Kuruluna bildirim yapılır. Oda Genel Kurul delegeliği oda organı sayılmadığından üyeler İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyelikleri yanında, aynı zamanda Oda Genel Kurul delegeliğine de aday olabilir.

Genel Kurulun ikinci günü Seçim Kurulu denetiminde gizli oyla seçimler yapılarak, İl Temsilcilik Yönetim Kurulunda görev alacak beş asil beş yedek üye ile Oda Genel Kuruluna İl adına katılacak delege adayları belirlenir. Seçim sırasında 60 ıncı maddede belirtilen kurallar uygulanır.

Seçim sonuçları, 65 inci madde uyarınca belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mesleki bir faaliyette bulunmadan emekli ve maluliyet aylığı alanlardan, doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini kalıcı olarak çeşitli derecelerde kaybeden ve resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyenlerden ve gelir getirici bir işte çalışmadığını belgeleyenlerden çalışmadığı aylar için ödenti alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Müktesep hak

Geçici Madde – Genel Kurul tarafından farklı bir karar alınmadığı sürece, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Yönetim Kuruluna sahip İl Temsilciliği veya Şube Başkanlığı niteliğinde olan illerin bu nitelikleri devam eder.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.