21 Ağustos 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31220

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

YABANCI DEVLET HARP OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖRECEK ASKERİ

ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 8/9/1990 tarihli ve 20629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Devlet Harp Okullarında Öğrenim Görecek Askeri Öğrenciler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik; yabancı devlet harp okullarında öğrenim görecek öğrenciler ile bunlara ilişkin işlemler bakımından Millî Savunma Bakanlığını, Genelkurmay Başkanlığını, ilgili kuvvet komutanlıklarını ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik; 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “30 günlük” ibaresi “en az bir aylık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – İhtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subay yetiştirilmek üzere Millî Savunma Bakanlığının izni ile Silahlı Kuvvetler hesabına yabancı devlet harp okullarında aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde askerî öğrenci okutulabilir.

1) Yabancı devlet harp okullarına muvazzaf subay yetiştirilmek için gönderilecek öğrencilerin kaynağı harp okullarında öğrenim gören hazırlık sınıfı veya birinci sınıfa geçmiş askeri öğrencilerdir.

2) Askerî öğrenci gönderilecek yabancı devlet harp okulları ile öğrencilerin miktarı ilgili kuvvet komutanlıklarının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.

3) Yabancı devlet harp okullarına gönderilmek üzere seçime tabi tutulacak aday öğrenciler Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce belirlenir. Seçilecek her asıl öğrenci için en az üç aday gösterilir. Bu aday öğrenciler arasından seçim işlemi Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılır.

4) Öğrencilerin yabancı ülkeye gönderilme, eğitim ve öğretimlerinin takibine ilişkin işlemler; Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü ve Millî Savunma Bakanlığı ile Türk ve ilgili ülke askerî ataşelikleri sorumluluğunda yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Yabancı devlet harp okullarına öğrenim amacıyla gönderilecek öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır.

1) Yabancı ülkede öğrenim görmeye istekli olmak.

2) Öğrenim göreceği yabancı ülke lisan seviyesi, ortaöğretim öğrenimindeki başarı derecesi, harp okulu giriş puanı, varsa harp okulu hazırlık sınıfı bitirme derecesi ve harp okulu sıralama puanı, fiziki, sosyal, psikolojik ve kültürel yapısı, ahlaki nitelikleri ve liderlik vasıfları itibarıyla yabancı ülkede öğrenime gönderileceği, Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından çıkarılan yönergede belirlenecek kurulca tespit edilmiş olmak.

3) İlgili yabancı ülke tarafından seçilmiş olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek öğrenciler 5 inci maddedeki esaslar çerçevesinde ve 6 ncı maddede öngörülen nitelikleri haiz öğrenciler arasından seçilir. Bu öğrencilerin, ilgili yabancı ülke tarafından öngörülen sınav ve mülakatlarda başarılı olmaları şarttır. Seçim usullerine ilişkin ayrıntılar; Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından çıkarılan yönergede belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı devlet harp okulunda okuyan öğrenciler; varsa o devlet harp okulunda ayrılacakları bilimsel dallardan, ilgili kuvvet komutanlıklarının görüşü alınarak Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenecek olanlar arasında seçim yapabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Yabancı ülke harp okullarında okuyan öğrencilerin bulundukları ülkede görevli askerî ataşelikler, öğrencinin mezuniyetine kadar öğrenim kurumundaki durumunu ve okul dışı faaliyetlerini ve disipline aykırı davranışlarını takipten sorumludur. Her sömestir sonunda okul komutanlıkları ile koordine neticesi hazırlayacakları raporları ilgili kuvvet komutanlıklarına ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne gönderirler.

Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek öğrencilere bağlı olduğu harp okulundan akademik danışman atanır ve öğrencinin akademik gelişimleri takip edilir.

Yabancı devlet harp okullarında okuyan öğrencilerin; o ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti askerî ataşeleriyle ilişkileri, askerî ataşelerin görev ve sorumlulukları ile öğrencilerin yükümlülükleri, ilgili yönerge hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencilerin yabancı devlet harp okullarındaki barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve öğretim gibi tüm masraflarının karşılanma biçimleri, ilgili ülke ile yapılan anlaşma veya protokol esaslarına göre karşılanır. Öğrencilerin harçlıkları 1325 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca ödenir. Bu öğrencilerin sigorta primleri 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümleri dâhilinde Millî Savunma Üniversitesince Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler, ilgili yabancı ülke harp okulunun akademik takvimine uygun olmak kaydıyla ve seyahat bedeli kendilerine ait olmak üzere izinlerini Türkiye'de veya ailesi ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan hısımlarının bulunduğu ülke/ülkelerde geçirebilirler. İzne gidiş ve dönüşlerinde askerî nakil vasıtalarından istifadelerine müsaade edilebilir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık sebebi hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple askerî öğrencilikle ilişiği kesilen veya muvazzaf subay naspedilemeyenler ile intibak süresi içerisinde vazgeçenler, kendilerine Devlet tarafından yurt dışı eğitimi için yapılmış olan masrafları iki katı ile harp okulunda yapılmış masrafları ise 30/5/1949 tarihli ve 5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremiyenler Hakkında Kanun hükümlerine göre tazminat olarak öderler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Öğrenciler, yabancı ülkedeki öğrenimleri süresince öğrenim gördükleri okulun disiplin mevzuatına, subay naspedilinceye kadar geçen sürede ise; 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine istinaden Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından çıkarılan Harp Okulları Disiplin Yönergesinde belirtilen esaslara uymakla yükümlüdürler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, intibak süresi içerisinde 18 yaşını tamamlayan öğrenciler kendi müracaatları ile tamamlamayan öğrenciler ise velilerin isteği ile masraflarını ödemeleri kaydıyla başkaca şart aranmaksızın okuldan çıkabilirler. Bu öğrenciler, istekli olmaları halinde, mensubu olduğu kuvvetin harp okulunda öğretime başlatılabilirler. Bunlar hakkındaki eğitim-öğretim ile ilgili ayrıntılar Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından çıkarılan yönergede düzenlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi ağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 – Öğrencilerin yabancı devlet harp okullarının kendi mevzuatına göre okuldan çıkarılmaları saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hallerde de öğrenciliklerine son verilir.

1) Evlenenler.

2) Herhangi bir kadınla/erkekle karı-koca hayatı yaşayanlar.

3) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürdüğü, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunduğu, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu anlaşılanlar.

4) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler.

Yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde birinci fıkrada belirtilen çıkarılma sebeplerinin tespiti halinde; öğrenci geri çağrılır ve hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır. Okulla ilişiğinin kesilmesi hakkındaki karar, Millî Savunma Bakanının onayı ile kesinleşir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 – Taraf ülkelerden birinde seferberlik ve savaş ilanı hallerinde; öğrenciler Millî Savunma Bakanlığınca geri çağrılabilir.

Ayrıca, öğrencinin yabancı devlet harp okullarında başarılı olamayacağının veya bulunduğu ortama uyum sağlayamayacağının, okul ve Türkiye Cumhuriyeti askerî ataşelikleri raporlarına istinaden açıkça anlaşılması halinde; Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü ve kuvvet komutanlıklarının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca geri çağrılmasına karar verilebilir.

Birinci ve ikinci fıkralara göre geri çağrılan askerî öğrencilerin hangi okullarda, hangi seviyeden öğrenime devam edecekleri kuvvet komutanlıklarının görüşü alınarak, Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 – Öğrencilerin; yabancı ülke harp okullarında öğrenime devam etme olanaklarının, iradeleri dışında bir nedenle ortadan kalkması halinde (sağlık, ikili anlaşma veya protokolün fesih edilmesi ve benzeri) ve askerî öğrenci olma niteliklerini kaybetmemiş olmaları şartıyla hangi okullarda ve hangi seviyede öğrenime devam edecekleri mensubu oldukları kuvvet komutanlıklarının görüşü alınarak Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce yapılacak değerlendirme sonucuna göre tespit edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 – Öğrenciler; Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanan yönergede belirlenecek usul ve esaslara göre, öğrenim gördükleri yabancı devlet harp okullarının her akademik öğrenim yılının ara dönemleri sonunda (sömestir) ve akademik yıl sonunda Türkiye’de oryantasyon eğitimine tabi tutulurlar. Oryantasyon eğitiminin bitiminde yabancı devlet harp okullarındaki eğitim ve öğretimlerine dönerler. 11 inci maddede belirtilen izinler oryantasyon eğitimi kapsamında değerlendirilmez.

Mezuniyetlerini müteakip yapılacak incelemeye göre; öğrencilerin, Türk harp okullarına kıyasla eksik gördükleri dersler, Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından çıkarılan yönergede belirtilen esaslara göre tamamlatılır.

Yabancı devlet harp okullarından mezun olan Türk öğrencilerine, Türk harp okullarından mezun olan emsallerine uygulanan (sınıf okulu, görev öncesi, ileri ihtisas kursu) eğitimlerin uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulama şekli Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından çıkarılan yönergede belirtilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 – Öğrenciler, yabancı devlet harp okullarında öğrenimde bulundukları sürece Millî Savunma Üniversitesi kuvvesinde gösterilir ve şahsi dosyaları buralarda bulundurulur.

Yabancı devlet harp okullarından mezun olan öğrencilerin subaylığa nasıplarında 1325 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 23 – Bu Yönetmelik gereğince yönergelerde düzenlenecek hususlar, Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar ile seçilme usul ve esasları, öğrenci durumunun takibi, izin, disiplin, ceza, öğrencilikten çıkarılma ve geri çağırılma, idari hususlar, öğrenimin yarıda kesilmesi, eksik eğitim-öğretimin tamamlanması, hazırlık sınıfına ilişkin usul ve esaslar bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından çıkarılan yönergede düzenlenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe 23 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 23/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Millî Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.