21 Ağustos 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31220

YÖNETMELİK

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU EĞİTİM VE

ARAŞTIRMA BURSLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/2/2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Kurumlarca, Kurumların görev alanları çerçevesinde lisans, lisansüstü ve doktora sonrası düzeyde yurt içinde ve yurt dışında örgün eğitim ve öğrenim görecek ve bilimsel araştırma yapacaklara verilecek burslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “lisans,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Başvuru formları, bu Yönetmelik ile ilanda belirtilen şartlara uygunluk açısından Kurumlar tarafından yapılan inceleme sonucunda burs almaya hak kazanan lisans öğrencileri, Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Hazırlık sınıfı dâhil lisans bursu en fazla beş, yüksek lisans bursu iki, doktora veya buna eş değer eğitim bursu dört yıl süreyle verilir. Ancak Yönetim Kurulunun kararıyla yüksek lisans bursu en fazla altı ay, doktora bursları ise en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Lisansüstü, doktora sonrası veya buna eş değer burs almaya hak kazananlarla Kurum Başkanı arasında bir sözleşme imzalanır. Sözleşmede, her altı ayda bir tez çalışmasının ilerleyişine dair bir raporu ve çalışma tamamlandığında bir kopyasını burs veri tabanına kaydetmekle yükümlü olduğu, burs almaya hak kazanılan alanın ve tez konusunun Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek geçerli bir mazereti olmaksızın öğrenim boyunca değiştirilemeyeceği, öğrenim sonunda hazırlanan tezin basılı ve dijital bir suretinin Kuruma verileceği, aksi takdirde uygulanacak yaptırımlar, tezin basım hakkının öncelikle Kurumda olduğu gibi hususlar yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Her Kurum bünyesinde, Bilim Kurulunca burs verilmesi kararlaştırılacak alanlar için Bilim Kurulu üyeleri veya diğer öğretim üyeleri arasından, Kurum başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu kararıyla en az beş kişilik alan çalışma grubu oluşturulur. Kurum başkanı çalışma grubuna başkanlık eder.

(2) Alan çalışma grubu tarafından belirlenen burs alanları ve tez konuları Kurum tarafından Yönetim Kuruluna bildirilir. Verilecek burs sayısı, Kurumların stratejik planlarında belirlenerek bir yıl önceki Nisan ayı sonuna kadar bütçe hazırlamakla sorumlu birime bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mülakat sonucunun ilanından sonra istenilen belgelerin incelenmesi neticesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin bursları iptal edilir ve eğer ödeme yapılmışsa bu tutarlar yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

(3) Doktora sonrası araştırma bursu hariç bursluya çalışmaya başladıktan sonraki ay itibarıyla daha önce almakta olduğu burs miktarının yarısı ödenir.

(4) Bursların miktarları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Burs almaya hak kazananların listesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bildirilerek ödemeler bu Genel Müdürlük aracılığı ile yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Burslunun aynı zamanda başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs aldığının tespit edilmesi,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Burs almaya hak kazanılan programın 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami süresi sona erdiği halde tezini Kuruma teslim etmeyenlere ödenen burslar yasal faiziyle geri alınır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/2/2014

28913

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/7/2019

                   30825 (Mükerrer)